Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBW w Opolu oraz filii w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie

 § 1 PRZEPISY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu wchodzącej w skład Opolskiego Centrum Edukacji.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  a) Bibliotece – rozumie się przez to PBW w Opolu (siedzibę główną) oraz filie w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie;
  b) zbiorach/materiałach bibliotecznych – należy rozumieć przez to książki, czasopisma, zbiory multimedialne, zbiory specjalne;
  c) Czytelniku – należy rozumieć przez to osobę, która jest zapisana do Biblioteki i zaakceptowała jej regulamin;
  d) Użytkowniku – należy rozumieć przez to osobę, która korzysta z usług Biblioteki (bez konieczności zapisania się do Biblioteki).

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki uzyskuje Czytelnik poprzez zapisanie się w Wypożyczalni.
 2. Przy zapisie do Biblioteki należy przedłożyć:
  a) nauczyciele: dowód osobisty;
  b) studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: dowód osobisty i legitymację studencką;
  c) niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych: legitymację szkolną (przy zapisie wymagana obecność rodzica lub prawnego opiekuna z dowodem tożsamości);
  d) pozostałe osoby pełnoletnie: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.Przy zapisie do Biblioteki pobierana jest opłata tytułem usług informacyjnych zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych:
  a) karta biblioteczna jest ważna 12 miesięcy od jej założenia;
  b) karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom, a fakt ewentualnego jej zagubienia należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece;
  c) koszt wydania duplikatu karty – zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Każda wpłata dokonana przez Czytelnika jest potwierdzana pokwitowaniem.
 6. Czytelnik ma prawo upoważnić inną pełnoletnią osobę do korzystania ze swojej karty poprzez zgłoszenie tego bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, a w przypadku nauczycieli, uczniów i studentów miejsca pracy lub nauki.
 8. Z Biblioteki można korzystać w godzinach jej otwarcia.
 9. Czytelnik może wypożyczyć zbiory biblioteczne po złożeniu zamówienia poprzez katalog on-line oraz okazaniu ważnej karty bibliotecznej.
 10. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27 (zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
  a) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań bibliotecznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami danych osobowych będą firmy windykacyjne oraz firmy wspierające obsługę informatyczną;
  b) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, licząc od roku ostatniej aktywności podjętej w Bibliotece, i pod warunkiem, że zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki;
  c) Czytelnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania);
  d) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do Biblioteki;
  e)Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  f)w siedzibie głównej  Biblioteka posiada system zapisu wizyjnego z kamer monitoringu;
  g) Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  h) dane Czytelnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
  i) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych właściwym dla Opolskiego Centrum Edukacji możliwy jest pod numerem tel. +48 77 404 75 30 lub adresem email: iod@rzpwe.opolskie.pl

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Nauczycielom wszystkich szkół i placówek oświatowo – wychowawczych wypożycza się jednorazowo do 15 jednostek materiałów bibliotecznych na okres 2 miesięcy. Nauczyciel może prolongować termin wypożyczonych materiałów bibliotecznych o cztery miesiące. Za każde dwa miesiące prolongaty uiszcza opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cały okres wypożyczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy lub odwołania prolongaty na materiały biblioteczne bez podania powodu.
 2. Pozostałym czytelnikom wypożycza się do 10 jednostek materiałów bibliotecznych na okres 1 miesiąca. Czytelnik może prolongować termin zwrotu materiałów bibliotecznych o dwa miesiące. Za każdy miesiąc prolongaty uiszcza opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cały okres wypożyczenia nie może przekroczyć 3 miesięcy. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy lub odwołania prolongaty na książki bez podania powodu.
 3. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 4. Prolongaty materiałów bibliotecznych można dokonać osobiście, telefonicznie lub logując się na własne konto przed upływem ich terminu zwrotu.
 5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność i stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych. O zagubieniu lub zniszczeniu zbiorów bibliotecznych należy powiadomić bibliotekarza. Zasady regulowania należności za utracone lub zniszczone zbiory biblioteczne ujęte są w odrębnym zarządzeniu.
 6. Czytelnik wypożyczając materiały biblioteczne jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanych egzemplarzy, w przypadku zbiorów uszkodzonych lub niezgodnych z zamówieniem, należy zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
 7. Zamówienia realizowane są w dniach otwarcia Wypożyczalni:
  a) zamówienia należy składać najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Wypożyczalni;
  b)zamówione materiały biblioteczne można odebrać w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;
  c) wypożyczone materiały biblioteczne Czytelnik kwituje podpisem na rewersach.
 8. Czytelnik może sprawdzić  stan  swojego  konta  na  stronie  internetowej  Biblioteki w  katalogu on-line.
 9. Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania Czytelnika o upływającym terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego i zwracania materiałów w terminie. Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje automatycznie:
  a) naliczanie przez komputerowy system biblioteczny opłat pieniężnych zgodnie z obowiązującym cennikiem, od każdej jednostki wypożyczonych zbiorów, za każdy dzień roboczy po terminie zwrotu;
  b) zablokowanie konta Czytelnika skutkujące zawieszeniem prawa do wypożyczeń i prolongat do chwili uregulowania zaległości wobec Biblioteki.
  Prawo do korzystania ze zbiorów i usług przywraca się Czytelnikowi w chwili uregulowania zaległości wobec Biblioteki.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZPWE może na pisemny wniosek z uzasadnieniem, złożony przez czytelnika (również w formie elektronicznej), po zasięgnięciu opinii wicedyrektora ds. bibliotecznych, umorzyć należność za zbiory nie zwrócone w terminie, w całości lub maksymalnie do 50 % należnej sumy.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z Czytelni mają prawo korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne, z wyjątkiem świadczenia usług objętych obowiązującym cennikiem.
 3. Użytkownik, na czas pobytu w Czytelni, pozostawia u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną lub aktualny dokument identyfikacyjny.
 4. W Czytelni można korzystać z:
  a) materiałów zgromadzonych w zbiorach Biblioteki;
  b) materiałów sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
  c) materiałów własnych po zgłoszeniu ich u dyżurującego bibliotekarza;
  d) Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA (tylko w siedzibie głównej w Opolu);
  e) własnego sprzętu komputerowego oraz z sieci bezprzewodowej wi-fi.
 5. Materiały udostępniane są na podstawie prawidłowo wypełnionych rewersów. Na 30 minut przed zamknięciem Czytelni nie przyjmuje się zamówień do realizacji w tym samym dniu.
 6. Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie materiałów ustala bibliotekarz w zależności od ich formatu oraz poczytności.
 7. Zamówienia na materiały biblioteczne znajdujące się w magazynie składowym przyjmowane są codziennie w godzinach otwarcia Czytelni, a realizowane nie wcześniej niż na dzień następny (oprócz sobót).
 8. Książki wydane do 1945 r. udostępnia się tylko w Czytelni Biblioteki.
 9. Stare druki udostępnia się wyłącznie do badań naukowych po wcześniejszym ustaleniu terminu i za zgodą Dyrektora Biblioteki. Korzystanie z tych zbiorów możliwe jest tylko w obecności pracownika Biblioteki.
 10. Użytkownika obowiązuje:
  a) należyte obchodzenie się z udostępnionymi materiałami (zakaz podkreślania, zaginania kartek);
  b) zakaz używania lampy błyskowej podczas reprodukowania zbiorów;
  c) odkładanie wykorzystanych materiałów na wyznaczone miejsce;
  d) zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza Czytelnię.

 § 5 ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.
 2. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
  a) wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne;
  b) wydawnictwa wydane przed 1945 r.;
  c) czasopisma, kopie artykułów z czasopism;
  d) dzieła w złym stanie zachowania;
  e) dzieła z księgozbioru podręcznego, czytelni oraz zbiory audiowizualne;
  f) materiały w dużym formacie – ponad A3.
 1. W uzasadnionych przypadkach, wymagających indywidualnego rozpatrzenia, materiały wymienione w punkcie 2 mogą zostać wypożyczone innym bibliotekom.
 2. PBW w Opolu wypożycza materiały biblioteczne bibliotekom krajowym na okres jednego miesiąca. Okres ten może być przedłużony na wniosek biblioteki zainteresowanej, przed upływem terminu zwrotu. Informację o prolongacie materiałów można przesłać pocztą elektroniczną lub uzgodnić telefonicznie. W razie niezwrócenia dzieł w terminie Biblioteka wysyła upomnienie, na które biblioteka przetrzymująca zobowiązana jest natychmiast odpowiedzieć. Brak odpowiedzi spowoduje zatrzymanie dalszych wypożyczeń ze zbiorów PBW w Opolu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może ustalić inny okres korzystania z materiałów bibliotecznych.
 4. Materiały wypożyczone z PBW w Opolu mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.
 5. Biblioteka zamawiająca materiały ze zbiorów PBW w Opolu powinna potwierdzić ich odbiór telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.
 6. Materiały biblioteczne przesyłane przesyłką pocztową należy odpowiednio zabezpieczyć przed zniszczeniem.
 7. PBW w Opolu pokrywa koszty przesyłki pocztowej wysyłanej do biblioteki zamawiającej materiały, natomiast koszty odesłania materiałów pokrywa biblioteka wypożyczająca. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji. Za realizację zamówienia w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej PBW w Opolu pobiera z góry opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Zamawiane materiały biblioteczne mogą być również odbierane przez osobę upoważnioną. Osoba odbierająca dzieło w Wypożyczalni Międzybibliotecznej winna przedłożyć:
  a) rewers opatrzony pieczęcią biblioteki zamawiającej i podpisem osoby uprawnionej do wypożyczeń międzybibliotecznych;
  b) dokument tożsamości wraz z pisemnym upoważnieniem biblioteki zamawiającej.
 9. W wypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów ze zbiorów PBW w Opolu formę rekompensaty szkody określa Komisja Wyceny Zbiorów wg obowiązującego Zarządzenia dyrektora RZPWE w sprawie regulowania należności za zbiory biblioteczne utracone i zniszczone.
 10. W razie przekroczenia przepisów niniejszego Regulaminu biblioteka traci prawo do korzystania ze zbiorów PBW w Opolu za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej na czas ustalony przez dyrektora.
 11. PBW w Opolu sprowadza dla Czytelników materiały biblioteczne z bibliotek krajowych.
 12. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają Czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną.
 13. Warunkiem przyjęcia zamówienia w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w bibliotekach w Opolu.
 14. PBW w Opolu zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej bez podawania uzasadnienia.
 15. Zamówienia na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 16. Termin realizacji zamówień nie zależy od PBW w Opolu. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich składania.
 17. Sprowadzone przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną materiały udostępniane są Czytelnikom wyłącznie w Czytelni PBW w Opolu. Biblioteka informuje osoby zamawiające o nadejściu zamówionych materiałów telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Termin korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca.
 18. Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczenia, zgłaszając to w Wypożyczalni PBW w Opolu, nie później niż na tydzień przed upływem ustalonego terminu zwrotu.
 19. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów Czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki – właściciela w formie przez nią ustalonej.
 20. Jeżeli Czytelnik nie zgłosi się po zamówione materiały PBW w Opolu może go obciążyć pełnymi kosztami związanymi z ich sprowadzeniem (koszty przesyłki) oraz pozbawić prawa korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
 21. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje pozbawieniem Czytelnika prawa do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej czasowo lub bezterminowo.

  § 6
  ZASADY KORZYSTANIA Z SALI KATALOGOWEJ ORAZ STANOWISK KOMPUTEROWYCH
 1. Korzystanie z Sali katalogowej i stanowisk komputerowych jest możliwe przede wszystkim do celów edukacyjnych, naukowych i informacyjnych. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
 2. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
 3. Oprogramowanie komputerowe podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Nie wolno go kopiować bądź używać do innych celów niż określone w niniejszym regulaminie.
 4. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę, po upływie tego czasu Użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie oczekującej na dostęp do komputera (stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi).
 5. Sprzęt komputerowy należy użytkować zgodnie z wymogami BHP i jego przeznaczeniem.
 6. Użytkownik ma prawo do:
  a) przeszukiwania baz danych PBW w Opolu oraz baz danych innych bibliotek i instytucji oświatowo-kulturalnych;
  b) korzystania z zasobów Internetu w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych;
  c) odpłatnego kopiowania i drukowania dokumentów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Korzystający z komputerów winien:
  a) posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu, z którego chce skorzystać –dyżurujący bibliotekarz nie udziela stałej pomocy w obsługiwaniu stanowiska komputerowego i oprogramowania;
  b) zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi uszkodzenie lub nieprawidłowości w pracy komputerów;
  c) po zakończeniu pracy pozostawić komputer w niezmienionej konfiguracji.
 8. Korzystającym ze stanowisk komputerowych nie wolno:
  a) podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania;
  b) wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych, dokonywać prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerować w zawartość gromadzonych danych;
  c) przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest korzystający;
  d) tworzyć, wyszukiwać i udostępniać treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste;
  e) treści obrażające uczucia innych, w tym treści pornograficzne i propagujące przemoc;
  f) masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym;
  g) rozpowszechniać wirusów komputerowych i programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu;
  h) prowadzić działalności zarobkowej i komercyjnej poprzez sieć komputerową;
  i) zakładać własnych katalogów na dyskach.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich, bądź szkody Użytkownika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Użytkownika z Internetu.
 11. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez Użytkownika prac na sprzęcie informatycznym.
 12. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu do sprzętu informatycznego jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

  § 7 USŁUGI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNE

 1. Pracownicy Biblioteki świadczą usługi informacyjno-bibliograficzne. Koordynatorem usług w tym zakresie jest Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów.
 2. 2. Prawo do uzyskania informacji o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym i rzeczowym oraz do pomocy przy poszukiwaniu literatury na wskazany temat przysługuje każdemu Użytkownikowi.
 3. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  § 8
  DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA
 1. Biblioteka organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, a także bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.
 2. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne zwane dalej imprezami.
 3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
 4. Nauczyciele, którzy wraz z grupą/klasą chcą skorzystać z oferty edukacyjnej Biblioteki są zobowiązani do ustalania terminu lekcji telefonicznie, mailowo lub osobiście w Bibliotece, najpóźniej na 7 dni przed przyjściem z grupą do Biblioteki.
 5. Dane osobowe podane przez Uczestnika imprezy (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.
 6. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
 7. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 8. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.

  § 9
  USŁUGI REPROGRAFICZNE
 1. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane jedynie na terenie Biblioteki poprzez skanowanie, kserowanie i fotografowanie sprzętem Czytelnika.
 2. Zbiory o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki.
 3. Bibliotekarz ma prawo odmowy kopiowania materiałów bibliotecznych ze względu na ich stan techniczny.
 4. Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz filie realizują zamówienia na skany artykułów znajdujących się w bazie OMNIBUS, w katalogu ALEPH Biblioteki:
  a) Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych skanowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (do 22 stron) (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Jednorazowo można złożyć zamówienie na skany maksymalnie 10 artykułów nieprzekraczających łącznie 50 stron.
  b) Zamówienia może złożyć każdy użytkownik na adres email: gromadzenie@pedagogiczna.pl , bez konieczności posiadania aktualnej karty bibliotecznej.
  c) Po złożeniu zamówienia, na podany przez siebie adres e-mail, Użytkownik otrzymuje informację zwrotną o koszcie zamówienia (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz dane konieczne do wykonania przelewu.
  d) Użytkownik ma 5 dni roboczych na dokonanie wpłaty. Brak wpłaty skutkuje unieważnieniem zamówienia.
  e) Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze, od momentu wpłynięcia należności na konto Biblioteki. Każdorazowo o realizacji zamówienia, ze względów technicznych, decyduje pracownik.
  f) Zamówienie jest realizowane w formie elektronicznej: na podany w formularzu adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z linkiem do pliku w formacie PDF, JPG lub w wersji ZIP. Link jest aktywny przez 30 dni kalendarzowych.
  g) Zamówione materiały mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych.
  h) Biblioteka nie nagrywa skanów na nośniki danych.
  § 10 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelni i Wypożyczalni.
 2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 3. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jej terenie.
 4. Bibliotekarz może odmówić obsługi Czytelnika niestosującego się do niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, bądź zachowującego się agresywnie.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
 6. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 7. Decyzję o zastosowaniu sankcji, o której mowa w ust. 6 podejmuje Dyrekcja Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego do jednostki nadrzędnej, w ramach której działa Biblioteka tj. do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 17.
 8. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Opolskiego Centrum Edukacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.