Wykształcenie zawodowe:  perspektywa systemu edukacji i rynku pracy

Wykształcenie zawodowe:  perspektywa systemu edukacji i rynku pracy /red. nauk. Urszula Sztanderska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka. Warszawa: Wydawnictwo FRSE, 2020.

W publikacji zostały omówione różne aspekty kształcenia zawodowego w Polsce: jego miejsce w systemie edukacji i na rynku pracy, wyniki badań efektów kształcenia zawodowego, konieczne zmiany strukturalne i finansowe zwiększające skuteczność kształcenia. Poruszono również zagadnienie –  losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych, a także egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W książce ukazano także, w jaki sposób programy mobilności edukacyjnej mogą wpływać na jakość oferty i atrakcyjność kształcenia zawodowego.