Wilno

Książki:

1. Elementy kresowe w języku powieści powojennej / Zofia Kurzowa. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – 201, [3] s. : tab. ; 18 cm.
M 019052 (Brzeg), M 30075 M 35564 M 36939 (Kędzierzyn-Koźle), M 026821 M 026822 (Kluczbork), M 025285 (Nysa), M 097311 M 097312 (Opole)

2. “I w Ostrej świecisz Bramie” : śladami młodego Adama Mickiewicza / Bronisław Troński. – Warszawa : “Alfa”, 1993. – 198, [2] s., [32] s. tabl. : il., err. ; 20 cm.

3. Onomastyczny obraz międzywojennego Wilna : (ustalenia wstepne) / Katarzyna Węgorowska // W : Miasto : przestrzeń zróżnicowana kulturowo i społecznie. [T. 1] / pod red. Małgorzaty Święcickiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. – S. 416-427
M 202013/II (Opole)

4. Ostatnia wileńska plejada : szkice o poezji kręgu Żagarów / Stanisław Bereś. – Warszawa : “PEN”, 1990. – 367, [3] s. ; 22 cm.
M 047430 (Kluczbork), M 162908 (Opole)

5. Symboliczno-metaforyczne nazwy Wilna / Katarzyna Węgorowska // W : Miasto : przestrzeń zróżnicowana kulturowo i społecznie. [T.] 2 / pod red. Małgorzaty Święcickiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. – S. 309-324
M 202013/II (Opole)

6. Szkice wileńskie : rozprawy i eseje / Tadeusz Bujnicki. – Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2002. – 359 s., [8] s. tabl. kolor. : fot.(w tym kolor.) ; 21 cm. – (Biblioteka Tradycji Literackich ; nr XVI)
M 195011 (Opole)

7. W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie / Tadeusz Bujnicki. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010. – 348 s. : il. ; 22 cm.
* Litwa w literaturze polskiej

8. Wilno i Warszawa w “Dziadach” Mickiewicza : tło historyczne trzeciej części “Dziadów” / Henryk Mościcki ; [posł. Jerzy Borowczyk]. – Wyd. 2. – Warszawa : “Rytm”, 1999. – 238, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Zrozumieć Mickiewicza)

 

Artykuły w czasopismach:

9. “Amalgama” narodów i dziejów : Wilno, Odessa i Neapol w dziennikach podróży i pracach historycznych Kraszewskiego : kilka zarysów / Jerzy Borowczyk // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 47 (2006), s. 75-84

10. “Bukolika abo wiersz pasterski Wilnie” – tradycja i nowatorstwo / Ewa Rot // Terminus. – R. 11, z. 1/2 (2009), s. 85-112
* Wilno w literaturze polskiej

11. Czas podróży korzennych / Walentyna Krupowies // Konteksty. – 2015, nr 4, s. 132-139
* Wilno – pamięć kulturowa, genus loci

12. Dwugłos o Wilnie : miasto Miłosza i Venclovy / Walentyna Krupowies // Konteksty. – 2013, nr 2, s. 53-59

13. Jak szanować Litwę? : (nurty wileńskiego myślenia) / Janusz Dunin-Horkawicz // Zeszyty Historyczne. – 1999, z. 128, s. 82-88
* M. in. przegląd piśmiennictwa polskiego krajowego i emigracyjnego o tematyce wileńskiej i kresowej

14. “Jeruszalaim de Lite” : obraz Wilna w opowiadaniu Grigorija Kanowicza “Sen o Jeruzalem, którego nie ma” / Agnieszka Lenart // Acta Polono-Ruthenica. – T. 19 (2014), s. 87-97

15. Książki o pięknej Wileńszczyźnie / Tomasz Krzywicki // Lithuania. – 1999, nr 3, s. 125-127

16. Literackie fizjonomie Wilna czasów Kraszewskiego z Litwą w tle : przegląd problematyki w świetle najnowszego stanu badań / Marcin Lul // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [T.] 2 (2011), s. 135-145

17. Miasto w Europie: narodowości Wilna / Tomas Venclova ; tł. Alina Kuzborska. – Fragm. książki // Zeszyty Literackie. – 2005, nr 4, s. 113-118

18. Mickiewiczowskie Wilno (1919-1939) : o obecności Adama Mickiewicza w życiu kulturalno-literackim międzywojennego Wilna / Izabela Warzecha // Kwartalnik Opolski. – 2001, nr 2/3, s. 73-88

19. Obraz Wilna w twórczości romantycznych podróżopisarzy / Ewa Kolbuszewska // Litteraria. – [T.] 35 (2006), s. 23-32

20. Obrazy Wilna w niedokończonych utworach Juliusza Słowackiego / Ewa Grzęda // Litteraria. – [T.] 35 (2006), s. 13-21

21. Od stolicy do prowincji : Wilno w polskiej pamięci historycznej / Leszek Zasztowt // Mówią Wieki. – 2012, nr 4, s. 21-25

22. Opisać Wilno / Tomasz Venclowa ; rozm. przepr. Ewa Zdrojkowska // Topos. – 2011, nr 5, s. 96-99

23. Przemiany obrazu i znaczenia Wilna w twórczości Adama Mickiewicza / Jarosław Ławski // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. – Nr 4 (2005), s. 111-139

24. Przenieść Wilno do serca / Romuald Mieczkowski // Akant. – 2009, nr 5, dod. „Świat Inflant”, s. 5
* O książce “Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta”

25. “Tekst wileński” literatury i kultury białoruskiej początku XX wieku / Telesfor Poźniak // Slavia Orientalis. – 2002, nr 2, s. 279-294
* Wilno w literaturze bialoruskiej

26. Vilniana w teatrze światowym / Tadeusz Kowzan // Pamiętnik Teatralny. – 2003, z. 1/2, s. 179-202
* Utwory dramatyczne o tematyce wileńskiej

27. Wędrówki i przechadzki po Wilnie dwudziestolecia międzywojennego / Walentyna Krupowies // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 6, s. 125-137

28. “Wileński świat’” Zygmunta Augusta w monografii miasta pióra Józefa Ignacego Kraszewskiego / Bernadetta Manyś // Studia Europaea Gnesnensia. – [Nr] 12 (2015), s. 275-294

29. Wileńskie konteksty romantyczne / Stanisław Dziedzic // Ruch Literacki. – 1995, z. 2, s. 286-289

30. Wileńskie nazwy-symbole w dawnej i współczesnej edukacji polonistycznej : (wybrane zagadnienia) / Katarzyna Węgorowska // Edukacja Humanistyczna. – T. 6/7 (2010), s. 261-277

31. Wilne, Wilne, unzer hejmsztot… : wymyślając Wilno w Nowym Jorku : projekt Zamlbuch wileńskiego oddziału 367 Arbeter Ringu/Kręgu Robotniczego / Anne Lipphardt ; tł. Karolina Szmymaniak // Cwiszn. – 2010, nr 4, s. 25-33
* Wilno w literaturze żydowskiej

32. Wilno jako projekt nienostalgiczny : litewska proza wobec wielokulturowości i palimpsestowości Wilna / Marta Kowerko-Urbańczyk // Porównania. – T. 12 (2013), s. 87-102

33. Wilno jako przedmiot nostalgii / Tomas Venclova // Krakowskie Pismo Kresowe. – R. 3 (2011), s. 123-137
* Wilno w literaturze

34. Wilno w humorystyce / Tadeusz Bujnicki // Przegląd Humanistyczny. – 2006, nr 5/6, s. 267-278

 

Zob. też hasło: Litwa

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu