uczenie się

Mapa myśli w edukacji

Bibliografia „Mapa myśli w edukacji” opracowana została na podstawie baz Biblioteki Narodowej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 61 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej …

Uczenie uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej

Dynamizm przemian, życie w społeczeństwie opartym na wiedzy i informacji zmusza współczesnego człowieka do realizowania w praktyce idei uczenia się przez całe życie. W kontekście wyzwań współczesności edukację XXI wieku należy postrzegać jako proces całożyciowy mający początek w edukacji szkolnej, będącej przygotowaniem do dalszej aktywności edukacyjnej. Dlatego też ważnym zadaniem …

Szkoła jako organizacja ucząca się

„Wszystkie organizacje, jeśli mają działać efektywnie, powinny być organizacjami uczącymi się, dyrektor powinien stać się przodującym uczniem. Jeśli dyrektorzy nie będą wzbogacać swojej wiedzy i umiejętności (w szkole i poza szkołą), to niezależnie od tego, jak funkcjonuje szkolny system, nie staną się dźwignią pozytywnych zmian”. Michael Fullan
Niniejsze zestawienie bibliograficzne …