Podmiotowość w edukacji i wychowaniu

Podmiotowość jest pojęciem charakterystycznym dla koncepcji człowieka w ujęciu psychologii poznawczej i humanistycznej. Na gruncie pedagogiki i psychologii uważa się, że podmiotowość oznacza to, że człowiek jest kimś, posiada określoną tożsamość, która go wyróżnia od innych, a jego własna działalność zależy w znacznym stopniu od niego samego. Podmiotowość wiąże się więc z przydzielaniem określonej możliwości rozwiązywania własnych problemów, swobodnego twórczego działania. Edukacja jest wzajemnym wywieraniem wpływów dwóch partnerów – nadawcy i odbiorcy, nauczyciela, wychowawcy i ucznia. Aby oddziaływanie było skuteczne, musi zachodzić taki proces, w którym odbierając wpływ wychowawczy, wychowanek staje się źródłem wpływu na wychowawcę .
Niniejsze zestawienie bibliograficzne „Podmiotowość w edukacji i wychowaniu” opracowane zostało na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek występujących w Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo) i dotyczy podmiotowości dzieci, młodzieży, uczniów, jak i nauczycieli, wychowawców i ich wzajemnych relacji. Bibliografia zawiera 158 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą. Adresowany jest do szerokiego grona nauczycieli wychowawców, a także do rodziców.

Wydawnictwa zwarte :

1. Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych /Anna Konarzewska. – Warszawa :Warszawska Firma Wydawnicza, 2019. – 217, [9] s. : il. ; 21 cm.

M 065136 (Kędzierzyn-Koźle), M 057202 (Kluczbork), M 069639 (Nysa), M 220291 – M 220292 (Opole)

2. Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej /Barbara Baraniak, Barbara Galas, Beata Krajewska, Stanisław Janiec, Zbigniew Babicki, Dorota Nawrat ; [red. nauk. Barbara Baraniak, Beata Krajewska, Zbigniew Babicki]. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. – 168 s. :il. ; 24 cm.

M 215154 (Opole)

3. Człowiek wśród ludzi : zarys psychologii społecznej / Bogdan Wojciszke. – Wyd. 3 dodr. – Warszawa: „Scholar”, 2009. – 550 s. : il. ; 25 cm

M 049652 (Brzeg), M 066935 (Nysa), C 197660, M 197676 – M 197677, M 201721 (Opole)

4. Czyja edukacja? : refleksje o podmiotowości. Cz. 2 / pod red. Andrzeja Pluty ; przy współudz. Andrzeja Tarnopolskiego i Marka Kalamana. – Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2011. – 274 s. ; 24 cm.

5. Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja / pod redakcją Katarzyny Wrońskiej. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – 472, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

M 220440 (Opole)

6. Dobro dziecka w procesie resocjalizacji : aspekty pedagogiczne i prawne /Justyna Kusztal. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. – 388, [2] s. ; 24 cm.

M 065101 (Kędzierzyn-Koźle), M 218214 (Opole)

7. Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kowalska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. – 364 strony : ilustracje ; 23 cm.

C 069784 (Nysa), M 220441 (Opole)

8. Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania / Izabela Lach ; [Opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. – Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2016. – 89 s. ; 22 cm.

M 054696 (Brzeg), M 064225 (Kędzierzyn-Koźle), M 054380 (Kluczbork), M 215618 (Opole)

9. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2013. – 194 s. ; 24 cm.

M 053265 (Kluczbork)

10. Dziecko w perspektywie diachronicznej i synchronicznej / redakcja naukowa Monika Nawrot-Borowska i Dariusz Zając. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 149, [1] s. : il. ; 24 cm

11. Edukacja i autoedukacja : współzależność, konteksty, twórczy rozwój /Dzierżymir Jankowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. – 340 s. ; 24 cm.

M 207690 (Opole)

12. Edukacja i szkoła u progu XXI wieku / Kazimiera Atmańczuk, Roman Przybyszewski. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. – 138, [1] s. : il. ; 24 cm

M 058174 (Kędzierzyn-Koźle)

13. Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce / Waldemar Furmanek, Jolanta Lenart, Aleksander Piecuch. – Wydanie I. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – 340, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm

14. Edukacyjne problemy współczesności / Mirosław J. Szymański. – Warszawa ; Kraków : „Impuls”, 2014. – 316 s. ; 24 cm.

M 053289 (Kluczbork), M 212933 (Opole)

15. Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela / red. nauk. Joanna M. Michalak. – Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – 457, [2] s. : il. ; 25 cm.

M 205417 – M 205418 (Opole)

16. Godzina wychowawcza : rozmowy o polskiej szkole / Szyłło. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. – 155, [2] s. ; 23 cm

M 218490 – M 218492 (Opole)

17. Humanizm i podmiotowość : na przykładzie szkolnych systemów wychowania w Polsce / Stanisław Nalaskowski. – Wyd. 4 poszerz. – Toruń : Wydawnictwo A. Marszałek, 2002. – 101 s. ; 24 cm

18. Idea samorządności : podmiotowość, autonomia, pluralizm / Agata Popławska. – Białystok: „Trans-Humana”, 2001. – 207 s. : il. ; 21 cm

19. Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej / pod red. Marii Chodkowskiej. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – 268 s. ; 24 cm

20. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji :poradnik dla nauczycieli i edukatorów. – Cz. 1 /Julian Piotr Sawiński. – Warszawa : „Difin”, 2015. – 207 s. : il. ; 23 cm.

M 053913/I – M 053914 /I (Kluczbork), M 068690/I (Nysa), M 214853/I – M 214854 /I (Opole)

21. Kategorie pedagogiczne : odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia /Józef Górniewicz – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. – 130, [1] ; 24 cm.

M 048840 (Brzeg), M 057753 – M 057754 (Brzeg), C 183112, M 183113 – M 183115 (Opole)

22. Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole : diagnoza – biograficzny wymiar ich u/-formowania / Joanna Malinowska . – Wrocław : „Atut”, 2008. – 169,[1] s. ; 21 cm

C 200297, M 200322 (Opole)

23. Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych / pod red. Sylwii Badory, Joanny Kosmali. – Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. – 234, [2] s. : il. ; 21 cm

24. Kreowanie tożsamości dziecka / Jerzy Nikitorowicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 248 s. ; 24 cm

C 051601 (Kluczbork), C 062917 (Nysa), M 194839 – M 194841, M 209454 (Opole)

25. Kształcenie podmiotu / Makary K. Stasiak. – Wyd. 2 popr. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003. – 205 s. : wykr. ; 21 cm

M 209454 (Kędzierzyn-Koźle), M 207918 (Opole)

26. Ku nauczaniu personalistycznemu w gimnazjum : przewodnik dla studentów i nauczycieli / Edward Biłos. – Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. – 198, [2] s. : il. ; 21 cm

27. Meandry podmiotowości / red. Piotr Orlik; Artur Jon [współaut.]. – Poznań : Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2001. – 403, [9] s. ; 23 cm

M 183538 (Opole)

28. Metodyka pracy z podmiotem / Makary K. Stasiak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. – 120 s. ; 21 cm

29. Młodzież : podmiot i jego respektowanie w wychowaniu : świętego Jana Pawła II – syllabus juwenagogiczny / Józef Marszałek SDB. – Kraków : [Poligrafia Salezjańska]., 2014. – 294 s. ; 24 cm.

30. Nauczyciel na polach humanizacji edukacji /Włodzimierz Prokopiuk. – Kraków : „Impuls”, 2010. -.434 s. ; 24 cm.

M 050907 (Brzeg), M 061652 (Kędzierzyn-Koźle), C 205132, M 203768 (Opole)

31. „Nauczyciel-nadzorca”, „nauczyciel-animator” : zastosowanie oceny jako czynnika wspierania podmiotowości ucznia lub jego uprzedmiotowienia / Edyta Ćwikła // W: Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – S. 170-184

M 217980 (Opole)

32. Nowatorskie tendencje w edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Jana Kidy. – Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998. – 309, [2] s. ; 24 cm

33. Nurty w edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się / red. Marzena Żylińska. – Stary Toruń : Edukatorium Marzena Żylińska, 2019. – 404 strony ; 23 cm.

34. Odkrywanie podmiotowości : podręcznik dla trenerów / Lidia Frydzińska-Świątczak, Makary K. Stasiak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. – 138 s. : il. ; 21 cm

M 191026 (Opole)

35. Osoba i wychowanie : pedagogika personalistyczna w praktyce / Marek Dziewiecki. – Kraków : „Rubikon”, 2003. – 185 s. ; 20 cm

M 192113 (Opole)

36. Osoba i wychowanie: wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły – Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. – 130 s. ; 24 cm

M 057671 (Kędzierzyn-Koźle), C 060071 (Nysa), M 182880 (Opole)

37. Pedagog wobec wyzwań współczesności / pod red. Franciszki Wandy Wawro ; Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Społecznej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. – 316 s. : il. ; 24 cm.

C 206004, M 206030 (Opole)

38. Pedagogiczne drogowskazy /pod red. nauk. Barbary Juraś-Krawczyk i Bogusława Śliwerskiego ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Łodzi, Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych (DVV e.V). Przedstawicielstwo w Polsce. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 210 s. ; 24 cm.

M 057125 (Kędzierzyn-Koźle), M 215320 (Opole)

39. Pedagogika dialogu : wokół pedagogii Janusza Korczaka / pod red. Doroty Jankowskiej. – Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014. – 314, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 213206 (Opole)

40. Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna / pod red. Marty Myszkowskiej-Litwy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. – 280, [1] s . : il. ; 24 cm.

C 206311, M 206388 – M 206389, M 206668 – M 206670 (Opole)

41. Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym / pod red. Tadeusza Lewowickiego. – Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP. – Kraków: „Impuls”, 2004. – 148 s. : il. ; 23 cm

C 049269 (Brzeg)

42. Pedagogika : współczesna myśl pedagogiczna / pod red. Nelli Stolińskiej-Pobralskiej. – Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. – 120 s. : il. ; 24 cm

43. Personalistyczny wymiar filozofii wychowania / pod red. Anny Szudry, Katarzyny Uzar. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – 392 s. ; 24 cm

M 202921 (Opole)

44. Poczucie podmiotowości pedagogów szkolnych a ich osobowościowe wyznaczniki pracy / Joanna Wierzejska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – 323 s. : il. ; 24 cm.

M 218831 (Opole)

45. Podmiot, osoba, tożsamość / Edyta Pietrzak, Arnold Warchał, Łukasz Zaorski-Sikora. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. – 172 s. ; 21 cm.

46. Podmiot, system, nowoczesność / Andrzej W. Nowak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. – 292 s. : il. ; 23 cm

47. Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego (ze szczególnym uwzględnieniem metody kontaktu) / Aneta Paszkiewicz. – Lublin ; „Norbertinum”, 2006. – 244 s. ; 21 cm.

M 195434 (Opole)

48. Podmiotowość jednostki ludzkiej jako przedmiot badań nauk humanistycznych / Olga Urban. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2008. – 224 s. ; 21 cm.

C 201417 (Opole)

49. Podmiotowość młodzieży akademickiej : studium statusu podmiotowego studentów okresu transformacji / Ewa Kubiak-Szymborska. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, 2003. – 299, [2] s. : il. ; 23 cm.

50. Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia : (w świetle analizy opinii społecznych) / Andrzej Ołubiński. – Wyd. 2 uzup. i popr. – Toruń : Wydawnictwo A. Marszałek, 2001. – 206 s. ; 24 cm.

M 057995 (Kędzierzyn-Koźle)

51. Podmiotowość ucznia (uczeń w centrum) w praktyce – przykłady innowacyjnych rozwiązań organizowania i wspierania edukacji = The subjectivity of the student (student in the center of the learning process) in practice – examples of innovative solutions for organizing and supporting education / Anna Florek, Natalia Bojarska // W: Kategorie (nie)obecne w edukacji / red. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – Strony 177-188

M 064469 (Kędzierzyn-Koźle), M 217676 (Opole)

52. Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. 1 / Natasza Starik, Andrzej Zduniak (red. nauk.). – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. – 489 s. : il. ; 24 cm.

53. Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. 2 / Natasza Starik, Andrzej Zduniak (red. nauk.). – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. – 546 s. : il. ; 24 cm.

54. Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. 3 / Marta Walachowska, Andrzej Zduniak (red. nauk).. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013. – 404 s. : il. ; 24 cm.

55. Podmiotowość w edukacji : wymiary i konteksty / red. nauk. Jolanta Sempruch, Małgorzata Kwaśniewska, Agnieszka Szplit. – Kraków : Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, 2011. – 290 s. : il. ; 24 cm.

56. Podmiotowość w praktyce edukacyjnej : konteksty, działania, zagrożenia / red. nauk. Agata Popławska. – Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2009. – 286, []1] s. : il. ; 24 cm.

57. Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną : studium fenomenograficzne doświadczeń asystentów rodziny / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020. – 274, [1] strona ; 24 cm.

M 055262 (Brzeg)

58. Podmiotowość w wychowaniu : między ideą a realnością / red. Ewa Kubiak-Szymborska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Wers, 1999. – 370, [3] s. : 1 wykr. ; 24 cm.

59. Podmiotowość we współczesnej edukacji : oglądy, intencje, realia / red. nauk. Jerzy Niemiec i Agata Popławska. – Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2009. – 304, [1] s. ; 24 cm.

60. Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Bańki. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – 182, [3] s. ; 24 cm.

61. Prawo głosu i różnicy a podmiotowość : praca zbiorowa / pod red. Marii Nowickiej-Kozioł. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2002. – 148 s. ; 24 cm.

M 189045 (Opole)

62. Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej : praca zbiorowa / red. Henryk Machel. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. – 206 s. : fot., rys. ; 24 cm.

M 182782 (Opole)

63. Przestrzeń edukacyjna : dylematy, doświadczenie i oczekiwania społeczne / pod red. nauk. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anny Famuły-Jurczak. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 245 s. ; 24 cm.

M 061390, M 061658 (Kędzierzyn-Koźle), M 065949 (Nysa), C 203209, M 203253 – M 203256, M 205218 (Opole)

64. Przestrzeń i czas dialogu w edukacji / red. nauk. Danuta Waloszek. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011. – 239 s. : il. . ; 24 cm.

C 051172 (Brzeg), M 061837 (Kędzierzyn-Koźle), M 052805 (Kluczbork), C 066279 (Nysa), M 205755 – M 205757, M 214663 – M 214664 (Opole)

65. Psychologia osobowości : nurty, teorie, koncepcje / Henryk Gasiul. – Wydanie trzecie, roszerzone. – Warszawa : „Difin”, 2020. – 654 strony : ilustracje ; 23 cm

66. Psychologia społeczna w praktyce / Henryk Pietrzak, Joanna Barbara Hałaj. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. – 176, [1] s. ; 20 cm.

C 186304 (Opole)

67. Psychologiczne podstawy podmiotowości : szkice teoretyczne, studia empiryczne / Maria Jarymowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 214, [1] s. ; 24 cm.

C 203211 (Opole)

68. Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – 381 s. : il. ; 24 cm.

69. Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej (inspiracje…) / red. nauk. Jerzy Modrzewski, Mirosław J. Śmiałek, Kazimierz Wojnowski. – Kalisz ; Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2008. – 387, [1] s. : il. ; 23 cm.

M 205583 (Opole)

70. Rozwój własny nauczyciela = Growth of a teacher /redaktor Stanisław D. Głazek. – Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – 89, [2] strony ; 21 cm.

M 220649 (Opole)

71. Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce : analiza wybranych problemów w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i aksjologicznym / Małgorzata Orłowska, Mirosława Jaworowska, Helena Ciążela. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2001. – 176 s. ; 24 cm.

M 185547, M 189047, M 192546 (Opole)

72. Samowychowanie a podmiotowość wychowanka / Andrzej M. de Tchorzewski // W: Wstęp do teorii wychowania / Andrzej M. de Tchorzewski. – Wydanie drugie poszerzone Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. –  Strony 219-222

73. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem /Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : „Difin”, 2014. – 197, [1] s. ; 23 cm.

M 063265 (Kędzierzyn-Koźle), M 211487 – M 211488 (Opole)

74. Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej /Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : „Difin”, 2017. – 185 s. ; 23 cm.

M 064377 (Kędzierzyn-Koźle), M 069457 (Nysa), M 216205 – M 216208 (Opole)

75. Słuchanie dziecięcych głosów w procesie badawczym : perspektywa etyczna / Małgorzata Kowalik-Olubińska ; Katedra Wczesnej Edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie // W : Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kowalska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. – S. 79-90

C 069784 (Nysa), M 220441 (Opole)

76. Socjologia : makrostruktury / Ryszard Adam Podgórski. – Poznań [etc.] : Wydawnictwo Naukowe „Contact”, 2012. – 263 s. ; 24 cm.

C 206592, M 206695 – M 206696, M 209696 (Opole)

77. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli /Julian Piotr Sawiński. – Warszawa : „Difin”, 2014. – 158 s. : il. ; 23 cm.

M 063269 (Kędzierzyn-Koźle), C 067470 (Nysa), M 212721 (Opole)

78. Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata / Danuta Waloszek. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – 241,[1] s. : il. ; 24 cm.

C 050809, M 050810 (Brzeg), C 202718, M 202787 – M 202788 (Opole)

79. Szkice do teorii wychowania kreatywnego /Andrzej J. Sowiński. – Kraków: „Impuls”, 2013. – 271, [2] : il. ; 24 cm.

M 062792 (Kędzierzyn-Koźle), M 211355 (Opole)

80. Świadomość podmiotu edukacji gimnazjalnej : perspektywa pedagogiczna / Maria Czerepaniak-Walczak. – Szczecin: „Hogben”, 2002. – 139 s. ; 21 cm

81. Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 330,[2] s. ; 24 cm.

C 050868 (Brzeg), M 061292 (Kędzierzyn-Koźle), C 202104, M 202162 (Opole)

82. Teoretyczne podstawy wychowania : teoria i praktyka w zarysie / Leon Zarzecki. – Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012. – 144 s. ; 21 cm.

M 213575 (Opole)

83. Twórczy nauczyciele, pomysłowi uczniowie :osobowościowe korelaty kreatywności nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej / Dorota Gębuś, Anna Pierzchała ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. – 208 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 218179 (Opole)

84. Uczeń gimnazjum – przedmiot czy podmiot oddziaływań edukacyjnych? / Damian Labiak. – Bibliogr. // W : Zagrożone człowieczeństwo. T. 3, Od źródeł zagrożeń i patologii do profilaktyki i wsparcia / pod red. nauk. Andrzej Olubińskiego i Moniki Suskiej-Kuźmickiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. – S. 89-102

M 054374/III (Kluczbork), M 069113/III (Nysa), M 212068/III (Opole)

85. Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej /redakcja naukowa Henryka Kwiatkowska ; [recenzje: Stanisław Dylak, Beata Przyborowska]. – Kraków : „Impuls”,2015. – 555 s. : il. ; 21 cm.

M 214493 (Opole)

86. Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher. – Warszawa : „Fosze”, 2009. – 255,[1] s. ; 21 cm.

M 050629 (Brzeg), M 061247 (Kędzierzyn-Koźle), M 201156, M 208426 (Opole)

87. W stronę dobrej edukacji przedszkolnej / Krystyna Żuchelkowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 214, [1] s. ; 21 cm.

M 217453 (Opole)

88. Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej /Czesław Kosakowski. – Toruń : „Akapit”,2003. – 298 s. ; 21 cm.

C 051038 (Brzeg), M 058854 (Kędzierzyn-Koźle), C 196512, M 204490 – M 204492 (Opole)

89. Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Kochanowska. – Kraków : „Impuls”, 2018. – 424 strony : ilustracje ; 24 cm.

90. Wokół dydaktyki podmiotowej / pod red. Wojciecha Kojsa, przy współudz. Łucji Dawid. – Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia, 2003. – 251, [3] s. : il. ; 24 cm

91. Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań /redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Kraków :Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. – 294, [1] s. : il. ; 23 cm.

M 216227 – M 216228 (Opole)

92. Współczesne obszary i tendencje w edukacji humanistycznej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Strawy. – Szczecin: „Pedagogium”, 2002. – 285 s. : il. ; 24 cm.

C  188237 (Opole)

93. Wychowanie do podmiotowości i kreatywności / Roman Zawadzki. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2011. – 264 s. ; 21 cm.

94. Wychowanie dziecka / Krzysztof Zajdel. – Gdańsk : „Harmonia”, 2010. – 167 s. ; 21 cm

M 065780 (Nysa), M 202695 (Opole)

95. Wychowanie w dobie ponowoczesności / Marek Dziewiecki. – Kielce: „Jedność”, 2002. – 235 s. ; 21 cm.

M 048691 (Brzeg)

96. Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala. – Wyd. 2, popr. i rozszerz. – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 164 s. ; 24 cm.

M 063294 (Kędzierzyn-Koźle), M 212728 – M 212729 (Opole)

97. „Wyjdź za drzwi, Korczak” : analiza danych zebranych w procesie ewaluacji zewnętrznej w kontekście procesu kształtowania się podmiotowości ucznia w polskiej szkole / Magdalena Swat-Pawlicka // W: Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie /pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – S. 703-722.

M 054714 (Brzeg), M 063915 – M 063916 (Kędzierzyn-Koźle), M 053791 (Kluczbork), M 068118 (Nysa), M 214535 – M 214536 (Opole)

98. Wyzwania pedagogiczne i edukacyjne współczesnych przeobrażeń / pod red. nauk. Ryszarda Czyżewskiego i Bogdana Drozdowicza. – Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. Katedra Filozoficzna, 2004. – 194 s. : wykr. ; 23 cm.

Artykuły z czasopism :

99. Biblioterapia podmiotowym podejściem do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 1, s. 29-31

100. Dziecko jako podmiot edukacji … / refleksje uczestnika wizyty studyjnej do Finlandii / Aneta Gabryelczyk // UczMy (CEN). – 2015, nr 4, s. 41-42.

101. Edukacyjne wspieranie rozwoju podmiotowości człowieka / Józefa Małachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 6, s. 3-12

102. Filozofia nauczania, czyli o podmiotowości raz jeszcze /Krzysztof Koc // Polonistyka. – 2010, nr 2, s. 26-31

103. Godność osoby ludzkiej a praca / ks. Janusz Mariański // Ateneum Kapłańskie. – T. 174, z. 3 3 (2020), s. 530-546

104. Jak podmiotowo traktować ucznia? / Grażyna Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 3, s. 25-26

105. Jak uczyć, szanując prawa dziecka? /Zofia Grudzińska // Sygnał. – 2019, nr 10, s. 8-11

106. Kompetencje projektowania życia społecznego a rozwój podmiotowości człowieka / Błażej Smykowski // Ruch Pedagogiczny. – 2011, nr 1-2, s. 5-25

107. Kreatywny nauczyciel – pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo! / Monika Just // Życie Szkoły. – 2010, nr 8, s. 43-48

108. Kształtowanie poczucia podmiotowości / Dorota Kołodziejska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 2, s. 9-14

109. Kształtowanie poczucia podmiotowości dzieci w wieku przedszkolnym / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 4-5, s. 28-32

110. Kwestia uczniowskiej i nauczycielskiej podmiotowości / Zofia Agnieszka Kłakówna // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 5, s. 35-48

111. Licealistki wobec typowych i usamodzielniających lekcji wychowania fizycznego /Anna Gniezińska, Karolina Kostorz // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 58, z. 3 (2014), s. 121-126

112. Multidyscyplinarne podstawy podmiotowości ucznia we współczesnej szkole / Agata Popławska // Edukacja. – 2007, nr 4, s. 38-46

113. Najpierw podmiotowość dziecka – psychologiczny i filozoficzny przyczynek do dyskusji w kontekście reformy oświaty / Lech Ostasz // Kultura i Edukacja. – 1999, nr 4, s. 75-87

114. Nauczyciel i uczeń jako równoprawne podmioty procesu kształcenia / Eugeniusz Piotrowski // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 7-8, s. 3-6

115. O podmiotowości ucznia / Janusz Bielski // Kultura Fizyczna.- 2006, nr 9-12, s. 36-38

116. Ocena nowej podstawy programowej klas I-III w świetle podmiotowego modelu edukacji / Józefa Bałachowicz // Problemy Wczesnej Edukacji . – 2009 , nr specjalny , s. 9-17

117. Opresyjne czy podmiotowe traktowanie ucznia, czyli kilka refleksji na temat respektowania zasady podmiotowości we współczesnej szkole / Beata Pitula // Chowanna. – R.49, t.1 (2008), s. 96-107

118. Organizowanie i funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w opinii uczniów i nauczycieli / Maria Kocór // Edukacja i Dialog. – 2011, nr 9-10, s. 42-47

119. Paradygmat edukacji podmiotowej w kontekście analiz modalnościowych / Aleksandra Minczanowska //Chowanna.- 2009 , t. jubileuszowy , s. 141-151

120. Partner ucznia i rodzica / Marek Wrężel // Wychowawca. – 2001, nr 3, s. 24-25

121. Pedagog jako sprawca wychowania /Bogusław Śliwerski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 5-30

122. Poczucie podmiotowości ucznia w dialogu edukacyjnym /Aleksandra Minczanowska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 4, s. 15-19

123. Podmiotowe traktowanie dzieci – przyczynek do dyskusji na temat zmiany relacji dzieci-dorośli / Eva Zamojska // Pampedia. – 2005/2006, nr 2-3, s. 77-90

124. Podmiotowe traktowanie ucznia w realizacji edukacji prozdrowotnej / Urszula Korderska, Jolanta Korderska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2003, z. 6, s. 62-66

125. Podmiotowe traktowanie uczniów /Mieczysław Łobocki // Wychowawca. – 1998, nr 7/8, s. 36-37

126. Podmiotowość dziecka – teoria czy potrzeba dnia codziennego / Józefa Małachowicz // Życie Szkoły. – 2008, nr 7, s. 5-12

127. Podmiotowość dziecka w klasach Montessori – założenia i realizacja / Sabina Guz // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 2, s. 11-14

128. Podmiotowość dziecka w nauczaniu i wychowaniu / Stanisław Sławiński // Dyrektor Szkoły. – 1996, nr 5, s. 5-7

129. Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu / Jarosław Sempryk // Perspectiva. – 2006, nr 2, s. 109-121

130. Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna i zasada samorządności szkoły /Antoni Smołalski // Nauczyciel i Szkoła. – 1998, nr 1, s. 7-13

131. Podmiotowość jako kulturowy sposób adaptacji człowieka w świecie : problemy i zadania edukacji / Józefa Bałachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . – 2008 , nr 3 , s. 3-12

132. Podmiotowość jako problem filozoficzny, społeczny i edukacyjny /Jadwiga Nowak // Oświata Dorosłych. – 1990, nr 3, s. 116-117

133. Podmiotowość jako problem pedagogiczny. Zarys dyskusji / Józef Górniewicz // Kultura i Edukacja. – 1994, nr 2-3, s. 31-45

134. Podmiotowość rodzica i ucznia w szkole – prawda czy fikcja? / Iwona Podleśna // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 12, s. 23-24

135. Podmiotowość ucznia a rozwijanie autonomii na lekcjach języka obcego / Bernadeta Wojciechowska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 75-84

136. Podmiotowość ucznia i nauczyciela /Sylwia Seul-Michałowska // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 9, s. 23-27

137. Podmiotowość ucznia w nauczaniu programowanym /Regina Pawłowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2012/2013, nr 1, s. 7-12

138. Podmiotowość ucznia w praktyce szkolnej / Jolanta Malanowska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2003, z. 6, s. 36-41

139. Podmiotowość w edukacji / Dorota Kołodziejska // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 9, s. 3-5

140. Podmiotowość w edukacji / Alina Rynio // Dydaktyka Literatury. – 2005, t. 25, s. 161-176

141. Podmiotowość w kształceniu i wychowaniu / Wacław Strykowski // Edukacja Medialna. – 2000, nr 1, s. 4-7

142. Podmiotowość w polskiej rzeczywistości szkolnej – czy naprawdę istnieje? /Tatiana Grabowska // Życie Szkoły .-2011 , nr 10 , s. 4-9

143. Podmiotowość w polskiej szkole – czy naprawdę istnieje? / Tatiana Grabowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 3, s. 21-25

144. Podmiotowość w procesie kształcenia / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10-11, s. 4-9

145. Podmiotowość w procesie wychowania / Maria Kazimierczak, Teresa Opolska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2000, nr 1, s. 5-11

146. Podmiotowy wymiar relacji nauczyciel – uczeń / Stanisław Szczepański // Lider. – 2004, nr 7-8, s. 6-7

147. Polska szkoła i jej uczniowie zasługują na więcej / Józef Sowa. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – 2014, nr 4, s. 17-26

148. Relacje edukacyjne osób dorosłych z perspektywy paradygmatu podmiotowego /Ryszard Gerlach // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, nr 2, s. 15-23

149. Rola aktywności podmiotowej dziecka w procesie korekcyjnym / Józefa Małachowicz // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 2, s. 95-103

150. Rola rodziców w rozwijaniu poczucia podmiotowości dzieci / Teresa Zubrzycka-Maciąg. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 1, s. 70-80

151. „Uczenie się – nasz ukryty skarb”: o podmiotowość w procesie edukacji / Mirosława Zastawny // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 27-34

152. Uczenie się wsparte tutoringiem / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 7, s. 70-74

153. Uczeń jako podmiot w realizacji ścieżki edukacyjnej / Maria Sokołowska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2003, z. 6, s. 34-36

154. W poszukiwaniu idei podmiotowości relacji edukacyjnych rodziny i szkoły / Jolanta Sempruch // Chowanna. – T. Jubileuszowy (2009), s. 79-89

155. „Współpodmiotowość”  ucznia i nauczyciela w procesie kształcenia uzdolnień twórczych / Paweł Trzos // Studia Pedagogiczno-Artystyczne. – 2005, t. 5, s. 342-348

156. Zarządzanie szkołą a podmiotowość ucznia / Anna Olech // Gimnazjum. – 2000, nr 1, s. 55-61

157. Zasady efektywnego nauczania /Tomasz Garstka. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 6, s. 47-52

158. Związek podmiotowości ucznia i podmiotowości nauczyciela w edukacji muzycznej / Romualda Ławrowska. – Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 2, s. 15-24

 

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu