Odpowiedzialność nauczyciela

Odpowiedzialność – można wyróżnić następujące znaczenie tego pojęcia: 1. obowiązek moralny lub prawny polegający na ponoszeniu konsekwencji swoich czynów; 2. cecha postępowania człowieka, będąca rezultatem sterowania tym postępowaniem w stosunku do innych i samosterowania własnym rozwojem; 3. podstawa samorealizacji, moralności, więzi społecznych; 4. wartość moralna przejawiająca się w przeżyciach psychicznych człowieka (osobowego „ja”) oraz w jego czynach”. (Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, Warszawa 2004, s. 772)

Bibliografia w wyborze „Odpowiedzialność nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2021 i zawiera 51 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga / pod red. Katarzyny Olbrycht. – Katowice : Wydaw. UŚ, 1995. – 108, [4] s. ; 24 cm.

2. Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. — 441 s. : il. ; 24 cm. – (Ewaluacja w Nadzorze Pedagogicznym)
M 212011 M 212012 (Opole)

3. Między brawurą a asekuracją : o odpowiedzialności w twórczości nauczycielskiej / Krystyna Ferenz // W : Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań / redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. – S. 15-33
M 215109 M 216644 M 216645 (Opole)

4. Moralne dylematy odpowiedzialnego pedagoga / Iwona Kozłowska // W : Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. – S. 125-138

5. Nauczyciel jako przywódca edukacyjny : wolność-odpowiedzialność-skuteczność / Marta Chrabąszcz. – Bibliogr. // W : Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 115-132
M 212011 M 212012 (Opole)

6. Nauczyciel wobec odpowiedzialności za wspomaganie uczniów w ich indywidualnym rozwoju / Anna Karpińska // W : Wychowanie, socjalizacja, edukacja : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Michałowi De Tchorzewskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej / redakcja Marzena Chrost, Krzysztof Jakubiak. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. – S. 767-781

7. Nauczyciele – odpowiedzialni obywatele: poradnik pozytywnego myślenia / Grzegorz Mazurkiewicz. – Bibliogr. // W : Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 15-28
M 212011 M 212012 (Opole)

8. Odpowiedzialność nauczyciela / Joanna M. Michalak // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. Ewa Różycka, Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 781-792
C 048754/III (Brzeg), C 58658/III (Kędzierzyn-Koźle), C 050908/III (Kluczbork), C 061191/III (Nysa), C 185300/III I 185301/III M 207472/III

9. Odpowiedzialność nauczyciela w pracy z uczniem trudnym wychowawczo / Beata Cieśleńska // W : Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w teorii i praktyce szkolnej / redakcja naukowa Beata Cieśleńska, Ewa Wiśniewska. – Płock : Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 2020. – S. 123-134

10. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy za nauczanie i wychowanie młodego człowieka / Zalewska Joanna // W : Edukacja : w stronę kluczowych wartości : materiały Sekcji VII Dziewiątego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Białymstoku 2016 / (pod redakcją Józefa Górniewicza) ; Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedra UNESCO. – Olsztyn ; Białystok : Centrum Badań Społecznych UWM : Katedra UNESCO UWM, 2007. – S. 105-112

11. Odpowiedzialność nauczycieli i rodziców za przygotowanie dzieci do zmian zachodzących w środowisku społeczno-przyrodniczym / Beata Cieśleńska // W : Edukacja przyrodnicza : w kręgu teorii i praktyki / redakcja Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. – S. 95-108
M 069982 (Nysa)

12. Odpowiedzialność pedagoga jako wartość edukacyjna / Iwona Kozłowska // W : Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls. – S. 111-124

13. Odpowiedzialność w doświadczeniu nauczycieli : czy odpowiedzialność jest siostrą mądrości? = Responsibility in the experience of teachers : is responsibility a sister of wisdom? / Marcin Frankowski // W : Sprawności moralne w wychowaniu : odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo / redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. – S. 113-135

14. Odpowiedzialność zawodowa nauczyciela : studium teoretyczno-empiryczne / Beata Cieśleńska ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2019. – 240 stron : ilustracja, wykresy ; 24 cm.

15. Odpowiedzialność zawodowa nauczycieli w kontekście efektywności uczenia się uczniów : granice i perspektywy / Małgorzata Taraszkiewicz. – Bibliogr. // W : Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 149-162
M 212011 M 212012 (Opole)

16. Odpowiedzialny nauczyciel – (nie)odpowiedzialna wspólnota – co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków / Hanna Kędzierska, Monika Maciejewska. – Bibliogr. // W : Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 83-95
M 212011 M 212012 (Opole)

17. Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli : studium teoretyczno-empiryczne / Joanna M. Michalak. – Warszawa : IBE, 2003. – 301 s. : ; tabl. ; 24 cm.
M 048851 (Brzeg)

18. Rozproszona odpowiedzialność nauczyciela, czyli o statystycznej istocie wychowania / Marek Kaczmarzyk. – Bibliogr. // W : Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 53-64
M 212011 M 212012 (Opole)

19. Szkoła jako „miejsce” w kontekście odpowiedzialności nauczycieli za przestrzeń edukacyjną / Justyna Nowotniak. – Bibliogr. // W : Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 97-114
M 212011 M 212012 (Opole)

20. Wspieranie samodzielności i odpowiedzialności nauczycieli – zadanie dyrektora szkoły / Ulrich Hammerschmidt. – Bibliogr. // W : Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 65-81
M 212011 M 212012 (Opole)

21. Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela / Stanisław Kowal. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. – 161, [2] s. ; 21 cm.

22. Wyzwania edukacyjne współczesnego świata a odpowiedzialność i etyczność działań nauczyciela = Education challenges of the contemporary world and responsibilty and ethics of teacher’s activities / Jolanta Szempruch, Joanna Smyła // W : Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze edukacji i kultury współczesnej : socjopedagogiczne szkice polemiczne / redakcja naukowa Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk. – Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2020. – S. 67-81

Artykuły w czasopismach:

23. Aksjologiczne przesłanki zawodu nauczyciela / Bożena Majewicz // Język, Religia, Tożsamość. – 2021, nr 1, s. 293-302
* Dostępne w Internecie: https://jezyk.religia.tozsamosc.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=217901

24. Kryzys odpowiedzialności pedagoga / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. – 2013, nr 10, s. 16-17

25. Między misją a profesjonalizmem : wybrane konteksty odpowiedzialności współczesnego nauczyciela = Between mission and professionalism : selected contexts of contemporary teacher’s responsibility / Hanna Rugała // Studia Paedagogica Ignatiana. – Vol. 23, [z.] 4 (2020), s. 67-86
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2020.4.003

26. Nauczycielska odpowiedzialność / Ewa Maćkowska // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 5, s. 5

27. Od kompetencji do odpowiedzialności / Łukasz Mrózek. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2014, nr 10, s. 5-8

28. Odmiany odpowiedzialności nauczyciela : rozważania kategorialne / Joanna M. Michalak // Colloquia Communia. – 2003, [nr] 2, s. 219-232

29. Odpowiedzialność dyscyplinarna : krok po kroku / Marcin Majchrzak // Sygnał. – 2017, nr 10, s. 38-39

30. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela bibliotekarza – uważaj, co mówisz i co robisz / Michał Kowalski // Nowoczesna Biblioteka 3.0. – 2020, nr 26, s. 14-16

31. Odpowiedzialność jako jedna z głównych cech nauczyciela profesjonalisty – w świetle teorii i praktyki / Stanisław Czygier // Problemy Profesjologii. – 2008, nr 1, s. 71-76

32. Odpowiedzialność jako wyzwanie dla nauczyciela / Katarzyna Gabryś // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2/3, s. 3-4

33. Odpowiedzialność nauczyciela / Karolina Dobrzycka // Metodyk. – Nr 14 (2019/2020), s. 21-22

34. Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków / Wojciech Sakłak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 1, s. 23-31

35. Odpowiedzialność nauczyciela za sens i jakość edukacji geograficznej / Maria Groenwald // Geografia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 29-32

36. Odpowiedzialność pedagogiczna nauczyciela współczesnej szkoły / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4/5, s. 17-19

37. Odpowiedzialność w edukacji versus dylematy etyczne pedagogów w kreowaniu postaw jednostkowych uczniów = Resposibility in education versus ethical dilemmas of teachers, carers and school counselors in creating individual attitudes of their pupils / Grażyna Genowefa Gajewska, Paweł Zapeński // Horyzonty Wychowania. – Vol. 17, nr 41 (2018), s. 135-148
* Dostępne w Internecie: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1465/1473

38. Odpowiedzialność w pracy nauczyciela / Iwona Wąsińska // Metodyk. – Nr 14 (2019/2020), s. 45-48

39. Odpowiedzialność w pracy nauczyciela przedszkola / Dorota Błaszkiewicz // Metodyk. – Nr 14 (2019/2020), s. 17-20

40. Poczucie odpowiedzialności moralnej nauczyciela wobec uczniów i jego rodziców / Marzenna Magda // Edukacja Otwarta. – 2002, nr 1/2, s. 95-103

41. Postępowanie dyscyplinarne / Monika Sewastianowicz. – (Akademia prawa dyrektora szkoły) // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 3, s. 21-26

42. Rola wartości uniwersalnych – odpowiedzialność w opinii nauczycieli = The role of universal values – responsibility in the view of teachers / Magdalena Barabas // Roczniki Teologiczne. – T. 65, z. 11 (2018), s. 163-172
* Dostępne w Internecie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/9413/9408

43. Rozumienie pojęcia „odpowiedzialność nauczycielska” a poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli / Joanna M. Michalak // Ruch Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4, s. 25-39

44. Rzecz o godności, autorytecie i odpowiedzialności nauczyciela w czasach chaosu aksjonormatywnego / Andrzej Michał de Tchorzewski // Horyzonty Wychowania. – Vol. 19, nr 50 (2020), s. 161-176
* Dostępne w Internecie:
https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1982/1981

45. Skargi na nauczycieli / Marcin Majchrzak // Sygnał. – 2016 nr 3, s. 14-18
* Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

46. Za co ta dyscyplinarka / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2019, nr 25, s. 4
* Karta Nauczyciela – zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela

47. Zadania nauczyciela-wychowawcy dotyczące odpowiedzialności za uczniów – w świetle „Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela” księdza Mieczysława Rusieckiego / Dariusz Adamczyk // Zeszyty Formacji Katechetów. – R. 16, nr 4 (2016), s. 89-98
* Dostępne w Internecie: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/204/208

48. Zakres autonomii i odpowiedzialności nauczycieli w Europie / Anna Smoczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 289-293
* Dostępne w Internecie:
http://bc.ore.edu.pl/Content/323/J%C4%99zyki+obce+6-2008_BC.pdf

49. Zawiadomienie o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. – 2020, nr 2, s. 6-9

50. Zbrodnia i kara, czyli odpowiedzialność nauczycieli… Cz. 1 / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 12, s. 11-12,14-15

51. Zbrodnia i kara, czyli odpowiedzialność nauczycieli… Cz. 2 / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 1, s. 16-21

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu