Cnota

Książki:

1. „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem” : stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku / Estera Lasocińska ; Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : IBL PAN , 2003. – 204 s. ; 24 cm

2. Cnota w twórczości Zbigniewa Herberta : dziedzictwo i przekleństwo / Tomasz Garbol // W : Literatura i polityka po 1989 roku / pod redakcją Rafała Łatki i Macieja Urbanowskiego. – Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017. – S. 113-130

3. Cnoty : eseje z filozofii kultury / pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak i Witolda M. Nowaka. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – 216 s. ; 20 cm.

4. Cnoty : koncepcje, interpretacje, obrazy / Witold M. Nowak // W : Cnoty : eseje z filozofii kultury / pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak i Witolda M. Nowaka. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 9-44

5. Cnoty teologalne i kardynalne / Ewa Zapolska. – Kraków : Towarzystwo Autorów Wydawców Prac Naukowych „Universitas” , cop. 2000. – 261, [6] s., [80] s. tabl. : il. ; 23 cm.

6. Dwie niewiasty i wąż : cnota kobieca a szczęście w baśni „L’Enchanteur” Maddemoiselle de La Force / Barbara Kaczyńska // W : Waleczne i inspirujące : oblicza kobiet / redakcja Anna Głowa, Marta Gudowska. – Lublin : Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa IHS KUL : ARTmagedon, 2019. – S. 173-186

7. Koncepcja cnót politycznych Machiavellego na tle elementów klasycznej etyki cnót / Romuald Piekarski. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. – 485, [1] s. : il. ; 24 cm.

8. Natura cnoty : problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót / Jacek Jaśtal. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. – 443 s. ; 24 cm.
M 202459 (Opole)

9. „Nie nam Panie, nie nam lecz Twemu imieniu…” (Ps 115,1) : wybrane cnoty moralne Jagiellonów w plastycznych wizerunkach rodu = „Not unto us Lord, not to us, but to Your Name…” (Ps 115,1) : the cardinal and theologian virtues in the artistic depictions of the Jagiellonian dynasty / Anna Wójtowicz // W : Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 1 / [redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny]. – Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. – S. 110-116

10. W ogrodzie cnót, wad i grzechów : problematyka cnót w wybranych średniowiecznych kronikach klasztornych na Śląsku i w Czechach / Aleksandra Filipek-Misiak. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. – 280 stron ; 25 cm.

11. Staropolskie obyczaje, cnoty i wady w literaturze i poezji. – Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 1999. – 150, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.

12. Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna … : propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej / Tomasz Mikocki ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. – Wrocław : FnRN : „Leopoldinum” , 1997. – 340, [3] s. : fot., rys. ; 21 cm
M 177039 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

13. Bibilijne podstawy cnoty / Michał Sawicki // Pedagogika Katolicka. – 2023, nr 1, s. 294-302

14. Bogowie, herosi i cnoty : piękno jako cnota we włoskim malarstwie i grafice wczesnego renesansu / Beata Purc-Stępniak // Ethos. – R. 32, nr 3 (2019), s. 93-123

15. „Cnota mój kompas…” : odwołania do cnót platońskich w staropolskich wzorach osobowych / Iwona Nowakowska // Konteksty Kultury. – [Nr] 13, z. 1 (2016), s. 1-19

16. Cnota w twórczości Zbigniewa Herberta : dziedzictwo i przekleństwo / Tomasz Garbol // Arcana. – 2017, nr 1/2, s. 132-144

17. Cnota według Kanta : pedanteria czy namiętność? / Nancy Sherman ; tł. Joanna Klimczyk, Paweł Łuków // Etyka. – Nr 40 (2007), s. 21-48
* Dostępne w Internecie: https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/440 [dostęp: 17.03.2023 r.]

18. „Cnota z fortuną rozno z sobą chodzą / A nigdy w jednym gmachu się nie zgodzą” – walka Fortuny z Cnotą w wybranych utworach Jana Dantyszka, Jana Kochanowskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego / Małgorzata Wereszczyńska-Duch // Barok. – 2002, nr 1-2, s. 75-96

19. Cnoty rycerskie / Dariusz Zalewski // Cywilizacja. – Nr 17 (2006), s. 127-134

20. Czy istnieje dzisiaj potrzeba powrotu do kształcenia cnót? / Piotr T. Nowakowski // Cywilizacja. – Nr 22 (2007), s. 27-33

21. Czy „virtue ethics” zrehabilitowała we współczesnej etyce cnotę? : uwagi historyczno-systematyczne / Krzysztof Stachewicz // Studia Philosophica Wratislaviensia. – Vol. 2, fasc. 2 (2007), s. 97-108

22. Etyka – umiejętność cnoty czy wiedza o sztuce bycia wśród ludzi? / Anna Cegieła // Poradnik Językowy. – 2006, z. 10, s. 31-38

23. Historycznie o cnocie niewieściej i niewieścich cnotach / Agnieszka Piela. – (Objaśnienia wyrazów i zwrotów). – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2021, z. 10, s. 90-101
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2151278 [dostęp: 17.03.2023 r.]

24. Kobieca cnota : próba zrozumienia ewolucji znaczenia cnoty na przestrzeni wieków / Beata Raszewska-Żurek // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – T. 46 (2011), s. 83-102
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/678782 [dostęp: 17.03.2023 r.]

25. Leksem „cnota” i leksemy pokrewne w języku polskim w ciągu wieków / Beata Raszewska-Żurek // Język Polski. – 2012, z. 2, s. 113-125

26. O alegorii i cnotach / Marek Torbicz // Cywilizacja. – Nr 11 (2004), s. 86-94

27. O cnocie w „Ikones książąt” i królów polskich Jana Głuchowskiego / Krystian Słomka vel Słomiński // Meluzyna. – R. 6, nr 2 (2019), s. 35-52
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1597363 [dostęp: 17.03.2023 r.]

28. O cnotach kardynalnych i ich atrybutach : Youcat 299-304 / Aleksandra Bałoniak // Katecheta. – 2014, nr 11, s. 47-51

29. O cnotach na podstawie „Pism” św. Franciszka z Asyżu / Kazimierz Synowczyk // Studia Franciszkańskie. – T. 20 (2010), s. 151-172

30. O grzeczności, czyli pożytki z cnót obywatelskich / Martin Krygier ; tł. Sergiusz Kowalski // Res Publica Nowa. – R. 19, nr 4 (2006), s. 40-47

31. Pojęcie i koncepcje cnoty w starożytności i średniowieczu = Notion and concepts of virtue in antiquity and medieval / Angelika Wiech // Warszawskie Studia Pastoralne. – R. 13, nr 2 (2018), s. 143-156

32. Rzeczpospolita obojga honorów / Adam Krzemiński // Polityka. – 2011, nr 19, s. 23-25

33. Siedem cnót Zawiszy Czarnego / Dariusz Piwowarczyk. – Il. // Mówią Wieki . – 2004, nr 7, s. 26-33

34. Sprawiedliwość i miłosierdzie w systemie cnót politycznych Wincentego Kadłubka / Juliusz Domański // Teologia Polityczna. – Nr 1 (2003/2004), s. 154-163
* Dostępne w Internecie: https://teologiapolityczna.pl/prof-juliusz-domanski-sprawiedliwosc-i-milosierdzie-w-systemie-cnot-politycznych-wincentego-kadlubka-1 [dostęp: 17.03.2023 r.]

35. Traktat Plutarcha z Cheronei „O cnotach kobiet” : wprowadzenie / Julia Szymańska // Studia Antyczne i Mediewistyczne. – [T.] 5 (2007), s. 25-34

36. Tytuł wypracowania: Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta „Pan Cogito o cnocie”, szukając odpowiedzi na pytanie, jaki jest stosunek ludzi współczesnych do cnoty / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 17, s. 42-43

Oprac. Dorota Różycka
Aktualizacja: Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu