„Uważność-sztuka-życie codzienne” 1.edycja wojewódzkiego konkursu fotograficznego

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Filia PBW w Kluczborku zapraszają do udziału w  1. edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Uważność-sztuka-życie codzienne”.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego i stanowi część składową projektu edukacyjnego „Zdrowie dzieci, młodzieży, dorosłych w środowisku lokalnym”. Mottem przewodnim konkursu jest myśl Jona Kabata Zinna: „Polegaj na sobie; nikogo nie naśladuj. Własny talent możesz dawać w każdej chwili, razem ze skumulowaną siłą pracy całego życia; ale talent zapożyczony będzie zawsze nietrwały i połowiczny… Rób, co tobie przeznaczone; wtedy żadne nadzieje nie będą zbyt wygórowane, a żaden czyn zbyt śmiały”.

Tematem ocenianych fotografii będzie uważność w kontekście obrazu (sztuki, stałej-zamkniętej rzeczywistości), w obecności codziennych zdarzeń (okoliczności) jako konstruktu życia (chwil, momentów, sytuacji), których doświadczamy, zauważamy, przeżywamy. Fotografie należy przesłać w wersji elektronicznej (format .jpg).
Termin nadsyłania prac: 31.08.2022 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2022 roku, o dokładnym terminie wszystkich uczestników poinformujemy drogą elektroniczną.

Patronat merytoryczny konkursu:

The Mind Institute https://mindinstitute.com.pl/tworcy-instytutu/

Polska Szkoła Uważności http://polskaszkolauwaznosci.pl/

 

W twórczej pracy konkursowej młodzież może inspirować się tekstami z wydawnictw, które ukazały się na polskim rynku wydawniczym, a mianowicie:

Jon Kabat Zinn, „Gdziekolwiek jesteś, bądź”, 2020.

Jon Kabat Zinn, „Uzdrawiająca moc uważności”, 2020.

Jon Kabat Zinn, „Uważność dla wszystkich”, 2021.

Dorota Raniszewska, „Jeden obraz – wiele słów”, 2016.

Materiały pomocnicze:

– dla nauczycieli: padlet: https://pedagogiczna.pl/uwaznosc-w-edukacji/ , zestawienie bibliograficzne (zamieszczone na stronie www.pedagogiczna.pl), prezentacja wydawnictw-udział w warsztatach pn. Istota uważności.

– dla uczniów: po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość udziału w warsztatach, połączonych z prezentacją wydawnictw (miejsce: RZPWE PBW w Opolu, ul. Kościuszki 14), zestawienie bibliograficzne Istota uważności.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Uważność-sztuka-życie codzienne”

 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pedagogiczna.pl, załączyć zdjęcia zgłaszane na konkurs i przesłać na adres organizatora.
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z województwa opolskiego. Głównym celem konkursu jest rozwijanie podejścia uważności młodych osób w codziennym życiu.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii. UWAGA: fotografie przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie 3 fotografii związanych z tematem konkursu. Każda z 3 przesłanych fotografii powinna być opatrzona trzema odrębnymi słowami „kluczami” (nie tytuł), które oddają tematykę konkursu w zakresie uchwyconej, zatrzymanej przestrzeni (obrazu). Wszystkie nadesłane i zaakceptowane przez organizatora zdjęcia będą prezentowane w GALERII KONKURSU na stronie www.pedagogiczna.pl oraz Facebooku biblioteki.
 5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie w wersji elektronicznej (opisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia należy przesłać w formacie .jpg. Łączny rozmiar nadesłanych plików (zdjęć) nie może przekroczyć 10 MB. Zgłaszane zdjęcie musi mieć co najmniej 800 pikseli w poziomie i pionie oraz nie może być większe niż 2500 pikseli w poziomie i pionie.
 6. Prace należy przesyłać do 31.08.2022 roku. Decyduje data przesłania zdjęć.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2022 r., a jego laureaci otrzymają powiadomienie o wynikach konkursu pocztą elektroniczną.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, wyłoni laureatów konkursu. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 9. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 08.10.2022 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu podczas Opolskiej Sesji nauczycieli Bibliotek szkolnych i Pedagogicznych. W przypadku ewentualnych ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną, nagrody zostaną wysłane pocztą na adres laureatów konkursu.
 10. Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RZPWE Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu, w związku z udziałem w Konkursie fotograficznym „Uważność-sztuka-życie codzienne”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Administratorem danych osobowych objętych oświadczeniem jest Regionalny Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Głogowska 27, 45-315 Opole tel.: 77 457 98 95, 77 457 98 97, adres e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl.

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27.
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rzpwe.opolskie.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY