Prestiż zawodu nauczyciela

Prestiż – uznanie i szacunek społeczny dla określonej jednostki lub grupy, związany z jej pozycją (wysoką) w hierarchii społecznej; jedno z kryteriów uwarstwienia społecznego.” (Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, Warszawa 2005, s. 884)
Bibliografia w wyborze „Prestiż zawodu nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2021 i zawiera 33 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Mity i stereotypy w społecznym postrzeganiu profesjonalizmu nauczycielskiego / Ewa Musiał // W : Nauczyciel : zawód, powołanie, uwikłanie / pod redakcją Barbary Jędrychowskiej. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2014. – S. 107-117
M 214171 (Opole)

2. Nauczyciel jako kluczowy czynnik dobrej edukacji / Joanna Madalińska-Michalak // W : Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja / pod redakcją Katarzyny Wrońskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. – S. 161-175
M 220440 (Opole)

3. O prestiżu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej = About prestige of the teacher in pre-school education / Agnieszka Głowala // W : Nauczyciel we współczesnej edukacji : diagnoza, rozwój, zmiana = Teacher in contemporary education : diagnosis, development, change / redakcja naukowa Małgorzata Kamińska, Zbigniew Paweł Kruszewski, Andrzej Gretkowski, Barbara Skałbania. – Płock ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : WN Novum, 2016. – S. 383-401

4. Paradoks: nauczycielka/nauczyciel przedszkola : profesja społeczna ważna o niskim poziomie prestiżu / Kinga Kuszak // W : Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej : w 60-lecie pracy zawodowej profesor Sabiny Guz / redakcja naukowa Jolanta Andrzejewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. – S. 23-40

5. Praca nauczyciela w opiniach kandydatów na nauczycieli / Teresa Neckar-Ilnicka // W : Unowocześnianie procesów wychowania i kształcenia na różnych szczeblach edukacji szkolnej / redakcja naukowa Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019. – S. 207-218

6. Prestiż zawodu a kompetencje nauczyciela = Prestige of the teaching profession and teacher’s competences / Dominika Walczak // W : Kompetencje przyszłości : obszary : porozmawiajmy o kompetencjach, wyzwania współczesnej edukacji, kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne nauczycieli / redakcja naukowa Stefan M. Kwiatkowski. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018. – S. 448-467
M 058413 (Kluczbork), M 220737 (Opole)

7. Prestiż zawodu nauczyciela a klimat szkoły / Dominika Walczak // W : Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela / redakcja naukowa Stefan T. Kwiatkowski, Dominika Walczak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, copyright 2017. – S. 74-101

8. Prestiż zawodu nauczyciela i nauczycieli a kompetencje zawodowe i społeczne / Dominika Walczak // W : O nową jakość edukacji nauczycieli / redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – S. 204-224

9. Prestiż zawodu nauczyciela w perspektywie kształcenia / Joanna M. Łukasik. – Bibliogr. // W : Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2021. – S. 251-265
M 221529 M 221530 (Opole)

10. Przedszkolanka czy profesjonalista : zmiana czy zamiana? / Leonarda Rożek. – Bibliogr. // W : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011. – s. 402-425
M 63998 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 217253 M 217254 (Opole)

11. Waga zawodu nauczyciela a jego prestiż – współcześnie / Małgorzata Bednarska // W : Nauczyciel : zawód, powołanie, uwikłanie / pod red. Barbary Jędrychowskiej. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014. – S. 98-104
M 214171 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

12. Etos zawodu nauczyciela z perspektywy studentów uczelni pedagogicznych i niepedagogicznych / Beata Mydłowska, Jolanta Wiśniewska. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2020, nr 2, s. 125-140
* Dostępne w Internecie: https://kwartalnikpedagogiczny.pl/resources/html/article/details?id=208548

13. Gdzie ten prestiż? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 34, s. 8

14. Kategorie prestiżu nauczyciela / Stanisław Podobiński // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. – [T.] 2 (2000), s. 289-294

15. Motywy wyboru zawodu nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Sosnowska-Bielicz. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2021, nr 4, s. 68-80

16. Najwyższa pora na docenienie / Konrad Ciesiołkiewicz // Głos Nauczycielski. – 2021, nr 49-50, s. 10-11
* Nauczyciele, których praca pozostaje skrajnie niedoceniana, doświadczają w ostatnich latach radykalnych zmian w swoim środowisku pracy. Są obecnie jedną z najbardziej straumatyzowanych grup społecznych w Polsce – opinia dra Konrada Ciesiołkiewicza – przewodniczącego Komitetu Dialogu Społecznego KIG, prezesa Fundacji Orange

17. Nauczyciel poważany / Krzysztof Trzciński // Głos Nauczycielski. – 2020, nr 4, s. 9
* Zawód nauczyciela cieszy się dużym poważaniem 77 proc. badanych

18. Nauczyciel to zawód coraz mniej prestiżowy / Leszek Galarowicz // Gazeta Polska. – 2021, nr 34, s. 50-51

19. Obraz współczesnego nauczyciela wychowania przedszkolnego : rozbieżności pomiędzy jego kompetencjami, postrzeganiem i oczekiwaniami społecznymi a prestiżem zawodowym = An image of a modern teacher of pre-school education : the discrepancy between his competences, perceptions and social expectations prestige / Sylwia Jasińska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – Vol. 7, nr 1 (2019), s. 147-165
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Sylwia-JASI%C5%83SKA1.pdf

20. Paradoks: nauczyciel(ka) przedszkola – profesja społecznie ważna o niskim poziomie prestiżu / Kinga Kuszak. – Bibliogr. // Czas Kultury. – 2020, nr 1, s. 57-66

21. Poważany czy lekceważony? / Piotr Żak // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 1, s. 65-72

22. Prestiż i zarobki polskich nauczycieli / Rafał Piwowarski. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 39-53

23. Prestiż własnego zawodu w opinii nauczycieli wf z Warszawy / Małgorzata Zalewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 10, s. 16-18

24. Prestiż zawodowy nauczyciela / Joanna Woźniak // Polonistyka. – 2007, nr 10, s. 44-48

25. Prestiż zawodu nauczyciela w percepcji nauczycieli i byłych nauczycieli / Magdalena Smak, Dominika Walczak. – Bibliogr. // Edukacja. – 2015, nr 2, s. 24-43
* Dostępne w Internecie: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2015/2-2-smak-walczak-prestiz-zawodu-nauczyciela.pdf

26. Prestiż zawodu nauczyciela w percepcji różnych aktorów życia szkoły / Dominika Walczak // Studia z Teorii Wychowania. – T. 7, nr 4 (2016), s. 93-115
* Dostępne w Internecie: https://sztw.chat.edu.pl/resources/html/article/details?id=169009

27. Prestiż zawodu – TAK! / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2021, nr 38, s. 3

28. Refleksja nad wybranymi uwarunkowaniami marginalizacji roli współczesnego nauczyciela / Beata Pituła // Chowanna. – T. 1 (2012), s. 223-233
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2012-t1/Chowanna-r2012-t1-s223-233/Chowanna-r2012-t1-s223-233.pdf

29. Tania siła robocza / Katarzyna Wierzbicka // Przegląd. – 2019, nr 15, s. 16-18

30. Utracony prestiż / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 26, s. 8
* Prestiż społeczny nauczycieli

31. Współcześni polscy nauczyciele jako biedni pracujący / Joanna Stepaniuk // Podstawy Edukacji. – T. 11 (2018), s. 117-129
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2018_11_07

32. Zryw nauczycielski (2019) formą zmagań o godność i prestiż krzewicieli polskiej edukacji = The teacher’s strike (2019) as a form of struggle for the dignity and prestige of the promoters of Polish education / Fabian Andruszkiewicz // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – Vol. 34, [nr] 1 (2021), s. 221-232
* Dostępne w Internecie: https://journals.umcs.pl/j/article/view/10123/0

33. Życie i praca polskiego nauczyciela oraz czynniki budujące i niszczące jego autorytet / Rafał Piwowarski. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 2, s. 19-35

Zob. też: Autorytet nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu