Ziemiaństwo

Książki:

1. Aksjologia dworu szlachecko-ziemiańskiego w prozie polskiej drugiej połowy XIX wieku / Magdalena Dziugieł-Łaguna. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. – 245 s. ; 24 cm.

2. Cyprian Norwid a tradycje szlacheckie / Zofia Dambek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. – 237 s. : il. ; 24 cm.

3. Dziedzictwo : ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu / red. Tadeusz Chrzanowski. – Kraków : “Znak”, 1995. – 296,[1] s., [84] s.tabl. : il., faks., fot., mapa, ; 25 cm. ISBN 83-7006-402-7
M 173877 (Opole)

4. Józef Weyssenhoff – ostatni wajdelota polskiego ziemiaństwa / Kazimiera Zdzisława Szymańska. – Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. – 397, [2] s., 10 k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

5. Mit szlacheckiego gniazda : studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej / Wasilij Szczukin ; przekł. Bogusław Żyłko. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006. – 345, [3] s. ; 24 cm.  M 193375 (Opole)

6. Nad Ziemiaństwem polskim Kajetana Koźmiana : interpretacje i konteksty / Sławomir Kufel. – Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000. – 95, [2] s. ; 21 cm.

7. Przeobrażenia literatury ziemiańskiej / Tadeusz Chrzanowski // W : Dziedzictwo : ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu / red. Tadeusz Chrzanowski. – Kraków : “Znak”, 1995. – S. 197-212
M 173877 (Opole)

8. Siedziby ziemiańskie w Polsce od schyłku wieku XVIII do roku 1914 : przegląd najwazniejszych koncepcji / Tadeusz Stefan Jaroszewski // W : Dziedzictwo : ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu / red. Tadeusz Chrzanowski. – Kraków : “Znak”, 1995. – S. 141-167
M 173877 (Opole)

9. Staropolska poezja ziemiańska : antologia / oprac. Janusz S. Gruchała ; oprac. Stanisław Grzeszczuk. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. – 399,[1] s. ; 21 cm. ISBN 83-06-01347-6
M 51442 (Kędzierzyn-Koźle), M 043919 (Kluczbork), M 051513 (Nysa), M 157403 M 157424 M 157425 M 157426 (Opole) M 030582 M 030583

10. Sztuka ziemian – ziemianie w sztuce / Jerzy Madeyski // W : Dziedzictwo : ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu / red. Tadeusz Chrzanowski. – Kraków : “Znak”, 1995. – S. 186-194
M 173877 (Opole)

11. Ta pamięć w nas tkwi… : rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności / red. Iwona Goral, Andrzej Gil, Jerzy Kłoczowski. – Lublin : Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. – 193, [6] s., [36] s. tabl. : il., faks., fot., rys. ; 22 cm. ISBN 978-83-85854-92-0
M 201072 (Opole)

12. W ziemiańskim dworze : codzienność, obyczaje, święta, zabawy / aut. Maja Łozińska ; wstęp i wybór zdj. Jan Łoziński ; projekt graf. Zbigniew Karaszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 359 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. ISBN 978-83-01-16403-4
M 205872 (Opole)

13. Ziemianie : pomiędzy rzeczywistością a wspomnieniem / wstęp Tadeusz Chrzanowski ; oprac. Agata Wolska. – Kraków : “Znak”, 1998. – 182, [2] s. : faks., fot., portr. ; 33 cm.

Artykuły w czasopismach:

14. “Dwór polski : zjawisko historyczne i kulturowe” / Tadeusz Epsztein // Mazowieckie Studia Humanistyczne. – 2004, nr 1/2, s. 280-282

15. Dwór – skostniała siedziba rodu czy arkadyjski świat ziemiańskiego dziecka? : (Zofia Rogoszówna “Dziecinny dwór”) / Bożena Olszewska // Kwartalnik Opolski. – 2009, nr 4, s. 39-48

16. Dydaktyka i parenetyka : uwagi o elementach świata przedstawionego w “Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana / Sławomir Kufel // Pamiętnik Literacki. – 1998, z. 3, s. 5-14

17. Gospodarstwo doskonałe, czyli o uprawie i hodowli w “Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana / Sławomir Kufel // Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. – [Z.] 10 (1999), s. 69-75

18. Homo faber, homo ludens, homo militans obrazy polskiego ziemiaństwa w prozie o pierwszej wojnie światowej / Katarzyna R. Łozowska // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 13 (2001), s. 31-47

19. “Inwentarz podgórskich majętności” , czyli wiersze Wacława Potockiego o kondycji ziemiańskiej / Alina Nowicka-Jeżowa // Roczniki Humanistyczne. – 2001, z. 1, s. 5-19

20. Językowy obraz świata ziemianina kresowego z przełomu XIX i XX wieku we “Wspomnieniach z zamierzchłej przeszłości” Antoniego Kieniewicza / Marek Cybulski // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – T. 47 (2002), s. 5-40

21. Kulturowa i społeczna rola rodzin ziemiańskich w Polsce / Ewa Polak-Pałkiewicz // Pro Fide Rege et Lege. – 2006, nr 1, s. 44-50

22. O ziemiańskiej szczęśliwości w “Psalmodii polskiej” Wespazjana Kochowskiego / Jolanta Sawicka-Jurek // Barok. – 2000, nr 2, s. 77-85

23. Polska kultura ziemiańska / Eugeniusz Jaworski, Ewa Kosowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. – 1995 nr 1538, s. 9-36
*M .in. nt. literatury ziemiańskiej i literatury poświęconej życiu wiejskiemu

24. “Rycerz” – “pasterz” – “ziemianin” / Janusz Pelc // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 1, s. 111-119
*Wyobrażenia postaci w literaturze baroku

25. Teatralność dworku w Ferdydurke Gombrowicza / Emanuela Tatarkiewicz // Polonistyka. – 2015, nr 2, s. 42-44

26. U podstaw polskiej kultury jako kultury wiejskiej : urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej / Stanisław Kot // Kultura Wsi. – 1997, nr 1, s. 17-33

27. U podstawy polskiej kultury jako ziemiańskiej kultury wiejskiej : (wiejskość Polaków) / Stanisław Szpotański // Kultura Wsi. – 1996, nr 2, s. 15-18

28. “Ziemiaństwo polskie” Kajetana Koźmiana jako poemat dydaktyczny : próba tożsamości gatunkowej / Piotr Żbikowski // Pamiętnik Literacki. – 1991, z. 3. s. 15-30

Oprac. Dorota Różycka, Anna Zacłona

PBW w Opolu