PAŃSTWO / Platon

Książki:

 

1. Aretologia a polityka / Zbigniew Pańpuch // W : Polityka : od Niccolo Machiavellego do Jana Pawła II / pod red. Stanisława Kowolika. – Tarnowskie Góry : Fundacja Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga, 2017. – S. 59-64

2. Arystokratyzm Platona / Witold Wróblewski. – Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 120, 4 s. ; 23 cm. – (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;, t. 23, z. 1. )
M 081205 (Opole)

3. Dlaczego Platon pyta o Atlantydę albo dlaczego Platon pyta poetów o państwo? / Juliusz Grzybowski // W : Baśń we współczesnej kulturze. T.1, Niewyczerpana moc baśni : literatura – sztuka – kultura masowa / pod red. Kornelii Ćwiklas. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz, 2014. – S. 63-80

4. Koncepcja duszy a problem państwa w myśli Platona : zarys problemu / Agnieszka Turoń-Kowalska // W : Granice wyobraźni politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Sylwestrowi Wróblowi / pod red. nauk. Rafała Glajcara, Zbigniewa Kantyki, Marty Obrębskiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 74-86

5. Leksykon dzieł filozoficznych na podstawie : Denis Huisman “Dictionnaire des mille oeuvres cles de la philosophie” / wyb. i red. Jan Kiełbasa ; tł.[z fr.] Jan Kiełbasa, Liliana Kiełbasa ; hasła dodane, zespół. – Kraków : “Znak”, 2001. – S. 192-195 : Państwo
M 61049 (Kędzierzyn-Koźle), C 183953 I 183970 (Opole)

6. Metafora odcinka w „Państwie” Platona / Ada Gał // W : Historia filozofii – meandry kultury : teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin / pod red. Marcina Karasa. – Kraków : Zakład Wydawniczy “Nomos”, 2014. – S. 87-96

7. Państwo / Platon ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Władysław Witwicki. – Warszawa : Wydawnictwo Helion-Onepress, cop.2018. – 459 stron ; 22 cm.
M 054838 (Brzeg)

8. Prawa piękne, sprawiedliwe i dobre, czyli wiedza jako fundament państwa idealnego u Platona / Łukasz J. Pikuła // W : Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna : między teorią a praktyką : księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza / pod red. Jana Olszewskiego, Łukasza Błaszczaka, Rafała Morka. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – S. 422-430

9. Religia i społeczeństwo w poglądach Platona / Zdzisław Jerzy Czarnecki. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1968. – S. 109-158 : Funkcje społeczne zjawisk religijnych w idealnym państwie Platona
M 011204 (Nysa), M 058285 M 224875 F (Opole)

10. Ułuda i totalitaryzm? : kilka uwag o platońskiej wizji idealnego „polis” / Marcin Jurzysta // Humanistyka i nauki społeczne : doświadczenia, konteksty, wyzwania. T. 15 / [red. Klaudia Pujer]. – s Wrocław : Exante, 2020. – S. 7-25

11. Szlachetna kara : Platon o sprawiedliwym państwie / Leszek Sosnowski // W : Wolność jako odpowiedzialność : Jackowi Filkowi na siedemdziesiąte urodziny / red. nauk. Marek Drwięga, Radosław Strzelecki. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – S. 113-129

12. Wychowanie wojskowe w platońskiej teorii państwa / Wojciech Rechlewicz // W : Oblicza współczesnych wojen / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Ryszard Wróblewski. – Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018. – S. 357-373

Artykuły w czasopismach:

13. Agraphoi nomoi : prawa bogów w „Państwie” Platona / Joanna Rybowska // Studia Classica et Neolatina. – [T.] 11 (2014), s. 9-21

14. Idea bezpieczeństwa człowieka w wybranych dialogach Platona / Ewa J. Zgolińska // Doctrina : międzynarodowy przegląd humanistyczny. – Nr 5 (2008), s. 217-225
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Doctrina_Studia_spoleczno_polityczne/Doctrina_Studia_spoleczno_polityczne-r2008-t5/Doctrina_Studia_spoleczno_polityczne-r2008-t5-s217-225/Doctrina_Studia_spoleczno_polityczne-r2008-t5-s217-225.pdf [dostęp: 2023.09.04]

15. Idea dobra jako „arche” w „Politei” Platona / Thomas Alexander Szlezak // Roczniki Filozoficzne. – 2003, z. 1 s. 403-425

16. „Inny” w jaskini współczesnego świata / Maria Mazurkiewicz // Polonistyka. – 2010, nr 4, s. 36-39

17. Język dyskursu politycznego w Polsce posttotalitarnej / Krzysztof Wieczorek // Kwartalnik Opolski. – 2011, nr 1, s. 51-69

18. Joyce – nieproszony gość w państwie Platona / Zenon Fajfer // Literatura na Świecie. – 2004, nr 7/8, s. 186-199.

19. Koncepcja państwa w systemach filozoficznych Platona i Arystotelesa / Joanna Dzwończyk // Athenaeum. – [Vol.] 4 (2000), s. 141-156

20. Koncepcja państwa zawarta w „Państwie” Platona oraz koncepcja ustroju idealnego opisanego w „Prawach” : próba porównania / Michał Filipczuk // Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe. – Nr 8 (2010), s. 87-98

21. Metaforyczne ujęcie dobra państwa w politycznej teorii Platona / Adam Śliwiński // Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris. – 2012, nr 17
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/945975 [dostęp: 2023.09.04]

22. O psychologiczno-społecznej funkcji mitu i poezji w „Państwie” Platona / Sylwia Guja // Classica Catoviciensia Scripta Minora. – [T.] 2, z. 2 (2001), s. 53-58

23. Obraz jaskini a program wychowania w “Państwie” Platona / Michał Tarasiewicz // Studia Antyczne i Mediewistyczne. – [T.] 15 (2017), s. 37-55

24. Państwo idealne Platona / Dorota Kowalska // Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7 (2001), s. 17-23
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studenckie_Zeszyty_Naukowe/Studenckie_Zeszyty_Naukowe-r2001-t4-n7/Studenckie_Zeszyty_Naukowe-r2001-t4-n7-s17-23/Studenckie_Zeszyty_Naukowe-r2001-t4-n7-s17-23.pdf [dostęp: 2023.09.04]

25. Państwo „Platona” / Ryszard Legutko // Przegląd Filozoficzny. – 1992, nr 1 s. 161-175
* Dostępne w Internecie: https://pf.uw.edu.pl/images/NUMERY_PDF/001/PF_1992-R1_1_12_Legutko-R_Panstwo.pdf [dostęp: 2023.09.04]

26. Państwo Platona: idealna odpowiedź na nieidealne okoliczności / Łukasz Zweif // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. – [Nr] 3 (2007), s. 23-30
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Politologica/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Politologica-r2007-t3/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Politologica-r2007-t3-s23-30/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Politologica-r2007-t3-s23-30.pdf [dostęp: 2023.09.04]

27. „Państwo” Platona: totalitaryzm, idealizm, realizm / Andrzej Lewandowski // Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica. – Nr 11 (1999), s. 71-91

28. Pierścień Gygesa, czyli problem przyzwoitości. Scenariusz lekcji etyki, filozofii lub godziny wychowawczej dla klas gimnazjalnych / Tomasz Kwarciński // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 3, s. 86-88

29. Platon czy Machiavelli : komu służy państwo? / Bohdan Chwedeńczuk // Przegląd Filozoficzno-Literacki.  – 2010, nr 4, s. 395-404

30. Platon – państwo bez pieniędzy i literatury / Michał Sowiński // Teksty Drugie. – 2015, nr 3, s. 442-456

31. Platońska eudajmonia : autor „Politei” o życiu szczęśliwym / Zbigniew Danek // Peitho : examina antiqua. – 2022, [nr] 1, s. 137-167
* Dostępne w Internecie: http://peitho.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/PEITHO_13_book2022.pdf [dostęp: 2023.09.04]

32. Platoński program wychowania zdrowego obywatela / Daniel Zarewicz. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2017, nr 1, s. 161-176

33. Powstanie i formy państwa Platona / Agnieszka Ramiączek // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : zeszyty naukowe. – Z. 6 (2008), s. 107-116

34. Problematyka sprawiedliwości w filozofii politycznej Platona : (na podstawie “Gorgiasza” i “Państwa”) / Piotr Świercz // Studia Politicae Universitatis Silesiensis. – T. 1 (2005), s. 57-74
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Politicae_Universitatis_Silesiensis/Studia_Politicae_Universitatis_Silesiensis-r2005-t1/Studia_Politicae_Universitatis_Silesiensis-r2005-t1-s57-74/Studia_Politicae_Universitatis_Silesiensis-r2005-t1-s57-74.pdf [dostęp: 2023.09.04]

35. Spór starożytnych wokół „Politei” Platona / Witold Wróblewski // Collectanea Philologica. – 1999, t. 3, s. 131-154

36. Sprawiedliwość – własność – wspólnota : rozważania o I księdze „Państwa” Platona / Stanisław Kogut // Arcana : kultura, historia, polityka. – 2021, nr 3, s. 94-112

37. Troska o zdrowie duszy / Giovanni Reale ; przekł. Patrycja Mikulska // Ethos. – 2010, nr 92, s. 23-36
* Choroba duszy

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu