UKRAINA

 


Ukraińskie Zwroty dla Polaków – Najpotrzebniejsze zwroty w komunikacji z Ukraińcami (ukrainskiezwroty.pl)


#PomagamUkrainie


70 darmowych książek dla dzieci w języku ukraińskim

Źródło: Lustro Biblioteki, oprac. Barbara Maria Morawiec, [06.03.2022]


Zapraszamy dzieci i dorosłych z Ukrainy na bezpłatne zajęcia organizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu w każdy wtorek o godz. 12.00 w sali nr 6. Szczegóły w załączonej ulotce:

Wersja polskojęzyczna
Wersja ukraińska

 


Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy [09.03.2022]

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zestawienie dostępnych materiałów edukacyjnych, z których można korzystać w pracy z uczniami przyjmowanymi do polskich szkół w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące udostępniana podręczników i wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej przez dzieci znające język polski, a także wykorzystania ZPE w pracy oddziałów przygotowawczych dla dzieci nie znających języka polskiego, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 


Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy [04.03.2022]

Jeśli znasz języki wschodniosłowiańskie, jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą i chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy, zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniono formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Wojewoda Opolski uruchomił Punkt Recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy [02.03.2022]

Dom Studenta Politechniki Opolskiej „Sokrates” przy ul. Małopolskiej w stolicy województwa stał się pierwszym w regionie punktem, do którego kierowani są uchodźcy z Ukrainy.

Punkt recepcyjny czynny jest przez całą dobę. W koordynację działań włączyli się pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wolontariusze Politechniki Opolskiej.

Wojewoda opolski, w asyście rektora Politechniki Opolskiej dr. hab. inż. Marcina Lorenca oraz zaproszonych gości, 1. marca 2022 r. uroczyście uruchomił – pierwszy tego typu punkt w regionie. – Dla przypomnienia w minioną sobotę na dworcu kolejowym w Opolu wystartował Punkt Informacyjny, skąd kierujemy – każdego kto wymaga tymczasowej opieki – do punktu recepcyjnego, a następnie do punktów docelowego pobytu – wyjaśnia wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.

W opolskim „Sokratesie” przygotowano sto miejsc odpoczynku. To pokoje wyposażone w łóżka, zaplecze sanitarne oraz kuchnię.

Wojewoda opolski podziękował wszystkim zaangażowanym w koordynację pomocy humanitarnej. Wśród nich m.in. służby mundurowe, Danone Nutricia w Opolu, Grupie Azoty ZAK S.A. i wielu innych.


Wsparcie na rzecz Ukrainy – najważniejsze działania MEiN [01.03.2022]

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało szereg rekomendacji oraz wskazówek, jak zapisać dziecko do szkoły, jak otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także zaprezentowało informacje dla studentów i naukowców z Ukrainy.

Pomoc dla uczniów

Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, organ prowadzący skieruje go do innej placówki na swoim terenie.
Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół znajdują się w komunikacie MEiN.

Dziecko nie zna dobrze języka polskiego, jak sobie poradzi w szkole?

Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. W szkole może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia

Uczniowie cudzoziemcy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Taką pomoc organizuje w szkole dyrektor.

Rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To zestaw wskazówek dotyczących wsparcia polskich uczniów, uczniów z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, którzy dotrą do Polski w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.
Informacje są dostępne na stronie MEiN.

Pomoc dla studentów i naukowców

Minister Edukacji i Nauki skierował list do rektorów uczelni, w którym zwrócił się z prośbą o umożliwienie kontynuowania studiów na polskich uczelniach przez ukraińskich studentów. Ministerstwo opracowało również wskazówki, jak krok po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
Szczegółowe informacje o kontynuowaniu studiów oraz kariery naukowej w Polsce są dostępne na stronie MEiN.

Zawieszenie zajęć w szkołach na terenie przy granicy z Ukrainą

W związku z sytuacją na Ukrainie na obszarze powiatów bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma oraz Przemyśla dyrektorzy mogą – w razie konieczności – zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. Minister Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie.

Należy podkreślić, że przepisy te są analogiczne do tych, które stosowane były jesienią ubiegłego roku w gminach graniczących z Białorusią. Oznaczają one wyłącznie możliwość, a nie konieczność podejmowania takich decyzji przez organy prowadzące, np. w sytuacji, gdy prosić o to będą rodzice dzieci.

Dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia dla grupy uczniów, oddziału klasowego, etapu edukacyjnego lub dla całej szkoły/placówki.

Więcej informacji na temat możliwości zawieszenia zajęć.

Przydatne telefony i adresy mailowe

  • Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

mail: ukraina-szkola@mein.gov.pltel. 22 3474708

  • Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy,

mail: ukraina-studia@mein.gov.pltel. 22 5292662

Zachęcamy również do śledzenia strony „Pomagam Ukrainie”.

Informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

#PomagamUkrainie

Źródło informacji: Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 


„Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie” – specjalne szkolenie internetowe dla rodziców, opiekunów i nauczycieli [01.03.2022]

Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem w dniu 2 marca, Rzecznik Praw Dziecka Poinformował, że zostanie ono przeprowadzone po raz drugi 4 marca w godzinach 19:00-21:00.

Połączenie online będzie otwarte dla wszystkich chętnych na stronie internetowej 800121212.pl. Jeśli ktoś nie może wziąć udziału w szkoleniu na żywo, będzie mógł zobaczyć zapis wideo – zarówno z pierwszego, jak i z drugiego spotkania – który zostanie opublikowany na stronie.

Wojna w Ukrainie wstrząsnęła Polską i całym światem. Dzieci i młodzież doświadczają ogromnego lęku, strachu o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych. Od kilku ostatnich dni towarzyszą im niewyobrażalnie trudne, nieznane dotąd odczucia i emocje, z którymi bez pomocy osób dorosłych nie będą w stanie przetrwać okresu wojny, nie tracąc zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poczucia bezpieczeństwa.

W tych trudnych czasach ogromne wyzwanie stanowi zapewnienie realnej, solidarnej pomocy wszystkim, którzy przybyli z Ukrainy w ostatnich dniach lub dotrą do Polski w najbliższym czasie – ONI szczególnie potrzebują wsparcia i pomocy nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów − w szkole, placówce oświatowej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kadra pedagogiczna polskich szkół i placówek powinna być gotowa, zarówno od strony organizacyjnej, jak i mentalnej, do podejmowania nowych zadań i obowiązków, takich jak np. zapewnienie uczniom odpowiednich warunków pracy na lekcji, podczas zajęć dodatkowych i terapeutycznych oraz wypracowanie właściwego stylu prowadzenia rozmów na temat toczącej się wojny.

W szkole niezbędna jest rozmowa o emocjach uczniów, a także rzetelna, dostoswana do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka, informacja o aktualnej sytuacji związanej z wydarzeniami w Ukrainie.

Otwarte dla wszystkich szkolenie „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie” jest organizowane przez Rzecznika oraz ekspertów z działającego całodobowo w jego biurze, darmowego Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej RPD (kliknięcie w link powoduje przeniesienie do zewnętrznej strony internetowej)


Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ [28.02.2022]

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

Materiał w języku polskim i ukraińskim można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (kliknięcie w link powoduje przeniesienie do strony MEiN)


Punkt kontaktowy OUW ds. przyjmowania ludności z Ukrainy [28.02.2022]

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim został uruchomiony punkt kontaktowy, którego pracownicy decyzją Wojewody Opolskiego będą pełnili całodobowy dyżur i koordynowali przyjmowanie ludności z Ukrainy na terenie województwa opolskiego.

W związku z powyższym uruchomiono całodobowo:

  1. linię stacjonarną oraz komórkową: 77 452 41 13, 77 452 41 78, tel. kom.:883 337 631, 609 530 802,
  2. adres email: recepcja@opole.uw.gov.pl