CZASOPISMA PEDAGOGICZNE – LISTA ARTYKUŁÓW

Wiadomości Historyczne

Wiadomości Historyczne to dwumiesięcznik ukazujący się od 1958 roku w Warszawie. Początkowo wychodził jako organ Ministerstwa Oświaty poświęcony nauczaniu historii. Obecnie prezentuje najnowsze badania historyków, aktualne problemy edukacji historycznej, jak również scenariusze lekcji historii i WOS.
Czasopismo adresowane jest do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich poziomach nauczania …

Geografia w Szkole

„Geografia w Szkole” – dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii ukazujący się od 1948 roku. Początkowo wydawany przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (PZWS), a następnie przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). Od 2006 roku wydawcą dwumiesięcznika jest EduPress. Treść czasopisma obejmuje głównie szeroko rozumiane zagadnienia związane z dydaktyką geografii oraz współczesnymi problemami …

Fizyka w Szkole

„Fizyka w Szkole” to dwumiesięcznik dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Czasopismo ukazuje się od 1955 roku, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Fizycznego.  Zadaniem pisma jest podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez aktualizację ich wiedzy z fizyki i wiedzy dydaktycznej. Czasopismo zawiera informacje zarówno o najnowszych …

Edukacja

Kwartalnik naukowy „Edukacja” ukazuje się od 1983 r. Jego wydawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych.…

Chowanna

Półrocznik „Chowanna” to czasopismo Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stanowi interdyscyplinarne forum wymiany myśli i prezentacji wyników badań naukowych w zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i innych rodzajów uczestnictwa społecznego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych.…

Chemia w Szkole

Dwumiesięcznik „Chemia w Szkole” to czasopismo dla nauczycieli chemii wszystkich typów szkół oraz wykładowców i studentów chemii o kierunkach pedagogicznych. Prezentuje doniesienia o najnowszych osiągnięciach chemii. Przedstawia propozycje metodyczne ułatwiające realizację nowych programów nauczania oraz przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych z chemii i testów na koniec gimnazjum. Każdy numer pisma …

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie.

Kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach, publikuje materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych uwzględniające nową filozofię kształcenia polonistycznego na tym etapie kształcenia. Przedstawia rozwiązania metodyczne, artykuły teoretyczne, recenzje podręczników i książek pomocniczych, materiały metodyczne na temat tradycji literackiej i kulturalnej, roli metodyki nauczania w zreformowanej …

Język Polski w Gimnazjum. Zeszyty Kieleckie

Czasopismo przedmiotowo-metodyczne, adresowane do nauczycieli języka polskiego w gimnazjum, wydawane przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach. Kwartalnik zawiera propozycje metodyczne i artykuły potrzebne szkolnym polonistom w samokształceniu. Zakres tematyczny każdego numeru umożliwia czytelnikom lepsze poznanie tradycji dydaktycznej i nowych zjawisk – już obecnych w szkolnej rzeczywistości albo kształtujących postrzeganie świata …

Język Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty Kieleckie

Kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach, przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej. Publikuje materiały metodyczne, przede wszystkim nowe programy nauczania, plany pracy i propozycje scenariuszy zajęć. Porusza tematy dotyczące funkcji literatury. Pismo powstało w miejsce ukazującego się dotychczas kwartalnika “Język Polski w Szkole dla klas IV-VI”.

Edukacja Wczesnoszkolna

Pierwszy numer kwartalnika „Edukacja Wczesnoszkolna” ukazał się we wrześniu 2017 r. Czasopismo stanowi kontynuację kwartalnika „Nauczanie Początkowe.  Kształcenie Zintegrowane. Zeszyty Kieleckie”. Funkcjonowanie pisma pod nowym tytułem spowodowane zostało zmianą nazwy I etapu edukacyjnego w polskim systemie oświaty. Kwartalnik zawiera scenariusze zajęć, programy edukacyjne oraz rozważania teoretyczne z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. …