Start zawodowy i adaptacja zawodowa nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze „Start zawodowy i adaptacja zawodowa nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 1990-2020 i zawiera 110 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Bibliografia adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli i wychowawców, a także studentów przygotowujących się do pracy nauczycielskiej oraz tych wszystkich początkujących nauczycieli, którzy wkraczają na drogę mającą doprowadzić ich do mistrzostwa w zawodzie.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Abc młodego nauczyciela / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – Wyd. 2 zm. – 43, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela)
M 203301 M 203302 (Opole)

2. Absolwent uczelni jako początkujący nauczyciel klas początkowych / Marzenna Nowicka // W : Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 168-184
M 216053 (Opole)

3. Adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu / red. nauk. Teresa Wróblewska. – Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1998. – 435 s. : il. ; 21 cm.

4. Adaptacja społeczno-zawodowa początkującego nauczyciela w środowisku szkolnym / Stanisław Roman Bryl ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim. – Piotrków Trybunalski ; Kielce : WSP, 1994. – 112, [1] s. ; 24 cm.

5. Adaptacja zawodowa młodych pedagogów / Ryszard Bera // W : Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów / red. nauk. Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska, Andrzej Różański. – Kraków : “Impuls”, 2012. – S. 147-168
M 217560 (Opole)

6. Adaptacja zawodowa nauczyciela / pod red. Jolanty Szempruch, Marietty Blachnik-Gęsiarz. – Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2009. – 268 s. : il. ; 24 cm.

7. Autonomia w uczeniu się i nauczaniu języka obcego : refleksja początkujących nauczycieli nad własnymi przekonaniami / Anna Klimas // W : Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych / pod red. Małgorzaty Baran-Łucarz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 41-53

8. Dorastanie do profesjonalizmu, czyli kariera zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli / Magdalena Grochowalska . – Bibliogr. // W : Rozwój nauczyciela : od wczesnej do późnej dorosłości / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2016. – S. 29-45
M 64488 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 216926 C 216901 (Opole)

9. Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych na starcie kariery zawodowej : (na przykładzie nauczycieli języka angielskiego) / Dorota Werbińska. – Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2009. – 172 s. ; 24 cm.
M 61263 KK M 61323 KK (Kędzierzyn-Koźle)

10. Funkcjonowanie młodych nauczycieli w sytuacjach szkolnych / Zofia Mydlak. – Opole : WSP, 1993. – 110 s. : wykr. ; 24 cm. – (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, ISSN 0239-6718 ; nr 198)
M 168691 M 168692 M 169190 (Opole)

11. Gotowość zawodowa kandydatów na nauczycieli : badanie i ocenianie / Maria Kocór // W: Edukacja – w stronę kluczowych wartości : materiały Sekcji VII Dziewiątego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Białymstoku 2016. / pod redakcją Józefa Górniewicza ; Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Katedra UNESCO. – Olsztyn : Centrum Badań Społecznych UWM : Katedra UNESCO UWM, 2017. – S. 181-192

12. Jakim jestem nauczycielem? jakim chcę być nauczycielem? : miejsce refleksji w życiu początkującego nauczyciela / Katarzyna Papaja // W : Zbliżenia. 3, Językoznawstwo, translatologia / pod redakcją Anny Stolarczyk-Gembiak, Marty Woźnickiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. – S.101-114

13. Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli / Danuta Dobrowolska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2015. – 299 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 054034 (Kluczbork), M 068413 M 068414 (Nysa), M 214424 M 214425 (Opole)

14. Metodyka nauczania języka niemieckiego : podręcznik dla studentów germanistyki i początkujących nauczycieli / Zofia Chłopek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. – 478 stron : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
M 218521 M 218520 M 218518 M 218519 (Opole)

15. Młode pokolenie nauczycieli : studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych / Wanda Dróżka. – Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. – 402 s. ; 21 cm.

16. Muzyk nauczyciel na starcie – kompetencje i doświadczenia / Sylwia Seul-Michałowska // W : Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : specyfika kształcenia małego dziecka / redakcja naukowa Alicja Delecka-Bury. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 84-97

17. Nauczyciel na starcie / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. – 48 s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela)
C 189917 (Opole)

18. Nauczyciel na starcie / Tomasz Garstka, Jacek Marszałek ; Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. – Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2000. – 208 s. : rys. ; 30 cm. – (Rozwój Zawodowy Nauczyciela / Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
C 182989 M 183009 M 183010 M 183011 M 183012 M 183013 (Opole)

19. Ocena przygotowania zawodowego początkujących nauczycieli – analiza badań własnych // W : Proces stawania się nauczycielem : teoria i praktyka / pod red. Andrzeja Bogaja i Wandy Dróżki. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. – S. 135-141
M 202611 (Opole)

20. Oczarowanie czy/i rozczarowanie : dylematy uczestnictwa początkujących nauczycieli w działaniach wspólnotowych / Magdalena Grochowalska // W : Szkoła : wspólnota dążeń? / pod red. Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 114-126

21. Oczekiwania zawodowe młodego nauczyciela a rzeczywistość szkolna / Patrycja Jurkiewicz, Jolanta Wiśniewska // W : Szkoła : konflikt podmiotów / pod red. Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 128-137
M 215060 (Opole)

22. Orientacje zawodowe początkujących nauczycieli / Renata Miszczuk. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. – 222, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

23. Pierwszy rok nauczania : jak osiągnąć sukces / Richard D. Kellough ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Janusz Stawiński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. – 231 s. ; 21 cm. – (Inspiracje Edukacyjne)
M 206074 M 206075 (Opole)

24. Początkujący nauczyciel : studium przypadku / Robert V. Bullough ; przekł. Krzysztof Rogowski. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. – 184 s. ; 24 cm.
M 61231 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 204352 M 204449 (Opole)

25. Proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji biologicznej : kompendium – nauczyciel na starcie : podręcznik akademicki / Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic. – Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Kielce). – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. – 258, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.

26. Proces stawania się nauczycielem (z doświadczeń praktyka) / Małgorzata Molenda // W : Proces stawania się nauczycielem : teoria i praktyka / pod red. Andrzeja Bogaja i Wandy Dróżki. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. – S. 165-175
M 202611 (Opole)

27. Rola praktyki przedmiotowo-metodycznej na drodze do profesjonalizmu przyszłego nauczyciela / Małgorzata Latoch-Zielińska // W: Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole : prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej / red. i oprac. Księgi Jubileuszowej Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 81-102

28. Rozwój zawodowy początkujących nauczycieli / Stefan Witek ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. – Warszawa : CDN, 1990. – 169 s. ; 21 cm.
M 161673 (Opole)

29. Start – szok zawodowy – twórcza praca nauczyciela [klas początkowych] / Bogusława Jodłowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 207,[1] s. ; 21 cm. – (Uczeń : Seria z Tornistrem)
M 045410 M 049509 (Brzeg), M 53575 M 53576 M 60036 (Kędzierzyn-Koźle), C 046670 M 046671 M 046672 M 046673 M 046674 M 051115 (Kluczbork), M 054800 M 054816 M 054817 (Nysa), M 033219 C 164493 M 164517 M 164518 M 164519 M 164520 M 164521 (Opole)

30. Start zawodowy nauczycieli przedszkoli / Urszula Ordon. – Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. – 124 s. : il. ; 24 cm.

31. Staż zawodowy nauczyciela wczesnoszkolnego przestrzenią rozwijania kompetencji / Wiesława Leżańska // W : Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 15-28
M 216858 M 218522 M 219039 (Opole)

32. Szkoła jako ogniwo rozwoju zawodowego młodych pedagogów / Joanna Skura-Sądelska // W : Proces stawania się nauczycielem : teoria i praktyka / pod red. Andrzeja Bogaja i Wandy Dróżki. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. – S. 115-122
M 202611 (Opole)

33. Tworzenie systemu adaptacji społeczno-zawodowej młodych nauczycieli w środowisku wielkomiejskim na przykładzie m[iasta] Szczecina : praca zbiorowa / pod kier. Małgorzaty Lipińskiej. – Szczecin : CDN. O, 1990. – 106 s. ; 21 cm.

34. Wartości, cele życiowe i zawodowe początkujących nauczycieli / Renata Miszczuk // W : Nauczyciel – współczesne problemy i wyzwania / pod red. Elżbiety Lisowskiej i Sławomira M. Mazura. – Ruzomberok ; Kraków : Międzynarodowa Fundacja “Scientia, Ars, Educatio” Bohdana Zalewskiego, 2013. – S. 203-214

35. Wsparcie dla początkujących nauczycieli : analiza programów wprowadzających do zawodu nauczyciela / Stefan T. Kwiatkowski. – Bibliogr. // W : Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej / red. Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – S. 161-186
M 054735 (Brzeg), M 64824 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 069079 (Nysa), M 218097 (Opole)

36. Wsparcie na starcie II : planowanie kariery zawodowej : poradnik dla nauczyciela przygotowany w ramach projektu Wsparcie na starcie II / [aut. Małgorzata Redlicka, Małgorzata Sienna]. – Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2014. – 89 s. : il. ; 30 cm.

37. Z badań nad adaptacją absolwentów kieleckiej WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej] w środowisku szkolnym / Stanisław Roman Bryl ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim. – Piotrków Trybunalski ; Kielce : WSP, 1995. – 82, [1] s. ; 23 cm.

38. Zajęcia artystyczne w gimnazjum : rozterki początkującego nauczyciela / Agnieszka Cygan // W : Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel. – Kraków : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej : Grupa Tomami, 2016. – S. 554-563

Artykuły w czasopismach:

39. ABC nauczyciela stażysty / Maria Pecyna // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 1, s. 29-31

40. Adaptacja czy rozwój nauczyciela w zawodzie / Alicja Anna Kotusiewicz // Ruch Pedagogiczny. – 1998, [nr] 1/2, s. 101-108

41. Adaptacja społeczno-zawodowa absolwentów kieleckiej WSP w środowisku szkolnym : (konceptualizacja i pierwsze wyniki badań) / Stanisław Roman Bryl // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – T. 5 (1998), s. 159-174

42. Adaptacja społeczno-zawodowa początkującego nauczyciela w środowisku szkolnym / Jadwiga Porczyńska // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – T. 7 (2000), s. 147-153

43. Adaptacja zawodowa młodego nauczyciela / Magdalena Goraj // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 11, s. 6-7

44. Adaptacja zawodowa nauczycieli we współczesnych warunkach pracy / Ewa Wiśniewska // Studia Pedagogiczne. – T. 65 (2012), s. 315-336

45. Autonomia początkującego nauczyciela / Agata Patalas // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 9, s. 72-74

46. Co jest za tymi drzwiami? : o potrzebie przygotowania początkujących nauczycieli do wejścia w kulturę szkoły / Magdalena Grochowalska // Studia z Teorii Wychowania. – T. 7, nr 2 (2016), s. 61-73

47. Co młody nauczyciel wiedzieć powinien / Paulina Dubiel // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 12, s. 4-7

48. Czasem trzeba odpuścić / Hanna Łączyńska ; rozm. przepr. Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 34, s. 5
* Adaptacja zawodowa młodego nauczyciela

49. Czy jestem za młoda? / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 153-156

50. Doradcy a młodzi nauczyciele / Maria Butrymowicz // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 21-25

51. Doradcy a nauczyciele początkujący w zawodzie w okresie reformy edukacji / Maria Butrymowicz // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – Nr 2 (2000), s. 19-31

52. Doradcy a nauczyciele początkujący w zawodzie w okresie reformy edukacji / Maria Butrymowicz // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – Nr 3 (2001), s. 129-141

53 Doradztwo metodyczne w procesie adaptacji społeczno-zawodowej nauczycieli szkół podstawowych / Halina Dybek // Kultura i Edukacja. – 1998, nr 4, s. 80-93

54. Droga do zawodu : szkolne wyzwania a proces stawania się nauczycielem / Grzegorz Mazurkiewicz // Zarządzanie Publiczne. – Nr 3 (2007), s. 41-59

55. Gdy teoria spotyka się z praktyką : organizacyjne vademecum dla początkującego nauczyciela / Beata Kozłowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 8, s. 6-11
* Zawiera subiektywny zbiór wskazówek ułatwiających organizację pracy w grupie i zagospodarowanie przestrzeni sali

56. Jak pierwszak : sposoby na dobry początek i dalszy ciąg / Jolanta Okuniewska // Meritum. – 2020, nr 2, s. 26-36

57. Jak pomóc młodemu nauczycielowi w radzeniu sobie ze stresem? / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 4, s. 22-25

58. Jak wprowadzić narzędzia TIK do klasy szkolnej? : poradnik dla początkującego nauczyciela / Anna Grzybowska // Meritum. – 2020, nr 2, s. 85-88

59. Język gestów doświadczonych i początkujących nauczycieli pływania / Jarosław Domaradzki // Kwartalnik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – 1995, nr 3/4, s. 79-87

60. Kariera czy fucha? : relacje społeczne w konstruowaniu kariery zawodowej przez początkujacych nauczycieli / Magdalena Grochowalska. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 81-90

61. Kim jestem, jak widzą mnie inni? : portret młodego nauczyciela / Beata Kossakowska. – 2020, nr 2, s. 15-20

62. Kompetencje początkującego nauczyciela języka angielskiego w świetle modelu KARDS B. Kumaravadivelu / Dorota Werbińska // Neofilolog. – Nr 40, [cz.] 2 (2013), s. 279-301

63. Kształcenie branżowe : młodzi nauczyciele potrzebni od zaraz / Teresa Kazimierska // Meritum. – 2020, nr 2, s. 43-51

64. Kształcenie kandydatów na nauczycieli i adaptacja w szkołach : przygotowanie do wykonywania zawodu / Andrzej Zaleski-Ejgierd // Kontrola Państwowa. – R. 63, nr 1 (2018), s. 85-101

65. List do początkującego nauczyciela / Jacek Jakubowski // Meritum. – 2020, nr 2, s. 2-4

66. Młode pokolenie nauczycieli polskich : aspiracje oraz styl życia i pracy : (w świetle badań autobiograficznych) / Wanda Dróżka // Przegląd Humanistyczny. – 1997, nr 3, s. 65-80

67. Młode pokolenie nauczycieli : wybór pamiętników / oprac. Wanda Dróżka, Bronisław Gołębiowski // Kultura i Społeczeństwo. – 1996, nr 1, s. 210-218

68. Młody nauczyciel : samopoznanie, samoświadomość i kompetencje / Zuzanna Słoma, Dominika Szymańska // Remedium. – 2013, nr 2, s. 4-5

69. Młody nauczyciel w interakcjach społecznych / Zuzanna Sloma, Dominika Szymańska // Remedium. – 2013, nr 3, s. 4-6

70. Młody nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej / Dominika Szymańska // Remedium. – 2013, nr 7-8, s. 31-33

71. Młody wychowawca / Magdalena Jurewicz // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 9, s. 75-77

72. Młodzi nauczyciele o wartościowaniu na lekcjach historii / Monika Kulawiec, Magdalena Rybarska // Wiadomości Historyczne. – 1999, nr 1, s. 51-55

73. Młodzi poloniści na starcie – o czym warto pamiętać? / Barbara Matusiak // Polonistyka. – 2018, nr 5, s. 14-21

74. Nauczyciel – stażysta : czyli jak poradzić sobie w szkole / Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. – 2007, nr 10, s. 11-13

75. Nauczycielu, wstań i idź / Małgorzata Gasik // Meritum. – 2020, nr 2, s. 52-64

76. Nowy w zespole / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 31-32, s. 20
* Początkujący nauczyciel w nowej placówce

77. O błędach w pracy początkujących nauczycieli klas młodszych / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. – 1996, nr 1/2, s. 72-78

78. Obawy młodego nauczyciela / Katarzyna Konicka // Sygnał. – 2018, nr 8, s. 16-17

79. Ocenianie kształtujące nauczycieli / Grażyna Czetwertyńska // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 9, s. 78-82
* Dot. także początkujących nauczycieli

80. Od wiedzy do działania : praca zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli edukacji przedszkolnej / Magdalena Grochowalska // Przegląd Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 85-97

81. Pełni zapału / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. – 2003, nr 36, s. 7

82. Pierwsze kroki, czyli antyscenariusz dla młodego nauczyciela / Lucyna Kasjanowicz // Twórcza Szkoła. – 2003, nr 1, s. 28-30

83. Pierwsze kroki w pokoju nauczycielskim / Iwona Kołodziejek // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 8, s. 72-74

84. Pierwszy dzień nauczyciela w szkole / Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – T. 23 (2014), s. 241-254

85. Pierwszy rok pracy / Agnieszka Knapik // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 8, s. 588-590
* Doświadczenia z pierwszego roku pracy nauczyciela przedszkola

86. Początek pracy w szkole / Grażyna Czetwertyńska // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 8, s. 74-78

87. Początkowa droga awansu – jak pomóc młodemu nauczycielowi? / Lucyna Markowicz // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 7

88. Początkujący nauczyciel we współczesnej szkole : wartości, cele życiowe i zawodowe / Renata Miszczuk // Studia Pedagogiczne. – T. 19 (2010), s. 171-185

89. Porady dla początkujących nauczycieli / Kazimierz Korzyński // Szkoła Zawodowa. – 1995, nr 8, s. 33-36

90. Problemy, z jakimi zmagają się początkujący nauczyciele języków obcych / Aleksandra Aniela Szymańska // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 1, s. 41-44

91. Propozycja Jana Władysława Dawida kształcenia nauczycieli a pozytywna adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie / Maria Sitko // Słupskie Prace Humanistyczne. – Nr 13b (1996), s. 45-49

92. Przed pierwszą lekcją / Iza Kujawska, Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 34, s. 8-9
* Rady dla nauczyciela rozpoczynającego pierwszą pracę w szkole

93. Rady dla początkujących nauczycieli akademickich / Bruce A. Reznick ; tł. z ang. Magdalena Jaroszewska, Jan Jaroszewski // Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2, Wiadomości Matematyczne. – T. 40 (2004), s. 229-249

94. Refleksje początkującej nauczycielki / Grażyna Manowska // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. – 2002, nr 1, s. 128-130

95. Socjalizacja profesjonalna nauczyciela na starcie kariery zawodowej : druga strona medalu / Hanna Kędzierska // Zarządzanie Publiczne. – 2018, nr 1, s. 75-89

96. Spotkanie początkujących nauczycieli z kulturą organizacji a odnajdywanie własnej drogi pedagogicznej / Magdalena Grochowalska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 1, s.15-27

97. Start zawodowy bez szoku / Izabela Fabiś // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 8, s. 45-48

98. Stażysta – szansa na rozwój czy uciążliwy balast / Renata Książkiewicz // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 9, s. 34-36

99. Trudności w adaptacji zawodowej nauczycieli klas początkowych / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. – 1996, nr 1/2, s. 63-71

100. Tutoring wsparciem pracy nauczyciela stażysty / Dorota Cichecka // Meritum. – 2020, nr 2, s. 21-25

101. Udany start : (adaptacja zawodowa nauczyciela) / Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // Nowa Szkoła. – 2003, nr 7, s. 27-28

102. W drodze do mistrzostwa pedagogicznego. Cz. 1 / Zuzanna Słoma, Dominika Szymańska // Remedium. – 2013, nr 4, s. 6-7
* Negatywny obraz młodego nauczyciela

103. Waloryzowanie pracy nauczyciela w kulturze grupy zawodowej : z doświadczeń początkujących nauczycieli / Magdalena Grochowalska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.2016, nr 1, s. 25-37

104. Warsztat nauczyciela w czasach wyzwań / Witold Kołodziejczyk // Meritum. – 2020, nr 2, s. 5-14

105. Wiedza i umiejętności początkującego nauczyciela w świetle poglądów Lindy Darling-Hammond / Ireneusz Kawecki // Debata Edukacyjna. – Nr 6 (2013), s. 89-96

106. Wsparcie dla stażysty / Kinga Białek // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 8, s. 79-80

107. Wprowadzenie do zawodu początkującego nauczycie – la : doświadczenia belgijskie / Karen Meynen, Paul Mahieu ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 10, s. 6-7

108. Zadania początkującego nauczyciela / Agata Patalas // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 8, s. 82-85

109. Z badań nad świadomością pedagogiczną młodych nauczycieli / Wanda Dróżka // Kultura i Edukacja. – 1996, nr 1, s. 19-30

110. Zadania początkującego nauczyciela / Agata Patalas // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 8, s. 82-85

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu

Aktualizacja: 08.09.2020 r.