Obserwacja zajęć

Celem obserwacji zajęć jest podniesienie jakości pracy szkoły, analiza rozwoju wiedzy, umiejętności ( w tym umiejętności kluczowych) uczniów, badanie realizacji programów nauczania, inspirowanie i wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, gromadzenie informacji w procesie ewaluacji i kontroli wybranych obszarów pracy szkoły, ukierunkowane pozyskiwanie informacji o rozwoju obserwowanych obszarów. W szkołach prowadzone są obserwacje : kontrolno-oceniające, doradczo-oceniające, diagnozujące, kontrolne (doraźne), obserwacje koleżeńskie, obserwacje zajęć innych niż lekcje, np. imprez, uroczystości, spotkań z rodzicami.
Zestawienie bibliograficzne „Obserwacja zajęć” opracowane zostało na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek pedagogicznych występujących w Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Bibliografia zawiera 44 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte :

1. Budowanie kultury jakości a wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym /Agnieszka Szplit // W : Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej : możliwości, wyzwania, inspiracje / red. nauk. Marta Kowalczuk-Walędziak, Alicja Korzeniecka-Bondar, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. – Kraków : „Impuls”, 2014. – S. 137-149

2. Co i jak obserwować w klasie? / Edward C. Wragg. – Warszawa : „Żak”, 2001. – 202, [5] s. : il. ; 21 cm.

M 060294 (Nysa), M 183147, M 183155- M 183156 (Opole)

3. Hospitacje zajęć jako narzędzie wspomagania rozwoju nauczyciela akademickiego w roli dydaktyka // Anna Sajdak-Burska (Uniwersytet Jagielloński) // W: Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich : wybrane praktyki / redakcja naukowa Iwona Maciejowska, Anna Sajdak-Burska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2018. – S. 45-58

4. O samowprowadzających się zmianach – przez obserwacje koleżeńskie do zespołu uczącego się i oceniania kształtującego /Aleksandra Mikulska. – Bibliogr. // W : Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 119-128

M 213768-M 213769 (Opole)

5. Obserwacja i hospitacja lekcji jako elementy wspomagające rozwój zawodowy nauczyciela języków obcych / Agnieszka Szplit // W: Proces stawania się nauczycielem : teoria i praktyka / red. Andrzej Bogaj, Wanda Drożka. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. – S. 153-163

M 202611 (Opole)

6. Obserwacja w diagnozowaniu kreatywności / Ewa Wiśniewska, Izabela Lebuda // W: Identyfikacja potencjału twórczego : teoria, metodologia, diagnostyka / red. Maciej Karwowski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009. – S. 175-196

M 211645-M 211646 (Opole)

Artykuły z czasopism :

7. Arkusz obserwacji lekcji // Monitor Dyrektora Szkoły. – 2018, nr 7, s. 34

8. Arkusz obserwacji zajęć // Monitor Dyrektora Przedszkola .-2019 , [nr] 106 , s. 18-19

9. Arkusz obserwacji zajęć //Monitor Dyrektora Przedszkola .-2019 , [nr] 106 , s. 20

10. Arkusz obserwacji zajęć /Monitor Dyrektora Przedszkola .-2019 , [nr] 106 , s. 21-22

11. Arkusz obserwacji zajęć / Monitor Dyrektora Przedszkola .-2019 , [nr] 106 , s. 22-23

12. Autorefleksja na podstawie obserwacji lekcji / Barbara Romanowska-Kruszyńska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 139-143

13. Badanie praktyki – praktykowanie badań / Wiesława Wantuch // Polonistyka. – 2011, nr 10, s. 44-48

14. Co to jest „spacer edukacyjny”? / Aleksandra Mikulska, Małgorzata Ostrowska // Hejnał Oświatowy. – 2019, nr 11, s. 3-6

15. Determinanty kierowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli w warunkach placówki wychowanie przedszkolnego / Angelika Barczyk-Nessel (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Wydział Ekonomii i Administracji. Instytut Nauk Społecznych) // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 38, nr 3 (2019), s. 207-220

16. Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Procedury i narzędzia /Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 12, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 2-24

17. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 11, dod. „Niezbędnik Dyrektora” s. 12-15

18. Hospitacja diagnozująca, której celem jest obserwacja jednego dziecka w trakcie zajęć z całą grupą / Ewa Krzak // Twórczy Nauczyciel. – 2006, nr 12, s. 58-60

19. Hospitacje zajęć ukierunkowane na wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich / Anna Wach-Kąkolewicz ; Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty. – 2015, nr 2, s. 77-94

20. Jak zaplanować obserwacje pracy nauczycieli w roku 2010/2011? / Małgorzata Markiewicz // Doradca Dyrektora Szkoły. – 2010, nr 5, s. 46-47

21. Karty obserwacji lekcji / Anita Plumińska-Mieloch, Karina Rzepecka // Szkoła : miesięcznik dyrektora. – 2020, nr 3, s. 28-32

22. Kwestia priorytetów – co chcemy osiągnąć, szukając alternatywy dla tradycyjnej edukacji? / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. – 2020, nr 3-4, s. 40-43

23. Metoda obserwacji / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 12, s. 23-25

24. Monitorowanie podstawy programowej : obowiązki dyrektora / Teresa Janicka-Panek // Przedszkole : miesięcznik dyrektora. – 2017, nr 2, s. 24-[27]

25. Obserwacja a hospitacja / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 12, s. 24-26

26. Obserwacja kształtowania kompetencji kluczowych // Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły .-2018 , nr 11 , s. 24-26

27. Obserwacja lekcji istotnym elementem kształcenia nauczyciela /Tadeusz Mróz // Ruch Pedagogiczny. – 1993, nr 1-2, s. 118-129

28. Obserwacja metodą cień. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2014, nr 10, s. 36-37

29. Obserwacja uczestnicząca / Bogdan Krawczyk // Nowa Szkoła. – 2010, nr 6, s. 20-23

30. Obserwacja w procesie oceny pracy Małgorzata Dutka-Mucha, Izabela Suckiel // Dyrektor Szkoły .-2019 , nr 12 , s. 76-80

31. Obserwacja w świetle nadzoru – rady dla dyrektora / Elżbieta Korczewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. – 2010, nr 16, s. 20-21

32. Obserwacja zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola / Barbara Szeląg // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 5, s. 22-23

33. Obserwacja zajęć przez dyrektora / Małgorzata Łoskot // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2020, nr 2, s. 18-22

34. Obserwacje koleżeńskie : na czym polegają, kiedy się je stosuje i do czego się przydają? /Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 73, s. 56-58

35. Obserwacje koleżeńskie w praktyce / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 12, s. 20-22

36. Ocenianie kształtujące : OK – obserwacja : wzajemna koleżeńska obserwacja lekcji / Danuta Sterna // Hejnał Oświatowy. – 2016, nr 5, s. 24-26

37. Od diagnozy i samooceny do doskonalenia działalności pedagogicznej / Ryszard Kalamarz. – Zał. // Kwartalnik Edukacyjny. – 2004, nr 2, s. 39-57

38. Od obserwacji do zmiany / Małgorzata Borowska-Leszczyszyn // Dyrektor Szkoły 2017, nr 7, s. 64-66

39. Profesjonalna wiedza nauczyciela – źródła i sposoby eksploatacji /Urszula Dernowska. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 11-21

40. Próba nowego spojrzenia na hospitację / Alfred Kampa // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 11, s. 16-17

41. Przegnaj strach – zbuduj zaufanie /Aleksandra Ordońska – Cieślak // Nowe w Szkole. – 2003, nr 1, dod. „Kierowanie Szkołą”, s. 1

42. Przyjacielska hospitacja / Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. – 2003, nr 5, s. 10

43. Trzy kategorie badań w dydaktyce matematyki / Wacek Zawadowski. – Bibliogr. // NiM. – 2002, nr 44, s. 31-32

44. Zakres czynności nauczycieli w procesie edukacji muzycznej w klasach I-III szkoły podstawowej /Katarzyna Wojciechowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 4, s. 18-25

Oprac. Ewa Bielecka – stażystka Powiatowy Urząd Pracy
Elżbieta Trojan –  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu