CZASOPISMA. PORTALE I SERWISY

 

Czasopisma bibliotekarskie naukowe i fachowe


Biblioteka i Edukacja – Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Czasopismo (półrocznik) ukazuje się w wersji elektronicznej. Zawiera artykuły, sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych, relacje z ciekawych wydarzeń, recenzje i omówienia wybranych pozycji z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych. Periodyk adresowany jest do bibliotekarzy różnych typów bibliotek, specjalistów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych problemami edukacji w bibliotece. W artykułach poruszane są różne aspekty związane z funkcją edukacyjną bibliotek oraz prezentowane są związki między biblioteką a pedagogiką. Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Bibliotekarz Opolski – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
Czasopismo redagowane m.in. przez bibliotekarzy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej, Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Pismo jest kontynuacją kwartalnika „Pomagamy sobie w pracy” i jest udostępniane online na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bibliotekarz Podlaski – Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
„Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” – recenzowane czasopismo naukowe, powstałe na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”. Pismo adresowane przede wszystkim do bibliotekoznawców, bibliologów, polonistów, historyków i socjologów, a także reprezentantów dziedzin humanistycznych. Periodyk publikuje prace naukowe poświęcone książce: jej powstawaniu, udostępnianiu, obiegowi czytelniczemu, a także związanym z nią zjawiskom literackim, społecznym, historycznym oraz kulturowym.

Bibliotheca Nostra – Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.
Periodyk poświęcony współczesnej problematyce informatologii i bibliologii, ukazywanej zarówno w ujęciu teoretycznym (artykuły), jak i mającej charakter praktyczny (materiały). Każdy numer w ujęciu wieloaspektowym prezentuje wybrane zagadnienie z zakresu kultury książki, bibliotekarstwa, edytorstwa i nauk pokrewnych. Oprócz specjalistycznych tekstów naukowych są zamieszczane materiały sprawozdawcze, omówienia i recenzje oraz informacje o wydarzeniach. Czasopismo ukazywało się w wersji drukowanej i elektronicznej do 2017 roku, obecnie ukazuje się tylko w wersji elektronicznej. Pełna wersja jest dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej ŚBC (http://www.sbc.org.pl/dlibra).

Biuletyn EBIB – Stowarzyszenie EBIB.
Czasopismo fachowe dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 r. w modelu open access. Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 6 numerów rocznie. Redakcję „Biuletynu EBIB” budują doświadczeni i wykształceni bibliotekarze pracujący w kilku zespołach: redaktorskim, technicznym, korekty oraz tłumaczeń. Czasopismo nie jest recenzowane. Każdy numer „Biuletynu EBIB” ma swojego redaktora prowadzącego, który odpowiada za kształt numeru, jego jakość i komunikację z autorami.

Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Ogólnopolskie czasopismo elektroniczne stanowiące integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Powstało z myślą o potrzebach bibliotek pedagogicznych i szkolnych, aby zapewnić im możliwość szerszej prezentacji i popularyzacji własnych dokonań, pomysłów oraz wymianę informacji i doświadczeń. Każdy numer „BNB” ma charakter tematyczny. Na łamach czasopisma są zamieszczane artykuły teoretyczne i praktyczne, sprawozdania, komunikaty, recenzje i omówienia oraz materiały przydatne w praktyce bibliotecznej, które wpisują się w tematykę poszczególnych numerów. Wszystkie prace związane z przygotowaniem tekstów i redakcją czasopisma są wykonywane społecznie. Biuletyn jest publikowany na licencji Creative Commons. Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0.

Nowa Biblioteka – Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Czasopismo ukazuje się jako półrocznik. W 2016 r. periodyk stał się oficjalnym organem naukowym Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od 2020 r. ukazuje się pod auspicjami Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czasopiśmie publikowane są artykuły, komunikaty, sprawozdania, recenzje i omówienia pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów itp., doktorantów, studentów. “Nowa Biblioteka” ogłaszana jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego na zasadach Creative Commons (CC BY-SA 4.0). Od 2018 r. postacią referencyjną jest wersja elektroniczna.

Toruńskie Studia Bibliologiczne – Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK w Toruniu
Naukowe recenzowane czasopismo z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, którego problematyka koncentruje się głównie na zagadnieniach z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym dotyczących bibliologii i informatologii oraz subdyscyplin pokrewnych, takich jak: medioznawstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo, sztuka mediów.
Pismo, ukazujące się od 2008 roku jako półrocznik, ma stanowić platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji badaczy z kraju i zagranicy.

 

Portale i serwisy bibliotekarskie


Elektroniczna BIBlioteka. EBIB – portal bibliotekarzy i pracowników biblioteki. Najbardziej znany portal specjalistyczny, zawiera działy: Publikacje, Biblioteki, Serwisy. Redaguje Biuletyn EBIB, prowadzi jedno z najczęściej odwiedzanych forów Forum biblioteczne.

Biblioteki szkolne online. Serwis o charakterze informacyjno – promującym, dotyczy szeroko pojętej tematyki bibliotek szkolnych, a także dziedzin z nimi związanych. Strona prowadzona jest również na Facebooku.

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Ogólnopolski serwis adresowany do nauczycieli szkolnych i pedagogicznych. Wydaje *Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy. Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP jest redagowany od roku 2002 przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Od roku 2008 funkcjonuje w ramach Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP.

Lustro Biblioteki – inspirujący serwis dla bibliotekarzy.

 

Programy, projekty, akcje czytelnicze


Instytut Książki  narodowa  instytucja kultury powołana do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju. Kampania społeczna Mała książka – Wielki Człowiek

Narodowe Czytanie – ogólnopolska akcja, podczas której odbywa się wspólne czytanie powieści polskich pisarzy. Akcja trwa od 2012 r., corocznie wybierane są inne lektury. Publicznemu czytaniu towarzyszą różnego rodzaju imprezy m.in. inscenizacje, wystawy, konkursy, parady. Do każdego miejsca, w którym odbywa się akcja, zostaje wysłana z Kancelarii Prezydenta RP okolicznościowa pieczęć. Celem akcji jest poznanie najwybitniejszych dzieł rodzimej literatury.

Fundacja Powszechnego Czytania – Fundacja Powszechnego Czytania powstała w 2018 roku i stawia sobie za cel podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. Projekty: Supermoc książek, Ratownicy czytelnictwa, Książka na receptę, #ZnajdzCzasNaCzytanie, #MłodziDzieciom, #TerazCzasNaCzytanie, #DobraKsiążkaDobryPrezent.

Fundacja  ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom – celem fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego i moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe.  Kampanie „Cała Polska czyta dzieciom”, programy „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola” oraz Kluby Czytających Rodzin. Promują wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, prowadząc Złotą Listę Książek, tworząc własne książki i organizując Konkurs Literacki im. A. Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.
Noc Bibliotek – Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja EDICO  – projekty: Alternatywna Lista Lektur, Wakacyjna Lista Reportażu, Wyzwanie Czytelnicze.
Czytam sobieprogram wydawniczy do nauki czytania oraz akcje społeczne promujące czytelnictwo
Ogólnopolska Akcja Czytania Jeżycjady – organizator : Wydawnictwo  Akapit Press
Przerwa na Czytanie – wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.
SUPERMOC książek jak sprawić, by nasze społeczeństwo więcej czytało i co dzięki temu zyskamy? Organizator Polska Izba Książki.
Akcje społeczne i edukacyjne

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.