Dobro

Książki:

1. Dobro i zło w kulturze współczesnej / [red. Andrzej Waśko]. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatium”, 2009. – 177, [1] s. ; 24 cm.

2. Dobro i zło w świecie starożytnym / redakcja Stanisław Chmielowski, Krzysztof Kałek, Maria Kloska, Izabela Nowak ; Sekcja Orientalistyczna Koła Naukowego im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM. -Poznań : Sekcja Orientalistyczna Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM : Wydawnictwo Naukowe Contact, 2017. – 304 strony : ilustracje ; 21 cm.

3. Dobro i zło w III cz. „Dziadów” / Elżbieta Krzemieńska // W : Glosariusz : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. [T. 1], Od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 174-183
M 166135/I M 166153 – M 166159 (Opole)

4. Dobro w nauczaniu hr. Tołstoja i F. Nietzschego : filozofia i kaznodziejstwo / Lew Szestow ; przeł. i oprac. Jacek Chmielewski ; wstęp Janusz Dobieszewski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006. – 155, [1] s. : il. ; 21 cm.

5. Dzielenie się dobrem : wzajemność bezpośrednia i pośrednia w baśniach / Małgorzata Szcześniak, Agata H.Świątek, Gloria Rondon, Celina Timoszyk-Tomczak, Roman Szałachowski // W : Sprawności moralne a wartości / redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. – S. 89-118

6. Etyka i metafizyka : perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej / Michał Masłowski. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2011. – 393 s. ; 21 cm. – (Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą, 1899-3842 ; t. 13)

7. Filozofia dobra i zła w przestrzeni estetycznej dramatu Tadeusza Micińskiego „Noc rabinowa” / Helena Nielepko // W : Bibliotheca mundi : studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi / red. nauk. Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski. – Białystok : Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2016. – S. 797-803

8. Mitologia odkryta na nowo : o nauczaniu dobra i zła w epoce późnego antyku na podstawie „De raptu Helenae” Drakoncjusza / Natalia Cichoń // W : Dobro i zło w świecie starożytnym / redakcja Stanisław Chmielowski, Krzysztof Kałek, Maria Kloska, Izabela Nowak ; Sekcja Orientalistyczna Koła Naukowego im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM. -Poznań : Sekcja Orientalistyczna Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM : Wydawnictwo Naukowe Contact, 2017. – S. 9-27

9. Nauczyć wybierania dobra : o wychowaniu ku wartościom na przykładzie lektury „Mała księżniczka” Frances H. Burnett / Urszula Kopeć // W : Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka / red. nauk. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Urszula Kopeć. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 187-195
M 216414 (Opole)

10. „Nawet kiedy nie wierzę, jest we mnie miejsce dla niewiary niedostępne” : współcześni polscy poeci religijni wobec problematyki teodycealnej / Magdalena Wasilewska // W : W kręgu antropologii literatury, sztuki i form ludycznych / red. Ryszard Strzelecki, Ewa Górecka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – S. 139-170

11. O dobrej dziewczynie : (na podstawie wybranych baśni ludowych) / Alicja Ungeheuer-Gołąb // W : Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji / pod red. Urszuli Chęcińskiej. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. – S. 71-84
M 64284 (Kędzierzyn-Koźle), M 054284 (Kluczbork), M 215776 M 215777 M 216018 (Opole)

12. Obrazowanie walki dobra ze złem / Krystyna Moisan-Jabłońska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2002. – 782, [5] s., [411] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Polska Sztuka Kościelna Renesansu i Baroku : tematy i symbole. Nauka Kościoła ; t. 3)

13. Obrazy dobra i zła / Martin Buber ; przełożył Marcin Masny ; [wstęp Karol Jasiński]. – Gliwice : Fundacja Instytut Globalizacji, 2017. – 108, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.
M 054883 (Kluczbork)

14. Tajemnica dobra : problem dobra w twórczości Dostojewskiego / Lew Zander ; przełożyła z języka rosyjskiego Dorota Jewdokimow // W : Wokół Fiodora Dostojewskiego : almanach myśli rosyjskiej / pod redakcją Janusza Dobieszewskiego.Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Filozofii i Socjologii, 2017. – S. 215-235

Artykuły w czasopismach:

15. Byt, prawda i dobro w kulturze Europy / Rémi Brague ; tł. z fr. Paweł Borkowski // Społeczeństwo. – R. 15, nr 1 (2005), s. 71-80

16. Czy jest możliwa symbolika dobra? / Włodzimierz Szturc // Znak. – 1999, nr 9, s. 24-36

17. „Dobro cenię we wszystkich, nawet w sobie” : norwidowe ujęcie dobra / Krystyna Laszczyńska-Frankanowska // Wrocławski Przegląd Teologiczny. – R. 21, nr 1 (2013), s. 167-186
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Wroclawski_Przeglad_Teologiczny/Wroclawski_Przeglad_Teologiczny-r2013-t21-n1/Wroclawski_Przeglad_Teologiczny-r2013-t21-n1-s167-186/Wroclawski_Przeglad_Teologiczny-r2013-t21-n1-s167-186.pdf [dostęp: 19.12.2022 r.]

18. Dobro i zło w kinie amerykańskim : tł. / Richard Kimber // Etyka. – Nr 33 (2000), s. 57-70

19. Dobro i zło w kulturze współczesnej / Stanisław Stabryła, Ewa Kosowska, Rafał Marszałek, Tadeusz Biesaga, Paweł Taranczewski, Anna Nasiłowska, Andrzej Zwoliński, Dorota Heck // Perspektywy Kultury. – 2009, nr 1, s. 7-36
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/issue/view/106/pk01 [dostęp: 19.12.2022 r.]

20. Dobro jako kategoria etyczna i ontologiczna w twórczości Fiodora Dostojewskiego / Dorota Jewdokimow // Człowiek i Społeczeństwo. – T. 35, [z.] 2 (2013), s. 427-439

21. Dobroć – jedyny skarb niewyczerpany : „Bajka” Henryka Sienkiewicza / Lidia Pasich // Inspiracje Polonistyczne. – 2001, nr 23/24, s. 34-37

22. Fascynacja dobrem / Tadeusz Gołaszewski // Kwartalnik Filozoficzny. – T. 42, z. 1 (2014), s. 127-158
* Dobro w literaturze

23. Gdy dobro rodzi dobro / Małgorzata Szcześniak, Agata Hiacynta Świątek, Gloria Rondón // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 4, s. 19-25
* Wartość edukacyjna i terapeutyczna baśni i bajek

24. List do Kaina / Katarzyna Jabłońska // Więź. – 1998, nr 2, s. 102-113
* Dobro i zło w sztuce filmowej

25. Modernistyczne ujęcie dobra i zła w trzech koncepcjach: Antoniego Langego, Tadeusza Micińskiego i Stanisława Przybyszewskiego / Ella Hyciek. – Fragm. pracy // Krakowskie Studia Małopolskie. – Vol. 14, nr 14 (2010), s. 57-71
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15804_ksm201005 [dostęp: 19.12.2022 r.]

26. „Muszę robić złe rzeczy, bo da się je robić…” : dobro i zło w twórczości Jáchyma Topola / Leszek Engelking // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 143, cz. 2 (2007), s. 233-240

27. Negatywne oraz pozytywne aspekty w cyklu powieściowym „Harry Potter” J. K. Rowling / Ewelina Adamczyk // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. – Nr 21 (2014), s. 215-229
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a2726c7f-a66a-47f4-9e4f-5b225a2e71cf [dostęp: 19.12.2022 r.]

28. Obraz moralności w „Opowieściach z Narni” : różne perspektywy / Mateusz Stróżyński // Polonistyka. – 2009, nr 10, s. 11-18

29. Personifikacje dobra i zła w „Chorągwi Wandalinowej” i „Lechu wzbudzonym” Jana Jurkowskiego / Bogusław Pfeiffer // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr
34 (1995), s. 11-28

30. Piękno i dobro – miejsca zetknięć w estetyce polskiego romantyzmu / Bernadetta Kuczera-Chachulska // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 54 (2008), s. 153-165

31. Pisarz wobec dobra / Jan Sochoń // Studia Bobolanum. – 2002, [z.] 3, s. 139-150

32. Przyczynek do rozumienia dobra i zła w filozofii Fiodora Dostojewskiego / Jacek Uglik // Fraza. – 2010, nr 2, s. 77-80

33. Religia Miłosza / Michał Masłowski // Pamiętnik Literacki. – 2007, z. 4, s. 43-58
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/116464/PDF/WA248_88240_P-I-30_maslowski-religia_o.pdf [dostęp: 19.12.2022 r.]

34. Rozmowa o dobru i złu w twórczości filmowej / Jerzy Stuhr ; rozm. przepr. Anna Błasiak, Wit Pasierbek // Horyzonty Wychowania. – 2005, nr 7, s. 209-229

35. Służyć w dobrej sprawie : poezja i dobroć we współczesności (prolegomena) / Bartosz Małczyński // Irydion. – T. 2 (2016), s. 103-119
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/3902/Malczynski_B.pdf [dostęp: 19.12.2022 r.]

36. Umiłowanie prawdy i sprawiedliwości a socjalizm Marcela Prousta / Georges Bataille ; tł. z fr. Maria Wodzyńska-Walicka. – Fragm. książki // Miscellanea Sociologica et Philosophica. – Nr 9 (2008), s. 117-126

37. Walka dobra ze złem w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach / Dorota Nosowska. – (Przepis na prezentację) // Cogito. – 2011, nr 6, s. 46-47

38. Wampir w wielkim mieście : „Miasto poza czasem” Enrique Moriela jako traktat o dobru i złu / Ksenia Olkusz // Zbliżenia Interkulturowe. – [T.] 7 (2010), s. 86-92

39. Wzajemność pośrednia, czyli ty mnie, a ja jemu / Małgorzata Szcześniak, Agata Hiacynta Świątek, Gloria Rondón // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 3, s. 49-55
* Dobro w bajkach i baśniach

40. „Zło dobrem zwyciężaj” / Mateusz Przanowski // W Drodze. – 2016, [nr] 12, s. 154-157
* Dobro w Biblii

41. Zło i dobro jako elementy japońskiej kultury popularnej / Michał Snopek // Er(r)go. – 2016, nr 2, s. 185-190
* Dostępne w Internecie: https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/4722/3339 [dostęp: 19.12.2022 r.]

Oprac. Anna Zacłona
PBW w Opolu, Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów