Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim w 2020 r.

W związku z podpisaniem 29 czerwca 2020 r. umów na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2020 r. informujemy o zasadach realizacji programu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych przedstawiamy zasady realizacji zadań:

 1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek:                      
 2. Stosowny dokument potwierdzający konsultacje z rodzicami i uczniami datowany pomiędzy 15.04.2020 r., a datą wystawienia faktury za zakupy książek.
 3. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące:
  • planowanie zakupów książek :                                                                                                                             
  • Szkoły konsultują planowane zakupy książek z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu lub jej filiami (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i Nysa) lub  wybraną biblioteką publiczną – szkoła przesyła do ww. bibliotek listę książek planowanych do zakupu (listy książek wraz z danymi szkoły w formie tradycyjnej lub pocztą elektroniczną i otrzymuje potwierdzenie i informację zwrotną).
   W przypadku konsultacji z PBW listy należy wysłać na adres e-mail: a.kisala@pedagogiczna.pl
  • Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo:                                                  
   Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów (z wyłączeniem lekcji bibliotecznych). Informację o planowanych działaniach organ prowadzący szkołę lub organizator wydarzenia (szkoła) przekazuje do PBW w Opolu (tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: a.kisala@pedagogiczna.pl, wg. poniższego wzoru) – minimum na 1 tydzień przed realizacją.
Lp. Organizator Miejscowość Gmina Temat Imprezy Data i godzina Odbiorcy(np. uczniowie, rodzice, mieszkańcy itp.)
1.
2.

Na zaproszenie organizatora w wydarzeniu w charakterze obserwatora mogą uczestniczyć przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

PBW w Opolu na bieżąco będzie publikować na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl informacje o imprezach promujących czytelnictwo w województwie opolskim.

Szkoły będą upubliczniać informacje o imprezach promujących czytelnictwo, organizowanych przez PBW w Opolu oraz wybrane biblioteki publiczne (min. 1 biblioteka).

 1. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów: Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły oraz informacja o wydarzeniu na www.pedagogiczna.pl
 2. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami: Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły.
 3. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej – zgodnie z zasadami organizacji projektu edukacyjnego. (Dla klas równoległych może to być tematycznie ten sam projekt,  lecz musi być zrealizowany w innych terminach, osobno dla każdej klasy). W związku z zapytaniami dotyczącymi terminu realizacji projektu edukacyjnego informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN nie ma konieczności zakończenia projektu do 31.12.2020 r. Należy przyjąć zasadę, że rozpoczęcie realizacji projektu w danym oddziale oznacza spełnienie wymagań określonych w § 3 pkt 5 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Biorąc pod uwagę cykl realizacji projektu, w tym czas jego realizacji, np. kilka miesięcy, może się zdarzyć, że realizacja projektu zakończy się już w kolejnym roku kalendarzowym.
 4. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. Dowodem realizacji  tego wymagania jest zrealizowanie takich działań w okresie ferii letnich 2020 lub planowanie podjęcia takich działań w okresie ferii zimowych roku szkolnego 2020/2021.
 5. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek – (dotyczy zarówno publikacji dla osób niepełnosprawnych jak i o niepełnosprawności).
 6. Rozliczenie środków otrzymanych przez organ oraz sprawozdanie z realizacji programu – sporządzone i dostarczone do 15 stycznia 2021 r. na adres Kuratorium Oświaty w Opolu.
 • Rozliczenie środków otrzymanych przez Organ:
 • do zestawienia dowodów poniesienia wydatków należy dołączyć kserokopie rachunków, faktur z wykonania zadania oraz potwierdzeń ich uregulowania,
 • w zestawieniu dowodów poniesienia wydatków należy przedstawić wydatki na realizację zadania z podziałem na wydatki poniesione w ramach wnioskowanej dotacji i wydatki w ramach wkładu własnego, osobno dla każdej ze szkół lub bibliotek pedagogicznych,
 • Sprawozdanie z realizacji programu powinno zawierać:
 • zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 3 ust. 1 lub 3 rozporządzenia;
 • wnioski z realizacji programu.
 1. Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu (sprawozdania). Monitorowanie może obejmować m.in. następujące zagadnienia:
 • liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,
 • liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek,
 • ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym,
 • ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.
 1. Organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację, podają do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

Fakt zrealizowania poszczególnych zadań określonych w rozporządzeniu w odniesieniu do bibliotek potwierdza organ prowadzący w stosownym sprawozdaniu. Druki ubiegłorocznych sprawozdań do wypełnienia zostały opublikowane we wcześniejszych wiadomościach dotyczących programu. Druki sprawozdań do wypełnienia w bieżącej edycji programu mogą się nieznacznie różnić od dotychczasowych. Właściwe zostaną opublikowane w stosownym czasie. O szczegółach dotyczących sprawozdań z realizacji programu poinformujemy w osobnym komunikacie na przełomie października i listopada 2020 r.

Pytania i szczegółowe informacje p. Robert Gwóźdź tel. 774524361