Słońce

Książki:

1. Ikonografia astrologiczna w średniowieczu : stopnie znaków zodiaku / Ewa Śnieżyńska-Stolot ; współpraca i tł. Joanna Komorowska. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002. – 222 s., [121] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

2. Słońce i księżyc w polskiej bajce ludowej : analiza porównawcza / Katarzyna Smyk // W : Językowe i kulturowe modelowanie świata : księga dedykowana profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi. – Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej ; Ostrava: Katedra Socjologii. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2017. – S. 73-88

3. Słońce w architekturze / Mieczysław Twarowski ; Instytut Urbanistyki i Architektury. – Wyd. 3. – Warszawa : “Arkady”, 1970. – 296 s., [24] k. tabl. : il., mapy ; 27 cm.
M 19309 (Kędzierzyn-Koźle)

4. Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1, Kosmos : niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie / koncepcja całości i red. Jerzy Bartmiński ; zastępca red. Stanisława Niebrzegowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. – 439 s. ; 24 cm.
C 176450/I (Opole)

5. Symbol słońca w mistyczno-genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego / Marlena Słupska // W : Symbolika mistyczna w poezji romantycznej : Słowacki i inni / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak i Bogny Paprockiej-Podlasik. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – S. 161-171
M 201811 (Opole)

6. Za horyzontem : mity i legendy o Słońcu, Księżycu, gwiazdach i planetach / Edwin C. Krupp ; tł. Robert M. Sadowski. – Warszawa : “Prószyński i S-ka”, 2006. – 496 s. : il., faks., fot., rys. ; 24 cm.
M 195086 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

7. Astronomiczna prognoza pogody / Jarosław Włodarczyk // Wiedza i Życie. – 1990, nr 7, s. 55-59
*Motyw Słońca, Księżyca i gwiazd w literaturze

8. Całkowite zaćmienie Słońca z 1887 roku w relacji Bolesława Prusa / oprac. Jerzy M[arek] Kreiner // Urania. – 1999, nr spec., s. 47-49

9. Egipska kosmogonia solarna Juliusza Słowackiego / Dariusz Tomasz Lebioda // Akant. – 2003, nr 5, s. 20-21,24-25

10. Funkcje peryfraz nazw Księżyca i Słońca w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego / Joanna Rychter // Studia Językoznawcze. – T. 5 (2006), s. 181-197

11. “Homo platonicus” – wolny czy zniewolony? : Bataille’owska de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego / Marcin M. Bogusławski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. – [Z.] 19/20 (2007), s. 169-200

12. Jak Adam Mickiewicz opisał zachód słońca? : dwugodzinna lekcja języka polskiego / Grażyna Wiśniewska // Grupa i Zabawa. – 1999, nr 1, s. 15-19

13. Jak Adam Mickiewicz polskie niebo opisał : lekcja inaczej / Grażyna Wiśniewska // Grupa i Zabawa. – 1998, nr 4, s. 6-11

14. Kosmologia poety i podróżnika : językowy i tekstowy obraz słońca, gwiazd i księżyca w poezji Josifa Brodskiego / Marzena Borowska // Przekładaniec. – Nr 30 (2015), s. 95-110

15. Ku słońcu : realizacje kultu solarnego w twórczości Maryli Wolskiej / Anna Kruszczyńska // Literatura Ludowa. – 2011, nr 3, s. 11-21

16. “Miłość nieprzykładna” Elżbiety Drużbackiej : rozwinięcie intertekstowe motywu orła i słońca : (konteksty interpretacyjne) / Teodozja Rittel // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 4 (2004), s. 5-19

17. Motyw słońca w poezji Gabriela Dzierżawina / Helena Smorczewska // Studia Rossica Posnaniensia. – Z. 18 (1986), s. 17-37

18. Motywy słońca w poezji „nieawangardowej” Krakowa lat międzywojennych / Regina Lubas // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Historycznoliterackie. – Z. 6 (1975), s. 167-185

19. Motywy muzyczne w ikonografii “dzieci planet” / Sławomira Żerańska-Kominek // Polski Rocznik Muzykologiczny. – T. 4 (2005), s. 107-131

20. Motywy solarne w ikonografii gemm magicznych/gnostycznych / Grażyna Bąkowska-Czerner // Estetyka i Krytyka. – 2011, nr 4, s. 239-247

21. Obraz czarnego słońca w wybranych utworach francuskich i polskich romantyków : (rekonesans) / Piotr Śniedziewski // Prace Polonistyczne. – Ser. 70 (2015), s. 199-215

22. Obraz słońca w projektach Iwana Leonidowa / Jekaterina Bucharowa // Autoportret. – 2017, nr 4, s. 52-59

23. Platońska analogia Dobro – Słońce w aspekcie epistemologicznym / Kazimierz Pawłowski // Studia Philosophiae Christianae. – R. 41, nr 2 (2005), s. 19-38

24. Słońce Stevensa / Adam Lipszyc // Literatura na Świecie. – 2000, nr 12, s. 151-165
Słońce w poezji Bolesława Leśmiana / Urszula Kęsikowa // Gdańskie Studia Językoznawcze – [T.] 7 (2000), s. 35-53

25. Stereotyp słońca w polszczyźnie ludowej / Jerzy Bartmiński // Etnolingwistyka. – T. 6 (1994), s. 95-143

26. Symbolika i kult : Słońce i Księżyc = The symbolics and the worship : the Sun and the Moon / Honorata Korpikiewicz // Lingua ac Communitas. – Vol. 28 (2018), s. 85-102

27. Symbolika solarna w średniowiecznej poezji liturgicznej / Jolanta Sawicka // Pamiętnik Literacki. – 2005, z. 2, s. 65-93

28. Światostwórstwo : motywy solarne i lunarne w dziecięcej poezji Jerzego Ficowskiego / Joanna Armatowska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 16 (2016), s. 240-249

29. Światłość świata : katastrofizm solarny “Jolanty” Edwarda Leszczyńskiego / Ewa Borkowiak // Ruch Literacki. – 2018, z. 2, s. 179-192

30. Źródło życiodajnej energii czy narzędzie lucyferycznej siły? : symbolika światła słonecznego w dobie fin de siècle’u na przykładzie “dyptyku bretońskiego” Ludwika de Laveaux / Adam Szeląg // Pamiętnik Sztuk Pięknych. – N. s. 2015, nr 10, s. 309-315

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu

Zob. hasło: niebo, chmury, księżyc, gwiazdy, planety