Sens życia

Książki:

1. Czesław Miłosz w poszukiwaniu sensu / Agnieszka Rydz // W : Religijność Czesława Miłosza / pod red. Zbigniewa Kaźmierczyka ; przy współpr. Katarzyny Wojan. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 336-347

2. Czy sens sie zgubił? / Małgorzata Krakowiak // W : Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu / pod red. Małgorzaty Krakowiak i Aleksandry Dębskiej-Kossakowskiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 7-13
* Dotyczy następujących zagadnień: sens życia w literaturze, sens życia a współczesność, sens życia a wolność, sens życia a hedonizm.

3. Fiodor Dostojewski : chrześcijaństwo drogą odkrywania sensu istnienia / Anna Raźny // W : Od zwoju do e-booka : kulturotwórcza rola tekstów religijnych / red. Renata Hołda i Paweł Plichta. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2022. – S. 203-218

4. „Gdyby był Bóg…” : pisarze w poszukiwaniu sensu życia / Ferdinando Castelli ; [tł. Krzysztof Stopa]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. – 254 s. ; 21 cm.

5. Iść za marzeniem i znowu, iść za marzeniem – i tak ewig – usque ad finem… : sens życia według Conrada / Joanna Skolik // W : Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu / pod red. Małgorzaty Krakowiak i Aleksandry Dębskiej-Kossakowskiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – 55-67

6. Jak odnaleźć sens życia w obliczu cierpienia? : na podstawie literatury różnych epok / Adam Rękas, Wojciech Niezgoda // W : Człowiek wobec cierpienia / red. nauk. Artur Fabiś, Leokadia Wiatrowska, Zygmunt Pucko. – Warszawa : Difin, 2016. – S. 248-255
M 218434 (Opole)

7. Kłopoty z sensem : od sensu życia do sensu sztuki / Janusz Karbowniczek // W : Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu / pod red. Małgorzaty Krakowiak i Aleksandry Dębskiej-Kossakowskiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – 15-24

8. Kryzys sensu życia : refleksja nad powieścią Jacka Dukaja „Linia oporu” / Ewa Kozak // W : Człowiek wobec sytuacji kryzysowych w literaturze, sztuce i kulturze : tom monograficzny / pod red. Ludmiły Mnich i Adriany Pogody-Kołodziejak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. – Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie : Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014. – S. 127-137

9. O możliwości odbudowy sensu życia : („Zapiski dla zjawy” Jerzego Stempowskiego) / Małgorzata Krakowiak // W : Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu / pod red. Małgorzaty Krakowiak i Aleksandry Dębskiej-Kossakowskiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – 253-267

10. Opowiadanie Vladimira Nabokova Wiosna w Fialcie w kręgu możliwych wykładni sensu / Teresa Dobrzyńska // W : Możliwość i konieczność w kulturze : idee, narracje, interpretacje / red. nauk. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2017. – S. 99-143

11. Pisać, żeby być – być, żeby pisać : pisarstwo jako sens życia w koncepcji Jeana-Paula Sartre’a / Marta Agata Chojnacka // W : Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości : księga dedykowana prof. Markowi N. Jakubowskiemu / red. nauk. Janusz Grygieńć. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – S. 417-437

12. Sens życia, sens wiersza : szkice o twórczości Stanisława Barańczaka / Joanna Dembińska-Pawelec. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. – Plik tekstowy PDF 8,67 MB

13. W poszukiwaniu sensu życia : Sunset limited Cormaca McCarthy’ego jako dramat o ludzkim byciu w świecie / Paweł Sporek // W : Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 2, Interpretacje, wartości, konteksty / pod red. nauk. Urszuli Kopeć. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 11-28

14. Za ścianą ludzkich biografii : pytania o sens życia w twórczości Krzysztofa Zanussiego / Małgorzata Dąbrowska // W : Człowiek w obliczu wielkich pytań : kino Krzysztofa Zanussiego / red. nauk. Joanna Kazimiera Wawrzynów, Wawrzyniec Zbigniew Wojtyra ; [przekład na język angielski Katarzyna Naglik]. – Wrocław : Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów Prowincji Świętej Jadwigi, 2018. – S. 41-54

Artykuły w czasopismach:

15. (Bez)sens życia we wczesnych filmach Wojciecha Jerzego Hasa / Ewa Mazierska // Kwartalnik Filmowy. – R. 34, nr 77/78 (2012), s. 95-110

16. „Czuły narrator” biografii w poszukiwaniu sensu życia / Anita Całek // Forum Akademickie. – R. 27, nr 7/8 (2020), s. 63-66
* Dostępne w Internecie: https://forumakademickie.pl/wokol-nauki/czuly-narrator-biografii-w-poszukiwaniu-sensu-zycia/ [dostęp: 18.04.2024 r.]

17. Dytochomia duszy Konstantego Lewina w świetle poszukiwań sensu życia : „Anna Karenina” Lwa Tołstoja / Anna Katarzyna Przybysz // Kultury Wschodniosłowiańskie Oblicza i Dialog. – T. 3 (2013), s. 75-82
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/14760 [dostęp: 18.04.2024 r.]

18. Filmowe pytania o sens życia / Tadeusz Szczepański // Kwartalnik Filmowy. – R. 27, nr 52 (2005), s. 250-253

19. Janiny Karasiuk poetyckie refleksje o sensie życia i tworzenia / Jan Adamowski // Twórczość Ludowa. – R. 37, nr 3/4 (2022), s. 30

20. Kategoria sensu życia w ujęciu Ludwiga Wittgensteina i Lwa Tołstoja / Joanna Krzemkowska-Saja // Ruch Filozoficzny. – T. 65, nr 2 (2008), s. 259-277

21. Motywy filozoficzne w poezji Cypriana Norwida = Philosophical motifs in the poetry of Cyprian Norwid / Wiesława Sajdek // Roczniki Kulturoznawcze. – T. 7, nr 3 (2016), s. 59-80
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1807154 [dostęp: 18.04.2024 r.]

22. „Nie śmierci się boimy, ale umierania” : analiza wiersza IV z cyklu „Wiersze szpitalne” Wojciecha Bąka w kontekście sytuacji umierającego człowieka / Wiesław Trzeciakowski // Edukacja Humanistyczna. – 2007, nr 1, s. 121-126

23. Nihilizm i sens życia w powieści Iwana Turgieniewa „Ojcowie i dzieci” / Anna Głąb // Przegląd Filozoficzny. – R. 31, nr 1 (2022), s. 49-63
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/15001348 [dostęp: 18.04.2024 r.]

24. Outsiderzy poszukujący sensu życia : („Mury Hebronu”, „Biały kruk”, „Przez rzekę”, „Dziewięć”, „Taksim”) / Justyna Kwolek // Dydaktyka Polonistyczna. – 2017, nr 3, s. 49-61
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1288546 [dostęp: 18.04.2024 r.]

25. Przemiana jako sens życia : „Franz Kafka” Piotra Dumały / Adrianna Kubasik // Opcje. – 2001, nr 2, s. 24-28

26. „Przez wiarę w piękno wieczne” – sens życia i śmierci w prozie Juliusza Germana / Justyna Kania-Paździor // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. – Nr 11 (2003), s. 145-152

27. Terapeutyczna moc literatury i innych dziedzin sztuki odkrywających sens życia i śmierci / Dorota Karkut // Dydaktyka Polonistyczna. – 2018, nr 4, s. 199-209
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/960065 [dostęp: 18.04.2024 r.]

28. Wartości i sens życia w twórczości poetyckiej ks. Józefa Baki SJ (1707-1780) / Agnieszka Smolińska // Kieleckie Studia Teologiczne. – T. 8 (2009), s. 465-477
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kieleckie_Studia_Teologiczne/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2009-t8/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2009-t8-s465-477/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2009-t8-s465-477.pdf [dostęp: 18.04.2024 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu