Ludowość

Książki:

1. Elementy ludyczności w twórczości Olega i Władimira Priesniakowowów (na materiale projektu Europa-Azja) / Anna Tyka // W : Rosja w zbliżeniach : szkice o literaturze rosyjskiej : księga jubileuszowa dedykowana profesor Barbarze Stempczyńskiej / pod redakcją Justyny Tymienieckiej-Suchanek, Andrzeja Polaka, Moniki Karwackiej ; przy współpracy Anny Tyki. – Katowice : “Śląsk” Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2016. – S. 281-302

2. Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku / pod red. Iwony Rzepnikowskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – 271 s. ; 21 cm.
M 61708 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 202133 (Opole)

3. Kultura i tradycja ludowa w polskiej myśli humanistycznej XIX i XX wieku / Wanda Paprocka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. – Wrocław etc. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – 147 s. ; 24 cm.
M 48310 (Kędzierzyn-Koźle), M 040646 (Kluczbork), M 147003 (Opole)

4. Liryka Teofila Lenartowicza wobec pieśni ludowej : (z zagadnień stylizacji ludowej) / Michał Zięba. – Wrocław ; Kraków etc. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. – 129, [2] s. : nuty, rys. ; 24 cm.
M 133644 (Opole)

5. Ludowość / Ryszard Wojciechowski // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 515-525
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 164484 I 164487 (Opole)

6. Ludowość u Mickiewicza : praca zbiorowa / pod red. Juliana Krzyżanowskiego i Ryszarda Wojciechowskiego. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. – 575, [4] s. ; 25 cm.
C 019109 MP 019110 (Opole)

7. Ludowość w literaturze Młodej Polski / Lesław Tatarowski. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991. – 388 s. ; 24 cm.

8. Ludowość w modzie : inspiracje folklorem i swojskością wśród polskich projektantów z okresu PRL / Magdalena Pasewicz-Rybacka // W : Folklor : tradycja i współczesność / pod. red. Roksany Sitniewskiej, Elwiry Wilczyńskiej i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – S. 187-206
M 054947 (Brzeg)

9. Od ludowości ironicznej do ludowości mistycznej : przemiany postaw estetycznych Słowackiego / Maria Korzeniewicz ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; [z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie]. – Wrocław etc. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – 148, [1] s. ; 21 cm.
M 127050 M 127051 M 125830 (Opole)

10. Pragnąca literatura : problemy pisarstwa ludowego i nurtu ludowego poezji współczesnej / Anna Kamieńska ; [oprac. graf. Barbara Pszczółkowska-Kasten]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964. – 370, [5] s. : il. ; 18 cm.
M 8935 M 7652 (Kędzierzyn-Koźle), M 009990 (Kluczbork), M 044292 (Opole)

11. Reminiscencje ludowości w nekrologach zakonnych / Igor Borkowski // W : Kultura wsi w egodokumentach / pod red. Huberta Czachowskiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – S. 235-247

12. Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego : (nurt ludowy w latach 1945-1975) / Stanisław Dubisz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – 209, [2] s. ; 24 cm.
M 49044 (Kędzierzyn-Koźle), M 148749 (Opole)

13. Tropami folkloru i literatury : studia slawistyczne / Józef Magnuszewski. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983. – 342, [2] s., [12] s. tabl. : il. ; 22 cm.
M 033200 (Brzeg), M 036858 (Kluczbork), M 060687 M 042689 (Nysa), M 132859 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

14. Chłop w kajdanach albo Po co nam ludowość dzisiaj / Waldemar Kuligowski // Dialog. – 2017, nr 6, s. 163-177

15. Chłop w stringach albo ludowość dzisiaj / Waldemar Kuligowski // Dialog. – 2005, nr 5, s. 47-56
* Problem autentyczności kultury ludowej

16. Elementy tradycji ludowej w międzywojennej poezji Stanisława Młodożeńca / Joanna Kulczyńska // Konteksty Kultury. – [Nr] 12, z. 1/2 (2015), s. 15-32

17. Historyzm i ludowość w “Żywych obrazach” : o dramaturgii Jana Karnowskiego / Daniel Kalinowski // Nasze Pomorze. – Nr 11 (2009), s. 227-239

18. Inspiracje ludowe w tekstach literackich / Dorota Nosowska // Cogito. – 2009, nr 18, s. 42-43
* Przykładowy temat prezentacji maturalnej

19. Jak wymyślono “ludowość na handel” : czyli o popieraniu przemysłu i sztuki ludowej w międzywojennej Polsce / Piotr Korduba // Artium Quaestiones. – [T.] 23 (2012), s. 55-111

20. Ludowość a ekslibris : wątki ludowe w księgoznaku i grafice kommemoratywnej / Krzysztof Marek Bąk // Studia Artystyczne. – Nr 3 (2015), s. 121-130

21. Ludowość i literackość w “Klechdach sezamowych” Bolesława Leśmiana : fragm. / Julia Sienkiewicz // Literatura Ludowa. – 1999, nr 3, s. 3-16

22. Ludowość jako element rzeczywistości : pierwiastki folklorystyczno-etnograficzne w twórczości Jacka Podsiadły : (rekonesans) / Tomasz Dalasiński // Literatura Ludowa. – 2011, nr 4/5, s. 3-13

23. Ludowość jako podstawowe źródło inspiracji w kulturze mniejszości narodowych na przykładzie twórczości Měrćina Nowaka-Njechorńskiego / Kinga Kijo // Zeszyty Łużyckie. – T. 42 (2008), s. 172-183

24. Ludowość w poezji Kochanowskiego / Julian Krzyżanowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1953, nr 4-5, s. 245-256

25. Ludowość w twórczości malarzy młodopolskich na przykładzie tematyki huculskiej / Agnieszka Jankowska-Mann. – Il. // Lud. – T. 85 (2001), s. 13-43

26. “Narodowa w formie, socjalistyczna w treści” : ludowość i folklor w projekcie paradygmatu kultury socrealistycznej (rekonesans) / Adam Mazurkiewicz // Literatura Ludowa. – 2014, nr 4-5, s. 13-24

27. Nurt ludowy w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego : zagadnienia języka stylu i stylizacji / Stanisław Dubisz // Przegląd Humanistyczny. – 1983, nr 4, s. 103-116

28. O ludowości w utworze “Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach” Jana Barszczewskiego / Agnieszka Borowiec // Slavia Orientalis. – R. 54, nr 3 (2005), s. 429-442

29. Obraz pracy w gospodarstwie chłopskim utrwalony w prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie Drogi przez wieś Wincentego Burka) / Marzena Miśkiewicz // Literatura Ludowa. – 2016, nr 2, s. 57-66

30. Paralelizmy ludowe w poezji Teofila Lenartowicza / Michał Zięba // Ruch Literacki. – 1978, z. 1, s. 19-30

31. Romantyczna ludowość pieśni solowych Stanisława Moniuszki do słów Jana Czeczota / Anna Nowak // Muzyka i Liryka. – Z. 9 (2000), s. 165-173

32. Romantyczny zachwyt ludowością : w kręgu “Ballad i romansów” Adama Mickiewicza / Klaudia Gmitrzak, Katarzyna Janiak // Notatnik Multimedialny. – R. 2, [nr] 1 (2009), s. 77-82

33. Sprawa ludowości w poezji Adama Mickiewicza / Julian Krzyżanowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1949, nr 11-12, s. 307-309

34. Z problemów odbioru klasyki w gimnazjum na przykładzie rozważań o ludowości ballad Adama Mickiewicza / Jolanta Fiszbak // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 1 (2010), s. 100-112

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu