Zdrobnienia

Książki:

1. Deminutywa w języku macedońskim i polskim w ujęciu konfrontatywnym : (na szerszym tle słowiańskim) / Jan Sokołowski // W : Językoznawstwo : prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 / pod redakcją Zbigniewa Grenia. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018. – S. 325-335

2. Nacechowanie emocjonalne deminutywów – semantyka czy pragmatyka? / Dorota Gorzycka // W : Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji : od deminutywów do gestów / pod red. Wiktora Pskita. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – S. 11-26

3. Słowotwórstwo polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych / Natalia Długosz. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. – 263, [1] s. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

4. “By niejadek zjadł obiadek” – czyli o zdrobnieniach na przykładzie polskich i niemieckich reklam telewizyjnych / Dagmara Widomska // Studia Niemcoznawcze. – T. 57 (2016), s. 629-642

5. Diminutives in Polish, English and German : formation, function state of research = Deminutywa w języku polskim, angielskim i niemieckim : morfologia, zastosowanie, stan badań / Radosław Pytlik // Tarnowskie Colloquia Naukowe. – 2017, nr 1, s. 109-128

6. “Dziatki tak lubią wszystko, co małe…” : deminutywa w utworach dla dzieci w XIX i XX wieku : póba porównania na wybranych przykładach / Anna Gibasiewicz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 53 (2013), s. 117-128

7. Funkcja zdrobnień w “Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Antonina Pikos // Rozprawy Komisji Językowej. – [T.] 32 (2006), s. 159-166

8. Imię i jego formy w kręgach ziemiańskich : na materiale wspomnień / Renata Przybylska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – T. 12 (2017), s. 219-225

9. Jeszcze o modzie na zdrobnienia / Witold Mańczak // Język Polski. – 2011, z. 2/3, s. 218-219

10. “Marysia, Maryla, Mania…” : o kategorii imion obiegowych / Renata Przybylska // Onomastica. – R. 61, [z.] 2 (2017), s. 35-41

11. “Miły Sowietniku”, “szary Kocie”, “zielona Żabko”, “kochana Betsy”…, czyli Jak Henryk Sienkiewicz zwracał się w listach do Jadwigi Janczewskiej / Katarzyna Sicińska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. – [Z.] 50 (2016), s. 199-222

12. Nomenklatura zdrobnień / Grzegorz Dąbrowski // Zeszyty Etnologii Wrocławskiej. – 2007, nr 1, s. 67-82

13. Pieszczotliwe określenia używane przy zwracaniu się do matki dawniej i dziś / Barbara Żebrowska // Język Polski. – 2015, z. 5, s. 418-432

14. Słownictwo tekstów kierowanych do dzieci – zdrobnienia i spieszczenia / Alicja Gałczyńska // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – [Nr] 4 (2008), s. 76-83

15. Uniwersalizm ludzkich doświadczeń i funkcja zdrobnień / Dorota Nosowska // Cogito. – 2016, nr 20, s. 39-41

16. “Wziął braciszek strzelbiczkę, trafił myśliweczka w główeczkę…” : zdrobnienia w pieśniach ludowych – konwencja czy kreowanie obrazu świata? / Katarzyna Prorok // LingVaria. – R. 13, nr 1 (2018), s. 163-178

17. Zdrobniałe i spieszczone nazwy osobowe w języku Słowackiego / Urszula Kęsikowa // Onomastica. – R. 53 (2008/2009), s. 151-171

18. Zdrobnienia dawniej i dziś – kilka uwag na materiale czeskim i polskim / Elżbieta Szczepańska // Bohemistyka. – R. 9, [nr] 4 (2009), s. 250-260

19. Zdrobnienia i motyw starości w tekstach kultury // Cogito. – 2020, nr 2, s. 52-54
*Zawiera m.in. temat: Omów funkcję zdrobnień na przykładzie ballady “Romantyczność” Adama Mickiewicza

20. Zdrobnienia i spieszczenia w wybranych poematach romantycznych / Edward Stachurski // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. – Nr 5 (2016), s. 57-72

21. Zestaw pytań na egzamin ustny / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 18, s. 36-37
*Zawiera m.in. temat: Omów funkcję zdrobnień na przykładzie ballady “Romantyczność” A. Mickiewicza i innego tekstu literackiego

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu