Satysfakcja zawodowa nauczycieli

Bibliografia w wyborze „Satysfakcja zawodowa nauczycieli” gromadzi piśmiennictwo z lat 1990-2021 i zawiera 48 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Aktywny zawodowo nauczyciel i jego poczucie jakości życia : wybrane aspekty / Olga Wyżga. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. – 116, [2] strony ; 21 cm. – (Prace Monograficzne : ISSN 2450-7865 ; 968)
M 221903 (Opole)

2. Być nauczycielem uczniów niepełnosprawnych : miejsce pracy a szansa na zawodowy sukces / Monika Gołubiew-Konieczna // W : Niepełnosprawność : interpretacje teoretyczne i praktyczne / red. Teresa Żółkowska, Joanna Buława-Halasz, Irena Ramik-Mażewska, Łukasz Skryplonek ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Pedagogiki Specjalnej. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Minerwa”, 2015. – S. 117-128

3. Dystrybutorzy wiedzy : badanie satysfakcji nauczycieli z wykorzystania narzędzi dostępnych w ramach platformy zdalnego nauczania = Distributors of knowledge : satisfaction survey of teachers from using of tools available underthe e-learning platform / Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk. – III Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów : Akademia Górniczo-Hutnicza im St. Staszica w Krakowie, Kraków, 11 kwietnia 2016 / [red. Dariusz Świsulski] ; Centrum e-Learningu. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. – Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2016. – S. 107-112

4. Kompetencje społeczne przyszłych i czynnych zawodowo nauczycieli a codzienność szkolna = Social competences of future and professionally active teachers vs. school reality / Bożena Alejziak // W : Szkoła : konflikt podmiotów? / pod redakcją Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 173-188
M 215060 M 217985 (Opole)

5. Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego / Elżbieta Lisowska. – Kraków : „Impuls”, 2018. – 273 s. : il. ; 24 cm.
M 054954 (Brzeg), M 069042 (Nysa), M 218020 (Opole)

6. Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli / Izabela Lebuda. – Kraków : „Nomos”, 2014. – 194 s. : il. ; 21 cm.
M 212939 (Opole)

7. Możliwości rozwoju zawodowego w percepcji nauczycieli szkół podstawowych a ich samoocena / Ryszard Bera. – Bibliogr. // W : Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021. – S. 233-249
M 221529 M 221530 (Opole)

8. Od pasji do frustracji : modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli / Grażyna Poraj. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. – 310, [1] s. : il. ; 24 cm.

9. Pasja i zaangażowanie w zawodzie nauczyciela / Aleksandra Aszkiełowicz // W : Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka / redakcja naukowa Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2018. – S. 97-108

10. Percepcja wybranych elementów kultury współpracy w szkole a satysfakcja zawodowa nauczycieli małych szkół gimnazjalnych / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // W : Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły / pod red. nauk. Ryszarda Pęczkowskiego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 82-92

11. Perspektywy satysfakcji nauczycieli / Joanna Cackowska, Katarzyna Szczepańska // W : Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce / red. nauk. Tadeusz Borys, Piotr Rogala. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. – S. 54-64

12. Podmiotowe determinanty funkcjonowania w zawodzie nauczyciela / Grażyna Poraj // W : Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry Feliniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 17-28
C 216577 M 216806 M 216807 (Opole)

13. Praca jako pasja i wyzwanie : świat życia codziennego nauczycieli : horyzonty znaczenia = Work as passion and challenge : teachers’ world everyday life : the horizons of significance / Joanna Madalińska-Michalak // W : Nauczyciel : między etosem a presją rzeczywistości. T. 1, Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela / red. Anna Kwatera, Stanisław Kowal, Ewa Zawisza. – Będzin : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2015. – S. 27-36

14. Przedszkolanka czy profesjonalista : zmiana czy zamiana? / Leonarda Rożek. – Bibliogr. // W : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011. – S. 402-425
M 63998 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 217253 M 217254 (Opole)

15. Relacje zwodowe i osiągnięcia osobiste jako czynniki satysfakcji z pracy nauczycieli a ich indywidualne doświadczenia / Beata Jakimiuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. – 350, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

16. Satysfakcja zawodowa nauczycieli / Stanisław Korczyński. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2017. – 267 s. : il. ; 21 cm.
M 217264 (Opole)

17. Satysfakcja zawodowa nauczycieli : wstępne analizy porównawcze danych z sześciu krajów / Wiesław Wiśniewski. – Warszawa : UW : na zlec. Zakładu Socjologii Oświaty i Wychowania UW, 1990. – 69 s. ; 21 cm.

18. Satysfakcja zawodowa początkujących nauczycieli / Elżbieta Egierska // W : Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość – zmiana – konteksty / redakcja naukowa: Joanna Madalińska-Michalik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt. – Kraków : Wydawnictwo „scriptum” Tomasz Sekunda, 2017. – S. 145-159

19. Współczesna szkoła w ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Krzysztof Kruszko // W : Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji przedszkolnej i szkolnej : monografia wieloautorska / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska, Mária Podhájecká, Agata Fijałkowska-Mroczek. – Siedlce : AKKA – Anna Klim-Klimaszewska, 2017. – S. 151-169

20. Zaangażowanie w pracę i dobrostan jednostki w rozwoju zawodowym nauczycieli / Renata Socha, Hanna Malik // W : Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. 4 / redakcja naukowa Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska. – Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogórski, 2017. – S. 23-35

Artykuły w czasopismach:

21. Co wpływa na zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela? / Karel Paulik ; tł. z czes. Zbigniew Marten // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 1/2, s. 105-112

22. Czynniki zwiększające satysfakcję nauczycieli z wykonywanej pracy / Dagmara Lewicka, Piotr Oleśniewicz // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 35 (2011), s. 51-56

23. Determinanty satysfakcji zawodowej nauczycieli / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 3, s. 38-51

24. Frustracja czy satysfakcja? : refleksje młodych nauczycieli na temat nauczania języków obcych dzieci / Grażyna Kiliańska-Przybyło // Poliglota. – 2009, nr 2, s. 60-68

25. Higiena psychiczna nauczyciela / oprac. Aleksandra Kubala-Kulpińska. – (Narzędziownia) // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 114, s. 53-55
* Zawiera kwestionariusz zadowolenia z zawodu i wykonywanej pracy

26. Motywacja do pracy uwarunkowaniem sukcesu zawodowego nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak. – Bibliogr. // Meritum. – 2015, nr 3, s. 2-14

27. Motywacja i satysfakcja nauczycieli przedszkoli / Zdzisław Czajka. – Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2020, nr 5-6, s. 1-15
* Dostępne w Internecie: https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=206158

28. O satysfakcji z pracy nauczycieli z najkrótszym i najdłuższym stażem pracy zawodowej / Stanisław Korczyński // Kwartalnik Edukacyjny. – 2016, nr 2, s. 53-73
* Dostępne w Internecie: https://ke.pcen.pl/images/stories/ke/ke85/Kwartalnik-85-web.pdf

29. Obraz szkolnej codzienności nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Sosnowska-Bielicz // Forum Pedagogiczne. – 2020, nr 1, s. 141-153
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/6480

30. Odzyskaj pasję nauczania! / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 106, s. 68-72

31. Pełnienie roli nauczyciela a satysfakcja zawodowa / Grażyna Kosiba // Przegląd Badań Edukacyjnych. -2012, nr 1, s. 45-66

32. Pełnienie roli nauczyciela a satysfakcja zawodowa nauczycieli wychowania fizycznego na tle nauczycieli innych specjalności / Grażyna Kosiba. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 56, z. 1 (2012), s. 25-36

33. Psychologiczne wyznaczniki satysfakcji zawodowej nauczycieli / Agata Krasucka // Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. – 2012, s. 43-59

34. Satysfakcja z (zawodu) nauczyciela – korelaty i uwarunkowania = Teachers’ job satisfaction and parents’ satisfaction with teachers’ job – various factors influencing those phenomena / Diana Durlak // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, nr 2, [cz.] 2, s. 405-417

35. Satysfakcja zawodowa a style humoru nauczycieli / Anna Karłyk-Ćwik // Studia Edukacyjne. – Nr 56 (2020), s. 129-152
* Dostępne w Internecie: http://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/56.pdf

36. Satysfakcja zawodowa nauczycieli – analiza porównawcza / Wiesław Wiśniewski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1990, nr 3, s. 85-100

37. Satysfakcja zawodowa nauczycieli języków obcych pierwszego szczebla kształcenia / Joanna Kapica-Curzytek. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 50-54

38. Satysfakcja zawodowa nauczycieli szkół podstawowych / Elżbieta Egierska // Studia Dydaktyczne. – T. 24/25 (2013), s. 177-190

39. Satysfakcja zawodowa nauczycieli wf na tle nauczycieli innych specjalności / Grażyna Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 10, s. 19-28

40. Stres i satysfakcja w zawodzie nauczyciela / Stanisława Tucholska // Roczniki Nauk Społecznych. -1999, z. 2, s. 51-61

41. Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli = Career success and professionalism in teachers’ experiences / Beata Jakimiuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – Vol. 32, [nr] 4 (2019), s. 117-131
* Dostępne w Internecie: https://journals.umcs.pl/j/article/view/8337

42. Szczęśliwi nauczyciele / Magdalena Dziedziak-Wawro // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 4, s. 29-36

43. Wpływ płci na poziom satysfakcji z pracy nauczycieli łódzkich szkół podstawowych / Anna Rogozińska-Pawełczyk // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2012, nr 2, s. 117-131

44. Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję z pracy nauczyciela / Beata Jakimiuk. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 73-79

45. Wyciśnij, ile się da / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 41, s. 6
* Satysfakcja zawodowa w pracy nauczyciela

46. Zadowolenie z pracy i samopoczucie zawodowe / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9, s. 30-34
* Zawiera ankiety badające zadowolenie z pracy w szkole i samopoczucie zawodowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

47. Zasoby w pracy a zadowolenie z pracy nauczycieli : pośrednicząca rola zaangażowania / Łukasz Baka // Kultura i Edukacja. – 2016, nr 1, s. 230-243

48. Zawodowe uwarunkowania zadowolenia z pracy wśród nauczycieli / Elżbieta Lisowska // Forum Pedagogiczne. – 2017, [nr] 1, s. 227-243

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu