CZASOPISMA PEDAGOGICZNE – LISTA ARTYKUŁÓW

Wczesna Edukacja

Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły  (dawniej Przed Szkołą) to kwartalnik, który ukazuje się na rynku wydawniczym od dziesięciu lat. Czasopismo  wspiera dyrektorów oraz nauczycieli w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na jego łamach eksperci w zakresie prawa oświatowego, edukacji elementarnej oraz praktycy – dyrektorzy szkół …

Terapia Specjalna Dzieci i Młodzieży

Terapia Specjalna Dzieci i Młodzieży to czasopismo tworzone z myślą o specjalistach pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych. Wydawcą periodyku jest Forum Media Polska we Wrocławiu. Redaktorem naczelnym Aleksandra Pawlińska-Maćkowiak. Każdy numer zawiera temat numeru, przedstawia konkretną metodę pracy, rodzaj zaburzenia lub trudność w …

Psychologia w Praktyce

„Psychologia w Praktyce”  to pierwsze na rynku zawodowe czasopismo dla psychologów i psychoterapeutów.  Ukazuje się od 2017 roku  jako dwumiesięcznik.  Pismo dostarcza wiedzę na temat skutecznej terapii psychologicznej, metod pracy z pacjentami oraz pomysły na przeprowadzenie ciekawych sesji terapeutycznych. Opisywane przypadki poparte są przykładami. Każdy numer czasopisma jest tematyczny.  Wydawcą  …

Życie Szkoły

Życie Szkoły to kompleksowe czasopismo przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dyrektorów szkół podstawowych, studentów pedagogiki oraz rodziców. Pismo powstało w 1946 roku, od 2003 roku wspiera nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W ciągu roku ukazuje się 10 numerów. W każdym z nich nauczyciele znajdą innowacyjne pomysły na przeprowadzenie zajęć, informacje dotyczące zmian …

Dyrektor Szkoły – Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

Dyrektor Szkoły  to czasopismo niezastąpione w pracy dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Powstał w 1994 r. z inicjatywy Jana Kropiwnickiego oraz Romualda Witczaka i wydawany był przez Wydawnictwo Nauczycielskie w Jeleniej Górze. Redaktorem naczelnym został Tadeusz Kowalski, następnie Jan Kropiwnicki, Antoni …

Biblioteka w Szkole

„Biblioteka w Szkole” to miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy, adresowany do wszystkich typów szkół, czytany również przez dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotów humanistycznych.  Ukazuje się od 1991 roku. Założycielem pisma i jego redaktorem naczelnym jest Juliusz Wasilewski.  Miesięcznik od lat aktywnie broni pozycji biblioteki szkolnej w strukturze szkoły. Promuje czytelnictwo dzieci i …

Wychowawca

Wychowawca – miesięcznik adresowany do nauczycieli i wychowawców katolickich. Ukazuje się od 1993 roku w Krakowie. Wydawcą jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców,  a redaktorem naczelnym czasopisma Józef Winiarski. Tematyka jaką porusza „Wychowawca” koncentruje się się wokół systemu wartości we współczesnym świecie, profilaktyki uzależnień. Pismo zawiera rozważania teoretyczne oraz propozycje …

Bliżej Przedszkola

Miesięcznik „Bliżej Przedszkola” ukazuje się od 2001 r.  Pismo jest liderem rynku czasopism edukacyjnych kierowanych do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wśród autorów „Bliżej Przedszkola” znajdują się nauczyciele-praktycy, jak i autorytety z zakresu pedagogiki i pracy z dziećmi najmłodszymi. Funkcję redaktora naczelnego pełni Robert Halik. Miesięcznik publikuje artykuły, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. …

Kwartalnik Pedagogiczny

„Kwartalnik Pedagogiczny” to ogólnopolskie czasopismo naukowe o szerokim profilu założone w 1956 roku. Pismo wydawane jest przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim materiały z różnych subdyscyplin pedagogiki  – pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki porównawczej, dydaktyki, pedagogiki społecznej oraz psychologii edukacji, filozofii …

Szkoła Specjalna

Czasopismo „Szkoła Specjalna” stworzone przez Marię Grzegorzewską w 1924 roku, jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Dwumiesięcznik podejmuje także zagadnienia funkcjonowania, kształcenia i wspierania dorosłych osób niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. Analizuje procesy rehabilitacji, resocjalizacji, rewalidacji i …