CZASOPISMA. PORTALE I SERWISY

 

Czasopisma bibliotekarskie naukowe i fachowe


Biblioteka i Edukacja – Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Czasopismo (półrocznik) ukazuje się w wersji elektronicznej. Zawiera artykuły, sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych, relacje z ciekawych wydarzeń, recenzje i omówienia wybranych pozycji z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych. Periodyk adresowany jest do bibliotekarzy różnych typów bibliotek, specjalistów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych problemami edukacji w bibliotece. W artykułach poruszane są różne aspekty związane z funkcją edukacyjną bibliotek oraz prezentowane są związki między biblioteką a pedagogiką. Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Bibliotekarz Opolski – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
Czasopismo redagowane m.in. przez bibliotekarzy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej, Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Pismo jest kontynuacją kwartalnika „Pomagamy sobie w pracy” i jest udostępniane online na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bibliotekarz Podlaski – Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
„Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” – recenzowane czasopismo naukowe, powstałe na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”. Pismo adresowane przede wszystkim do bibliotekoznawców, bibliologów, polonistów, historyków i socjologów, a także reprezentantów dziedzin humanistycznych. Periodyk publikuje prace naukowe poświęcone książce: jej powstawaniu, udostępnianiu, obiegowi czytelniczemu, a także związanym z nią zjawiskom literackim, społecznym, historycznym oraz kulturowym.

Bibliotheca Nostra – Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.
Periodyk poświęcony współczesnej problematyce informatologii i bibliologii, ukazywanej zarówno w ujęciu teoretycznym (artykuły), jak i mającej charakter praktyczny (materiały). Każdy numer w ujęciu wieloaspektowym prezentuje wybrane zagadnienie z zakresu kultury książki, bibliotekarstwa, edytorstwa i nauk pokrewnych. Oprócz specjalistycznych tekstów naukowych są zamieszczane materiały sprawozdawcze, omówienia i recenzje oraz informacje o wydarzeniach. Czasopismo ukazywało się w wersji drukowanej i elektronicznej do 2017 roku, obecnie ukazuje się tylko w wersji elektronicznej. Pełna wersja jest dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej ŚBC (http://www.sbc.org.pl/dlibra).

Biuletyn EBIB – Stowarzyszenie EBIB.
Czasopismo fachowe dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 r. w modelu open access. Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 6 numerów rocznie. Redakcję „Biuletynu EBIB” budują doświadczeni i wykształceni bibliotekarze pracujący w kilku zespołach: redaktorskim, technicznym, korekty oraz tłumaczeń. Czasopismo nie jest recenzowane. Każdy numer „Biuletynu EBIB” ma swojego redaktora prowadzącego, który odpowiada za kształt numeru, jego jakość i komunikację z autorami.

Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Ogólnopolskie czasopismo elektroniczne stanowiące integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Powstało z myślą o potrzebach bibliotek pedagogicznych i szkolnych, aby zapewnić im możliwość szerszej prezentacji i popularyzacji własnych dokonań, pomysłów oraz wymianę informacji i doświadczeń. Każdy numer „BNB” ma charakter tematyczny. Na łamach czasopisma są zamieszczane artykuły teoretyczne i praktyczne, sprawozdania, komunikaty, recenzje i omówienia oraz materiały przydatne w praktyce bibliotecznej, które wpisują się w tematykę poszczególnych numerów. Wszystkie prace związane z przygotowaniem tekstów i redakcją czasopisma są wykonywane społecznie. Biuletyn jest publikowany na licencji Creative Commons. Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0.

Nowa Biblioteka – Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Czasopismo ukazuje się jako półrocznik. W 2016 r. periodyk stał się oficjalnym organem naukowym Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od 2020 r. ukazuje się pod auspicjami Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czasopiśmie publikowane są artykuły, komunikaty, sprawozdania, recenzje i omówienia pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów itp., doktorantów, studentów. “Nowa Biblioteka” ogłaszana jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego na zasadach Creative Commons (CC BY-SA 4.0). Od 2018 r. postacią referencyjną jest wersja elektroniczna.

Toruńskie Studia Bibliologiczne – Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK w Toruniu
Naukowe recenzowane czasopismo z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, którego problematyka koncentruje się głównie na zagadnieniach z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym dotyczących bibliologii i informatologii oraz subdyscyplin pokrewnych, takich jak: medioznawstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo, sztuka mediów.
Pismo, ukazujące się od 2008 roku jako półrocznik, ma stanowić platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji badaczy z kraju i zagranicy.

 

Portale i serwisy bibliotekarskie


Elektroniczna BIBlioteka. EBIB – portal bibliotekarzy i pracowników biblioteki. Najbardziej znany portal specjalistyczny, zawiera działy: Publikacje, Biblioteki, Serwisy. Redaguje Biuletyn EBIB, prowadzi jedno z najczęściej odwiedzanych forów Forum biblioteczne.

Biblioteki szkolne online. Serwis o charakterze informacyjno – promującym, dotyczy szeroko pojętej tematyki bibliotek szkolnych, a także dziedzin z nimi związanych. Strona prowadzona jest również na Facebooku.

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Ogólnopolski serwis adresowany do nauczycieli szkolnych i pedagogicznych. Wydaje *Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy. Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP jest redagowany od roku 2002 przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Od roku 2008 funkcjonuje w ramach Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP.