Nauczyciel przedszkola

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel przedszkola” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 273 opisy bibliograficzne dotyczące kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli edukacji przedszkolnej. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Adaptacja dzieci do środowiska przedszkolnego / Anna Jackiewicz // W : Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji przedszkolnej i szkolnej : monografia wieloautorska / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska, Mária Podhájecká, Agata Fijałkowska-Mroczek. – Siedlce : AKKA – Anna Klim-Klimaszewska, 2017. – S. 32-38

2. Akcja adaptacja / Agnieszka Stein. – Warszawa : Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, [2019]. – 216, [3] s. ; 21 cm. ISBN 978-83-66117-27-3
M 057724 (Kluczbork)

3. Aspekty profilaktyczno-terapeutyczne zajęć muzycznych w przedszkolu / Lidia Kataryńczuk-Mania, Agnieszka Szymajda // W : Health : an interdisciplinary study / academic editing Lidia Kataryńczuk-Mania, Małgorzata Przybysz-Zaremba ; Mykolas Romeris Universitetas. – Vilnius : Mykolas Romeris University, 2018. – S. 185-202

4. Aspekty wychowawcze i edukacyjne w pracy łódzkich przedszkoli miejskich w okresie międzywojennym / Joanna Sosnowska // W : Historyczne i współczesne konteksty badań nad edukacją : studia teoretyczne i analizy empiryczne z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia pedagogiki gdańskiej (1958-2018) / redakcja naukowa Justyna Siemionow i Paweł Śpica. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – S. 392-410

5. Bilans psychologiczny w pracy nauczyciela przedszkola / Ryszard Cibor // W : Wystarczająco dobre życie : konteksty psychologiczne / pod red. Moniki Kornaszewskiej-Polak. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”. Wyższa Szkoła Humanitas, 2015. – S. 233-242

6. Cierpienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym inspiracją do pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczycieli / Marta Buk-Cegiełka // W : Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia / red. nauk. Jolanta Wiśniewska. – Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2015. – S. 260-268

7. Czego nauczyciel edukacji przedszkolnej może nauczyć się od Marii Montessori? / Agnieszka Podbilska-Kłosowska // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 199-211

8. Demokratyczne relacje nauczyciela z dzieckiem w przedszkolu / Agnieszka Olczak // W : Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji : relacje i działania / redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, Ewa Pasterniak-Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. – Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. – S. 39-54

9. Diagnozowanie i wspieranie rozwoju dziecka z zakłóceniami lateralizacji, na etapie edukacji przedszkolnej / Ewa Jędrzejowska // W : Nauczyciel – dziecko : spotkania w przestrzeni edukacyjnej / redakcja naukowa Anna Borzęcka i Agnieszka Twaróg-Kanus. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, copyright 2018. – S. 115-126

10. Dorastanie do profesjonalizmu, czyli kariera zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli / Magdalena Grochowalska. – Bibliogr. // W : Rozwój nauczyciela : od wczesnej do późnej dorosłości / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2016. – S. 29-45
M 64488 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 216901 M 216926 (Opole)

11. Doświadczenia w organizowaniu kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektu Poznać, zrozumieć, doświadczyć / Anna Buła // W : Teoria pedagogiczna w służbie praktyki : praktyka inspiracją dla teorii. Cz. 1 / pod redakcją Haliny Gajdamowicz, Elżbiety Płóciennik ; Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2015. – S. 76-83

12. Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek wczesnej edukacji. T. 1 / red. nauk. Anetta Soroka-Fedorczuk. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – 271 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

13. Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek wczesnej edukacji. T. 2 / red. nauk. Anetta Soroka-Fedorczuk, Mirosława Nyczaj-Drąg. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – 144 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

14. Dydaktyczny pomiar edukacyjnych osiągnięć uczniów jako wyzwanie dla nauczyciela edukacji elementarnej = The measurement of students’ educational achievemen ts as a challenge for teacher of elementary education / Michał Kowalewski // W : Tradycja, teraźniejszość, przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / redakcja naukowa Anna Pękala, Agnieszka Leszcz-Krysiak ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. – S. 229-241

15. Działalność innowacyjna nauczycieli przedszkola = Innovative activities of kindergarten teachers / Ewa Zimny // W : Narzędzia pomiaru efektów kształcenia / pod red. Jana Grzesiaka. – Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2016. – S. 397-406

16. Działania nauczyciela przedszkolnego wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym / Radmila Burkovicova. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 5, Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2013. – S. 147-159
M 64398 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 053097/V (Kluczbork), C 066173/V (Nysa), C 205652/V M 205662/V M 208806/V (Opole)

17. Dzieci przewlekle chore : zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego wobec dzieci / Rafał Chanke // W : Małe dziecko : troska, akceptacja, bezpieczeństwo, uczenie / pod redakcją Radosława Piotrowicza. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 155-159

18. Dzieciństwo przed telewizorem : konfrontacja poglądów rodziców i nauczycielek przedszkoli / Małgorzata Sitarczyk. – Bibliogr. // W : Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. – Warszawa : “Difin”, 2013. – S. 105-122
M 63259 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 211245 (Opole)

19. Dziecko dwujęzyczne w przestrzeni przedszkola i szkoły z perspektywy nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej / Anna Schmidt // W : Dziecko w przestrzeniach języka : wybrane konteksty teoretyczne, wybrane perspektywy praktyczne / redakcja naukowa Kinga Kuszak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. – S. 265-272

20. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 5, Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : “Impuls”, 2013. – 384, [2] s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7850-204-3
M 64398 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 053097/V (Kluczbork), C 066173/V (Nysa), C 205652/V M 205662/V M 208806/V (Opole)

21. Edukacja poprzez zabawę warsztaty PUS “Pomyśl – Ułóz – Sprawdź” jako forma wzbogacenia bazy metodycznej nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Dorota Marcinkowska // W : Biblioteka, bibliotekarz – dla nauczyciela i ucznia. T. 5 / [redakcja Robert Kardas ; redakcja merytoryczna Dorota Parkita, Małgorzata Pronobis]. – Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016. – S. 81-85

22. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych / red. nauk. Danuta Waloszek. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2010. – 215 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. ISBN 978-83-61246-28-2
C 050837 (Brzeg), C 068120 (Kędzierzyn-Koźle), M 052539 M 053781 (Kluczbork), C 068120 (Nysa), C 203089 M 203119 M 203120 M 203121 M 203122 M 203123 M 203399 M 208758 M 208963 M 214647 M 214648 M 214649 (Opole)

23. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. – 470 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

24. Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie : wybrane zagadnienia / red. Teresa Parczewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 215 s. : il., fot., rys. ; 24 cm. ISBN 978-83-7784-329-1
C 054077 (Brzeg), C 210823 M 210853 M 210854 M 212743 (Opole)

25. Formy organizacyjne zajęć dydaktycznych stosowane przez nauczycieli przedszkoli (na przykładzie Opolszczyzny) / Ewa Jędrzejowska // W : Obraz i dylematy zawodu nauczyciela : praca zbiorowa / redakcja naukowa Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk. – Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2018. – S. 59-68

26. Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci w przedszkolu : analiza uzyskana na podstawie obserwacji z praktyk / Joanna Kaczmarek, Izabela Lewicka // W : Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 76-85
C 054576 M 054664 M 054663 M 054980 M 054979 (Brzeg), M 64917 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 215860 M 215861 M 215859 (Opole)

27. Gotowość zawodowa absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do realizacji zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej : częściowe doniesienie z badań własnych / Teresa Janicka-Panek // W : Kształcenie nauczycieli do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej : teoria i praktyka / pod redakcją Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz. – Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, copyright © 2017. – S. 13-28

28. Indywidualnie zidentyfikowane potrzeby samokształcenia nauczycielek przedszkola / Radmila Burkovičová. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2019. – S. 45-52
M 065103 (Kędzierzyn-Koźle), C 057204/XIII (Kluczbork), C 066173/XIII (Nysa), C 205652/XIII M 205662/XIII M 208806/XIII (Opole)

29. Innowacje w edukacji elementarnej = Innovations in elementary education / pod red. Mirosławy Raczkowskiej-Lipińskiej, Ewy Jagiełło ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Akademia Podlaska w Siedlcach. – Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. – 404 s. : il. ; 24 cm.

30. Innowacyjny i rozwojowy program dla dzieci w przedszkolu : refleksja praktyka / Barbara Somerla. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa T. 10 : Wychowanie i kształtowanie – kierunki i perspektywy zmian / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Kraków, 2017. – S. 161-177
M 64393 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054776/X (Kluczbork), C 066173/X (Nysa), C 205652/X M 205662/X M 208806/X (Opole)

31. Karnoprawna ochrona nauczycieli przedszkoli specjalnych / Jacek Bernal // W : Autyzm a prawo / redakcja naukowa Adam Górski, Błażej Kmieciak. – Warszawa : Difin, 2019. – S. 111-125
M 055112 (Brzeg)

32. Kilka refleksji nauczyciela-wychowawcy nad dziećmi w wieku przedszkolnym z problemami edukacyjnymi / Tomasz Michalewski. – Bibliogr. // W : Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Ewy Smak, Agnieszki Włoch, Mariusza Garbca. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. – S. 223-235
M 214557 M 215766 M 215767 M 215768 M 215769 (Opole)

33. Kompetencje medialne dzieci w wieku przedszkolnym w narracji rodziców oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego / Anna Gocał // W : Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej / redakcja naukowa Agnieszka Iwanicka. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – S. 109-121
M 217466 (Opole)

34. Kompetencje nauczyciela dzieci najmłodszych : podstawy teoretyczne / Elżbieta Zyzik // W : Nauczyciel – współczesne problemy i wyzwania / pod red. Elżbiety Lisowskiej i Sławomira M. Mazura. – Ruzomberok ; Kraków : Międzynarodowa Fundacja “Scientia, Ars, Educatio” Bohdana Zalewskiego, 2013. – S. 163-190

35. Kompetencje nauczyciela : opiekuna praktyk w przedszkolu i klasach początkowych w kontekście założeń projektu “Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć” / Dorota Radzikowska // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 8, Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls” ; Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 99-107
M 064401 (Kędzierzyn-Koźle), C 054028/VIII (Kluczbork), C 066173/VIII (Nysa), M 205662/VIII M 208806/VIII C 205652/VIII (Opole)

36. Kompetencje nauczyciela przedszkola / Diana Gulińska-Grzeluszka // W : Nauczyciel : rozwój zawodowy i kompetencje / red. Ewa Przygońska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – S. 157-170
C 203667 M 203707 M 203706 (Opole)

37. Kompetencje rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego w procesie wychowania dzieci od drugiego roku życia / Mirella Ogrocka // W : Edukacja, wychowanie, oświata : w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością) : monografia naukowa / pod red. Artura Łaciny-Łanowskiego i Janusza Stanka. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2014. S. 211-226

38. Kompetencje społeczne studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego / Katarzyna Wereszczyńska // W : Wartości, wychowanie, kształcenie / redakcja Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”. Wyższa Szkoła Humanitas, 2017. S. 155-169

39. Komunikacja dzieci przedszkolnych w grupach integracyjnych / Halina Dmochowska. – Bibliogr. // W : Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. – Wyd. 2. Kraków : “Impuls”, 2014. – S. 225-236
M 63110 KK M 63111 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 067454 (Nysa), M 212494 M 212495 M 212496 (Opole)

40. Kształcimy inaczej : innowacyjne rozwiązania kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego / Agnieszka Włoch, Stanisława Włoch // W : Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, copyright 2015. – S. 129-140

41. “Leśne przedszkole”, czyli O koniecznych zmianach w przygotowaniu do pracy zawodowej przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Maria Sobieszczyk // W : Unowocześnianie procesów wychowania i kształcenia na różnych szczeblach edukacji szkolnej / redakcja naukowa Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019. -S. 219-233

42. Literatura dziecięca jako narzędzie w badaniach pedagogicznych na przykładzie badań prowadzonych w grupie nauczycieli-wychowawców przedszkolnych / Alicja Ungeheuer-Gołąb. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. -Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – S. 29-40
M 65102 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 055556 (Kluczbork), C 066173/XII (Nysa), C 205652/XII M 205662/XII M 208806/XII (Opole)

43. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela przedszkola / Katarzyna Wojciechowska // W : Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 303-312
C 054576 M 054664 M 054663 M 054980 M 054979 (Brzeg), M 64917 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 215860 M 215861 M 215859 (Opole)

44. Miłośnik dusz ludzkich? : współczesny nauczyciel przedszkola w kontekście poglądów J. W. Dawida / Marta Kondracka-Szala // W : Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku / pod red. nauk. Stefanii Walasek, Kamili Gandeckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – S. 157-170

45. Modernizacja wychowania przedszkolnego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (1989-2017) / Bożena Marzec ; Akademia WSB. – Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2018. – 449, [1] strona ; 24 cm. ISBN 978-83-65621-13-9
M 220530 (Opole)

46. Możliwości zastosowania socjoterapii w procesie wspomagania rozwoju dziecka : przykłady praktyczne z wybranych przedszkoli / Stanisława Nazaruk // W : Edukacja bez granic dzieci, młodzieży i dorosłych : monografia wieloautorska / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska, Agata Fijałkowska-Mroczek. – Siedlce : AKKA, 2017. – S. 39-50

47. Nauczyciel i dziecko : organizacja warunków edukacji przedszkolnej / Danuta Waloszek ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. – Zielona Góra : ODN, 1998 – 199, [1] s. : il. (w tym kolor.), faks., rys. ; 21 cm. ISBN 83-86335-51-3

48. Nauczyciel jako autor innowacji w szkole i w przedszkolu / Mirosław Cholewiński // W : Relacje uczeń-nauczyciel we współczesnej szkole / redakcja naukowa Jan Rajmund Paśko ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. – Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016. – S. 77-86

49. Nauczyciel kreatorem zdrowia w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska // W : Idea wielokulturowości jako wyzwanie : dyskurs religijny, kulturowy i społeczny / pod red. Heleny Czakowskiej, Mariusza Kucińskiego. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2015. – S. 261-270
M 216028 (Opole)

50. Nauczyciel małego dziecka w przestrzeniach edukacyjnych / Magdalena Grochowalska. – Bibliogr. // W : Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie : wybrane zagadnienia / red. Teresa Parczewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – S. 107-124
C 054077 (Brzeg), C 210823 M 210853 M 210854 M 212743 (Opole)

51. Nauczyciel niepublicznego przedszkola w codziennym poczuciu ambiwalencji / Jolanta Sajdera // W : Codzienność szkoły : nauczyciel = The everyday life at school : the teacher / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. – Kraków : “Impuls”, 2014. – S. 133-144
* Dot. odczuwania ambiwalencji podczas dokonywania wyborów w życiu codziennym przez początkujące nauczycielki w przestrzeni przedszkolnej codzienności
M 63071 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 212366 M 212381 M 212382 (Opole)

52. Nauczyciel “pracownkiem najemnym” w kontekście podstawy programowej wychowania przedszkolnego / Agata Draszkiewicz // W : Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. 3 / redakcja naukowa Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska. – Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2016. – S. 9-21

53. Nauczyciel – uczący się dorosły : refleksje nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w oparciu o program Tablit / Anna Basińska // W : Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod redakcją Wiesławy Leżańskiej i Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 161-171
M 216858 M 218522 M 219039 (Opole)

54. Nauczyciel w dzieciństwie człowieka : doświadczenie, kompetencja, refleksyjność / Danuta Waloszek. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. – 329, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.

55. Nauczyciel w edukacji przedszkolnej / red. Ewa Smak ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. – 207 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7395-186-0
C 049707 M 049708 (Brzeg), M 63205 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 051656 (Kluczbrk), M 063617 (Nysa), C 193552 M 208612 (Opole)

56. Nauczyciel wczesnej edukacji / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. – 260, [1] s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7395-357-4
M 042421 M 042422 M 63206 KK C 202634

57. Nauczyciel wczesnej edukacji : konteksty i wyzwania / pod red. Małgorzaty Suświłło. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2012. – 322 s. ; 24 cm.

58. Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / pod redakcją Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 180 s. : il. ; 24 cm. – (Wczesna Edukacja). ISBN 978-83-8088-514-1
M 64905 KK (Kędzierzyn-Koźle), 216857 M 218803 M 218804 (Opole)

59. Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod redakcją Wiesławy Leżańskiej i Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 186 s. : il. ; 24 cm. – (Wczesna edukacja). ISBN 978-83-8088-170-9
M 216858 M 218522 M 219039 (Opole)

60. Nauczyciel wczesnej edukacji w teorii i praktyce edukacyjnej / pod red. nauk. Cezarego Hendryka ; Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. – Szczecin : Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2013. – 247 s. : il. ; 21 cm.

61. Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry Feliniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. -182 s. : il. kolor. ; 24 cm.
C 216577 M 216806 M 216807 (Opole)

62. Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości / Krystyna Kamińska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. – 308, [1] s. ; 24 cm.

63. Nauczyciel z pasją / Monika Trubiłowicz, Ewa Butyńska // W : Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 313-320
C 054576 M 054664 M 054663 M 054980 M 054979 (Brzeg), M 64917 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 215860 M 215861 M 215859 (Opole)

64. Nauczyciele przedszkola w wybranych krajach Europy / Anna Klim-Klimaszewska. – Bibliogr. // W : Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka / red. nauk. Joanna Juszczyk-Rygałło. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. – S. 17-49
M 218272 (Opole)

65. Nauczyciele przedszkoli o sześciolatkach wobec reformy edukacyjnej : (doniesienie z badań na temat stanu gotowości szkolnej) / Aleksandra Kruszewska // W : Kształcenie nauczycieli do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej : teoria i praktyka / pod redakcją Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz. – Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, copyright © 2017. – S. 29-46

66. Nauczycielka przedszkola : pomiędzy pasją a zagubieniem / Karolina Turek. – Kraków : CEBP 24.12, 2015. – 255 s. ; 21 cm. ISBN 978-83-64631-30-6
M 63996 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 214282 M 217635 (Opole)

67. Nauczycielskie sposoby radzenia sobie z dziecięcą nieśmiałością w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej / Aneta Jegier. – Bibliogr. // W : Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka / red. nauk. Joanna Juszczyk-Rygałło. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. – S. 149-160
M 218272 (Opole)

68. O sposobach rozumienia “dobrej” edukacji przedszkolnej z perspektywy rodziców i nauczycieli : przykład konstruowania obrazu dzieciństwa / Magdalena Grochowalska // W : Przestrzenie dziecka i dzieciństwa : wielość perspektyw i znaczeń / red. Teresa Parczewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 85-97

69. O właściwe kompetencje nauczycieli do edukacji muzycznej w przedszkolu w zakresie percepcji muzyki przez dzieci / Grazyna Leśniczak. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2015. – S. 189-201
M 064401 (Kędzierzyn-Koźle), C 054028/VIII (Kluczbork), C 066173/VIII (Nysa), M 205662/VIII M 208806/VIII C 205652/VIII (Opole)

70. Oblicza doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji przedszkolnej / Alicja Mironiuk-Netreba // W : Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / red. Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 151-159
C 216577 M 216806 M 216807 (Opole)

71. Obserwacja i ocena pracy nauczyciela w przedszkolu / [red. merytoryczny Zofia Rudzińska ; aut. Anna Molka et al.]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013. – 67 s. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

72. Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Lucyna Maksymowicz // W : Od kompetencji do kwalifikacji : z badań nad kompetencjami i kwalifikacjami kandydatów do zawodu nauczyciela : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Agnieszki Hłobił ; Politechnika Koszalińska. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016. – S. 113-128

73. Oczekiwania studentów wobec uczelni kształcących nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej : rekonesans z badań / Marzenna Magda-Adamowicz, Klaudia Żernik, Krystyna Żuchelkowska // W : Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 145-167
M 216053 (Opole)

74. Płeć rodzica a opinia o zawodzie nauczyciela przedszkola / Marta Tkaczewska, Beata Matusek // W : Wybrane obszary edukacyjnej, zawodowej i społecznej aktywności człowieka / pod redakcją Marka Lewandowskiego. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”. Wyższa Szkoła Humanitas, 2018. – S. 119-128

75. Początkowa nauka czytania w opinii nauczycielek / Gabriela Kapica. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Cieszyn : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – S. 21-36
M 64395 KK M 64460 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 052795/II (Kluczbork), M 066173/II (Nysa), C 205652/II M 205662/II M 208806/II (Opole)

76. Podstawy projektowania pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola / Radmila Burkovicová // W : Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 287-302
C 054576 M 054664 M 054663 M 054980 M 054979 (Brzeg), M 64917 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 215860 M 215861 M 215859 (Opole)

77. Poszczególne czynności zawodowe w diagnostyce pedagogicznej nauczycielki przedszkola / Karin Fodorová, Simona Hendrychová // W : Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, copyright 2015. – S. 261-272

78. Praktyka czyni mistrza, czyli Jak unowocześniać praktyki studenckie i warsztat pracy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : praca zbiorowa / przygot. pod red. nauk. Małgorzaty Mnich i Mirosława Kisiela ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2014. – 264 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

79. Praktyka pedagogiczna studentów edukacji elementarnej w przedszkolu w kontekście ich samooceny / Kornelia Solich. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2015. – S. 109-119
M 064401 (Kędzierzyn-Koźle), C 054028/VIII (Kluczbork), C 066173/VIII (Nysa), M 205662/VIII M 208806/VIII C 205652/VIII (Opole)

80. Praktyki pedagogiczne studentów wydziałów pedagogicznych drogą do sukcesu zawodowego współczesnego nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak, Bożena Zając. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, [2017]. – 160 stron : ilustracje ; 24 cm.

81. Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. T. 1, Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej / pod red. nauk. Macieja Krzemińskiego i Barbary Moraczewskiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku. – Włocławek : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. – 288 s. : il. kolor. ; 24 cm.

82. Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. T. 2, Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania skuteczności praktyk zawodowych / pod red. nauk. Macieja Krzemińskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku. – Włocławek : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013. – 195 s. : il. ; 25 cm.

83. Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. T. 3, W poszukiwaniu nowych paradygmatów pedagogicznych praktyk studenckich / pod red. nauk. Macieja Krzemińskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku. – Włocławek : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014. – 235 s. : il. kolor. ; 25 cm.

84. Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 298 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-83-8019-586-8
M 216053 (Opole)

85. Projektowanie pedagogiczne jako proces twórczy nauczycielki przedszkola / Radmila Burkovičová // W : Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji / pod redakcją Urszuli Chęcińskiej. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. – S. 53-65

86. Przedszkolanka czy profesjonalista : zmiana czy zamiana? / Leonarda Rożek. – Bibliogr. // W : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011. – s. 402-425
M 63998 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 217253 M 217254 (Opole)

87. Przygotowanie przyszłych nauczycieli edukacji elementarnej do realizacji treści z ekologii / Sabina Wieruszewska-Duraj // W : Jakość innowacji i ewaluacji w toku praktyki pedagogicznej studentów / pod red. nauk. Jana Grzesiaka. – Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015. – S. 59-66

88. Rodzice partnerami nauczyciela (w) edukacji przedszkolnej dziecka / Irena Pulak, Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019. – 164, [1] strona : wykresy ; 24 cm.

89. Rola nauczyciela przedszkola w kreowaniu dziecięcej aktywności podczas zabaw badawczych / Maja Walęciak, Paulina Wetoszka. – Bibliogr. // W : Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / pod red. Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 35-51
M 64905 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 216857 M 218803 M 218804 (Opole)

90. Rola nauczyciela we wspomaganiu rozwoju mowy dziecka jąkającego się w przedszkolu / Ewelina Kurowicka-Roman // W : Balbutologopedia : terapia, wspomaganie, wsparcie / redakcja naukowa Jacek J. Błeszyński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – S. 107-117

91. Rozpoznawanie zaburzeń komunikacji językowej u dzieci przez nauczycieli przedszkola : doniesienie z badań / Izabela Sochacka // W : Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka / red. nauk. Joanna Juszczyk-Rygałło. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. – S. 161-171
M 218272 (Opole)

92. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym : wybrane konteksty / Magdalena Grochowalska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. — 127, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025, nr 540). ISBN 978-83-7271-564-7
M 203780 M 203781 (Opole)

93. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania funkcjonowania zawodowego nauczycieli przedszkoli / Gabriela Paprotna. – Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda ; Kraków : Akademia Ignatianum, 2015. – 151 s. ; 24 cm.

94. Start zawodowy nauczycieli przedszkoli / Urszula Ordon. – Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. – 124 s. : il. ; 24 cm.

95. Świadomość fonologiczna dzieci w wieku przedszkolnym a metody wczesnej nauki czytania / Zuzanna Zbróg. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Cieszyn : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – S. 37-51
M 64395 KK M 64460 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 052795/II (Kluczbork), M 066173/II (Nysa), C 205652/II M 205662/II M 208806/II (Opole)

96. Trudności w pracy z dziećmi z wyzwaniami poznawczymi w percepcji nauczycieli edukacji przedszkolnej = Difficulties in working with children with cognitive challenges in the perception of pre-school education teachers / Elżbieta Kwiatkowska // W : Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku : terapia i wspieranie / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij, Elżbiety Kwiatkowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 33-48
M 069299 (Nysa)

97. Umiejętności psychologiczne nauczyciela przedszkolnego / Barbara Górecka-Mostowicz. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2015. – S. 73-83
M 064401 (Kędzierzyn-Koźle), C 054028/VIII (Kluczbork), C 066173/VIII (Nysa), M 205662/VIII M 208806/VIII C 205652/VIII (Opole)

98. Usprawnienie mowy dziecka jako zaniedbana stera pracy nauczyciela przedszkola / Małgorzata Sławińska, Joanna Dziekońska // W : Logopedia : z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu / redakcja naukowa Magdalena Osowicka-Kondratowicz. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020. – S. 213-224

99. W labiryncie dziecięcych potrzeb i nauczycielskich oczekiwań – krótka historia jednego dnia w przedszkolu / Agnieszka Olczak // W : Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 39-53
C 054576 M 054664 M 054663 M 054980 M 054979 (Brzeg), M 64917 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 215860 M 215861 M 215859 (Opole)

100. W stronę dobrej edukacji przedszkolnej / Krystyna Żuchelkowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 214, [1] s. ; 21 cm. ISBN 978-83-8018-123-6
M 217453 (Opole)

101. Ważny, ale bez przesady”… : nauczyciel przedszkolny i jego autorytet w wypowiedziach dzieci / Paulina Barańska // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus. – S.49-62

102. Wątpliwości i nadzieje – czyli nauczyciele przedszkoli o reformie edukacji / Iwona Zwierzchowska // W : Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie : wybrane zagadnienia / red. Teresa Parczewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – S. 125-141
C 054077 (Brzeg), C 210823 M 210853 M 210854 M 212743 (Opole)

103. Wokół (nie)zamierzonych skutków przemian w edukacji przedszkolnej / Magdalena Grochowalska. – Bibliogr. // W : Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Barbara Surma. – Kraków Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. – S. 37-65
M 212805 (Opole)

104. Współczesne modele kształcenia nauczycieli przedszkola / Halina Dmochowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2007. – 200 s. : il. ; 24 cm.

105. Współczesny nauczyciel wychowania przedszkolnego i jego misja w świetle własnych doświadczeń oraz teorii J. W. Dawida o wychowaniu dziecka / Ewelina Piecuch // W : Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku / pod red. nauk. Stefanii Walasek, Kamili Gandeckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – S. 171-180

106. Wybrane determinanty pracy zawodowej nauczycieli przedszkoli publicznych / Elżbieta Zyzik. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015. – 372, [2] s. : il. ; 24 cm.

107. Wychowanie “bezstresowe” w teorii i opiniach studentów kierunków nauczycielskich / Irena Przybylska // W : Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 128-143
C 054576 M 054664 M 054663 M 054980 M 054979 (Brzeg), M 64917 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 215860 M 215861 M 215859 (Opole)

108. Wypalenie zawodowe u nauczycieli przedszkoli / Krystyna Żuchelkowska. – Bibliogr. // W : Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna : teoria i praktyka. – T. 2, Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły /red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 161-179
M 64303/II KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054333/II M 054334/II (Kluczbork), C 068381/II (Nysa), M 216002/II M 216003/II M 216004/II M 216005/II (Opole)

109. Wyzwania nauczyciela-wychowawcy w edukacji przedszkolnej : poradnik / [poradnik oprac. zespół w składzie Agata Janus, Bartłomiej Wiśniewski]. – Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, [2011]. – 122 s. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

110. ABC nauczyciela kontraktowego / Maria Pecyna // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 3, s. 26-28

111. Adaptacja zawodowa nauczyciela przedszkola / Lidia Wollman // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 9, s. 37-41

112. Aktywne zebrania z rodzicami drogą do sukcesu / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 6, s. 34-36

113. Aktywność muzyczna dzieci w środowisku przedszkolnym : refleksje z prowadzonych badań = The children’s musical activity in pre-school environment : the reflections of research / Anna Trzcionka-Wieczorek // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 2, [cz.] 1, s. 217-225
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/ppiw-101-Trzcionka-Wieczorek-str.217-225.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

114. Analiza stanu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego = Study of the level of knowledge regarding first aid among nursery teachers / Grzegorz Józef Nowicki, Jadwiga Woźniak, Barbara Ślusarska, Honorata Piasecka, Ewa Chemperek, Magdalena Młynarska, Katarzyna Naylor // Ostry Dyżur. – T. 8, nr 1 (2015), s. 148-152
* Dostępne w Internecie: http://ostry-dyzur.net/wp-content/uploads/2015/11/STRONA_148_152.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

115. Architektura i funkcje ogrodu przedszkolnego w opiniach nauczycieli / Anna Klichowska // Studia Edukacyjne. – Nr 26 (2013), s. 317-335

116. Awans zawodowy nauczycieli przedszkoli w ocenie ich przełożonych / Ewa Zimny // Konteksty Pedagogiczne. – 2015, nr 1, s. 93-103
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/298803/edition/282383/content [dostęp: 04.03.2021 r.]

117. Autorytet nauczyciela przedszkola / Joanna Mochnacz // Modelowe Nauczanie. – 2008, nr 3-4, s. 12-14

118. Choroba zawodowa pracownika przedszkola / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. – 2020, nr 1, s. 4-8

119. Czas pracy nauczyciela przedszkola / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 12, s. 4-9

120. Czynności zawodowe nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wyniki międzynarodowego badania porównawczego / Bronislava Kasáčová, Ewa Lemańska-Lewandowska. – Bibliogr. // Edukacja. – 2015, nr 1, s. 60-80
* Dostępne w Internecie: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2015/1-5-kasacova-i-in-czynnosci-zawodowe-nauczycieli.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

121. Czytelnictwo nauczycieli przedszkoli / Piotr Kowolik // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 2, s. 81-84

122. Demokracja jako praktyka codziennego życia w przedszkolu : z doświadczeń nauczycielek / Katarzyna Gawlicz. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2016, nr 4, s. 28-38
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/775/521 [dostęp: 04.03.2021 r.]

123. Determinanty kierowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli w warunkach placówki wychowania przedszkolnego / Angelika Barczyk-Nessel // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 38, nr 3 (2019), s. 207-220
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication?id=36927&tab=3 [dostęp: 04.03.2021 r.]

124. Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej = Diagnosis of professional competencies and training needs of preschool and early school education teachers / Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Marchel // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 14, nr 2 (2019), s. 55-76
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1238/pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

125. Dokumentacja nauczyciela przedszkola w świetle prawa oświatowego / Ewa Zielińska, Katarzyna Wróbel // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 1, s. 47-50

126. Dopuszczalność krytyki nauczyciela w kontekście ochrony jego dóbr osobistych w orzecznictwie sądów powszechnych / Łukasz Lewkut // Pedagogia Ojcostwa. – 2018, nr 2, s. 116-127

127. Doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkolnych w latach 1992-2002 / Joanna Michalak // Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. – Nr 7 (2006), s. 163-171

128. Doświadczenia nauczycieli z pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach o profilu ogólnodostępnym i integracyjnym / Katarzyna Basiukiewicz // Niepełnosprawność. – Nr 21 (2016), s. 173-185
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Niepelnosprawnosc/2016/21-2016/art/14237/ [dostęp: 04.03.2021 r.]

129. Dylematy nowicjusza : konteksty stawania się nauczycielem edukacji przedszkolnej / Magdalena Grochowalska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – T. 31, nr 1 (2014), s. 27-40
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/129/394 [dostęp: 04.03.2021]

130. Dylematy wymagającej współpracy – ku pytaniom o relacje rodziców i nauczycieli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej = Dilemmas requiring cooperation – towards the questions pertinent to the parents-teachers relations in educations / Magdalena Grochowalska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, nr 1, s. 115-128
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Magdalena-GROCHOWALSKA2.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

131. Działalność dydaktyczna nauczyciela a twórcza aktywność dzieci w wieku przedszkolnym / Stanisława Hawryluk, Danuta Masna // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – Nr 11/12 (2005), s. 25-46

132. Edukacja inkluzyjna w perspektywie nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych / Elżbieta Paradowska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2020, nr 2, s. 85-98

133. Edukacja międzykulturowa w przedszkolu : raport z badań nauczycieli / Anna Twardzik. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2018, nr 3, s. 218-230

134. Edukacja multimedialna w przedszkolach : analiza doświadczeń / Sandra Skorza // Edukacyjna Analiza Transakcyjna. – Nr 7 (2018), s. 247-262
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/404/356 [dostęp: 04.03.2021 r.]

135. Gdy myślę o swojej pracy w przedszkolu… – z refleksji nauczyciela / Małgorzata Sławińska // Problemy Wczesnej Edukacji. – R. 1, nr 1 (2005), s. 85-88

136. Gdy teoria spotyka się z praktyką : organizacyjne vademecum dla początkującego nauczyciela / Beata Kozłowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 8, s. 6-11
* Zawiera subiektywny zbiór wskazówek ułatwiających organizację pracy w grupie i zagospodarowanie przestrzeni sali

137. Gdzie ci mężczyźni? / Włodzisław Kuzitowicz // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 47, s. 62-63
* Mężczyzna pracujący jako nauczyciel małych dzieci

138. Gotowość nauczycieli do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (na przykładzie wybranego przedszkola ogólnodostępnego) / Beata Skotnicka // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 2, s. 120-130

139. Hierarchia wartości nauczycieli przedszkoli miasta Krakowa / Ewa Ir, Monika Janiszewska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2015, nr 2, s. 73-80
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Ewa-IR-Monika-JANISZEWSKA-Hierarchia-warto%C5%9Bci-nauczycieli-przedszkoli-miasta-Krakowa.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

140. Innowacyjna działalność metodyczno-organizacyjna nauczycieli wychowania przedszkolnego = Innovative methodological and organizational activities of pre-school teachers / Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 2, [cz.] 2, s. 339-353

141. Integrowanie edukacji przedszkolnej drogą do optymalizacji pracy nauczycielek przedszkoli / Wanda Wójcik // Nauczyciel i Szkoła. – 2010, nr 1/2, s. 185-192
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Martyna-Szczotka-Katarzyna-Szewczuk.pdf [dostęp: 04.03.2021]

142. Inteligencja emocjonalna nauczyciela przedszkola / Alicja Przybyło // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 11, s. 58-59

143. Jak dobrze rozpocząć współpracę z rodzicami / Marta Majorczyk // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 6, s. 20-23

144. Jak kształcić kompetentnych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej? / Ewa Sosnowska-Bielicz, Joanna Wrótniak // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 31 (2012), s. 147-161
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=5956 [dostęp: 04.03.2021 r.]

145. Jak rozmawiać, aby rodzic współpracował? / Anna Policht-Jaruga // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 6, s. 30-31

146. Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dzieci w przedszkolu / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 5, s. 18-21

147. Jak wspierać rozwój umiejętności społecznych u dzieci? / Joanna Pstrągowska // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 2, s. 12-15

148. Jakość kontaktów interpersonalnych rodziców i nauczycieli w placówkach wychowania przedszkolnego / Elżbieta Jaszczyszyn // Edukacja. – 2000, nr 4, s. 65-72

149. Jestem nauczycielem przedszkola / Anna Gruba // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 7-8, s. 50-53

150. Język, który zniewala : praktyki ramowania w edukacji przedszkolnej / Magdalena Grochowalska // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 65 (2012), s. 93-103
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/95182/edition/82076/content [dostęp: 04.03.2021 r.]

151. Karta obserwacji : skuteczna pomoc dla każdego nauczyciela / Kamila Olga Stępień // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 2, s. 30-33
* Karta obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym

152. Kiedy można odwołać nauczyciela z urlopu wypoczynkowego? / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 6, s. 4-6

153. Kompetencje diagnostyczne nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej: doniesienia z badań / Joanna Skibska // Społeczeństwo i Rodzina. – 2018, nr 1, s. 110-132

154. Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej = Evaluation of kindergarten and early school teachers concerning their Information Technology skills / Urszula Ordon, Katarzyna Serwatko // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2016, nr 3, s. 152-156
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/2037/23%20ordon-kompetencje%20informatyczne.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 04.03.2021 r.]

155. Kompetencje komunikacyjne w procesie zawodowego przygotowania przyszłych wychowawców przedszkoli / Ałła Bogusz // Debata Edukacyjna. – Nr 9 (2016/2017), s. 77-85

156. Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu immersyjnym : przygotowanie studentów kierunków neofilogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu dwujęzycznym / Anna Grabowska // Neofilolog. – Nr 40, [cz.] 2 (2013), s. 251-263
* Dostępne w Internecie:
http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_40_2.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

157. Kompetencje nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : przegląd polskich podejść i koncepcji teoretycznych = Competences of the teacher in the education of pre-school and early-school education : a review of Polish approaches and theoretical concepts / Agnieszka Kosek // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2016, nr 1, s. 121-132
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Agnieszka-KOSEK.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

158. Kompetencje progowe i wyróżniające studentów specjalności: wczesna edukacja dziecka : doniesienie z badań = Threshold and distinctive competencies of students of early child education : research evidence / Aleksandra Kruszewska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 2, [cz.] 1, s. 175-186
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/ppiw-101-Kruszewska-str.175-186.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

159. Kompetencje przestrzenne nauczycieli przedszkola w świetle badań empirycznych / Małgorzata Falkiewicz-Szult. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7-8, s. 25-27

160. Kompetencje społeczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na przełomie XX i XXI wieku / Wojciech Walat // Problemy Profesjologii. – 2017, nr 2, s. 69-78
* Dostępne w Internecie: http://www.problemy-profesjologii.uz.zgora.pl/wydania/pp_2017_2.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

161. Kompetencje z zakresu pierwszej pomocy nauczycieli przedszkoli / Pelagia Szybka // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili. – [T.] 1 (2010), s. 124-142

162. Komunikacja, która działa! : jak zbudować skuteczną współpracę z rodzicami przedszkolaka? / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 7, s. 6-9

163. Koncepcje wzorca osobowego polskiej wychowawczyni przedszkola w aspekcie paradygmatów edukacyjnych nowego wychowania / Wiesława Leżańska // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 3, s. 123-130

164. Kształcenie i dokształcanie nauczyciela przedszkola jako fundament jego autorytetu / Joanna Mochnacz // Modelowe Nauczanie. – 2008, nr 3-4, s. 15-18

165. Kształtowanie indywidualnej różnojęzyczności na wczesnych etapach w opinii nuczycieli wychowania przedszkolnego / Marta Kotarba-Kańczugowska. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2014, nr 3, s. 206-234

166. Kształtowanie kompetencji społecznych nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego / Stefan T. Kwiatkowski. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2015, nr 4, s. 171-178

167. Ku profesjonalizmowi wychowania : kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej / Dariusz Adamczyk // Zeszyty Formacji Katechetów. – R. 15, nr 1 (2015), s. 51-57
* Dostępne w Internecie: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/315/317 [dostęp: 04.03.2021 r.]

168. Lekcja tylko z magistrem / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2015 nr 35, s. 4
* Zmiany w kwalifikacjach nauczycieli przedszkola i szkół podstawowych

169. Lęk przed matematyką przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : jak uczyć, kiedy sama się boję? / Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2016, nr 2, s. 89-101
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/896/630 [dostęp: 04.03.2021 r.]

170. Media a świat wartości nauczycielek przedszkoli / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 11-15

171. Metodyka warsztatu muzycznego formą pracy studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego / Mirosław Kisiel // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. 352-363

172. Mężczyzna w przedszkolu / Karolina Drygasiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 6, s. 61-62

173. Mistyfikacja działań innowacyjnych na przykładzie łódzkich nauczycieli przedszkoli / Elżbieta Płóciennik // Studia Pedagogiczne. – T. 64 (2011), s. 275-286
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/112835/edition/98100/content [dostęp: 04.03.2021 r.]

174. Monitorowanie podstawy programowej przez nauczyciela / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 10, s. 14-15

175. Motywacja i satysfakcja nauczycieli przedszkoli = Motivation and satisfaction of kindergarten teachers / Zdzisław Czajka // Polityka Społeczna. – 2020, nr 5/6, s. 1-15
* Dostępne w Internecie : https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=206158 [dostęp: 04.03.2021 r.]

176. Nauczyciel a efektywność edukacji zdrowotnej w przedszkolu / Katarzyna Wojciechowska, Maria Sobieszczyk // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 7/8, s. 40-43

177. Nauczyciel detektyw – jak w trakcie zabaw rozpoznać symptomy zaburzeń modulacji sensorycznej u dzieci / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 9, s. 12-14

178. Nauczyciel edukacji elementarnej w świecie chaosu edukacyjnego / Małgorzata Falkiewicz-Szult. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2010, nr 1-2, s. 45-59

179. Nauczyciel przedszkola a przemoc w rodzinie – rola nauczyciela / Ewa Fiedorowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 5, s. 34-36

180. Nauczyciel przedszkola kontra ORM, czyli opóźniony rozwój mowy / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 6, s. 4-8

181. Nauczyciel przedszkola w kontakcie z dzieckiem / Anna Korczyk // Przegląd Edukacyjny. – 2000, nr 1, s. 9-11

182. Nauczyciel przedszkola w społeczeństwie wielokulturowym / Anna Klim-Klimaszewska, Ewa Jagiełło // Chowanna. – T. 2 (2013), s. 193-202

183. Nauczyciel przedszkolny : między wymaganiami i oczekiwaniami a rzeczywistością / Barbara Surma // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2015, nr 3, s. 167-170
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/191/444 [dostęp: 04.03.2021 r.]

184. Nauczyciel w spirali wymagań : o czym nie mówi podstawa programowa wychowania przedszkolnego? / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 3, s. 35-40
* Wymagania dot. pisemnej dokumentacji wypełnianej przez nauczyciela

185. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w obliczu przemocy domowej / Janusz Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 7, s. 32-35

186. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w percepcji dzieci 3-4 letnich = The preschool children’s teacher in the perception of 3-, 4-year-old / Martyna Szczotka // Nauczyciel i Szkoła. – 2015, nr 2, s. 143-155
* Dostępny w Internecie: https://www.ignatianum.edu.pl/nauczyciel-i-szkola-2-58-2015/1222 [dostęp: 04.03.2021 r.]

187. Nauczyciele przedszkoli / Krystyna Duraj-Nowakowa // Nowa Szkoła. – 2015, nr 10, s. 49-52

188. Nauczyciele przedszkoli wobec zasady zaspokajania potrzeb dzieci / Gabriela Paprotna // Nauczyciel i Szkoła. – 2006, nr 1/2, s. 134-142

189. Nauczyciele przedszkolni a problem przemocy doświadczanej przez dziecko / Janusz Rusaczyk. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2020, nr 3, s. 13-15

190. Nie ma nauczyciela idealnego, prawda? / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 4, s. 12-15
* O cechach osobowościowych nauczyciela

191. Nie taki rodzic straszny jak go malują : czyli jak powinna układać się współpraca z rodzicami w placówce / Anna Sowińska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 7-8, s. 8-11

192. Nowe wymogi przy nauczaniu języków obcych / Monika Sewastianowicz // Wczesna Edukacja. – 2020, nr 3, s. 15-17

193. Nowe zarządzanie publiczne w placówkach oświaty a problem bezradności nauczycieli przedszkoli / Katarzyna Hampel // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. – Nr 17 (2015), s. 49-61
* Dostępne w Internecie: http://zim.pcz.pl/znwz/archiwum.html [dostęp: 04.03.2021 r.]

194. Nowości w prawie oświatowym : zmiany w prawie oświatowym istotne z punktu widzenia nauczyciela przedszkolnego / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 5, s. 3-7

195. O kompetencjach społecznych raz jeszcze / Grzegorz Gawroński // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 6, s. 64-65

196. O potrzebach rozwiązywania dylematów edukacyjnych nauczycieli przedszkola / Małgorzata Falkiewicz-Szult. – Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 9, s. 22-25

197. O potrzebie kształcenia studentów : przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie emisji głosu = on the need to educate the students : the future teachers of the pre-school and early school education in the field of the voice emission / Katarzyna Rogozińska // Studia Pedagogiczne. – T. 35 (2020), s. 77-88

198. O skutecznym porozumiewaniu się z rodzicami / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 4, s. 20-21

199. O wartościach cenionych przez nauczycieli przedszkoli / Gabriela Paprotna // Nauczyciel i Szkoła. – 1997, nr 1, s. 85-90

200. Obowiązki nauczyciela przedszkola / Dariusz Skrzyński // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 1, dod. “Dodatek Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola”, s. 1-5

201. Obraz i wsparcie dziecka nieśmiałego w percepcji nauczycieli edukacji przedszkolnej / Małgorzata Mróz // Kultura i Wychowanie. – 2019, nr 1, s. 213-224
* Dostępne w Internecie: https://pedagogika.pl/wp-content/uploads/2019/06/KiW_15_e-book.pdf [dostęp: 04.03.3021 r.]

202. Obraz ojczyzny i wychowania patriotycznego w wypowiedziach przyszłych nauczycielek przedszkola / Maria Królica // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – T. 27 (2009), s. 175-185

203. Ocena wstępna emisji głosu kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej : komunikat z badań / Rafał Majzner // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 13 (2016) s. 225-235
* Dostępne w Internecie: https://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Pedagogika/Pedagogika%2013_2016%20_sklad.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

204. Od wiedzy do działania : praca zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli edukacji przedszkolnej / Magdalena Grochowalska // Przegląd Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 85-97
* Dostępne w Internecie: https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/archive/article/190/od-wiedzy-do-dzialania-praca-zawodowa-w-doswiadczeniach-poczatkujacych-nauczycieli-edukacji-przedszkolnej/article.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

205. Odpowiedzialność w pracy nauczyciela przedszkola / Dorota Błaszkiewicz // Metodyk. – Nr 14 (2019/2020), s. 17-20

206. Opportunities of the development of the learning competence of preschool educatiom teachers at workplace as an element of the organizational culture = Możliwości rozwoju kompetencji uczenia się przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w miejscu pracy jako element kultury organizacyjnej / Jurgita Smilgiené, Erika Masiliauskiené // Multicultural Studies. – 2017, nr 2, s. 151-164
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-577f64a7-ac9b-441c-8168-cde075704cd2?q=bwmeta1.element.desklight-5d4bae87-d4c3-4ed1-822c-fa50709525dd;10&qt=CHILDREN-STATELESS [dostęp: 04.03.2021 r.]

207. Optymalizacja pracy nauczycielek przedszkoli przez systemowy dobór treści i zajęć dydaktycznych. (Cz. 1) / Wanda Wójcik // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 4/5, s. 35-37

208. Optymalizacja pracy nauczycielek przedszkoli przez systemowy dobór treści i zajęć dydaktycznych. (Cz. 2) / Wanda Wójcik // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 6, s. 10-14

209. Organizacyjne formy kształcenia nauczycieli przedszkoli w Łodzi w latach 1945-1989 / Aleksandra Feliniak, Wiesława Leżańska. – Bibliogr. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2016, nr 3-4, s. 122-143

210. Ostra faza kryzysu / Iga Kazimierczyk ; rozm. przepr. Jarosław Kazimierczyk // Głos Nauczycielski. – 2019, nr 38, s. 14
* Rozmowa nt. nauczycieli przedszkoli

211. Paradoks: nauczyciel(ka) przedszkola – profesja społecznie ważna o niskim poziomie prestiżu / Kinga Kuszak. – Bibliogr. // Czas Kultury. – 2020, nr 1, s. 57-66

212. Peculiarities of professional burnout of preschool teachers-pensioners = Specyfika wypalenia zawodowego u emerytowanych nauczycieli przedszkoli / Tetiana Koltunovich // Studia Pedagogiczne. – T. 26 (2015), s. 215-233
* Dostępne w Internecie: https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/26.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

213. Pedagog na 5+! : nauczyciel przedszkola w percepcji osób odpowiedzialnych za wychowanie i kształcenie dzieci / Karolina Drygasiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 7, s. 54-56

214. Plan rozwoju zawodowego / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 6, s. 331-335
* Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola

215. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola / Maria Pecyna // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 7, s. 34-36

216. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty / Kinga Kurczek // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 9, s. 42-46

217. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w nowym semestrze / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 2, s. 3-7
* Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu

218. Planowanie pracy nauczyciela przedszkola / Elżbieta Gregorczuk // Przedszkolak i Uczeń. – 2003, nr 1, s. 17-18

219. Początkujący nauczyciel przedszkola we wspólnocie zawodowej : od niepewności ku pełnemu uczestnictwu w socjokulturowych praktykach / Magdalena Grochowalska // Forum Pedagogiczne. – 2020, nr 1, s. 129-140
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/6479/6050 [dostęp: 04.03.2021 r.]

220. Poziom odczuwanego stresu i czynniki stresogenne w pracy nauczyciela przedszkola / Stanisław Korczyński. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 3, s. 32-51

221. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli / Joanna Milczarek. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2005, nr 3-4, s. 47-54

222. Praca nauczyciela w przedszkolu to przede wszystkim czas poświęcony dzieciom / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 2, s. 25-29

223. Praca nie tylko dla magistra / Joanna Skrobisz // Głos Nauczycielski. – 2020, nr 14-15, wkł. “Bliżej prawa”, s. III-IV
* Nauczyciele przedszkoli – kwalifikacje od roku szkolnego 2020/2021

224. Praca w grupie zróżnicowanej wiekowo / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2020, nr 9, s. 24-27

225. Praktyka dnia codziennego nauczyciela przedszkola : warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego / Renata Kluska // Przegląd Oświatowy. – 2017, nr 18, s. 14-15

226. Praktyka studencka jako podstawowa forma przygotowania studentów do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III / Sabina Wieruszewska-Duraj // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. – R. 1 (2005), s. 113-118

227. Praktyki pedagogiczne i ich rola w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela przedszkola / Krystyna Żuchelkowska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7-8, s. 21-25

228. Prezenty dla nauczycieli w przedszkolu, czy to już łapówka? / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. – 2020, nr 6, s. 2-4

229. Procedury diagnozowania gotowości szkolnej dzieci w opiniach nauczycieli wychowania przedszkolnego : doniesienia z badań porównawczych w Polsce i w Republice Czeskiej / Ewa Kochanowska. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 9, s. 43-53

230. Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej – rola nauczyciela / Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 6, s. 8-11

231. Przedsiębiorczość i edukacja ku przedsiębiorczości z perspektywy nauczycielek przedszkola oraz studentek pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego / Marta Kondracka-Szala // E-Mentor. – 2015, nr 5, s. 4-14
* Dostępne w Internecie: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/62/id/1212 [dostęp: 04.03.2021 r.]

232. Przedszkole jako wyzwanie i rozwój nauczyciela / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 9, s. 31-34

233. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość : teoria i praktyka kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Joanna Baranowska // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 60-61

234. Przygotowanie muzyczne przyszłych nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej / Alicja Delecka-Bury // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 4, s. 12-21
* Materiały z badań

235. Przygotowanie nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej do rozpoznawania w grupie rówieśniczej dzieci zdolnych / Samanta Derwich-Zdybel // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 1, s. 5-16

236. Przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego do ralizacji wybranych zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Beata Jachimiak // Studia Edukacyjne. – Nr 21 (2012), s. 163-175

237. Relacja nauczyciel-dziecko w przedszkolu o alternatywnym i o konwencjonalnym sposobie pracy / Jolanta Zwiernik // Edukacja. – 1997, nr 3, s. 77-91

238. Rodzic i nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych : normalizacja dziecka? / Elżbieta Kwiatkowska. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2016, nr 3, s. 13-21

239. Rola czasopisma “Wychowanie w Przedszkolu” w pracy pedagogicznej nauczyciela / Jadwiga Lubowiecka, Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 1, s. 29-35

240. Rola nauczyciela w rozwoju mowy u dziecka / Beata Wołosiuk // Rozprawy Społeczne. – T. 8, nr 3 (2014), s. 14-19
* Dostępne w Internecie: https://bbc.mbp.org.pl/dlibra/publication/9681/edition/8764/content [dostęp: 04.03.2021 r.]

241. Rola wychowawcy w rozwoju społeczno-emocjonalnym przedszkolaka / Magdalena Korsak // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 6, s. 28-29

242. Samokształcenie nauczycieli przedszkola w okresie transformacji : (w świetle badań) / Joanna Duda // Nauczyciel i Szkoła. – 2005, nr 3/4, s. 74-82

243. Sposoby funkcjonowania nauczycieli przedszkola w zmianie edukacyjnej / Magdalena Grochowalska // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 67 (2014), s. 75-86
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/95214/edition/82108/content [dostęp: 04.03.2021 r.]

244. Sposoby łagodzenia niepokojów egzystencjalnych nauczycieli przedszkoli w kontekście reformy oświaty / Leonarda Rożek // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2006, nr 1, s. 90-97

245. Sposoby niwelowania zachowań agresywnych przez nauczycieli w odniesieniu do potrzeb dzieci / Beata Bezpalko. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 8, s. 31-39

246. Sposób ubierania się nauczyciela elementem wizerunku placówki / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 11, s. 20-23

247. Stabilizacja społeczno-zawodowa jako przejaw rozwoju zawodowego nauczyciela : (w świetle badań nauczycieli przedszkoli) / Gabriela Paprotna // Nauczyciel i Szkoła. – 1996, nr 1/2, s. 81-86

248. Stopień przygotowania zawodowego nauczycieli przedszkola do realizacji zajęć umuzykalniających / Beata Bonna // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4-5, s. 12-15

249. Stres w pracy zawodowej nauczyciela przedszkola / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 1, s. 56-59

250. Sytuacje edukacyjne w przedszkolu w interpretacjach kandydatów na nauczycieli / Jolanta Sajdera // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 63 (2010), s. 157-165

251. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami. Cz. 1 / Marta Majorczyk // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 12, s. 20-23

252. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami. Cz. 2 / Marta Majorczyk // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 1, s. 17-19

253. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami. Cz. 3 / Marta Majorczyk // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 2, s. 28-29

254. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami. Cz. 4 / Marta Majorczyk // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 3, s. 19-21

255. “Sytuacje trudne” w relacjach z rodzicami : jak sobie radzić w wymagających momentach i efektywnie współpracować / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 7, s. 36-39

256. Szachy a doświadczenia nauczyciela przedszkola / Rafał Daniszewski // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 5, s. 54-59

257. Tworzenie sytuacji bezpośredniego doświadczania i sytuacji otwartych jako jeden z najważniejszych sposobów pracy nauczyciela w przedszkolu / Elżbieta Jaszczyszyn // Test. – 1997, nr 1, s. 19-25

258. Twój głos się liczy! / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 10, s. 56-59
* Emisja głosu w pracy nauczyciela przedszkola

259. Twój głos się liczy! / Joanna Czapla // Życie Szkoły. – 2016, nr 8, s. 2-5
* Głos w pracy nauczyciela

260. Ukryty program kształcenia nauczycieli przedszkoli / Agnieszka Uniewska // Kultura i Edukacja. – 2010, nr 2, s. 203-205

261. W poszukiwaniu modernizacji kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego / Beata Cieśleńska // Płockie Studia Dydaktyczne. – T. 21 (2009), s. 241-247

262. Wiedza nauczycieli przedszkoli na temat zaburzeń rozwojowych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych = The knowledge of preschool teachers about devepolmental disorders in the context of special educational needs / Urszula Oszwa, Kinga Kasperek // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 12, nr 1 (2017), s. 79-98
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/821/920 [dostęp: 04.03.2021 r.]

263. Wspieranie autonomii małego dziecka w placówce – wychowanek i wychowawca / Lucyna Telka // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2012, nr 4, s. 6-20
* Dostępne w Internecie:
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/issue/view/123/Ca%C5%82y%20numer%20PWE%2019 [dostęp: 04.03.2021 r.]

264. Współdziałanie rodziców i nauczycieli przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej / Anna Weissbrot-Koziarska // Roczniki Pedagogiczne. – T. 10, nr 4 (2018), s. 83-95
* Dostępne w Internecie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/2696/2372 [dostęp: 04.03.2021 r.]

265. Wykorzystanie metod aktywizujących przez nauczycieli przedszkoli i klas I-III : raport z badań / Urszula Ordon // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2015, nr 3, s. 129-143
* Dostępne w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-2de66341-f2f5-4f5c-8f02-cb7ed5fd4aa9?q=bwmeta1.element.desklight-4ef0817b-2c62-4e57-903b-8d68ab6207cd;8&qt=CHILDREN-STATELESS [dostęp: 04.03.2021 r.]

266. Z badań nad identyfikacją społeczno-zawodową nauczycieli wychowania przedszkolnego / Gabriela Paprotna // Chowanna. – T. 1/2 (1996), s. 64-71

267. Z dyplomem na emeryturę… / Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. – 2002, nr 25, s. 6
* Nauczycielki przedszkoli i kształcenia zintegrowanego. Zatrudnienie, statystyka

268. Zadania instytucji kształcenia nauczycieli w zakresie kształtowania nowoczesnych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim / Cezary Wosiński // Poliglota. – 2005, nr 1, s. 35-41

269. Zadania nauczyciela i przedszkola w rozwijaniu współuczestnictwa rodziców w procesie edukacji dzieci / Maria Mendel // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 1, s. 72-75

270. Zamieszanie wokół dodatku funkcyjnego dla wychowawców oddziałów przedszkolnych / Bogumił Soczyński // Przegląd Oświatowy. – 2019, nr 13, s. 9-11

271. Zmiana roli nauczyciela przedszkola w kontekście założeń reformy systemu edukacji / Małgorzata Kwaśniewska // Studia Pedagogiczne. – T. 19 (2010), s. 49-63

272. Zmiany w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w kotekście antycypacji zawodu przez studentów / Małgorzata Suświłło. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 2, s. 3-13

273. Znaczenie praktyk pedagogicznych dla zmian w obszarze kluczowych kompetencji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Joanna Sikorska, Anna Schmidt // Studia Edukacyjne. – Nr 49 (2018), s. 445-462
* Dostępne w Internecie: http://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/49.pdf [dostęp: 04.03.2021 r.]

 

Zob. też: Scenariusze i konspekty wychowania przedszkolnego; TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu