Zdrowie

Książki:

1. Edukacja zdrowotna a książki jako źródło wiedzy o zdrowiu / Ewa Kasperek-Golimowska // W : Książka w życiu człowieka : w poszukiwaniu (u)traconej wartości / redakcja naukowa Katarzyna Segiet, Kamila Słupska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – S. 313-327

2. Edukacja zdrowotna w programach telewizyjnych / Mateusz Klimek. – Bibliogr. // W : Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysak, Marty Kondrackiej-Szali. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. – S. 228-238
C 051102 (Brzeg), M 052900 (Kluczbork), M 205412 M 205413 M 205414 M 205415 M 205416 (Opole)

3. Grzechy, posty i bankiety a zdrowie fizyczne i duchowe siedemnastowiecznego sarmaty na podstawie tomów poetyckich Daniela Bratkowskiego (1697) i Hiacynta Przetockiego (1653) / Teresa Banaś-Korniak // W : Staropolskie teksty i konteksty. 8, Tom jubileuszowy poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin / pod redakcją Teresy Banaś-Korniak, Beaty Stuchlik-Surowiak, Dariusza Rotta i Jacka Kwoska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 29-44

4. Język reklamy we współczesnych mediach : analiza na przykładzie reklam zdrowotnych / Magdalena Harkot // W : Współczesne media : język mediów / pod red. Iwony Hofman, Danuty Kępy-Figury. – Lublin : Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – S. 469-477
M 211256 (Opole)

5. Kryzys tożsamości a koncepcja zdrowia i choroby w powieściach Itala Sveva / Wiesława Kłosek // W : Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze / pod redakcją Justyny Tymienieckiej-Suchanek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 81-97

6. Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Małopolsce od połowy XIX do końca XX wieku : (w świetle literatuty pięknej i wspomnieniowej) / Beata Tworek. – Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2007. – 131 s. ; 24 cm.

7. Na zdrowie! : przysłowia, aforyzmy, myśli i sentencje o medycynie i medykach, o ludziach zdrowych i chorych, o chorobach i o ich leczeniu / skrupulatnie wyszukał, spisał i wstępem opatrzył Roman Dzierżanowski. – Warszawa : Wydawnictwo Domena, cop. 2008. – 144 s. : il. ; 20 cm.

8. Obraz ZDROWIA we współczesnej polszczyźnie w świetle danych ankietowych / Joanna Szadura // W : Wartości w kulturach europejskich : raport z badań empirycznych / redakcja naukowa Beata Żywicka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021. – S. 89-106

9. Polscy poeci XVIII wieku o zdrowiu i chorobie / Weronika Kocela // W : In gremio : od dawności do współczesności. T. 3 / pod redakcją Jana Malickiego, Kamili Falińskiej i Jana Barona. – Katowice : Biblioteka Śląska, 2017. – S. 85-95

10. Zdrowie i choroba w literaturze starożytnej Grecji okresu archaicznego – Homer, Hezjod / Anna Budzeń // W : Historia życia codziennego i obyczajów mieszkańców antycznej i średniowiecznej Europy / redakcja: Monika Maciąg, Magdalena Śliwa. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., 2019. – S. 16-28

11. Zdrowie i jego brak w świetle Biblii / Krystian Ziaja // W : Wiara a zdrowie : wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2015 / red. Lucyna Sochocka, Marcin Worbs. – Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2015. – S. 29-50

12. Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów / Janusz Bielski, Ewa Blada. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. – 188 s. : il. ; 24 cm.
M 211510 M 211511 (Opole)

13. Zdrowie w aforyzmach / [zebr. i oprac.] Elżbieta Grabosz. – Warszawa : Wydawnictwo Komograf, [2013]. – 127, [1] s. : il. ; 22 cm.

Artykuły w czasopismach:

14. Bolesław Prus jako propagator higieny i zdrowia / Andrzej Malinowski // Forum Akademickie. – R. 23, nr 5 (2016), s. 58-59

15. Elementy biblijnej filozofii zdrowia / Zachariasz Łyko // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 1, s. 43-47

16. Filozoficzne podstawy greckiego i nowotestamentowego ujęcia zdrowia, choroby i procesu leczenia / Janusz Kucharczyk // Theologica Wratislaviensia. – T. 8 (2013), s. 13-28
* Dostępne w Internecie: http://theologica.ewst.pl/uploads/2015/04/1_Kucharczyk-Janusz.pdf [dostęp: 2.12.2022 r.]

17. Motyw zdrowia i jego promocja w prozie polskiej na wybranych przykładach / Jolanta Urbanek, Ireneusz Kowalewski // Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. – T. 57, supl. (2006), s. 83-88

18. Zapomniana poezja późnego oświecenia : motyw zdrowia i choroby w liryce okolicznościowej Marcina Molskiego / Judyta Stępień // Konteksty Kultury. – [Nr] 10 (2013), s. 37-54

* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/650489 [dostęp: 2.12.2022 r.]

19. Zdrowie i choroba / Dorota Nosowska // Cogito. – 2012, nr 9, s. 48-49
* Motyw w kulturze i literaturze

20. Zdrowie w perspektywie historycznej i antropologicznej / Andrzej Malinowski // Rocznik Lubuski. – T. 40, cz. 2 (2014), s. 305-318
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/423546 [dostęp: 2.12.2022 r.]

Zob. też hasło: choroba, medycyna

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu