BIBLIOTEKI A COVID-19

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów od 16 maja 2022 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zostanie odwołany stan epidemii, który zastąpi stan zagrożenia epidemicznego. Nowy akt prawny nie wprowadza ograniczeń w funkcjonowaniu bibliotek.


Nowe rozporządzenie (obowiązujące od 28 lutego 2022 roku) znosi większość dotychczasowych restrykcji i nie wprowadza ograniczeń związanych z funkcjonowaniem bibliotek z wyjątkiem nakazu zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki przez pracowników oraz czytelników (obowiązuje do 31 marca 2022 roku).

Przypominamy, że pracownicy bibliotek powinni stosować się do zasad profilaktycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS. Stan epidemii nie został odwołany. Biblioteka Narodowa rekomenduje, by mimo zniesienia limitów zachować ogólne zasady bezpieczeństwa.


Do 31 stycznia 2022 roku przedłużono dotychczasowe obostrzenia w bibliotekach

W związku z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia, Biblioteka Narodowa utrzymuje swoje dotychczasowe rekomendacje z dnia 29 listopada 2021 roku.

Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Rozporządzenie, obowiązujące do 15 grudnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku, nie zmienia zasad w zakresie udostępniania zbiorów przez biblioteki. Wprowadza zapis (rozdział 3 §26a) regulujący limity osób mogących przebywać w pomieszczeniach i obiektach na otwartej przestrzeni. Zgodnie z nim do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. W przypadku osiągnięcia limitu osób obowiązującego w czytelniach i wypożyczalniach, pracownik biblioteki może udostępnić dodatkowe miejsca osobom zaszczepionym, jeżeli dobrowolnie okażą dowód szczepienia.


Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek od 1 grudnia 2021


Biblioteka Narodowa przedstawia zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących funkcjonowania  bibliotek  w okresie letnim  (zwiększone limity osób mogących przebywać w bibliotekach oraz zasady organizowania spotkań i wydarzeń).

Zniesienie kwarantanny książek

Ponieważ transmisja koronawirusa poprzez powierzchnie jest niewielka, a ryzyko zachorowania w okresie spadku zakażeń w Polsce oceniane jest jako bardzo niskie, Biblioteka Narodowa zmienia rekomendację dotyczącą kwarantanny książek. Utrzymanie 3-dniowej kwarantanny książek jest rekomendowane w miejscowościach, w których utrzymuje się wysoka liczba zakażeń oraz w bibliotekach obsługujących osoby o obniżonej odporności. W pozostałych bibliotekach kwarantanna nie jest konieczna. Niezmiennie należy stosować zasady reżimu sanitarnego: każdorazowo dezynfekować blat po przyjęciu zwrotu książek, dezynfekować ręce lub pracować w rękawiczkach oraz zasłaniać usta i nos.


Funkcjonowanie bibliotek publicznych i naukowych do 9 kwietnia. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Dziś zostały opublikowane przepisy dotyczące funkcjonowania m.in. bibliotek publicznych i naukowych. Do 9 kwietnia 2021 roku biblioteki publiczne i naukowe we wszystkich województwach mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie. Biblioteka Narodowa przypomina, że przepis ten nie oznacza nakazu otwarcia. Biblioteki w miejscowościach o wysokiej liczbie zakażeń oraz te, które nie mają możliwości udostępniania zbiorów w reżimie sanitarnym powinny pozostać zamknięte. Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom w województwach o najwyższej liczbie zakażeń zamknięcie czytelń i wypożyczenia na zewnątrz


 

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 24 października 2020 roku

Organizacja imprez, spotkań i zebrań -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ogranicza na terenie całego kraju liczbę uczestników zgromadzeń do 5 osób (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631). W przypadku imprez, spotkań i zebrań dla powiatów do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone powyżej zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem m.in. spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych. Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom organizowanie wydarzeń wyłącznie w formie on-line, także spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych. Bieżące komunikaty dotyczące funkcjonowania bibliotek w czasie epidemii ukazują się na stronie głównej Biblioteki Narodowej.


Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 19 października 2020 roku

Biblioteka Narodowa przedstawiła zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach, zwłaszcza w punkcie dotyczącym organizacji imprez, spotkań i zebrań. Przypomina także o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.

W miarę możliwości nie rekomenduje się angażowania w prace wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz pracowników powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych. Rekomendowane jest podtrzymywanie trybu pracy zdalnej, jeśli jest to możliwe, oraz ograniczanie bezpośrednich kontaktów na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory. Pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Należy stosować środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegać podstawowych zasad takich jak:

  • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
  • dezynfekowanie rąk,
  • zasłanianie ust i nosa,
  • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
  • zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób,
  • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

W miarę możliwości nie rekomenduje się angażowania w prace wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz pracowników powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych. Rekomendowane jest podtrzymywanie trybu pracy zdalnej, jeśli jest to możliwe, oraz ograniczanie bezpośrednich kontaktów na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory. Pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

Organizacja imprez, spotkań i zebrań. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ogranicza na terenie całego kraju liczbę uczestników zgromadzeń odpowiednio dla strefy czerwonej do 10 osób, żółtej do 25 osób. W przypadku imprez, spotkań i zebrań dla powiatów oznaczonych kolorem czerwonym do 10 osób i żółtym do 20 osób.
Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom w pierwszej kolejności organizowanie wydarzeń tylko w formie on-line. BN rekomenduje organizację wydarzeń na świeżym powietrzu oraz w przestrzeniach zamkniętych tylko w tych miejscowościach, w których nie ma przypadków zakażeń koronawirusem. Obowiązują wówczas zasady reżimu sanitarnego określone w przepisach.


Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 9 października 2020 roku. Biblioteka Narodowa przedstawia zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.


Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym.

Co MEN proponuje bibliotekom w poradniku dotyczącym funkcjonowania szkoły w czasie pandemii? Komentarz “Biblioteki w Szkole”.


Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 8 sierpnia 2020 roku. Biblioteka Narodowa przedstawia zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników. Rekomendacje uwzględniają:

UWAGA: Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii rekomendacje ulegną zmianie.


Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych do zapoznania się z wytycznymi i procedurami, których przestrzeganie umożliwi zorganizowanie bezpieczniejszej pracy biblioteki szkolnej po powrocie do szkół uczniów i nauczycieli.

Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa. 11.05.2020

Rekomendacja TNBSP.

Opracowanie stanowi propozycję do dalszej modyfikacji i dostosowania ich do wymogów organizacyjnych biblioteki szkolnej. Materiał został podzielony na trzy części:

  1. Wytyczne i rekomendacje instytucji nadrzędnych.
  2. Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej.
  3. Propozycje zapisów organizacyjnych i praktyczne rozwiązania.

Powyższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową. Materiał został przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy województwa śląskiego z inicjatywy dr Agaty Arkabus – Przewodniczącej Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz Aliny Grabnej – Prezesa Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w  Częstochowie.


W celu zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażeniem pracowników i użytkowników bibliotek Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 roku  opublikowało wytyczne obejmujące procedury dotyczące: zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom/ obsłudze; zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie; procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce   


Biblioteka Narodowa 16 kwietnia 2020 r. wydała rekomendacje dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej 

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej