Ziemia

Książki:

1. Obrazy ziemi w Biblii : systemowe interpretacje realioznawcze / Stefan Jerzy Rittel. – Kielce : nakł. aut. : Oficyna Wydawnicza “Marka”, 2013. – 247 s. : il. ; 24 cm.

2. Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem : studium historyczno-teologiczne księgi Ezechiela / Wojciech Pikor. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – 495 s. ; 25 cm.

3. Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1, Kosmos. [Cz. 2], Ziemia, woda, podziemie / koncepcja całości i red. Jerzy Bartmiński ; zastępca red. Stanisława Niebrzegowska ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filologii Polskiej. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1999. – 481 s. ; 25 cm.

4. Symbole i alegorie / Matilde Battistini ; tł.[z wł.] Karolina Dyjas. – Warszawa : “Arkady”, 2005. – S. 196-201 : Ziemia
C 052097 (Kluczbork), C 191229 I 192270 M 195541 (Opole)

5. Ziemia / Stanisław Wroński. – Kraków : Stanisław Wroński, 2003. – 80, [1] s. ; 21 cm.
* Ziemia w Biblii

6. Ziemia, piekło, raj : jak czytać obrazy religijne / Barbara Dąb-Kalinowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – 200 s. : il. ; 30 cm.
C 055924 (Nysa), M 168813 (Opole)

7. Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian / pod red. Wandy Laszczak i Darii Ambroziak ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. — 214 s. ; 24 cm.
M 200747 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

8. Elementy kultu i symbole Ziemi w polskiej obrzędowości ludowej / Aleksandra Szlagowska // Literatura Ludowa. – 2001, nr 4/5, s. 23-37

9. Językowy obraz ziemi-terytorium/powierzchni we frazeologii i paremiologii rosyjskiej i polskiej / Dorota Drużyłowska // Slavica Wratislaviensia. – Nr 156 (2012), s. 85-91

10. Językowy obraz “ziemi” we współczesnej polszczyźnie / Emilie Połubińska-Gałecka. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2000, z. 10, s. 4-19

11. Kult ziemi w twórczości Franciszka Bahuszewicza / Irena Rudziewicz // Białorutenistyka Białostocka. – T. 1 (2009), s. 75-83

12. Mit płaskiej Ziemi / Maria Magdalena Morawiecka // Znaczenia. – Nr 08 (2013), s. 99-104

13. Mityczne figury ziemi w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana / Marzena Karwowska // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 3, s. 57-77

14. “Połącz mnie ziemio z matką moją w ziemi” czyli poetyckie przymierze człowieka z ziemią : szkic o twórczości Feliksa Rajczaka / Małgorzata Kipigroch // Literatura Ludowa. – 2008, nr 1, s. 3-10

15. Pusta ziemia z lamusa / Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz // Nowa Fantastyka. – 2012, nr 7, s. 65-66
* Ziemia w literaturze

16. Topos ziemi w “Cichym Donie” Michaiła Szołochowa / Telesfor Poźniak // Slavia Orientalis. – 1980, nr 4, s. 523-530

17. Ziemia jego i nasza / Zbigniew Siatkowski // Res Humana. – 1995, nr 1, s. 21-22
* Ziemia, rola, przywiązanie do ziemi w literaturze polskiej

18. Żywioły sprzężone : ziemia i ogień w twórczości Władysława Hasiora / Ewelina Pawlus // Konteksty. – 2003, nr 3-4, s. 150-163

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu