Zatrudnienie i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Niniejsze zestawienie bibliograficzne obejmuje wybór literatury za lata 2012-2018 i składa się z 83 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny dotyczący zatrudnienia, jakości życia oraz kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych (przede wszystkim intelektualnie), uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

Książki:

1. Aktualne problemy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością psychiczną / Jolanta Borek, Ewa Borek // W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy / red. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – S. 73-89

2. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami : wyzwania, rozwiązania na przykładzie USA i krajów skandynawskich / Andrej Tikhonov // W: Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej / red. Danuta Wolska. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. – S. 187-194

3. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w latach 1954-2013 w Polsce – formy wsparcia / Aleksandra Patyk // W : Doradztwo, poradnictwo, wsparcie / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Mateusza Dąsala, Wiesława Wójcika. – Warszawa : “DIG”, Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama SASU, 2016. – S. 371-384
M 215156 (Opole)

4. Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – perspektywy
i możliwości // W: Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. – Toruń : “Adam Marszałek”, cop. 2013. – S. 163-188

5. Aspiracje zawodowe i postrzeganie samego siebie w przyszłej roli pracownika przez młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną kształcącą się w zasadniczej szkole zawodowej / Grażyna Aondo-Akaa // W : Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej / red. Danuta Wolska. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. – S. 51-66

6. Czteroletnia szkoła zawodowa…, czyli pomoc uczniom z zaburzeniami autystycznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w uzyskaniu autonomii : z praktyki Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 8 w Bytomiu / Marzena Fryszkiewicz // W : Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej / red. Danuta Wolska. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. – S. 168-177

7. Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną : wyniki badań z realizacji II etapu projektu nr I.P.20 pt. Dostępność środowiska pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną / Jan Sikora // W: Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych / red. Patrycja Jurkiewicz, Jolanta Wiśniewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2016. – S. 250-260

8. Doświadczenia trenera pracy w modelu zatrudnienia wspomaganego / Ewa Oleszczak // W: Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej / red. Danuta Wolska. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. – S. 75-82

9. Edukacja a szanse osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy / Katarzyna Zielińska-Król //
W : Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła. – Kraków : “Impuls”, 2014. – S. 177-193
M 214059 (Opole)

10. Edukacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych umysłowo w Polsce : czy jest szansa na pomyślne przejście ze szkoły na rynek pracy? / Katarzyna Mariańczyk, Wojciech Otrębski // W : Dalej w tę samą stronę : księga jubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun-Gałkowskiej / red. Iwona Ulfik-Jaworska, Aleksandra Gała ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Psychologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – S. 315-332

11. Elementy zarządzania karierą zawodową osób z niepełnosprawnością : poradnik dla doradców zawodowych / Wioleta Duda, Daniel Kukla, Marta Zając ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014. – 147 s. : il. ; 24 cm.

12. Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy : mity i rzeczywistość / Grażyna Adamczyk // W: Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych / red. Patrycja Jurkiewicz, Jolanta Wiśniewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2016. – S. 218-225

13. Indywidualizacja i kompleksowość : model wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w aktywności zawodowej, na podstawie doświadczeń Niepublicznej Agencji Zatrudnienia Centrum DZWONI / Marzena Bałtowska-Jucha // W: Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością / red. Barbara Trochimiak, Mariola Wolan-Nowakowska, Mariola. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2017. – S. 153-174

14. Indywidualizacja i kompleksowość : model wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w aktywności zawodowej na podstawie doświadczeń niepublicznej agencji zatrudnienia Centrum Dzwoni prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną / Marzena Bałtowska-Jucha // W : Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej / red. Danuta Wolska. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. – S. 150-158

15. Indywidualizacja zadań doradcy zawodowego w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu / Maria Gocał, Andrzej Wolski // W: Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej / red. Danuta Wolska. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. – S. 83-93

16. Jak inaczej uczyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy? / Lidia Klaro-Celej // W: Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością / red. Barbara Trochimiak, Mariola Wolan-Nowakowska, Mariola. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2017. – S. 91-104

17. Jakość życia niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów szkół specjalnych / Hanna Żuraw // W : Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością T. 2.1 / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. – Kraków : “Impuls”, 2013. – S. 55-81
M 212537 M 212538 (Opole)

18. Jestem dorosły – będę tak żyć : program nauczania przeznaczony dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi / Marcelina Surowiecka. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. – 78 s. ; 24 cm.
M 218080 M 218081 (Opole)

19. Konstytuowanie nauki o charakterze zawodowym przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w latach 2011-2015 w ujęciu statystycznym / Barbara Trochimiak // W: Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych / red. Patrycja Jurkiewicz, Jolanta Wiśniewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2016. – S. 71-82

20. Mieszkaniec domu pomocy społecznej z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy / Dorota Prysak // W: Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych / red. Patrycja Jurkiewicz, Jolanta Wiśniewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2016. – S. 119-129

21. Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015. – 332, [1] s. : il. ; 25 cm.
M 214427 (Opole)

22. Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem / [aut. Wioletta Borys-Kierszniewska et al.]. – Warszawa : Fundacja “Synapsis”, 2012. – 312, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm.
M 213750 (Opole)

23. Możliwości komunikacyjne pracowników z niepełnosprawnością intelektualną a funkcjonowanie w środowisku pracy / Barbara Trochimiak // W: Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością / red. Barbara Trochimiak, Mariola Wolan-Nowakowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2017. – S. 63-73

24. Możliwości rozwijania funkcji wykonawczych uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w kontekście przygotowania do pełnienia roli zawodowej / Anna Bombińska-Domżał, Nina Zawidniak // W: Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej / red. Danuta Wolska. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. – S. 35-50

25. Niepełnosprawność intelektualna : między diagnozą a działaniem / Remigiusz J. Kijak. – Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. – 126 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). – (Między Diagnozą a Działaniem)
M 213433 M 213434 M 213435 (Opole)

26. (Nie)przygotowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną / Beata Cytowska // W : Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej / red. nauk. Zenon Gajdzica. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 155-177
M 053987 (Brzeg), M 210661 (Opole)

27. Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce / pod red. Jakuba Niedbalskiego, Marioli Racław, Doroty Żuchowskiej-Skiby. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – 365, [2] s.; 21 cm.
M 64909 KK (Kędzierzyn-Koźle)

28. Podręcznik dla zainteresowanych wprowadzaniem osób upośledzonych umysłowo na rynek pracy do sektora społecznego. Cz. 1, Model wsparcia mentorskiego jako forma specyficznej aktywizacji zawodowej osób upośledzonych umysłowo / red. Małgorzata Druś, Ewa Kowalewska, Ewa Suchcicka, Andrzej Suchcicki, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Joanna Złotnicka. – Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2015. – 54 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (DVD).

29. Podręcznik dla zainteresowanych wprowadzaniem osób upośledzonych umysłowo na rynek pracy do sektora społecznego. Cz. 2, Konspekty szkoleń / red. Małgorzata Druś, Ewa Kowalewska, Ewa Suchcicka, Andrzej Suchcicki, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Joanna Złotnicka. – Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2015. – 118, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm

30. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. – 128 s. : il. ; 23 cm.
M 214543 (Opole)

31. Praca jako szansa rozwoju dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Pawłowska // W: Uwarunkowania i konteksty zrównoważonego rozwoju człowieka : egzemplifikacje teoretyczne i praktyczne / red. Danuta Apanel, Radosław Mazur, Monika Pawłowska. – Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017. – S. 110-121

32. Praca zawodowa osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną – obszar pomijany w praktyce pedagogicznej / Iwona Myśliwczyk // W : Zagrożone człowieczeństwo. T. 5, … między bezradnością a działaniem / pod red. nauk. Ewy Kantowicz, Iwony Staszkiewicz-Grabarczyk i Magdaleny Zmysłowskiej. – Kraków : “Impuls”, 2018. – S. 105-115
M 64851 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 055599/V (Kluczbork), M 069113/V (Nysa), M 212068/V (Opole)

33. Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych jako modelowe wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych / [red. merytoryczna Agata Gawska]. – Warszawa : Fundacja Aktywizacja, 2013. – 96 s. : il. kolor. ; 24 cm.

34. Przygotowanie do pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w warsztatach terapii zajęciowej : założenia a rzeczywistość / Tomasz E. Wardzała // W: Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych / red. Patrycja Jurkiewicz, Jolanta Wiśniewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2016. – S. 83-95

35. Przygotowanie i doskonalenie zawodowe niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Bożena Bogucka // W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy / red. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – S. 61-72

36. Przygotowanie osób z autystycznym spektrum zaburzeń do dorosłego życia w założeniach programowych lubelskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu / Iwona Mróz, Teresa Wojtachnia // W : Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / redakcja naukowa Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. – S. 270-286
M 217706 M 217707 (Opole)

37. Przygotowanie zawodowe osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na przykładzie działalności fundacji MADA – Warsztat Terapii Zajęciowej / Jan Reszkiewicz // W : Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / red. nauk. Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. – S. 252-269
M 217706 M 217707 (Opole)

38. Przystosowanie do funkcjonowania w sytuacji pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w optyce ich samych, rodziców i instruktorów terapii zajęciowej / Elżbieta Włodek // W : Pedagogika wobec wyzwań współczesności : człowiek, wartości, wychowanie / red. Andrzej Mirski, Elżbieta Włodek. – Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. – S. 229-246

39. Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych : studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu / Joanna Buława-Halasz. – Kraków : “Impuls”, 2017. – 337 s. ; 24 cm.
M 64485 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 216920 M 216921 (Opole)

40. Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną : osiągnięcia i perspektywy / Marianna Marek-Ruka // W: Badanie, dojrzewanie, rozwój : (na drodze do doktoratu) : odrębność metodologiczna a dyscyplinarność danej dziedziny wiedzy / red. Franciszek Szlosek ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydział Nauk Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki Specjalnej. – Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2016. – S. s. 333-342

41. Rodzice wobec zatrudnienia swoich dorosłych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Beata Cytowska // W: Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością / red. Barbara Trochimiak, Mariola Wolan-Nowakowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2017. – S. 122-141

42. Rozwój umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez praktyczne działania / Jolanta Janas // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 3.1 / red. Danuta Baraniewicz, Grażyna Gunia. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014. – S. 221-226

43. Skala przystosowania do sytuacji pracy osób z niepełełnosprawnością umysłową : materiały wspierajace młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy / Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek. – Lublin : Europerspektywa, 2012

44. Sposoby realizacji doradztwa zawodowego i przygotowania do pracy młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością na podstawie doświadczeń w Zespole Szkół Specjalnych 11 w Krakowie / Piotr Kasprzycki, Arkadiusz Pisarek, Małgorzata Rachel // W: Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej / red. Danuta Wolska. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. – S. 123-132

45. Taka zwykła codzienność : jakość życia niepełnosprawnych intelektualnie abolwentów zawodowych szkół specjalnych / Hanna Żuraw. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2013. – 183 s. ; 21 cm.
M 62739 KK (Kędzierzyn-Koźle)

46. Teatr miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną : do pracy przez sztukę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie / oprac. Justyna Kalich ; Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych “Most”. – Katowice : Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. – 30, [2] s. : il. ; 20×22 cm + 1 dysk optyczny (CD)

47. Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną / Paweł Żychowicz. – Bibliogr. // W : Terapia zajęciowa / red. nauk. Aneta Bac ; patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. – S. 115-125
M 054621 (Brzeg), M 64841 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054042 (Kluczbork), M 215008 M 215006 M 215007 (Opole)

48. Trudne drogi adaptacji : wątki emancypacyjne w akalizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim / Beata Cytowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – 389 s. ; 25 cm.

49. Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Danuta Wolska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015. – 273, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

50. Włączenie osób z niepełnosprawnością w główny nurt polityki zatrudnienia / Ewa Dyduch, Jagoda Łaskawiec // W: Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej / red. Danuta Wolska. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. – S. 94-109

51. Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych / pod red. naukową Patrycji Jurkiewicz i Jolanty Izabeli Wiśniewskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. – 277 s. : il. ; 24 cm.

52. Wybrane aspekty edukacji i pracy osób z ograniczoną sprawnością / Robert Ryszko. – Bibliogr. // W : Edukacja i praca osób z ograniczoną sprawnością / pod red. Dariusza Stefaniaka. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2018. – S. 159-171
M 218255 M 218160 (Opole)

53. Zatrudnienie a jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną / Anna Firkowska-Mankiewicz, Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska, Monika Zakrzewska // W: Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością / red. Barbara Trochimiak, Mariola Wolan-Nowakowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2017. – S. 175-193

54. Zatrudnienie osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną : refleksje pracodawcy / Michał Kopiczyński // W: Wokół pracy zawodowej osób niepełnosprawnych / red. Patrycja Jurkiewicz, Jolanta Wiśniewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2016. – S. 162-176

55. Zatrudnienie wspomagane jako forma aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych : doświadczenia polskie i miedzynarodowe / Arkadiusz Mateusz Korycki // W: Pomoc w praktyce : o różnych wymiarach wsparcia / red. Mieczysław Sędzicki. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2014. – S. 63-70

56. Znaczenie pracy zawodowej dla jakości życia osób niepełnosprawnych / Agnieszka Kwitok // W : Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej / red. Danuta Wolska. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. – S. 21-34

 

Artykuły w czasopismach:

57. Aktywność pedagogów specjalnych pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych / Monika Parchomiuk. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 2, s. 32-36

58. Diagnoza usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / Ryszard Necel. – Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2015, nr 10, s. 24-29

59. Edukacja nie na próźno : rzecz o (nie)świadomej tożsamości osób niepełnosprawnych intelektualnie / Irena Ramik-Mażewska // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. – 2015, nr 9, s. 99-118

60. Edukacyjne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami / Jolanta Borek, Mikołaj Olszewski. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 1, s. 74-87

61. Efekty rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie – uczestników warsztatów terapii zajęciowej / Danuta Osik-Chudowolska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 31 (2012), s. 22-38

62. Innowacje społeczne w praktyce rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : przykład modelu / Ryszard Necel // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2015, nr 2, s. [91]-104
*Analiza potencjału innowacji społecznych w obszarze usług reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście uwarunkowań społecznych, politycznych i prawnych. Bariery rozwoju

63. Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych intelektualnie / Jolanta Wojciechowska // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9, s. 18-22

64. Model spółdzielni socjalnych dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej jako nowe narzędzie pracy socjalnej / Malwina Pokrywka // Praca Socjalna. – 2014, nr 3, s. 100-116

65. Polityka równych szans wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną a przemoc symboliczna / Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. – [Z.] 60 (2017), s. 33-45

66. Poradnictwo dotyczące kariery na różnych etapach życia – od juniora do seniora / Mateusz Szafrański. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2016, nr 3, s. 10-15

67. Potencjał osoby z niepełnosprawnością intelektualną : implikacje dla edukacji i rehabilitacji społeczno-zawodowej / Monika Parchomiuk // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2018, nr 3, s. 63-79

68. Praca osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako źródło emancypacji w kontekście samorealizacji / Irena Ramik-Mażewska // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. – 2017, nr 17, s. 251-268

69. Projekt “Pomocna Dłoń” jako innowacyjny sposób wprowadzania osób z zespołem Downa na rynek pracy w sektorze socjalnym / Elżbieta Zakrzewska-Manterys // Praca Socjalna. – 2014, nr 3, s. 83-99

70. Rehabilitacja społeczno-zawodowa dorosłych osób autystycznych : wprowadzenie do zagadnienia / Joanna Buława-Halasz // Forum Pedagogiczne. – 2016, [nr] 1, s. [317]-325

71. Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami w Polsce : geneza, rozwój i stan obecny / Marcin Garbat // Niepełnosprawność. – 2015, nr 1, s. 79-106

72. Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną : osiągnięcia i perspektywy / Marianna Marek-Ruka. – Bibliogr. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2016, nr 3, s. 79-90

73. Rola terapii zajęciowej w uzyskaniu aktywności zawodowej / Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 4, s. 251-261

74. Szkolni doradcy zawodowi w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Rajchel // Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne. – 2017, nr 1, s. 61-74

75. Trener pracy osoby niepełnosprawnej jako podstawowa instytucja systemu zatrudnienia wspomaganego / Piotr Kawka. – Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2016, nr 3, s. 13-18

76. Uwarunkowania poczucia jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym / Beata Nowak. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2014, nr 2, s. 98-110

77. Uwarunkowania rozwoju zawodowego młodzieży upośledzonej umysłowo : przegląd wybranych teorii / Małgorzata Karpińska-Ochałek // Państwo i Społeczeństwo. – 2012, nr 1, s. 193-226

78. Uwarunkowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym rynku pracy / Ilona Fajfer-Kruczek. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2012), s. 93-107

79. Wpływ barier mentalnych, społecznych i zawodowych na jakość życia osób chorych lub niepełnosprawnych / Katarzyna Biel-Ziółek // Nauczyciel i Szkoła. – 2017, nr 3, s. 13-32

80. Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami : analiza kosztów systemu w latach 2009-2011 / Marcin Garbat. – Bibliogr. // Problemy Polityki Społecznej. – [Nr] 29 (2015), s. 81-100

81. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy / Marzena Szabłowska. – Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2013, nr 10, s. 20-25

82. Zajęcie, kariera, powołanie – typowa czy specyficzna orientacja zawodowa pracowników z niepełnosprawnością? / Elżbieta Kasprzyk, Maciej Michalak // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2016, nr 2, s. 67-85

83. Zatrudnienie wspomagane szansą na zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną / Anna Lorens // Karpacki Przegląd Naukowy. – 2018, nr 1, s. 41-52

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu

 

Zob. też. : Osoby niepełnosprawne na rynku pracy