Wokół różnorodności kulturowej

Wokol roz

Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu : rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne /pod red. Bogdana Cimały i Marzanny Pogorzelskiej. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – 202 s. ; 24 cm.

Kwestia zróżnicowania etnicznego, religijnego i kulturowego, wraz z analizą ruchów migracyjnych przedstawicieli społeczeństwa europejskiego i pozaeuropejskiego, stanowi bardzo często rozpoznawany teren poszukiwań badawczych, zaroówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Autorzy tekstów niniejszej publikacji podejmują tematyką regionalizmu i edukacji międzykulturowej w sposób zróżnicowany, koncentrując się zaroówno na aspektach ogólnych, jak i na praktycznych rozwiązaniach wdrażanych w placowkach edukacyjnych. Opracowania zostały zgrupowane w trzech częściach : „Wielokulturowość, międzykulturowość, regionalizm i tożsamość” ; Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy realizacji edukacji regionalnej i międzykulturowej na pograniczach” ; „Szkolny wymiar regionalizmu i edukacji międzykulturowej”.

Przybliżono pojęcia związane z wielokulturowością, tożsamością indywidualną i narodową, ideą regionalizmu i jego wieloma znaczeniami i funkcjami, zagadnienia dotyczące różnorodności form edukacji regionalnej i międzykulturowej na pograniczu polsko-czeskim, nysko-jesenickim, Śląsku Cieszyńskim, Dokonano przeglądu podręczników szkolnych pod kątem zagadnień związanych z wielokulturowością.

Publikacja skłania do twórczej i krytycznej refleksji nad przedstawionymi w niej aspektami różnorodności kulturowej i sposobami podejmowania tego tematu w edukacji.