Przyłapani na czytaniu – XI edycja konkursu fotograficznego

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu po raz kolejny (XI edycja) ogłasza konkurs fotograficzny “Przyłapani na czytaniu”.
Konkurs kierowany jest do mieszkańców miasta i regionu. Tematem ocenianych fotografii jest czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na czytaniu. Fotografie należy przesłać w wersji elektronicznej (w plikach JPEG). Termin nadsyłania prac: 05.06.2022 roku.
„Przyłapani na czytaniu” to polska edycja programu „Get Caught Reading” – kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media. Głównym pomysłodawcą programu jest Włoska Federacja Wydawców (Associazione Italiana Editori), w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki. Kampania, do tej pory znana i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemność. Jej celem jest nakłonienie coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. Przyłapani na czytaniu to także europejska inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Przyłapani na czytaniu”

1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pedagogiczna.pl, załączyć zdjęcia zgłaszane na konkurs i przesłać na adres organizatora.

2. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Opola i woj. opolskiego. Celem konkursu jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w ogrodzie, w miejscach publicznych takich jak ulica, park, itp.) czytamy.

3. Należy sfotografować osobę podczas czytania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii. UWAGA: fotografie przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia związanego z tematem konkursu. Wszystkie nadesłane i zaakceptowane przez organizatora zdjęcia będą prezentowane w GALERII KONKURSU na stronie www.pedagogiczna.pl

5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie w wersji elektronicznej (opisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia należy przesłać w formacie jpg. Łączny rozmiar nadesłanych plików (zdjęć) nie może przekroczyć 10 MB. Zgłaszane zdjęcie musi mieć co najmniej 800 pikseli w poziomie i pionie oraz nie może być większe niż 2500 pikseli w poziomie i pionie.

6. Prace należy przesyłać do 05.06.2022 roku. Decyduje data wpływu.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.06.2022 r., a jego laureaci otrzymają powiadomienie o wynikach konkursu pocztą elektroniczną.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody. Nagrody, ufundowane przez Wydawnictwo Literatura, zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

9. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu. W przypadku ewentualnych ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną nagrody zostaną wysłane pocztą na adres laureatów konkursu.

10. Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RZPWE Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu, w związku z udziałem w Konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

11. Administratorem danych osobowych objętych oświadczeniem jest Regionalny Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Głogowska 27, 45-315 Opole tel.: 77 457 98 95, 77 457 98 97, adres e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl.

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27.
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rzpwe.opolskie.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY