Rolnictwo

Książki:

1. Frazematyka gwarowa motywowana pracą rolnika / Anna Tyrpa // W : Dialog pokoleń : język zwierciadłem kultury : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020. – S. 19-33

2. Gospodarstwo soplicowskie : rolnictwo w „Panu Tadeuszu” / Marian Wachowski ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – 99, [1] s. ; 21 cm.

3. O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich / Krzysztof Kluk ; oprac. i wstępem opatrzył Stefan Inglot. – Wrocław :Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo ; 1954. – 266, [1] s. : il. ; 20 cm.
M 013839 (Brzeg), M 018594 (Nysa)

4. Sceny prac polowych na marginalnych iluminacjach „Romansu o Aleksandrze” (ca. 1340) w świetle źródeł archeologicznych z terenu ziem polskich / Karol Łukomiak // W : Życie codzienne w antycznej i średniowiecznej Europie : wybrane zagadnienia / red. Arleta Żuchowska, Krzysztof Bałękowski. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016. – S. 109-123

5. Słownictwo z zakresu uprawy roli w XVII-wiecznych poradnikach rolniczych Jakuba Kazimierza Haura / Cecylia Galilej // W: W kręgu dawnej polszczyzny. 4 / red. Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017. – S. 23-36

6. Symboliczne przedstawienia rolnictwa w szacie graficznej banknotów europejskich państw komunistycznych w latach 1945–1956 / Marcin Markowski // W : Wspólne dziedzictwo kulturowe : I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Nasze – Obce – Wspólne Dziedzictwo Kulturowe”, Białystok 8-10 maja 2013 red. nauk. Ewa Ambroziak [et al.]. – Białystok : Uniwersytet, 2013. – S. 88-97

Artykuły w czasopismach:

7. Czy słownictwo agrarne w utworach Jana Kochanowskiego jest słownictwem specjalistycznym? : analiza porównawcza na podstawie „Gospodarstwa” Anzelma Gostomskiego / Joanna Duska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – T. 15 (2020), s. 67-78
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2171455 [dostęp: 26.04.2024 r.]

8. Językowy obraz chłopa (rolnika, włościanina) w tekstach publicystycznych końca XVIII w. / Józef Jaworski // Język Polski. – 2007, z. 1, s. 55-65

9. Karmi, żywi, byt zapewnia : o metaforyzacji ziemi i jej plonów w słownictwie mieszkańców powiatu kłobuckiego związanych z rolnictwem : analiza porównawcza / Anna Falana-Jafra. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2022, z. 2, s. 93-102
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2147010 [dostęp: 26.04.2024 r.]

10. O rolnictwie w „Panu Tadeuszu” / Marian Wachowski // Pamiętnik Literacki. – 1956, z. 4, s. 242-259
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-nZeszyt_specjalny/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-nZeszyt_specjalny-s242-259/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-nZeszyt_specjalny-s242-259.pdf [dostęp: 26.04.2024 r.]

11. „Pług, gmina, kombajn” : mały leksykon wiejsko-rolniczy od doby staropolskiej po współczesność w ujęciu porównawczym / Urszula Siekacz // Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. – T. 26 (2009), s. 259-266

12. Początki kultury agrarnej w kontekście „orientatio hominis” / Marta Błąd, Piotr Kaczmarek // Warszawskie Studia Teologiczne. – T. 29, [cz.] 2 (2016), s. 104-123

13. Przemiany języka społeczności wiejskich : (na przykładzie słownictwa rolniczego) / Stanisław Dubisz, Mariusz Kosieradzki // Przegląd Humanistyczny. – 1993, nr 3, s. 43-57

14. Rolnictwo i rolnicy w Piśmie Świętym w perspektywie ekonomiczno-teologicznej / Marta Błąd // Studia Loviciensia. – Nr 22 (2020), s. 71-102

15. Synonimia w XVII-wiecznych poradnikach rolniczych Jakuba Kazimierza Haura (rzeczowniki) / Cecylia Galilej // Prace Językoznawcze. – Z. 18, [cz.] 4 (2016), s. 31-50
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1878716 [dostęp: 26.04.2024 r.]

16. Wieś i rolnictwo w sztuce medalierskiej / Hieronim Czerwieniec // Kultura Wsi. – 2014, nr 1, s. 53-67

Zob. też hasła: Chłopi; Siew, sadzenie, plon; Wieś; Żniwa, zboże

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu