WYBRANE WIERSZE / Juliusz Słowacki

Książki:

1. Analiza i interpretacja „Hymnu” Juliusza Słowackiego / Janusz Uhma // W : Romantyzm : przewodnik dla licealistów / red. Marzanna Leociak [et al.]. – Warszawa : „Stentor”, cop. 2004. – S. 98-105
M 194420 M 194421 (Opole)

2. „Czuję potrzebę większej doskonałości…” : artystyczne uniwersum w „Księżycu” i „Balladynie” Słowackiego / Emilia Świderska // W : Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków : studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018 / red. nauk. Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział I Filologiczny ; Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ; Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Dział Naukowy. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2021. – S. 347-362

3. Językowa kreacja morza w utworach poetyckich Juliusz Słowackiego / Joanna Rychter // W : Donum amicitiae : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek / pod red. Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Rafała Sidorowicza. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 181-192

4. Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy : analizy i interpretacje : praca zbiorowa / pod redakcją Stanisława Makowskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – 175, [1] s. : il. ; 19 x 20 cm.
*Interpretacje wierszy: „Hymn” [Bogarodzica], „Rozłączenie”, „Rzym”, Hymn” [Smutno mi Boże…], „Testament mój”, [Anioły stoją na rodzinnych polach…], [Kiedy się w niebie gdzie zejdziemy sami…], „Do Franciszka Szemiotha”, [Biada wam – gdy się budzi duch i obudzony…], [Anioł ognisty – mój anioł lewy…], [Jeżeli kiedy – w tej mojej krainie…], [Do matki. Zadrży ci nieraz serce…], [O! patrzcie bracia, duchowy świat…], [O Polsko moja! Tyś pierwsza światu…], [Ten sam duchowi płomienny szlak…], [Wieniec związano z rzeczy przeklętych…], [Gdy noc głęboka wszystko uspi i oniemi…], [Kiedy pierwsze kury Panu spiewają…], [Wyjdzie stu robotników…], [O! nieszczęśliwa, o! uciemiężona…]
M 028989 (Brzeg), M 037766 M 048683 (Nysa), M 123808 M 123809 M 224668 F (Opole)

5. Karta złota z piasku, czyli o świętości życia : w świetle liryku Juliusza Słowackiego pt. Do Franciszka Szemiotha [Nie zapominaj, że kiedyś ubogi] / Ewa Szczeglacka-Pawłowska // W : Sztaluga i pióro : księga jubileuszowa ku czci Profesora Wacława Pyczka / red. Wojciech Kruszewski. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2020. – S. 369-382

6. Liryka w pełni romantyczna : studia i szkice o wierszach Słowackiego / Czesław Zgorzelski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 263, [1] s. : tab., 2 wykr. ; 20 cm.
M 029422 (Brzeg), M 034136 (Kluczbork), M 038616 (Nysa), M 124693 M 124694 M 124695 (Opole)

7. Łzy pamięci poety : rozważania nad płaczliwą motywiką w późnych wierszach Juliusza Słowackiego / Anna Mazur // W : Piękno Juliusza Słowackiego. T. 2, Universum / studia pod red. Jarosława Ławskiego, Grzegorza Kowalskiego, Łukasza Zabielskiego. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego etc., 2013. – S. 507-519

8. Metamorfozy świata w poezji Juliusza Słowackiego / Leszek Zwierzyński ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Historycznoliteracka. – Katowice : „Gnome”, 2003. – 69,[3] s. ; 16 cm. — (Spotkania z Literaturą / Polska Akademia Nauk. Oddział ; 28)
M 190001 M 190002 (Opole)

9. Mit eleuzyński i „Córka Cerery” Juliusza Słowackiego / Włodzimierz Szturc // W : Poezja i egzystencja : księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta / red. Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Tekstologii i Edytorstwa. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 345-360

10. Pamięć a życie pozagrobowe : o liryku „Do Franciszka Szemiotha [Nie zapominaj, że kiedyś ubogi…]” w kontekście homeryckim / Ewa Szczeglacka-Pawłowska // W : Pamięć Juliusza Słowackiego / red. nauk. Olaf Krysowski, Natalia Szerszeń. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. – S. 391-400

11. Poeta pamięta… : „Rozłączenie” Juliusza Słowackiego i „Do M***” Adama Mickiewicza / Magdalena Bąk // W : Ślady lektury / pod red. Jacka Lyszczyny ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. – Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział : Wydawnictwo Gnome, 2012. – S. 53-60

12. Polubić Słowackiego : przewodnik literacki / Jacek Inglot. – Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2016]. – 69 s. ; 20 cm.

13. Potrącić strunę poezji kamienną : szkice o „Uspokojeniu” Juliusza Słowackiego / pomysł i red. Stanisława Makowskiego. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. – 115, [1] s., [5] k. tabl. : il. ; 21 cm.
M 025794 (Brzeg), M 034115 M 034117 (Nysa), M 117291 M 117292 M 224594 F (Opole)

14. „Pozwolił wejść i oczy oswoić z ciemnością” : Słowacki czyta (i pisze) „Matecznik” / Jerzy Borowczyk // W : Romantyk jako czytelnik : II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej / pod red. Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej, Wojciecha Hamerskiego, Krzysztofa Trybusia. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. – S. 235-254

15. Prądy i konwencje w poezji / Ewa Jaskółkowa, Anna Opacka. – Kraków : „Od nowa”, 1995. – S. 56-61 : Nowy system wartości w liryce polistopadowej na przykładzie wiersza J. Słowackiego „Anioły stoją na rodzinnych polach…”
* Zawiera konspekt lekcji
M 057104 M 059132 (Nysa), M 171841 M 171843 (Opole)

16. Romantyczny konterfekt poety i poezji w wierszu Juliusza Słowackiego „Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała …” / Beata Pocica // W : Obszary polonistyki : język, kultura, literatura. 2 / pod red. nauk. Ewy Oronowicz-Kidy, Agnieszki Myszki. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 117-126

17. Słowackiego podróż na Księżyc / Paweł Matoga // W : Młody wiek XIX? / red. nauk. Anna Rzepniewska ; opieka nauk. Olaf Krysowski ; [współpr. red. Patrycja Wojda]. – Warszawa : Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 43-54

18. Symbolika mistyczna w poezji romantycznej : Słowacki i inni / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Bogny Paprockiej-Podlasiak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – 292 s. ; 23 cm.
M 201811 (Opole)

19. W życia wędrówce, na połowie drogi : o „Hymnie (Smutno mi, Boże..)” Juliusza Słowackiego / Natalia Piórczyńska // W : Piękno Juliusza Słowackiego. T. 3, Metamorphosis / studia pod red. Jarosława Ławskiego, Anny Janickiej, Łukasza Zabielskiego. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : Katedra Badań Filologicznych “Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – S. 311-316

20. Wiersz „spod kory”, „ spod liści” : o procesie tekstotwórczym raptularzowego liryku Juliusza Słowackiego (W ostatni dzień – w ostatni dzień…) / Jerzy Borowczyk // W : Sztaluga i pióro : księga jubileuszowa ku czci Profesora Wacława Pyczka / red. Wojciech Kruszewski. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. – S. 15-40

Artykuły w czasopismach:

21. „Anioł ognisty – mój anioł lewy…” : co by było, gdyby wiersz Słowackiego okazał się dłuższy? / Ewa Szczeglacka // Colloquia Litteraria. – 2006, [nr] 1, s. 73-83
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Colloquia_Litteraria/Colloquia_Litteraria-r2006-t1-n1/Colloquia_Litteraria-r2006-t1-n1-s73-83/Colloquia_Litteraria-r2006-t1-n1-s73-83.pdf [dostęp: 5.10.2023 r.]

22. Co olśniewa, co za serce chwyta… „Zachwycenie” Słowackiego a „Widzenie” Mickiewicza / Wojciech Hamerski // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – T. 11 (2004), s. 177-192

23. „Do Zygmunta” : Słowacki wobec Krasińskiego / Henryk Gradkowski // Zeszyty Wydziału Humanistycznego / Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. – [T.] 4 (2010), s. 107-118

24. Dramat wyobraźni w „Rozłączeniu” Juliusza Słowackiego i współczesnych nam tekstach literackich / Mieczysław Inglot // Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. – [Seria] A 2000, t. 2 (53) s. 122-128

25. Dwa wyznania modlitewne o wieczornej porze : hymn „Smutno mi Boże…” J. Słowackiego i „Rozmowa wieczorna” A. Mickiewicza jako dwa odmienne sposoby wyrażania modlitewnego przeżycia / Wiesław Wilk // Studia Sandomierskie. – T. 11, z. 4 (2004), s. 131-149

26. Dwie śmierci romantyczne : (Jacek Soplica z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i kapitan Meyzner z „Pogrzebu kapitana Meyznera” Juliusza Słowackiego) / Iwona Drobczuk-Zwolińska // Prace Naukowe – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. – Z. 9 (2003), s. 23-30

27. Fascynujący problem adresatki „Rozłączenia” Juliusza Słowackiego / Marek Piechota // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. – 1995, nr 1535, s. 82-93

28. Funkcje peryfraz nazw Księżyca i Słońca w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego / Joanna Rychter // Studia Językoznawcze. – T. 5 (2006), s. 181-197

29. Funkcje peryfraz nazwy „niebo” w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego / Joanna Rychter // Studia Językoznawcze. T. 6 (2007), s. 107-124

30. Historyczy sens „Uspokojenia” Juliusza Słowackiego / Zofia Wójcicka // Pamiętnik Literacki. – 1985, z. 2, s. 3-19
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n2-s3-19/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n2-s3-19.pdf [dostęp: 5.10.2023 r.]

31. Jeszcze jeden motyw antyczny w poezji J. Słowackiego / Józef Macjon // Meander. – 1989, nr 1-2, s. 53-67

32. Juliusz Słowacki – konstruktor przełomów we własnej twórczości : znaki cezurowania w wierszu „Ostatnie wspomnienie. Do Laury” / Anna Rzepniewska // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – 2021, nr 11, s. 125-139
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1193928 [dostęp: 5.10.2023 r.]

33. Juliusz Słowacki „W sztambuchu Marii Wodzińskiej” / Janina Zielakowa // Prace Polonistyczne. – Ser. 58 (2003), s. 61-66
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2003-t58/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2003-t58-s61-66/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2003-t58-s61-66.pdf [dostęp: 5.10.2023 r.]

34. „Kiedy prawdziwie Polacy powstaną…” : genezyjska wizja odrodzonej Polski / Jacek Lyszczyna // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 49 (2009), s. 63-68
* Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/plit/article/view/3361 [dostęp: 7.10.2023 r.]

35. Kłopoty historyków literatury z adresatką „Rozłączenia” Juliusza Słowackiego / Marek Piechota // Postscriptum. – 1993, nr 6, s. 34-43

36. Konotacje semantyczne przymiotnika „srebrny” w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego / Joanna Rychter // Studia Językoznawcze.- T. 4 (2005), s. 273-292

37. Konotacje semantyczne przymiotnika „złoty” w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego / Joanna Rychter // Studia Językoznawcze. – T. 3 (2004), s. 267-288

38. Liryki Juliusza Słowackiego w szkole / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, nr 2, s. 7-19

39. Między prawdą a mitem : Juliusza Słowackiego „Sowiński w okopach Woli” / Marta Wronka // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 2, s. 39-43

40. Modlitewna skarga „ni przeciw ludziom – ani przeciw Bogu” : refleksja nad motywem łez w dwóch wierszach Juliusza Słowackiego / Anna Mazur // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – 2015, s. 201-214
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/951599 [dostęp: 5.10.2023 r.]

41. „Na sprowadzenie prochów Napoleona” : romantyczne epicedium / Krystyna Poklewska // Prace Polonistyczne. – Ser. 43 (1987), s. 151-159
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1987-t43/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1987-t43-s151-159/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1987-t43-s151-159.pdf [dostęp: 5.10.2023 r.]

42. Nad wierszem „Anioł ognisty – mój anioł lewy…” : o kilku problemach edytorskich / Jacek Brzozowski // Pamiętnik Literacki. – 2009, z. 3, s. 201-209
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=63550 [dostęp: 7.10.2023 r.]

43. Nie jestem żaden święty / Ale Polak jestem prawy […] O generale Józefie Sowińskim (propozycja metodyczna dla kl. VI) / Izabela Macheta-Kornaś // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 4, s. 42-47

44. „Nim się przed moją nicością ukorzę” : mistyczne konteksty „Hymnu” Juliusza Slowackiego / Jacek Lyszczyna // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. – 1993, nr 1376, s. 34-44
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/81332/edition/76717/content [dostęp: 5.10.2023 r.]

45. Notatki do lektury wierszy Juliusza Słowackiego / Jacek Brzozowski // Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich. – Z. 20/21 (2010) s. [27]-45

46. O pojęciu „piękna” w wierszach Słowackiego : rekonesans / Marek Piechota // Postscriptum Polonistyczne. – 2009, nr 2, s. 27-38
* Dostępne w Internecie: https://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/2-Piechota.pdf [dostęp: 5.10.2023 r.]

47. Odwrócona elegia („Na sprowadzenie prochów Napoleona” Juliusza Słowackiego) / Ireneusz Opacki // Roczniki Humanistyczne. – T. 46 , z. 1 (1998), s. 343-361

48. Pejzaż z tezą: Paryż i „Paryż” Juliusza Słowackiego / Zbigniew Przychodniak // Polonistyka. – 1999, nr 10, s. 588-595

49. Płaczący posąg : o liryku Juliusza Słowackiego „Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała…” / Paweł Stępień // Ojczyzna Polszczyzna. – 1997, nr 2, s. 34-38

50. Poetycka puenta i… całkiem prozaiczny epilog (albumowego wiersza Juliusza Słowackiego) / Marek Troszyński // Pamiętnik Literacki. – 1999, z. 4, s. 35-48
* „W pamiętniku Zofii Bobrówny”
Dostępne w Internecie: https://www.rcin.org.pl/dlibra/publication/85659/edition/68482/content?ref=struct [dostęp: 5.10.2023 r.]

51. Rozłączenie / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2007, nr 2, s. 56-57

52. „Rozłączenie” Juliusza Słowackiego w kontekście literackich obrazów nostalgii poety / Mieczysław Inglot // Kwartalnik Opolski. – 2000, nr 1, s. 27-38

53. „Rzym” – elegia dramatyczna Juliusza Słowackiego / Mieczysław Inglot // Prace Polonistyczne. – Ser. 52 (1997), s. 165-172
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52-s165-177/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52-s165-177.pdf [dostęp: 7.10.2023 r.]

54. Sacrum i błoto : uświęcenie materii w wierszu (Snycerz był zatrudniony Dyjanny lepieniem…) Juliusza Słowackiego / Anna Rzepniewska-Kosińska // Ruch Literacki. – 2021, z. 6, s. 787-801
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_24425_rl_2021_138755 [dostęp: 5.10.2023 r.]

55. Słowacki mentorem Mickiewicza w wierszu „Mój Adamito…” / Andrzej Fabianowski // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – 2021, nr 11, s. 335-348
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1194035 [dostęp: 5.10.2023 r.]

56. Symbol jako szyfr i obraz świata w genezyjskiej poezji Słowackiego / Leszek Zwierzyński // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 54 (2008), s. 131-151

57. Sztambuchowe arcydzieło Słowackiego / Wiesław Pusz // Prace Polonistyczne. – Ser. 52 (1997), s. 15-29
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52-s15-29/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52-s15-29.pdf [dostęp: 5.10.2023 r.]

58. Temat dziecięcy w wierszach sztambuchowych Juliusza Słowackiego / Bożena Olszewska // Kwartalnik Opolski. – 2000, nr 1, s. 77-82

59. Tematy dla liceum i technikum / Dorota Nosowska // Cogito. – 2022, nr 10, s. 38-41
* Zawiera temat do nowej matury w 2023 roku dla liceum: Jaka jest funkcja refrenu w wierszu „Hymn” Juliusza Słowackiego? Podaj przykład innego tekstu, w którym także występuje refren i omów jego funkcję

60. Tertium quid-adresatki „Rozłączenia” / Zbigniew Przybyła // Przegląd Humanistyczny. – 1992, nr 3, s. 73-80

61. Uwagi dla których powodem był wiersz „Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek…” / Jacek Brzozowski // Prace Polonistyczne. – Ser. 52 (1997), s. 259-285
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52-s259-285/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52-s259-285.pdf [dostęp: 5.10.2023 r.]

62. Uwagi wokół wiersza „W ostatni dzień…” Juliusza Słowackiego / Jerzy Poradecki // Prace Polonistyczne. – Ser. 58 (2003), s. 101-108
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2003-t58/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2003-t58-s101-108/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2003-t58-s101-108.pdf [dostęp: 5.10.2023 r.]

63. „Widzenie” Adama Mickiewicza i „Zachwycenie” Juliusza Słowackiego jako przykłady aktywnego i biernego udziału człowieka w doświadczeniu mistycznym / Joanna Kułakowska // Ruch Literacki. – 1995, z. 3, s. 363-378

64. Wyznaczniki i kryteria mistyki : o wierszach liryczno-mistycznych Juliusza Słowackiego / Edward Kasperski // Przegląd Humanistyczny. – 1997, nr 4, s. 39-52

Zob. też: Grób Agamemnona; Testament mój

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu