Przyznano dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2020 r.

W związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły złożyły 36 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 67 bibliotek szkolnych.

W roku 2020 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 26, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 409 784,00 zł. Komisja powołana postanowieniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r. dokonała oceny złożonych wniosków.

Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach limitu przyznanych środków do udzielenia wsparcia zakwalifikowano wnioski 35 organów prowadzących dla 65 bibliotek szkolnych.

Wykaz organów prowadzących zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia w ramach NPRC w 2020 r.

WAŻNE!

Wydatki na zakup nowości wydawniczych (zarówno dotacja, jak i wkład własny) mogą być ponoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Jednostronne podpisanie umowy przez organ prowadzący nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez Wojewodę lub osobę przez niego upoważnioną, czyli strony, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia.