CZASOPISMA PEDAGOGICZNE – LISTA ARTYKUŁÓW

Biblioteka w Szkole

„Biblioteka w Szkole” to miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy, adresowany do wszystkich typów szkół, czytany również przez dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotów humanistycznych.  Ukazuje się od 1991 roku. Założycielem pisma i jego redaktorem naczelnym jest Juliusz Wasilewski.  Miesięcznik od lat aktywnie broni pozycji biblioteki szkolnej w strukturze szkoły. Promuje czytelnictwo dzieci i …

Wychowawca

Wychowawca – miesięcznik adresowany do nauczycieli i wychowawców katolickich. Ukazuje się od 1993 roku w Krakowie. Wydawcą jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców,  a redaktorem naczelnym czasopisma Józef Winiarski. Tematyka jaką porusza „Wychowawca” koncentruje się się wokół systemu wartości we współczesnym świecie, profilaktyki uzależnień. Pismo zawiera rozważania teoretyczne oraz propozycje …

Bliżej Przedszkola

Miesięcznik „Bliżej Przedszkola” ukazuje się od 2001 r.  Pismo jest liderem rynku czasopism edukacyjnych kierowanych do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wśród autorów „Bliżej Przedszkola” znajdują się nauczyciele-praktycy, jak i autorytety z zakresu pedagogiki i pracy z dziećmi najmłodszymi. Funkcję redaktora naczelnego pełni Robert Halik. Miesięcznik publikuje artykuły, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. …

Kwartalnik Pedagogiczny

„Kwartalnik Pedagogiczny” to ogólnopolskie czasopismo naukowe o szerokim profilu założone w 1956 roku. Pismo wydawane jest przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim materiały z różnych subdyscyplin pedagogiki  – pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki porównawczej, dydaktyki, pedagogiki społecznej oraz psychologii edukacji, filozofii …

Szkoła Specjalna

Czasopismo „Szkoła Specjalna” stworzone przez Marię Grzegorzewską w 1924 roku, jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Dwumiesięcznik podejmuje także zagadnienia funkcjonowania, kształcenia i wspierania dorosłych osób niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. Analizuje procesy rehabilitacji, resocjalizacji, rewalidacji i …

Wychowanie Muzyczne

„Wychowanie Muzyczne w Szkole” – od 2011 roku „Wychowanie Muzyczne” – jest jedynym ogólnopolskim periodykiem o problematyce powszechnej edukacji muzycznej.  Zgodnie z tradycją sięgającą okresu międzywojennego ukazuje się jako dwumiesięcznik z przerwą wakacyjną – 5 numerów w roku. Czasopismo zajmuje się problemami edukacji i kultury muzycznej, przede wszystkim w kontekście …

Wiadomości Historyczne

Wiadomości Historyczne to dwumiesięcznik ukazujący się od 1958 roku w Warszawie. Początkowo wychodził jako organ Ministerstwa Oświaty poświęcony nauczaniu historii. Obecnie prezentuje najnowsze badania historyków, aktualne problemy edukacji historycznej, jak również scenariusze lekcji historii i WOS.
Czasopismo adresowane jest do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich poziomach nauczania …

Geografia w Szkole

„Geografia w Szkole” – dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii ukazujący się od 1948 roku. Początkowo wydawany przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (PZWS), a następnie przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). Od 2006 roku wydawcą dwumiesięcznika jest EduPress. Treść czasopisma obejmuje głównie szeroko rozumiane zagadnienia związane z dydaktyką geografii oraz współczesnymi problemami …

Fizyka w Szkole

„Fizyka w Szkole” to dwumiesięcznik dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Czasopismo ukazuje się od 1955 roku, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Fizycznego.  Zadaniem pisma jest podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez aktualizację ich wiedzy z fizyki i wiedzy dydaktycznej. Czasopismo zawiera informacje zarówno o najnowszych …

Edukacja

Kwartalnik naukowy „Edukacja” ukazuje się od 1983 r. Jego wydawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych.…