Opolskie Koło PTB

Przy Pracowni Biblioterapii RZPWE w Opolu  od 13 marca 2018 r. działa Opolskie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutyczne zrzeszające nauczycieli, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy oraz miłośników terapii książką.

Celem Koła jest:

 1. Promowanie biblioterapii jako skutecznej metody pracy wychowawczo-pedagogicznej.
 2. Inicjowanie działań o charakterze  biblioterapeutycznym.
 3. Rozwój i popularyzacja biblioterapii w społecznościach lokalnych.
 4. Projektowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń z wykorzystaniem metod i technik biblioterapii i arteterapii.
 5. Dążenie do konsolidacji środowisk zainteresowanych biblioterapią.
 6. Tworzenie bibliografii książek i czasopism dostosowanych w swojej formie i treści do pracy z osobami
  z niepełnosprawnością ( z problemami zdrowotnymi, społecznymi itp.) oraz dostosowanych do ich percepcji,
 7. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu tworzenie bibliotek w różnych placówkach i środowiskach.
 8. Rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli biblioterapeutycznej.
 9. Biblioterapeutyczne przygotowanie bibliotekarzy.
 10. Rozwój i popularyzacja metod i technik biblioterapii i arteterapii.
 11. Popularyzacja książki i rozwój czytelnictwa.
 12. Rozpowszechnianie wydawnictw literackich i czasopism, materiałów filmowych, muzycznych i multimedialnych.
 13. Zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa.
 14. Upowszechnianie wiedzy, kultury i sztuki.

Skład zarządu Opolskiego Koła PTB:

Przewodnicząca Justyna Jurasz – absolwentka wydziału polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Opolskim i   studiów podyplomowych kierunku Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 19 lat pracuje jako nauczyciel bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu. Zajmuje się prowadzeniem szeregu różnorodnych działań związanych z promocją czytelnictwa, popularyzacją biblioterapii, zasobów, usług i oferty biblioteki w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Jako opiekun jedynej w województwie opolskim Pracowni biblioterapii prowadzi cykliczne zajęcia czytelnicze wykorzystując elementy biblioterapii, arteterapii, muzykoterapii, dramy stosowanej, Teatru Ilustracji Kamishibai, pedagogiki zabawy oraz technik relaksacyjnych dla różnych grup odbiorców: przedszkoli, wszystkich typów szkół, a także seniorów.Prowadzi również zajęcia  z literatury współczesnej, młodzieżowej i biblioterapii dla studentów na studiach podyplomowych z bibliotekoznawstwa w WSB we Wrocławiu oraz WSZiA w Opolu.

Sekretarz Barbara Pająk – nauczyciel bibliotekarz Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Ukończyła filologię polską oraz studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Opolskim i studia podyplomowe na kierunku arteterapia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach z zakresu biblioterapii i arteterapii oraz neurodydaktyki. Od lat prowadzi zajęcia z wykorzystaniem biblioterapii i arteterapii w różnych grupach wiekowych.

Skarbnik Sylwia Antczak – od 18 lat czynny nauczyciel języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Opolskim i podyplomowo Bibliotekoznawstwo na WSZiA w Opolu. Dodatkowo od lat jest egzaminatorem powtórnego sprawdzania egzaminów maturalnych. Uwielbia podróże i literaturę, właśnie temu poświęca każdą wolną chwilę. Kocha pracę z młodzieżą. Na co dzień próbuje zarażać swoją miłością do książek i pokazuje, że książka jest dobra na wszystko.

 

Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne zrzesza pełnoletnich miłośników książek, zajmujących się propagowaniem idei czytelnictwa i zainteresowanych terapeutyczną rolą literatury, aby zostać członkiem  Opolskiego  Koła PTB należy złożyć wypełnioną deklarację Formularz Deklaracji korespondencyjnie (lub osobiście) na adres siedziby Koła. Zarząd  Oddziału zawiadamia kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek, które wynoszą 40 zł rocznie. Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto PTB:

POLSKIE  TOWARZYSTWO BIBLIOTERAPEUTYCZNE
50-238 Wrocław, ul. Niemcewicza 2
PKO S.A. Oddział 2
11 1020 5242 0000 2002 0138 5038

Członkowie Towarzystwa mają niepowtarzalną okazję spotykania się w gronie osób zainteresowanych problematyką terapeutycznej funkcji literatury, korzystania z wiedzy autorytetów w tej dziedzinie, wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań, by potem wdrożyć je w swojej pracy biblioterapeutycznej. Spotkania członków Opolskiego Koło odbywają się raz na kwartał, mają charakter informacyjno-warsztatowy. Raz w roku odbywa się Walne Zebranie wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w siedzibie głównej towarzystwa we Wrocławiu przy ul. Niemcewicza 2 podczas którego omawiane są najnowsze kierunki rozwoju biblioterapii w Polsce, działalność popularyzatorska towarzystwa, przykłady dobrych praktyk i dyskusja nad najnowszą literaturą biblioterapeutyczną.  Spotkanie prowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz- prezes PTB, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa.

Adres siedziby Opolskiego Koła PTB 

Pracownia Biblioterapii RZPWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole

j.jurasz@pedagogiczna.pl

tel. 793-212-115

Kontakt przez media społecznościowe – Facebook

Opolskie Koło PTB

Pracownia Bilioterapii RZPWE PBW w Opolu

 

Adres strony www Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego: http://www.biblioterapiatow.pl/