Nauczyciel plastyki

Zestawienie bibliograficzne „Nauczyciel plastyki” gromadzi wybór literatury z lat 2000-2022 i zawiera 22 opisy bibliograficzne dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji zawodowych nauczyciela plastyki. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej. Niektóre opisy zawierają linki do baz pełnotekstowych.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

 

1. Kompetencje współczesnego nauczyciela plastyki w kontekście jego aktywności życiowej : nauczyciel wychowawca jako człowiek odpowiedzialny za innych ludzi / Anna Panek // W : Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. – Kraków 2008. – S. 341-354

2. Model – wzorzec kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów artystycznych / Marta Szabelska-Holeksa. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. – 189 s. : il. ; 24 cm.

3. Nauczyciel plastyki wobec gry i przypadku jako istotnych elementów dzieła plastycznego / Cezary Marasiński // W : Sztukmistrze XXI wieku : rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 237-247
* Dostępne w Internecie: https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/28728/237-247%20Marasinski_Nauczyciel%20plastyki%20wobec%20gry.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 12.04.2023]

4. Niekompetentny pedagog czy pseudoartysta? : najczęstsze błędy w edukacji plastycznej / Agnieszka Materne // W : Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian / red. nauk. Elżbieta Magiera i Joanna Król. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US “Minerwa”, 2016. – S. 673-682

5. Pedagog sztuki – plastyki a rzeczywistość szkoły polskiej / Urszula Szuścik // W : Sztukmistrze XXI wieku : rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 31-41
* Dostępne w Internecie: : https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/28725/195-209%20Kunat_Potrzeby%20i%20oczekiwania.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 14.04.2023]

6. Potrzeby i oczekiwania nauczycieli plastyki w zakresie wspierania ich rozwoju zawodowego – komunikat z badań / Beata Kunat // W : Sztukmistrze XXI wieku : rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 195-209
* Dostępne w Internecie: https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/28725/195-209%20Kunat_Potrzeby%20i%20oczekiwania.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 12.04.2023]

7. Ranga nauczyciela plastyki i edukacji plastycznej w polskiej szkole – kierunki zmian / Beata Kunat // W : Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu / pod red. Agaty Cudowskiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie,  2011, s. 418-425
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2713/1/Beata_Kunat_Ranga_nauczyciela_plastyki_i_edukacji_plastycznej_w_polskiej_szkole_%e2%80%93_kierunki_zmian.pdf [dostęp: 12.04.2023]

8. Rysunek i wychowanie plastyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce po II wojnie światowej / Anna Marta Żukowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. — 455 s., [14] k. tabl., [12] s. tabl. : il., fot., portr. ; 24 cm.
C 202099 M 202156 (Opole)

9. „Spełnieni, ale niedoceniani”. Rozwój zawodowy nauczycieli plastyki / Beata Kunat. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2016. – 252 strony : ilustracje, wykresy
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6354/1/Beata%20Kunat_Spelnieni_ale_niedoceniani_Rozwoj_zawodowy_nauczycieli_plastyki.pdf [dostęp: 12.04.2023]

10. Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole : edukacyjne aspekty wychowania przez sztukę w kształceniu nauczycieli plastyki / Grażyna Stojak. – Kraków : “Impuls”, 2007. – 216 s. ; 24 cm.
M 049853 (Brzeg), M 052690 (Kluczbork), C 195753 M 196073 M 196074 M 196075 M 197353 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

11. Grupy zamknięte na portalach społecznościowych inspiracją dla nauczycieli edukacji plastycznej. Świat plastyki w wirtualnej rzeczywistości / Jasmina Al-Douri // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2021, nr 1, s. 101-121
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1371194 [dostęp: 13.04.2023]

12. Licea pedagogiczne jako forma kształcenia nauczycieli rysunku i wychowania plastycznego dla potrzeb szkół podstawowych w Polsce Ludowej / Anna Marta Żukowska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 3/4 (2005/2006), s. 93-116
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=17172 [dostęp: 14.04.2023]

13. Ośrodki metodyczne jako forma doskonalenia pracy zawodowej nauczycieli rysunku i wychowania plastycznego (lata 1945-1989) / Anna Marta Żukowska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes.  – Vol. 6 (2008), s. 85-102

14. Przygotowanie nauczycieli rysunku i wychowania plastycznego dla szkół ogólnokształcących w akademiach sztuk pięknych / Anna M. Żukowska // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2008, nr 1-2, s. 55-68
* Dostępne w Internecie: https://pho.znp.edu.pl/files/2015/12/P-H-O_1-2_2008_s.pdf [dostęp: 14.04.2023]

15. Status nauczyciela plastyki w systemie kształcenia estetycznego : (na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach płockich) / Maria Szymańska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 6, cz. 1 (2007), s. 337-345

16. Studia nauczycielskie jako forma kształcenia nauczycieli rysunku i wychowania plastycznego w Polsce po II wojnie światowej / Anna Marta Żukowska // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2005, nr 1/2, s. 109-140
* Dostępne w Internecie: https://pho.znp.edu.pl/files/2015/12/Przegl_Hist_Osw_1-2_2005.pdf [dostęp: 14.04.2023]

17. Trudny zawód nauczyciela plastyki / Beata Kunat // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 1, s. 50-54

18. Twórcza aktywność plastyczna nauczycieli edukacji wizualnej jako dziedzina ich rozwoju zawodowego / Beata Kunat // Dyskursy Młodych Andragogów. – 2014, nr 15, s. 185-194
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/431420 [dostęp: 14.04.2023]

19. Uniwersytecie ośrodki kształcenia nauczycieli wychowania plastycznego w latach 1945-1989 / Anna Marta Żukowska // Annales Universitetis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. – Vol. 8, [z.] 1, (2010), s. 83-103

20. Wychowanie przez sztukę jako integracyjny element współczesnej edukacji dzieci i młodzieży : kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji plastycznej / Maria Szymańska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 4, cz. 2 (2005), s. 545-561

21. Wychowanie przez sztukę w kontekście edukacji plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ernest Zawada // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 40, z. 2 (2022), s. 155-166
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1992711 [dostęp: 14.04.2023)

22. Wyższe szkoły nauczycielskie jako forma kształcenia nauczycieli wychowania plastycznego na potrzeby szkół podstawowych / Anna Marta Żukowska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 32 (2013), s. 328-343

 

 

Zob. też hasło: Aktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym i jej stymulowanie przez nauczycieli

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu