Nauczyciel języka polskiego

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel języka polskiego” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 143 opisy bibliograficzne dotyczące kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli polonistów. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Być polonistą? : (phronesis : askesis : effectivus) / Marta Chrabąszcz // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 1 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2014. – S. 477-485
M 213295/I (Opole)

2. Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2005. – 296 s. ; 21 cm. – (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; [t.3])
M 60979 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 190117 M 190333 (Opole)

3. Dramat polonisty, czyli gdzie szukać inspiracji, aktywności, refleksji? / Magdalena Kaliszewska-Henczel // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 1 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2014. – S. 486-496
M 213295/I (Opole)

4. Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 328, [4] s. : il. ; 21 cm.
M 203750 M 203751 M 210563 (Opole)

5. Elementy terapii pedagogicznej w pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej / Małgorzata Lipińska // W : Profilaktyczno-terapeutyczne aspekty pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się : perspektywa adeptów terapii pedagogicznej / red. nauk. Iwona Maria Kijowska i Irena Sorokosz. – Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2015. – S. 149-159
M 217514 M 219928 (Opole)

6. Horyzonty polonistyki : w kręgu edukacji, języka i kultury : księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik / red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 390 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
M 204722 M 204898 (Opole)

7. Indywidualizacja nauczania w opinii polonistów / Elżbieta Piątek. – Bibliogr. // W : Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Universitas, 2017. – S. 17-42
M 64470 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054785 (Kluczbork), M 216481 (Opole)

8. Inny, czyli niedostosowany społecznie / Iwona Kołodziejek // W : Edukacja polonistyczna wobec Innego / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 219-234
* Dot. pracy nauczyciela polonisty z młodzieżą niedostosowaą społecznie
M 212497 (Opole)

9. Internet jako medium wspierające warsztat nauczyciela polonisty / Beata Szejgiec // W : Edukacja a nowe media / red. nauk. Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Małgorzata Potent-Ambroziewicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 127-139
M 214120 (Opole)

10. Jak poszerzać kompetencje polonisty? : nauczyciel CLIL, czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu / Anna Janus-Sitarz // W : Szkolna polonistyka zanurzona w języku / red. Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. – S. 247-260
M 63314 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 213314 (Opole)

11. Jakiego polonisty potrzebuje współczesna szkoła? : o pożądanych cechach nauczycieli w świetle uczniowskich wypowiedzi ankietowych / Jolanta Fiszbak // W : Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywnością / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 103-119

12. Język polski : wykłady z metodyki : akademicki podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty / Zofia Agnieszka Kłakówna. – Kraków : “Impuls”, 2016. – 471 s. ; 24 cm.
M 64468 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054784 (Kluczbork), M 216286 M 216287 M 216288 (Opole)

13. Klasa szkolna : przestrzeń działania nauczyciela polonisty / Iwona Kołodziejek, Agnieszka Guzik. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 227 s. : il. ; 21 cm. – (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
M 212201 M 212202 M 212203 (Opole)

14. Kompetencje nauczyciela polonisty a przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy / Hanna Kądziołka-Sabanty // W : Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywnością / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 133-149

15. Kompetencje szkolnego polonisty. T. 1, Szkice i artykuły z metodyki / red. Bożena Chrząstowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 285 s. : wykr. ; 24 cm.
M 046948 (Brzeg), M 57703 (Kędzierzyn-Koźle), M 056713/I M 056715/I M (Opole), M 172416/I M 172443/I M 172444/I M 172445/I M 172446/I M 172447/I M 177080/I M 177081/I M 190966/I (Opole)

16. Kompetencje szkolnego polonisty. T. 2, Szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996 / red. Bożena Chrząstowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – 232 s. ; 24 cm.
M 172416/II M 172443/II M 172444/II M 172445/II M 190966/II (Opole)

17. Komunikacja na lekcji języka polskiego – między przemocą a współdziałaniem / Bernadeta Niesporek-Szamburska. – Bibliogr. // W : Wychowanie językowe / pod red. Jolanty Nocoń. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. – S. 159-170
M 010642 “P” (Opole)

18. Kształcenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli polonistów / Marlena Fota // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 67-76
M 213295/III (Opole)

19. Kształcenie kompetencji studentów polonistyki do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Dorota Karkut // W : Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywnością / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 347-362

20. Kształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacji : praca zbiorowa / pod red. Jana Daty. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. – 116 s. ; 21 cm.
M 57911 (Kędzierzyn-Koźle)

21. Lęk przed interpretacją / Krzysztof Biedrzycki // W : Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywnością / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 197-205

22. Marzenia i złudzenia polonisty w dobie wyzwań płynnej rzeczywistości / Maciej Pabisek // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 1 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2014. – S. 528-537
M 213295/I (Opole)

23. Między oczekiwaniami a możliwościami : uwarunkowania kształcenia nauczycieli polonistów / Elżźbieta Awramiuk, Anna Kietlińska // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2014. – S. 235-246
M 213295/III (Opole)

24. Między partnerstwem a mistrzostwem : nauczyciel polonista we współczesnej szkole / Magdalena Marzec-Jóźwicka ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, copyright 2017. – 301 stron ; 24 cm.

25. Między szlachetną improwizacją a wstydliwym rzemiosłem – rzecz o planowaniu lekcji / Iwona Kołodziejek // W : Kształcenie nauczycieli : wyzwanie i zaangażowanie / pod redakcją Witolda Bobińskiego, Jolanty Sujeckiej-Zając. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2019. – S. 137-146
M 057187 (Kluczbork), M 220000 (Opole)

26. Mikronauczanie w kształceniu akademickim nauczycieli języka polskiego / Beata Niklewicz // W : Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / redakcja naukowa Anita Gis, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 195-204

27. Multimedialne moduły tematyczne jako narzędzie pracy ponowoczesnego szkolnego polonisty / Anna Ślósarz // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 71-81
M 213295/II (Opole)

28. Namysł ucznia nad wizerunkiem człowieka : miejsce refleksji antropologicznej w przygotowaniu zawodowym nauczyciela polonisty / Danuta Łazarska // W : Polonistyka wobec wyzwań współczesności : V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2012 r. T. 2 / red. nauk. Stanisław Gajda, Irena Jokiel. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 531-541

29. Narodziny nauczyciela polonisty : szkice edukacyjne / Jadwiga Kowalikowa. – Kraków : “Universitas”, cop. 2006. – 345 s. ; 24 cm.
C 192898 M 193055 M 193056 (Opole)

30. Nauczyciel języka polskiego a przemiany edukacyjne w polskim systemie oświatowym po 1989 / Maria Kopsztejn // W : Wartości, wychowanie, kształcenie / redakcja Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”. Wyższa Szkoła Humanitas, 2017. – S. 257-265

31. Nauczyciel wolny czy bezwolny? : wolność a ideologizacja w programach polonistycznych – dawniej i dziś / Anna Janus-Sitarz // W : Edukacja polonistyczna : metamorfozy kontekstów i metod / redakcja naukowa Iwona Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 49-58

32. Nauczyciele poloniści wobec (nie)możliwości czytelniczych gimnazjalistów / Piotr Kalwiński // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2014. – S. 226-236
M 213295/II (Opole)

33. Nauczycielu, bądź sobą! / Stanisław Bortnowski. – Warszawa : “Brictius”, 1992. – 103,[1] s. ; 20 cm. M 045851 (Brzeg), 055946 055947 M 055945 (Nysa), M 55053 (Kędzierzyn-Koźle), M 168363 M 168364 (Opole)

34. Nowe perspektywy kształcenia polonistów : metodyka on-line / Aleksandra Dzik // W : Polonistyka wobec wyzwań współczesności : V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2012 r. T. 2 / red. nauk. Stanisław Gajda, Irena Jokiel. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 493-504

35. O nowe podejście w kształceniu nauczycieli języka polskiego / aut. Marta Sobocińska [et al.]. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999. – 88 s. : rys.,wykr. ; 29 cm.
M 045851 (Brzeg), M 55053 (Kędzierzyn-Koźle), M 179783 M 179807 (Opole)

36. O warsztacie pisarskim studenta polonistyki / Jadwiga Kowalikowa. – Bibliogr. // W : Uczeń w świecie języka i tekstów / pod red. Jolanty Nocoń i Elżbiety Łuckiej-Zająć. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. – S. 133-143
M 61848 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 205789 (Opole)

37. Obraz nauczyciela języka polskiego szkół ponadpodstawowych (samoocena nauczycieli oraz oczekiwania uczniów) / Martyna Bucholc // W : Istnieć w kulturze, istnieć w kulturach : między teorią a praktyką edukacyjną / pod redakcją Agnieszki Rypel i Danuty Jastrzębskiej-Golonki. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. – S. 412-432

38. Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela polonisty jako element motywujący ucznia do nauki / Agnieszka Guzik. – Bibliogr. // W : Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Universitas, 2017. – S. 303-328
M 64470 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054785 (Kluczbork), M 216481 (Opole)

39. Od efektów kształcenia do wymagań szczegółowych. Przygotowanie polonisty do pracy w szkole / Jerzy Kaniewski // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 223-234

40. Osoba nauczyciela : polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy / red. Grażyna Różańska. – Słupsk ; Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy “Spatium”, 2011. – 309 s. : il. ; 21 cm.

41. Po dyplomie i po dyplomowaniu, czyli “polonista w ciągłym ruchu” / Agnieszka Kania // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 1 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2014. – S. 497-506
M 213295/I (Opole)

42. Polonista i jego uczeń wobec wyzwań rynku pracy / Anna Janus-Sitarz // W : Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / redakcja naukowa Anita Gis, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 123-132

43. Polonista przy tablicy : kompetencje potrzebne w zawodzie nauczyciela / Aleksandra Araszkiewicz // W : Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / redakcja naukowa Anita Gis, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 185-194

44. Polonista : przydatny? potrzebny? do czego? / Daria Murlikiewicz // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 1 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2014. – S. 507-517
M 213295/I (Opole)

45. Polonista-terapeuta? : praca z uczniem niedostosowanym społecznie w świetle nowych regulacji prawnych / Iwona Kołodziejek // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2014. – S. 279-287
M 213295/III (Opole)

46. Polonista to nie tylko nauczyciel / Małgorzata Latoch-Zielińska // W : Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / redakcja naukowa Anita Gis, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 25-39

47. Polonista w przestrzeni multimediów : świadomy odbiorca – skuteczny nadawca – twórczy nauczyciel / Anna Włodarczyk // W : Edukacja a nowe media / red. nauk. Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Małgorzata Potent-Ambroziewicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 273-283

48. Polonista w szkole : między kształceniem uniwersyteckim a wyzwaniami współczesności / Iwona Morawska // W : Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / redakcja naukowa Anita Gis, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 109-121

49. Polonista w szkole : podstawy kształcenia nauczyciela polonisty / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2004. – 355 s. ; 21 cm. – (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; [t.1])
M 60835 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 190204 M 190538 M 190539 M 190540 M 190541 M 190542 M 190543 (Opole)

50. Polonista wobec tekstów kultury : o nowych wyzwaniach w kształceniu nauczycieli języka polskiego / Renata Bryzek // W : Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / redakcja naukowa Anita Gis, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 133-144

51. Polonistyka, ale jaki? Pogranicza dydaktyki polonistycznej / Anna Seretny, Ewa Lipińska // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 107-118
M 213295/III (Opole)

52. Posłannictwo czy pragmatyzm – o zadaniach nauczyciela języka polskiego w czasach ponowoczesnych / Agnieszka Rypel // W : Uczenie języka ojczystego w czasach ponowoczesnych / pod redakcją Anny Tabisz. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. – S. 39-52

53. Powołany na bunt, czy wyjęty z “Dnia świra” : o kondycji polonisty refleksja praktyka / Sławomir Osiński // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 1 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2014. – S. 538-543
M 213295/I (Opole)

54. Preferencje nauczycieli polonistów w zakresie doskonalenia zawodowego : diagnoza potrzeb / Beata Udzik // W : Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / redakcja naukowa Anita Gis, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 157-170

55.Przez praktyki do praktyki w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. 1, Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie / red. Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Beata Jarosz, – Mariusz Ausz ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 257 s. : il. ; 25 cm.

56. Scalanie treści kształcenia w przygotowaniu zawodowym nauczyciela polonisty / Henryk Kurczab ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów : WSP, 1993. – 173,[1] s. : rys. ; 24 cm.
M 54986 (Kędzierzyn-Koźle), M 169850 (Opole)

57. Spowiedź przyszłego nauczyciela polonisty / Danuta Łazarska // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2014. – S. 247-258
M 213295/III (Opole)

58. Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty / Anna Włodarczyk. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2007. – 234,[3] s. : il., rys. ; 21 cm. – (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; [t.6])
C 199162 M 199258 (Opole)

59. Szkolny polonista wobec ekspansji potoczności / Jolanta Nocoń // W : Istnieć w kulturze, istnieć w kulturach : między teorią a praktyką edukacyjną / pod redakcją Agnieszki Rypel i Danuty Jastrzębskiej-Golonki. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. – S. 171-185

60. Świadomość studentów filologii polskiej na temat twórczości jako dyspozycji nauczyciela i ucznia / Zuzanna Czechowska // W : Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywnością / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 153-164

61. Technologie informacyjne w procesach kształcenia kompetencji zawodowych współczesnego polonisty / Anna Podemska-Kałuża // W : Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / redakcja naukowa Anita Gis, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 145-156

62. Tutoring oczami polonisty – teoria i praktyka / Małgorzata Potent-Ambroziewicz // W : Edukacja polonistyczna : metamorfozy kontekstów i metod / redakcja naukowa Iwona Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 231-239

63. W poszukiwaniu archetypu nauczyciela : rozważania w świetle koncepcji Berniego Neville’a / Paweł Sporek // W : Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywnością / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 15-36

64. Warsztat nauczyciela polonisty : tradycja – współczesność – perspektywy / [redaktor tomu VI Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra]. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2015. – 257 s. : il. ; 24 cm.

65. “Wielki słownik języka polskiego” w pracy nauczyciela polonisty / Monika Biesaga, Renata Przybylska // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 169-180
M 213295/II (Opole)

66. Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element kształcenia przyszłych nauczycieli / Magdalena Marzec-Jóźwicka, Tomasz Korczyński // W : Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywnością / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 379-397

67. Wyniki Sprawdzianu po klasie szóstej jako informacja zwrotna dla nauczyciela. Wnioski i wyzwania na przyszłość / Katarzyna Łobos // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 216-220
M 213295/III (Opole)

68. Znajomośc języka a wiedza o języku. Uwagi o uczeniu nauczania języka polskiego / Jolanta Tambor // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 83-92
M 213295/III (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

69. Absolwent edukacji wczesnoszkolnej w wypowiedziach nauczycielek języka polskiego w klasie IV / Monika Kupiec. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 3, s. 20-31

70. Biblioteka szkolna w pracy polonisty / Małgorzata Tofil // Nowa Szkoła. – 2004, nr 7, s. 40-43

71. Co czytają poloniści? : główne wyniki sondażu wśród nauczycieli szkól ponadgimnazjalnych / Dominika Michalak // Bibliotekarz. – 2018, nr 7-8, s. 9-12

72. Co o zespole Aspergera powinni wiedzieć nauczyciele poloniści / Danuta Krzyżyk // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – T. 22 (2013), s. 172-182
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/397239/edition/374449/content

73. Co wynika z dialogu o nauczaniu historyka i plastyka z polonistą? / Daria Czermińska-Falk // Polonistyka. – 2017, nr 4, s. 12-15

74. Czasopismo metodyczne w pracy polonisty w świetle badań diagnostycznych / Kornelia Rybicka // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 2, s. 99-105

75. Czy egzaminatorzy języka polskiego znają podstawy normy składniowej polszczyzny? / Agata Hącia. – Bibliogr. // Edukacja. – 2013, nr 4, s. 67-89
* Dostępne w Internecie: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2013/4-4-hacia-czy-mozna-sprawdzic-2.pdf

76. Czy można sprawdzić wiedzę egzaminatorów języka polskiego dotyczącą ortografii i interpunkcji? / Agata Hącia. – Bibliogr. // Edukacja. – 2013, nr 2, s. 100-125
* Dostępne w Internecie: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2013/2-7-hacia-czy-mozna-sprawdzic-1-ortografia-i-interpunkcja.pdf

77. Czy naprawdę nowa metodyka? / Stanisław Bortnowski // Kwartalnik Edukacyjny. – 2011, nr 3, s. 46-55

78. Czytam, bo lubię / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 27-28, s. 8
* Badania Biblioteki Narodowej dot. czytelnictwa wśród nauczycielek języka polskiego

79. Edukacja nieformalna : polonista jako lider i animator społeczności lokalnej, czyli nowe wyzwania humanistyki XXI wieku / Dorota Michułka // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 2 (2010), s. 163-166

80. Emisja głosu w kształceniu nauczycieli / Magdalena Majdak // Studia Pragmalingwistyczne. – [R.] 1 (2009), s. 81-88

81. Jak nauczyciel ukierunkowany na rozwój ucznia wspiera jego aktywność i zaangażowanie w trakcie czytania klasyki / Małgorzata Budzik // Polonistyka. – 2017, nr 1, dod. “Akademia rozwoju nauczyciela”, s. 24-31

82. Jak uczyć? / Krystyna Staszewska // Kwartalnik Polonistyczny. – R. 1, nr 1 (2008), s. 147-149

83. Jak uniwersytet przygotowuje przyszłych nauczycieli do nauczania interpretacji? / Ewa Jaskółowa // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – T. 23 (2014), s. 7-16
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/397241/edition/374451/content

84. Jakiego nauczyciela polonisty potrzebuje współczesna szkoła? / Danuta Łazarska // Polonistyka. – 2009, nr 4, s. 32-35

85. Kompetencje kluczowe – wobec teorii, zaleceń i praktyki / Ewa Nowel. – Bibliogr. // Język Polski w Gimnazjum. – 2017/2018, nr 4, s. 7-18

86. Kształcenie nauczycieli (języka polskiego) w kontekście indywidualizacji nauczania-uczenia się oraz stosowania metod aktywizujących / Leszek Będkowski // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – T. 25, nr 1 (2016), s. 143-157
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/Pedagogika/issue/view/16/4

87. Kształcenie polonistów a nowy model edukacji / Zenon Uryga // Polonistyka. – 2001, nr 2, s. 80-85

88. Microsoft Word jako narzędzie pracy polonisty / Ewa Palka // Język Polski w Liceum. – 2012/2013, nr 2, s. 60-77

89. Miejsce lektury w dialogu nauczyciela polonisty z pokoleniem sieci / Anna Janus-Sitarz // Edukacja Humanistyczna. – T. 9/10 (2013), s. 137-148

90. Miejsce polonisty w procesie kształcenia / Beata Igielska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 3, s. 36-41
* Nauczyciel humanista wobec reformy szkolnej

91. Młodzi poloniści na starcie – o czym warto pamiętać? / Barbara Matusiak // Polonistyka. – 2018, nr 5, s. 14-21

92. Model kształcenia nauczycieli języka polskiego / Wanda Kądziela // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 2 (2010), s. 157-162

93. Nauczyciel języka polskiego i uczeń klasy IV w rzeczywistości aktualnych zmian : między kompetencjami a oczekiwaniami w pokonaniu progu = A Polish language teacher and a pupil of grade 4 in the reality of current changes : between the competences and expectations when overcoming the threshold / Monika Kupiec // Nauczyciel i Szkoła. – 2015, nr 1, s. 209-238

94.Nauczyciel języka polskiego wobec przemian współczesnej polszczyzny / Antonina Grybosiowa // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – T. 19 (2007), s. 103-109

95. Nauczyciel-polonista wobec nowych wyzwań : (na marginesach podstawy programowej) / Ewa Jaskółowa // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [Nr] 10 (2019), s. 76-85

96. Nauczyciel polonista wobec programu “być” we współczesnym świecie / Ewa Kobyłecka // Edukacja Humanistyczna. – T. 5 (2007), s. 57-62

97. Nauczyciel polonista wobec wulgaryzacji języka uczniów / Emilia Czarnota // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – T. 23 (2014), s. 89-99
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/397241/edition/374451/content

98. Nauczycielskie ironizowanie (na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum) / Teodozja Maliszewska // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – [Nr] 2 (2004), s. 259-269

99. Nie liczę czasu : z Jolantą Begińską, nauczycielką języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach na Opolszczyźnie, Nominowaną w Konkursie Nauczyciel Roku 2016, rozmawia Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 7, s. 14-15

100. Niełatwa lekcja polskiego / Artur Lewczuk, Zbigniew Kosiński // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 12, s. 13
* Refleksje nauczycieli o kryzysie polonistyki szkolnej

101. Nowa matura w ocenie polonisty licealnego / Regina Komarzewska-Skolimowska // Polonistyka. – 2008, nr 1, s. 45-47

102. O dialogu tradycji ze współczesnością w kontekście pracy nauczyciela – polonisty / Wojciech Pelczar // Dydaktyka Literatury. – [T.] 26 (2006), s. 217-222

103. O pojęciu stylu w warsztacie polonisty szkolnego / Tadeusz Patrzałek // Polonistyka. – 2000, nr 4, s. 218-224

104. O potrzebach uczniów z doświadczeniami migracyjnymi z perspektywy szkolnego polonisty / Jolanta Fiszbak // Kształcenie Językowe. – T. 16 (2018), s. 29-43

105. O potrzebie kształcenia kultury żywego słowa i emisji głosu u przyszłych nauczycieli (polonistów) / Katarzyna Lange // Neurolingwistyka Praktyczna. – Nr 4 (2018), s. 242-252
* Dostępne w Internecie: http://neurolingwistyka.up.krakow.pl/article/view/4890

106. O stereotypie “pani od polskiego” w opinii studentów / Blanka Skórska // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. – 2017, nr 3, s. 51-65
* Dostępne w Internecie: https://doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+18_3_2017/a373b2d8-0856-4197-a975-1af185895b05

107. O wzorcu nauczyciela polonisty – inaczej / Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 1, s. 115-123

108. Osobliwe składniki (cechy) wzoru (modelu) osobowego nauczyciela języka polskiego / Bolesław Pękala // Dydaktyka Literatury. – [T.] 25 (2005), s. 219-231

109. Plan, konspekt czy scenariusz – polonista wobec dokumentacji dydaktycznej / Aleksandra Wachowiak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 3, s. 21-33

110. Podręcznik dla szkolnego polonisty / Mariusz Kalandyk // Kwartalnik Edukacyjny. – 2017, nr 1, s. 100-111

111. Podmiotowość nauczyciela polonisty / Monika Worsowicc // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – Z. 4 (2001), s. 313-332

112. Podstawa programowa inspiracją do współpracy nauczycieli bibliotekarzy z nauczycielami kształcenia zintegrowanego i języka polskiego / Dorota Grabowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 9, s. 4-10

113. Pojęcie “kompetencje edukacyjne nauczycieli” w opiniach nauczycieli języka polskiego szkoły podstawowej / Elżbieta Perzycka // Dydaktyka Literatury. – [T.] 23 (2003), s. 147-151

114. Polonista i dynamiczna kultura ucznia / Maciej Wróblewski // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 4 (2013), s. 303-311
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.up.krakow.pl/index.php/dlp/article/view/2002/1706

115. Polonista “od wszystkiego”? / Katarzyna Stankiewicz // Polonistyka. – 2006, nr 8, s. 58-60

116. Polonista w “czasie trudnym” : w obliczu kultury masowej, bryków oraz pospolitej szkolnej nudy / Katarzyna Stankiewicz // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2006, nr 2, s. 75-85

117. Polonisto, ucz się sam! : kto nauczy nauczycieli czytania ze zrozumieniem? / Ewa Nowel // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 1, s. 85-95

118. Poloniści wobec charakterystyki postaci : rekonesans badawczy / Mirosław Grzegórzek // Dydaktyka Polonistyczna. – 2018, nr 4, s. 224-239

119. Poloniści wobec mediów / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/2009, nr 4, s. 9-24

120. Poloniści w zreformowanym liceum : (sondaż pół roku przed maturą) / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. – 2005, nr 7, s. 19-26

121. Prawdziwy polonista pilnie poszukiwany / Danuta Buła, Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2010/2011, nr 1, s. 83-92

122. Problematyka kształtowania prospołecznych postaw przez nauczyciela polonistę / Bolesław Pękala // Homines Hominibus. – 2006, nr 1, s. 33-41

123. Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli polonistów / Danuta Łazarska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 2 (2010), s. 144-151

124. Relacje między twórczością nauczycieli a twórczością uczniów : (studyjny eksperyment wśród polonistów szkolnych) / Beata Kędzia-Klebeko // Edukacja Humanistyczna. – T. 2 (2002), s. 75-82

125. Samorozwój, profesjonalizm i konkurencyjność nauczycieli języka polskiego / Grzegorz Ćwiertniewicz // Edukacja i Dialog. – 2015, nr 7/8, s. 50-56

126. Spór o kompetencje nauczyciela polonisty / Małgorzata Kowalczyk // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 2, s. 161-164

127. Standardy kształcenia nauczycieli języka polskiego : założenia deklaracji bolońskiej / Grzegorz Ćwiertniewicz // Edukacja i Dialog. – 2015, nr 7/8, s. 73-80

128. Świadomość edukacyjna nauczycieli języka polskiego / Elżbieta Perzycka // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. – Nr 1 (2000), s. 159-168

129. Świat emocji nauczyciela polonisty / Małgorzata Gajak-Toczek // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. – [Z.] 44 (2007), s. 23-31

130. Tradycja edukacji nauczycieli polonistów wobec “sieci” / Aniela Książek-Szczepanikowa // Edukacja Humanistyczna. – T. 5 (2007), s. 129-147

131. Tutoring, mentoring, coaching w pracy szkolnego polonisty / Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska // Filoteknos. – Vol. 7 (2017), s. 146-162
* Dostępne w Internecie: https://www.ifp.uni.wroc.pl/filoteknos/pdf/Filoteknos_07.pdf

132. Udręki szkolnych polonistów / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. – 2008, nr 1, s. 21-26

133. W trosce o edukację filmową polonisty / Danuta Krzyżyk // Polonistyka. – 1995, nr 1, s. 59-61

134. Wiedza polonistów o poziomie umiejętności uczniów z poprzedniego etapu edukacji / Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2014/2015, nr 1, s. 88-100

135. Wiedza polonisty o umiejętnościach uczniów / Danuta Buła // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2014/2015, nr 1, s. 50-65

136. Wolność a powinności polonisty w świetle nowych dokumentów programowych / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. – 1999, nr 7, s. 394-402

137. Współczesny polonista jako (nie)świadomy terapeuta / Katarzyna Nogieć // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 1, s. 7-12

138. Wszyscy jesteśmy nauczycielami języka polskiego / Regina Ratajczak // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 3, s. 38-41

139. Wyzwania szkolnego polonisty : ocenianie uczniów z dysleksją / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. – 2018, nr 5, s. 8-13

140. Zadanie polonisty w gimnazjum – zaprosić uczniów do udziału w kulturze / Zenon Uryga // Polonistyka. – 2009, nr 7, s. 6-10

141. Zmiany w modelu kształcenia nauczyciela polonisty / Anna Janus-Sitarz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 2 (2010), s. 152-156

142. Zmiany w modelu kształcenia nauczyciela polonisty / Anna Janus-Sitarz // Polonistyka. – 2009, nr 4, s. 22-25

143. Znaczenie poetyki i teorii literatury dla przyszłych nauczycieli polonistów / Danuta Łazarska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [Nr] 9 (2018), s. 45-57
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.up.krakow.pl/index.php/dlp/article/view/5662/5279

Zob. też hasła: Scenariusze i konspekty języka polskiego; TIK w nauczaniu języka polskiego

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu