TRAKTAT MORALNY / Czesław Miłosz

Książki:

1. Dantejskie tło Traktatu moralnego : rekonesans / Ewa Kołodziejczyk // W : Religijność Czesława Miłosza / pod red. Zbigniewa Kaźmierczyka ; przy współpracy Katarzyny Wojan. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 324-335

2. Epifanie Norwida i Miłosza : próba zbliżenia / Karol Samsel // W : „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych : z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku / pod red. Leszka Zwierzyńskiego, Moniki Wiszniowskiej i Pawła Paszka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 46-70

3. Lawina jako metafora Katastrofy : gawęda filozoficzna / Jadwiga Mizińska // W : Dylematy innowacyjności / red. Halina Rarot ; Politechnika Lubelska. Wydział Podstaw Techniki. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018. – S. 57-62

4. Trzy traktaty / Anna Nasiłowska // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Stentor, 2013. – S. 194-2000
M 212389 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

5. Czego nie rozumiem w „Traktacie moralnym?” / Henryk Markiewicz // Teksty Drugie. – 2006, nr 5, s. 205-212
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/51735/WA248_68216_P-I-2524_markiew-czego.pdf [dostęp: 26.10.2023 r.]

6. Klasycyzm, ale jaki? : bo był też sowiecki / Jarosław Marek Rymkiewicz // Życie. – 1997, nr 156, s. 10
* O „Traktacie moralnym” i „Traktacie poetyckim” Czesława Miłosza

7. Krytyk zaślepiony / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 1997, nr 36, s. 12
* O „Traktacie moralnym” i „Traktacie poetyckim” Czesława Miłosza. Polem. z : Klasycyzm, ale jaki? : bo był i sowiecki / Jarosław Marek Rymkiewicz // Życie. – 1997, nr 156

8. Miłosz wobec Conrada w „Traktacie moralnym” / Jolanta Dudek // Ruch Literacki. – 2012, z. 4-5, s. 489-512
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/422150 [dostęp: 26.10.2023 r.]

9. Obłęd historii / Łukasz Tischner // Znak. – 1998, nr 5, s. 58-78
* M.in. „Traktat moralny” Czesława Miłosza

10. Panu Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi – w odpowiedzi / Aleksander Fiut. „Traktat moralny”: poezja jako „akt umysłu” / Joanna Zach. Glosa do artykułu prof. Henryka Markiewicza „Czego nie rozumiem w „Traktacie moralnym”?” / Łukasz Tischner. Czcigodny Panie Profesorze! / Magdalena Lubelska. Odpowiedź miłoszologom / Henryk Markiewicz // Teksty Drugie. – 2008, nr 5, s. 175-179
* Polem. z: Czego nie rozumiem w „Traktacie moralnym?” / Henryk Markiewicz // Teksty Drugie. – 2006, nr 5, s. 205-212
Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/51017/PDF/WA248_67706_P-I-2524_zach-traktat.pdf [dostęp: 26.10.2023 r.]

https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2008-t-n5_(113)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2008-t-n5_(113)-s188-193/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2008-t-n5_(113)-s188-193.pdf [dostęp: 26.10.2023 r.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/63978/markiewicz_odpowiedz_miloszologom_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 26.10.2023 r.]

11. Regionalna geneza norm współczesnej polszczyzny literackiej w ujęciu ilościowym / Bogdan Walczak // Studia Językoznawcze. T. 1 (2002), 399-410
* Na przykładzie utworu „Traktat moralny”

12. Traktatowo i polemicznie – Witold Wirpsza wobec Czesława Miłosza / Dariusz Pawelec // Ruch Literacki. – 2012, z. 3, s. 305-319
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/96120/edition/82868/content [dostęp: 26.10.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu