Konkurs fotograficzny “Przyłapani na czytaniu” 2021


Imię:
Nazwisko:

Wiek:

Adres:

Telefon:

Adres e-mail:

Zdjęcie 1:

Zdjęcie 2:

Zdjęcie 3:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji konkursu

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27.
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rzpwe.opolskie.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

pedagogiczna.pl