Nauczyciel geografii

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel geografii” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 45 opisów bibliograficznych dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli matematyki. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Dydaktyka geografii w procesie kształcenia nauczycieli na poziomie akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 5-6 grudnia 1988 r. / pod red. Sławomira Piskorza i Zbigniewa Zioły. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1991. – 186 s. : mapa, rys. ; 21 cm.

2. Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli / Wiktor Osuch. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – 303, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.

3. Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy / pod red. Wiktora Osucha i Danuty Piróg ; [aut. Atschko Gerhard et al.]. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. – 229, [1] s. : faks., mapa, rys., wykr. ; 24 cm.

4. Kształtowanie kompetencji metodycznych nauczyciela geografii : scenariusze ćwiczeń z dydaktyki geografii / Marianna Nowak [et al.] ; pod red. Marianny Nowak. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 161 s. : il. ; 24 cm.

5. Modele kształcenia i dokształcania nauczycieli geografii : materiały z konferencji, Warszawa 7-8.11.1992 / red. nauk. Roman Domachowski, Alicja Kostrowicka ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. – Warszawa : UW, 1993. – 104 s. ; 24 cm.

6. Nauczyciel geografii w świecie nowych mediów / Maria Groenwald // W : Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym : założenia teoretyczne, diagnoza wykorzystania / [red. tomu Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Edukacji Geograficznej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, Uniwersytet Łódzki. Zakład Dydaktyki Geografii]. – Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Zakład Dydaktyki Geografii, 2015. – S. 13-25

7. Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły / [redaktorzy tomu Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat]. – Sosnowiec ; Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Zakład Dydaktyki Geografii, 2018. – 251 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.

8. Nowy słownik biograficzny polskich dydaktyków geografii / Sławomir Piskorz, Mariola Tracz. – Kraków : Poligrafia Salezjańska, 2015. – 224 s. ; 21 cm.

9. Osobowość i autorytet nauczycieli geografii – wpływ na życie uczniów, obecnych studentów geografii / Joanna Angiel // W : Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły / [redaktorzy tomu Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat]. – Sosnowiec ; Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Zakład Dydaktyki Geografii, 2018. – S. 121-136

10. Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań / Elżbieta Szkurłat, Adam Hibszer, Iwona Piotrowska, Tomasz Rachwał // W : Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły / [redaktorzy tomu Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat]. – Sosnowiec ; Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Zakład Dydaktyki Geografii, 2018. – S. 13-31

11. Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii / pod red. Zbigniewa Zioło. – Kraków : Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993. – 150, [2] s. : mapy, rys. ; 21 cm.

12. Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii : materiały z ogólnopolskiego seminarium naukowego : Kraków, 30 listopada 1987 r. / pod red. Zbigniewa Zioły. – Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1990. – 171, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : rys. ; 21 cm.

13. Pułapki edukacji geograficznej : refleksje nauczyciela geografii / Wojciech Wiecki // W : Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły / [redaktorzy tomu Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat]. – Sosnowiec ; Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Zakład Dydaktyki Geografii, 2018. – S. 193-200

14. Reforma systemu edukacji a nowe kompetencje nauczycieli geografii / Wiktor Osuch // W : Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły / [redaktorzy tomu Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat]. – Sosnowiec ; Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Zakład Dydaktyki Geografii, 2018. – S. 91-105

15. Różne drogi kształcenia i dokształcania nauczycieli geografii : materiały na konferencję naukową 23 i 24 kwietnia 1996 r. / pod red. Jerzego Jarowieckiego i Sławomira Piskorza ; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy WSP w Krakowie ; Komisja Dydaktyki Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego. – Kraków : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy WSP, 1996. – 204 s. : mapy ; 24 cm.

16. Samoocena studentów, doktorantów i nauczycieli geografii w zakresie osobowości / Małgorzata Cichoń // W : Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły / [redaktorzy tomu Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat]. – Sosnowiec ; Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Zakład Dydaktyki Geografii, 2018. – S. 137-150

17. Słownik biograficzny polskich dydaktyków geografii / Sławomir Piskorz, Mariola Tracz. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1999. – 143 s. : il. ; 21 cm.

18. Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli geografii województwa opolskiego / Mieczysław Sylwester Szpala. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2014. – 44 s. : il. ; 25 cm.
C 213906 I 213905 (Opole)

19. Technologie geoinformacyjne w podstawie programowej – wyzwanie dla nauczyciela geografii / Iwona Piotrowska // W : Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły / [redaktorzy tomu Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat]. – Sosnowiec ; Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Zakład Dydaktyki Geografii, 2018. – S. 33-49

20. Wybrane aspekty decydowania przez nauczycieli geografii w świetle paradygmatów dydaktycznych / Maria Groenwald // W : Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły / [redaktorzy tomu Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat]. – Sosnowiec ; Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Zakład Dydaktyki Geografii, 2018. – S. 107-119

21. Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej / [red. tomu Zbigniew Podgórski, Elżbieta Szkurłat]. – Łódź ; Toruń : Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 2012. – 278 s. : il. ; 24 cm.

22. Wykorzystanie TIK na lekcjach geografii w kontekście nowej podstawy programowej do szkoły ponadpodstawowej / Artur Żyto, Małgorzata Cichoń // W : Perspektywy i wyzwania współczesnej edukacji / redakcja: Ewelina Chodźko, Magdalena Śliwa. – Lublin : Wydawnictwo naukowe Tygiel sp. z o.o., 2019. – S. 133-147

23. Zarys dydaktyki geografii / red. Sławomir Piskorz ; [aut. Jerzy Desperak et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – 243,[1] s. : rys. ; 24 cm.
M 046971 (Brzeg), M 54779 M 54930 (Kędzierzyn-Koźle), C 048194 (Kluczbork), M 172440 M 172510 M 172511 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

24. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli geografii jako instrument dostosowania się do aktualnych wyzwań rynku pracy / Danuta Piróg, Renata Jania // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. – T. 4 (2013), s. 72-83
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/1530 [dostęp: 07.04.2021 r.]

25. Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce szkolnej / Danuta Piróg // Geografia w Szkole. – 2019, nr 5, s. 26-30

26. Internet – szansa dla nauczycieli geografii / Radosław Uliszak // Geografia w Szkole. – 1996, nr 1, s. 37-41

27. Kompetencje nauczyciela geografii a wyzwania współczesnej edukacji / Wiktor Osuch // Colloquium. – 2014, [nr] 1, s. 113-130
* Dostępne w Internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Colloquium/Colloquium-r2014-t-n1/Colloquium-r2014-t-n1-s113-130/Colloquium-r2014-t-n1-s113-130.pdf [dostęp: 07.04.2021 r.]

28. Marzenia nauczyciela geografii / Agnieszka Chrząstowska // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 26, s. 16

29. Motywy wyboru nauczycielskich studiów geograficznych : uwarunkowania i typologia motywów / Mariola Tracz, Adam Hibszer // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. – [T.] 10 (2016), s. 190-205
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/4444 [dostęp: 07.04.2021 r.]

30. Nauczanie geografii Polski : problemy i trudności : wypowiedzi nauczycieli z woj. świętokrzyskiego / Bożena Wojtowicz, Grażyna Barwinek // Geografia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 34-38

31. Niedociągnięcia i błędy w pracy dydaktycznej nauczycieli geografii a program dydaktyki geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach / Ignacy Janowski, Mieczysław Kozłowski // Studia Kieleckie. Seria Geologiczno-Geograficzna. – Nr 2 (1997), s. 101-109

32. Nowe możliwości dla nauczycieli geografii w szkołach średnich / Stanisław Zając // Geografia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 236-237

33. O potrzebie własnej koncepcji pedagogicznej w geograficznej praktyce edukacyjnej / Jadwiga Michalczyk // Geografia w Szkole. – 2020, nr 4, s. 28-32

34. Ocena nabycia wybranych kompetencji przedmiotowych nauczycieli geografii oraz studentów-kandydatów na nauczycieli / Wiktor Osuch // Przegląd Geograficzny. – T. 83, z. 3 (2011), s. 395-410
* Dostępne w Internecie: https://www.rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/15108/edition/2646/content [dostęp: 07.04.2021 r.]

35. Odpowiedzialność nauczyciela za sens i jakość edukacji geograficznej / Maria Groenwald // Geografia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 29-32

36. Portret nauczyciela geografii w przededniu reformy systemu oświaty / Mirosław Sielatycki // Geografia w Szkole. – 1998, nr 5, s. 288-294

37. Problem obiektywnej oceny w praktyce nauczycieli geografii / Mieczysław Kozłowski // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – Z. 5 (1997), s. 103-114

38. Siedem zasad dobrego nauczyciela geografii / Jagna Hałaczek // Geografia w Szkole. – 2020, nr 1, s. 44-46

39. Technologia informacyjna i webGIS w kształceniu nauczycieli : kurs e-learningowy / Wojciech Pokojski // E-Mentor. – 2012, nr 1, s. 57-62
* Dostępne w Internecie: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/904 [dostęp: 07.04.2021 r.]

40. Treści i sposoby prowadzenia edukacji o miejscowości, w której znajduje się szkoła w opinii nauczycieli geografii województwa śląskiego = Contents and ways of conducting education about the place where the schoolis located in the opinion of geography teachers of the Silesian Voivodeship / Katarzyna Dacy-Ignatiuk, Adam Hibszer // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. – [T.] 14 (2020), s. 57-74
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/7606 [dostęp: 07.04.2021 r.]

41. Trudności w pracy nauczycieli geografii i ich przezwyciężanie / Sławomir Piskorz, Barbara Wężowicz-Bochenek. – Bibliogr. // Geografia w Szkole. – 2010, nr 5, s. 5-11

42. Współczesne narzędzia nauczyciela geografii / Elżbieta Pryłowska-Nowak // Geografia w Szkole. – 2013, nr 6, s. 20-24

43. Wybrane aspekty pedagogizacji nauczycielskiego kierunku studiów geograficznych / Wiktor Osuch // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. – T. 4 (2013), s. 59-71
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/1521 [dostęp: 07.04.2021 r.]

44. Wykorzystywanie i rola map na lekcjach geografii w opinii nauczycieli / Arleta Stefaniak // Przegląd Geograficzny. – T. 85, z. 1 (2013), s. 103-112
* Dostępne w Internecie: https://www.rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/44632/edition/27564/content [dostęp: 07.04.2021 r.]

45. Źródła wiedzy geograficznej i środki dydaktyczne : wyniki badań kompetencji nauczycieli geografii / Wiktor Osuch // Czasopismo Geograficzne. – T. 84, z. 1/2 (2013), s. 53-63
* Dostępne w Internecie:
https://www.geogr.uni.wroc.pl/data/files/lib-czasopismo_geograficzne_2013_1_2.pdf [dostęp: 07.04.2021 r.]

 

Zob. też hasła: Scenariusze i konspekty lekcji geografii; TIK w nauczaniu geografii

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu