Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro

Zestawienie bibliograficzne „Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro” przygotowane zostało w związku z wyznaczonymi przez Ministra Edukacji Narodowej kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022. Jednym z nich jest priorytet edukacyjny „Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie”. Zestawienie bibliograficzne opracowano na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Zawiera 96 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami.

 

 

Książki:

 

1. Dobre zachowanie w szkole / Monika Pouch, Dorota Szczęsna. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, copyright 2019. – 52 s.

2. Dobro i zło, co to takiego? / Oscar Brenifier. – Wydanie 1. – Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, 2014. – [96] s.

3. Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej /zebrał i oprac. Arthur G. Miller ; przekł. [z ang.] Violetta Reder ; [współaut. Nadia Ahmad et al.]. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 631,[1] s. ; 24 cm.
C 050345 (Brzeg), M 199182 (Opole)

4. Dobro jako podstawowa kategoria wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym / Mieczysław Rusiecki. W: Uczeń we współczesnej szkole : problemy reformy edukacji wczesnoszkolnej / pod redakcją Zdzisława Ratajka. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. – S. [177]-193

5. Dobro, Piękno i Prawda w Edukacji, czy coś w zamian? VII Ogólnopolski Kongres Tutoringu / Collegium Wratislaviense
* Dostępne w Internecie: https://www.wokolszkoly.edu.pl/files/ws/wydania/Publikacja%20VII%20Ogo%CC%81lnopolskiego%20Kongresu%20Tutoringu%202020.pdf [dostęp: 9.06.2022]

6. Doświadczenie prawdy i jego znaczenie w wychowaniu / Witold Starnawski // W : Wychowanie chrześcijańskie : między tradycją a współczesnością / redakcja Alina Rynio. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. – S. 317-330

7. Dziecko w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / Kazimierz Denek [et al.] ; pod redakcją Bronisławy Dymary. – Wydanie 2. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 71-92 : Dobro i zło w dziecięcym świecie
M 063586/I (Kędzierzyn-Koźle), M 185690/I (Opole)

8. Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy, dobra i piękna /pod red. Jadwigi Gazdy i Wojciecha Morszczyńskiego. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 2007. – 214 s. ; 21 cm.
M 199056 (Opole)

9. Filozofia, etyka / autorzy Jacek Wojtysiak, Jacek Frydrych, Wioletta Kozak. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. – 118 stron

10. Homo sapiens : ludzie są lepsi, niż myślisz / Rutger Bregman ; przełożyła z angielskiego Emilia Skowrońska. – Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat, copyright 2020

11. Jak przekazywać dzieciom wartości : poradnik dla rodziców / Gerda Pighin. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. – S. 63-64 : Prawdomówność

12. Kompetencja moralna jako kategoria teoretyczna i badawcza w pedagogice wczesnoszkolnej / Zbigniew Nowak. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – 166, [2] s.

13. Kształtowanie u dzieci zdolności odróżniania dobra od zła, żeby wybierały dobro i kierowały się nim w codziennych sytuacjach / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // W : Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / pod redakcją Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. – Kraków : CEBP 24.12, 2014. – S. 103-113

14. Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Marzenna Magda. –Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. – 216 s.

15. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal. – Wydanie 2 zmienione. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 215, [1] s.

16. Mów własnym głosem : 50 lekcji jak głosić swoją prawdę /Regina Brett ; przełożyła Olga Siara. – Kraków : Insignis Media, cop. 2018.- 373 [2] s. : fot. ; 20 cm.
M 069054 (Nysa)

17.  Nauczyć wybierania dobra : o wychowaniu ku wartościom na przykładzie lektury „Mała księżniczka” Frances H. Burnett / Urszula Kopeć. – Bibliogr. // W : Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka / red. nauk. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Urszula Kopeć. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 187-195
M 216414 (Opole)

18. Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku / redakcja naukowa Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. – Wydanie drugie uzupełnione i rozszerzone. – Warszawa : Difin, 2020

19. Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości / Jolanta Wasilewska. – Warszawa : Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, 2019. – 112 s.
* Dostępne w Internecie: http://pm1pruszkow.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Planeta-dzieci-program-wychowania-przedszkolnego-1.pdf [dostęp: 10.06.2022]

20. Pojęcie prawdy jako nadrzędnej wartości w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Adamczyk // W: Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii / redakcja naukowa Iwona Nowakowska-Kempna. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. – S. 159-173

21. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby / Katarzyna Olbrycht. – Wydanie 2. – Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2002. – 263, [3] s.

22. Prawda i życie : dlaczego prawda jest ważna / Michael Patrick Lynch. – Wydanie pierwsze. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 491 stron ; 21 cm.

23. Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II / Witold Starnawski. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. – 580 s.

24. Prawda jako zasada życia społecznego i zadanie wychowania / Franciszek Adamski // W: Wychowanie personalistyczne : wybór tekstów : praca zbiorowa / pod redakcją Franciszka Adamskiego. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. – S. 309-316

25. Prawda w dyskursie naukowym /Eliza Grzelak // W : Człowiek : zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej / red, nauk. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 269-282
M 214386 (Opole)

26. Świat wartości jako trzecie środowisko istnienia człowieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. – Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2018. – 203 s. ; 23 cm.
M 217759 (Opole)

27. Tajemnice i inne historie : scenariusze zajęć wspierające pracę nauczyciela etyki w klasach 0-IV / Jadwiga A. Hockuba. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. – 113, [1] s.

28. Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. – Zielona Góra : „Gaja”, 2002. – 220 s.
* Propozycje cykli zajęć: Prawa i normy – wprowadzenie; Czy dzieci maja prawa? ; Prawa i obowiązki; Kim jestem? ; Prawa dziecka; Obowiązki dziecka i dorosłego; Prawa i obowiązki – podobieństwa i różnice; Dzieci i dorośli – inność pokoleń; Odpowiedzialność w naszym życiu; Prawda w naszym życiu; Prawda – czym jest jej istota

29. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. [81]-95 : W kręgu wartości negatywnych. O kłamstwie

30. Vademecum nauczyciela : wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej : filozofia i etyka / autorzy Jacek Wojtysiak, Jacek Frydrych, Wioletta Kozak ; opracowano na podstawie materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. – 118 stron

31. W stronę dobra : planowanie i integracja pracy wychowawczej w szkole : praca zbiorowa / pod redakcją Stanisławy Borowczyk. – Poznań : Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka OP : przy współpracy „Oficyny Współczesnej”, 2000. – 236 s.

32. Wartość dobra moralnego w polskiej historiografii edukacyjnej / Edyta Wolter. W: Po co etyka pedagogom? : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Wiktora Sawczuka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, copyright 2007. – S. 217-233

33. Wrażliwość – dar czy przekleństwo? : przewodnik życiowy dla osób wyjątkowo wrażliwych / Ilse Sand ; przekład: Ewa M. Bilińska. – Warszawa : MT Biznes, 2020

34. Wychowanie społeczne dzieci. Kształtowanie empatii, życzliwego nastawienia do innych i ważnych umiejętności społecznych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // W : Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / pod redakcją Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. – Kraków : CEBP 24.12, 2014. – S. 114-135

35. Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w świat 3-7 lat : program edukacyjny / Diane Tillman, Diana Hsu. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – S. 127 : Lekcja 4. Tu mówi się tylko prawdę

 

Artykuły w czasopismach:

 

 

36. Aby być dobrym kolegą : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III/ Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk // Wychowawca. – 2019, nr 4, s. 12-13

37. Co jest dobre, a co złe? : o rozwoju dziecięcej moralności / Karolina Morawska // Życie Szkoły. – 2015, nr 4, s. 22- 25

38. Co się dzieje z prawdą? / Jadwiga Puzynina // Acta Universitatis Wratislaviensis. Język a Kultura. – T. 20 (2008), s. [35]-49
* Rozważania nad współczesnym rozumieniem pojęcia prawd
* Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/jk/article/view/652/629 [dostęp: 9.06.2022]

39. Co to jest dobro? : scenariusz lekcji dla klasy 1 szkoły ponadpodstawowej / Adam Kalbarczyk // Polonistyka. – 2018, nr 3, s. 30-33
* Dostępne w Internecie: https://www.czasopismopolonistyka.pl/artykul/co-to-jest-dobro [dostęp: 9.06.2022]

40. „Cóż to jest prawda?” : o definiowaniu i wartościowaniu prawdy : (na podstawie badania społecznego) / Aleksandra Sulej // Poradnik Językowy. – 2008, z. 2, s. [56]-62
* Dostępne w Internecie: http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2014/5Adamowicz_PT2014i3.pdf [dostęp: 7.06.2022]

41. „Czarodzieje niosący dobro” – warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci z elementami dramy / Milena Jaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2020, [nr] 11, s. 39-40

42. Czy każde kłamstwo jest złem moralnym? Scenariusz lekcji etyki lub godziny wychowawczej dla klas ponadgimnazjalnych / Joanna Reczek // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 2, s. 102-108

43. Dążymy do prawdy / Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin // Wychowawca. – 2018, nr 3, s. 28

44. Dobro czyń cały rok! / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 10, s. 3-7
* Jak wdrażać małe dzieci w działania charytatywne

45. Dobro i zło istnieje w nas : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie fragmentów Balladyny Juliusza Słowackiego / Alina Dorsz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 4

46. Dobro i zło – odwieczna walka : propozycja zajęć dla sześciolatków / Violetta Maklakiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna nr 3, s. V-VII

47. Dobro i zło w pojęciu małych dzieci / Lilla Bobakowska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 10, s. 31-33
* Dostępne w Internecie: http://edukacjaidialog.pl/archiwum/2005,103/grudzien,214/dobro_i_zlo_w_pojeciu_malych_dzieci,1864.html [dostęp: 9.06.2022]

48. Dobro i zło : wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych : scenariusz zajęcia diagnozującego / Maria Otulakowska // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 7/8 [Magazyn Specjalny, z. 1], s. 32
* Etap wychowania przedszkolnego

49. Dobro jako podstawowa kategoria wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym / Mieczysław Rusiecki // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 1. s. 7-20
* Pojęcie dobra i rodzaje dobra, rozwijanie w dziecku dobra i motywacji do wyrabiania w dobru

50. Dobroczynność jako element pracy wychowawczej / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 12, s. 74-78

51. Drzewko światła : scenariusz zajęć służących rozwijaniu szlachetnych postaw, kształtujących kulturę osobistą i uwrażliwiających na drugiego Człowieka / Adam Szafraniec // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 12, s. 74-76

52. Dziecięca literatura a najważniejsze wartości / Maria Engler // Remedium. – 2020, nr 10, s. 16-17

53. Gdy dobro rodzi dobro / M. Szcześniak, A. H. Świątek, G. Rondon // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 4, s. 19-25

54. Jak być dobrym człowiekiem? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 34, s. 25-27
* Konspekt lekcji wychowawczej

55. Jak odważnie mówić prawdę : scenariusz. – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 4, s. 28-29
* Scenariusz dla klas IV-VI szkoły podstawowej

56. „Kłamstwo ma krótkie nogi” : scenariusz zajęć z wykorzystaniem arteterapii / Milena Jaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2021, nr 3, s. 38-40

57. Księżycowa krucjata : dyskurs o prawdzie Bułhakowa, Schmitta, Mailera / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2017/2018, nr 1, s. 68-88

58. Mam rozum i sumienie, zło na dobro zamienię : Youcat 291-292 / Anna Lemieszonek // Katecheta. – 2014, nr 7/8, s. 35-38
*Scenariusz lekcji

59. Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II w badaniach lingwistów, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 4, s. 39-45

60. Nauczyciel wobec wychowywania do prawdy / Marianna Szpiter // Edukacja. – 2004, nr 1, s. 64-70

61. Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń // Chowanna. – T. 2 (2013), s. [119]-129
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2013-t2/Chowanna-r2013-t2-s119-129/Chowanna-r2013-t2-s119-129.pdf [dostęp: 08.06.2022]

62. Nie zapominajmy o wartościach – lekcja o prawdzie i sprawiedliwości / Agnieszka Surowiec // Nowa Szkoła. – 2005, nr 3, s. 32-35

63. O mnie, o tobie, o nas : projekt edukacyjny / Agnieszka Olejarz –(Czytelnik w bibliotece ) // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 6, s. 18-19
* Dostępne w Internecie: https://www.bibliotekawszkole.pl/archiwum/2010/06/O_mnie_o_tobie_o_nas.pdf [dostęp: 8.06.2022]

64. Oblicza prawdy : (rozumienie prawdy w perspektywie semantycznej) / Renata Grzegorczykowa // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 1, s. 9-13

65. Od autorytaryzmu do demokracji w instytucjach edukacyjnych : droga od podatności na zło do otwarcia na dobro / Paweł Polowczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 3, s. 3-14

66. Pedagog i dziecko w świecie wartości / Agnieszka Łaszczych // Poradnik Bibliotekarza. – 2022, nr 1, s. 5-11

67. Piękno i brak dobra / Marta Kochanek // Ruch Pedagogiczny. – 2010, nr 1/2, s. 25-32

68. Podaj dobro dalej / Agnieszka A. Nieznańska, Małgorzata Szcześniak // Charaktery. – 2010, nr 12, s. 60-63

69. Podróż do Krainy Dobra i Krainy Zła / Agnieszka Opara-Gałgan // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 7, s. 52-55

70. Prawda czy kłamstwo? : scenariusz. – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 4, s. 30

71. Prawda, dobro i piękno przeciw cool i trendy / Marta Pieróg // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 5, s. 19-24

72. Prawda dobrze zaookrąglona / Tomasz Mazur // Charaktery. – 2020, nr 1, s. 80-83

73. Prawda i dobro w wychowaniu / Sylwia Jakubiec // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 5, s. 33-36

74. Prawda i kłamstwo w komunikacji / Tomasz Licak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 2, s. 48-51

75. Prawda – prawdziwa prawda – najprawdziwsza prawda / Breata Milewska // Język Polski. – 2008, z. 3, s. 192-199
* Prawda – znaczenie

76. „Prawda” w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. ‒ 2004, z. 8, s. 20-31

77. Prawdomówność słów, czynów i postaw „lekarstwem” na zło społeczne. Cz. 3 / Wojciech Chudy // Wychowawca. – 2006, nr 4, s. 16-17

78. Prawdomówność słów, czynów i postaw „lekarstwem” na zło społeczne. Cz. 4 / Wojciech Chudy // Wychowawca. – 2006, nr 5, s. 16-17

79. Problematyka dobra i zła – cykl lekcji w klasie I gimnazjum / Elżbieta Skotnicka // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 3, s. 28-31

80. Prospero musi zrzucić płaszcz : wyczerpanie aksjologiczne w edukacji polonistycznej / Maciej Wróblewski // Polonistyka. – 2011, nr 10, s. 39-43

81. Przeżycie estetyczne jako „wydarzanie się” prawdy : przypadek doświadczenia muzyki / Anna Chęćka. – Bibliogr. // Sztuka i Filozofia. – Nr 55 (2019), s. 59-72

82. Rola i udział rodziców w kształtowaniu systemu wartości swoich dorastających dzieci / Marian Śnieżyński // Katecheta. – 2012, nr 3, s. 3-8

83. Rozwój wrażliwości dziecka / Bronisława Dymara // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 1, s. 28-29

84. Samoakceptacja, życzliwość i odwaga fundamentem szczęśliwego życia / Jak powstają i jaki mają wpływ na nasze życie / Adriana Kloskowska// Głos Pedagogiczny. – 2021, nr 5, s. 21-25

85. Scenariusz lekcji dla klasy I szkoły ponadpodstawowej : co to jest dobro? / Adam Kalbarczyk // Polonistyka. – 2018, nr 3, s. 30-33

86. Skąd wiemy, co jest dobre / Bogdan Wojciszke// Charaktery. – 2014, nr 11, s. 20-29

87. Spory o prawdę / Jacek Wojtysiak // Charaktery. – 2013, nr 11, s. 102-103

88. Sposób na prawdę / Alicja Frąckiewicz // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 122-127

89. Wolność i prawda / Małgorzata Jałocho // Remedium. – 2006, nr 3, s. 32 *Wolność i prawda jako wartości w wychowaniu

90. Wrażliwość jako przedmiot refleksji pedagogicznej / Iwona Jazukiewicz // Studia Pedagogica Ignatiana. – [T.] 23, nr 4 (2020), s. 159-187
*Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2020.4.007/27348 [dostęp: 8.06.2022]

91. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności odróżniania dobra od zła i kierowania się dobrem w codziennych sytuacjach / Edyta Gruszczyk Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 11, wkł. „Sześciolatki w przedszkolu”, s. 17-24

92. Wybieram prawdę : scenariusz. – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 4, s. 31
* Scenariusz dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

93. Wychowanie do prawdy – powinnością szkoły / Witold Starnawski // Ethos. – 2006, nr 3, s. 75-87

94. Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji / Katarzyna Olbrycht // Pedagogia Christiana. – 2012, t. 1, s. 89-104
*Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/PCh/article/view/PCh.2012.005/395 [dostęp: 7.06.2022]

95. Wychowawcze znaczenie prawdy / Mariola Dobrowolska-Olearczyk // Wychowawca. – 2005, nr 6, s. 18

96. Wychowywać do prawdy. Czy szkoła przygotowuje ucznia do życia w prawdzie? / E. Kosińska // Wychowawca. -2001, nr 3, s. 10 -11

96. Życzliwość to sztuka! / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 9, s. 16-20

 

Zob. także hasło: Dobro ; Prawda ; Zło

 

Oprac, Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu