Miś Uszatek Ekologiem – VIII Międzyprzedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczny

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu  i Publiczne Przedszkole nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu zapraszają do udziału już w VIII Międzyprzedszkolnym Rodzinnym Konkursie Plastycznym pt. ,,Miś Uszatek Ekologiem” skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców oraz rodzeństwa. Zadaniem konkursowym jest wykonanie z pomocą najbliższych książeczki, w której to Miś Uszatek pokazuje jak Przedszkolaki mogą propagować postawy i zachowania ekologiczne.

Niech inspiracją do wykonania prac będą słowa Misia: Jestem Mały Miś i wiem od dziś, że warto EKOLOGIEM BYĆ! Środowisko ważna rzecz- Trzeba tylko chcieć!

Regulamin VIII Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Plastycznego pt. „Miś Uszatek Ekologiem”

Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu i RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zapraszają do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym  skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców oraz rodzeństwa. Zachęcamy przedstawicieli przedszkoli do udziału w naszym konkursie poprzez zaangażowanie środowiska rodzinnego do wspólnie podejmowanej aktywności plastycznej.

Niech inspiracją do wykonania prac będą słowa Misia: Jestem Mały Miś i wiem nie od dziś, że warto EKOLOGIEM BYĆ !
ŚRODOWISKO WAŻNA RZECZ –  TRZEBA TYLKO CHCIEĆ!

 Organizatorami konkursu są: Przedszkole Publiczne nr 28  im. Czesława Janczarskiego w Opolu oraz RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Opolu.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie z pomocą najbliższych książeczki,  w której to Miś Uszatek pokazuje jak Przedszkolaki mogą propagować postawy i zachowania ekologiczne.

 1. Cele konkursu:
 • zachęcanie do twórczości plastycznej
 • rozwijanie ekspresji dziecięcej
 • promowanie idei dbania o środowisko
 • zacieśnianie więzi rodzinnych
 • kształtowanie poczucia przynależności
 • integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym
 1. Uczestnicy Konkursu:
 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym wraz
  z rodzicami, rodzeństwem lub innymi członkami rodziny i osobami zaprzyjaźnionymi.
 1. Wymagania dotyczące prac:
 • Dzieci 3-4 lat, książeczka format A 4, maksymalnie 3 strony, technika dowolna
 • Dzieci 5-6 lat, książeczka format A 4, maksymalnie 5 stron, technika dowolna
 • Prace powinny zawierać czytelną metryczkę wg poniższego wzoru.

Karta zgłoszenia na VIII  Międzyprzedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczny pt. „Miś Uszatek Ekologiem”

VII  Międzyprzedszkolny Rodzinny  Konkurs Plastyczny

pt. „Miś Uszatek Ekologiem”

Imię i nazwisko dziecka  
Wiek dziecka  
Imię i nazwisko współautora/ów  
Stopień pokrewieństwa współautora/ów do dziecka

(mama, tata, brat, siostra…)

 

 

 1. Zgłaszanie prac do konkursu:
 • Każdy uczestnik składa jedną pracę, do której dołącza kartę zgłoszenia
  do konkursu.
 • Brak Katy zgłoszenia bądź metryczki skutkuje wykluczeniem pracy
  z konkursu.
 • Uczestnik konkursu (rodzic) ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu oraz podpisać „Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych” (zawarte w karcie zgłoszenia).
 • Prosimy przedstawicieli przedszkoli o złożenie prac plastycznych w podpisanych kopertach: „Miś Uszatek Ekologiem” pod adres: Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego, Opole Plac Teatralny 3 do dnia 7.06.2022 r.
 • Prace zgłoszone na konkurs zostają własnością organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z prac.
 1. Ocena i wyniki konkursu:
 • Jury powołane przez organizatora oceniać będzie prace według kategorii wiekowych: dzieci 3-4 letnie oraz dzieci 5-6 letnie, zwracając uwagę
  na zgodność z zadaniem konkursowym, pomysłowość, bogactwo technik plastycznych, wkład pracy dziecka oraz walory estetyczne.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: Przedszkola Publicznego nr 28 im. Czesława Janczarskiego www.pp28opoleprzedszkole.pl oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu www.pedagogiczna.pl.
 • Wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, dla laureatów przewidziane są nagrody.
 1. Opiekunowie konkursu: Ewelina Malcher i Izabela Szafranek

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: dyrektor.pp28@opoleprzedszkole.pl – w temacie: „Miś Uszatek” lub pod numer telefonu 77 4536722 w godzinach od 8.00-14.00.

 

„Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych”

 1. Oświadczam, że jestem współautorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
 2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia VIII Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Plastycznego pt. „Miś Uszatek Ekologiem”
 3. Oświadczam, że prawa autorskie do wykonanej pracy przenoszę na Przedszkole Publiczne nr 28 Czesława Janczarskiego w Opolu. Wyrażam zgodę
  na prezentowanie ww. pracy w ramach wystawy pokonkursowej, na jej publikację oraz wykorzystanie w ramach działalności Przedszkola i PBW w Opolu.
 4. Ja, niżej podpisany/a wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego, 45-056 Opole, pl. Teatralny 3
 5. Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego, 45-056 Opole, pl. Teatralny 3.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Publicznym nr 28 im. Czesława Janczarskiego możliwy jest pod numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem email: iod@cuw.opole.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w VIII Międzyprzedszkolnym Rodzinnym Konkursie Plastycznym pt. „Miś Uszatek Ekologiem” organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu i RZPWE Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w tym w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia lub Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanym z przeprowadzeniem VIII Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Plastycznego pt. „Miś Uszatek Ekologiem” a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom oraz osobom w związku z realizacją celów związanym z przeprowadzeniem VIII Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Plastycznego pt. „Miś Uszatek Ekologiem”,
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w VIII Międzyprzedszkolnym Rodzinnym Konkursie Plastycznym pt. „Miś Uszatek Ekologiem”

 

 

………………………………..                              ………………………………………………

Miejscowość, data                                                        Podpis rodzica

 

 

……………………………………………………………

Podpis/y pełnoletniego/ich współautora/ów