Kształcenie nauczycieli

Niniejsza bibliografia “Kształcenie nauczycieli” zawiera 132 opisy bibliograficzne. Materiał uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / red. nauk. Daria Becker-Pestka Daria, Elżbieta Kowalik. Gdańsk ; Warszawa :Wyższa Szkoła Bankowa, CeDeWu, 2016. – 263 s. ; 24 cm.

M 064350 (Kędzierzyn-Koźle), M 216247-M 216248 (Opole)

2. Bezradność nauczyciela / Krzysztof Polak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. – 192, [1] s. ; 21 cm.

M 213119 (Opole)

3. Co z tą szkołą? : siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców / Joachim Bauer ; przeł. Andrzej Lipiński. – Słupsk :Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015. – 150, [10] s. ; 21 cm.

M 215082-M 215083 (Opole)

4. Codzienność szkoły: nauczyciel = The everyday life at school: the teacher /pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. – Kraków :”Impuls”, 2014. – 221 s. : il. ; 24 cm.

M 063071 (Kędzierzyn-Koźle), C 212366 (Opole), M 212381-M 212382 (Opole)

5. Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : „Trans Humana”, 2010. – 470 s. : il. ; 21 cm.

6. Dydaktyka akademicka: wybrane obszary badawcze / red. nauk. Anna Karpińska, lentyna Wróblewska. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, 2014. – 413 s. : il. ; 24 cm.

M 063168 (Kędzierzyn-Koźle), M 212383 (Opole)

7. Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej: zarys dydaktyki szczegółowej / Małgorzata Kozak. – Kraków :”Impuls”, 2014. – 163 s. : il. ; 24 cm.

M 213064 (Opole)

8. Edukacja pod prąd / Bogusław Śliwerski.  – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2008. – 303, [6] s. : tab. ; 24 cm.

C 183186 (Opole)

9. Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych / pod red. Marty Doroby i Edyty Borys. Olsztyn : Studio Avalon, 2012. – 236 s. : il. kolor., fot., wykr. ; 22 cm.

C 207429 (Opole)

10. Filozofia mistrzostwa pedagogicznego / tł. Tomasz Kowalik ; red. wyd. pol. Maria Kopsztein, Danuta Szligiewicz-Urban, Franciszek Szlosek]. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji – PIB ; Siemianowice Śląskie : Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Siemianowicki Ośrodek Szkoleniowy, 2010. – 358, [1] s. : il. ; 25 cm.

11. Historia wychowania w kształceniu nauczycieli :tradycja i współczesność, teoria i praktyka /red. Teresa Gumuła, Stanisław Majewski. – Kielce :Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. – 386, [2] s. : wykr. ; 24 cm.

C 208108 (Opole)
12. Informatyczne kształcenie i doskonalenie nauczycieli / Barbara Kędzierska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – 177, [3] s. : il., wykr. ; 21 cm.

C 192296, M 192385 (Opole)

13. Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w procesie kształcenia w szkole wyższej : pytania o efektywność kształcenia = The interdisciplinary and transdisciplinary in the process of education in higher school : the questions about the educational efficiency / red. nauk. Żanetta Kaczmarek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – 257, [2] s. : il. ; 24 cm.

M 214593 (Opole)

14. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji wspomagania Z. 4, Realizacja i podsumowanie działań /[red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 36 s. ; 30 cm.

M 063743 /IV (Kędzierzyn-Koźle), M 213913/IV (Opole), M 053720-22 /IV (Kluczbork), M 067943-4/IV (Nysa)

15. Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych / red. Ryszard Gmoch ; red. Anna Krasnodębska ; aut. Krystyna Duraj-Nowakowa ; Uniwersytet Opolski. –  Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – 331 s. ; 24 cm.

M 060324 (Kędzierzyn-Koźle), M C063605 (Nysa), C 189740, M 190968, M 208182 (Opole)

16. Krajowe Ramy Kwalifikacji a kształcenie nauczycieli – próba analizy / Stanisław Nowel // W : Dydaktyka akademicka : wybrane obszary badawcze / red. nauk. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2014. – S. 221-232

M 063168 (Kędzierzyn-Koźle), M 212383 (Opole)

17. Kreatywność w edukacji nauczyciela / Małgorzata Kabat. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. – 377, [1] s. : il. ; 24 cm.

18. Kształcenie kandydatów na nauczycieli : teoria, praktyka / pod red. Teresy Gumuły, Tadeusza Dyrdy. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006. – 483, [2] s. : il. ; 24 cm.

19. Kształcenie nauczycieli : modele, tendencje, wyzwania wielokulturowej rzeczywistości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Żmijewskiej. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. – 350 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

20. Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej : wyzwania i szanse / (red. Verity Donnelly. – Odense : Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, cop. 2011. – 108 s. ; 24 cm.

21. Kształcenie nauczycieli przyszłej szkoły / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej ; przy współpr. Wiesławy Kogut. Kraków : „Impuls”,2006. – 235, [1] s. : il. ; 24 cm.

C 194557, M 195345-195348, M 209518 (Opole)

22. Kształcenie nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865-1976 / Grażyna Kempa. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. – 243, [5] s. ; 24 cm.

C 206586 (Opole)

23. Kształcenie nauczycieli : wyzwanie i zaangażowanie /pod red. Witolda Bobińskiego, Jolanty Sujeckiej-Zając.Kraków :Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2019. – 191, [1] s. : faks., wykr. ;21 cm.

M 057187 (Kluczbork), M 220000 (Opole)

24. Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów / Krystyna Duraj-Nowakowa. – Wyd. 2. zm. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” : Wydawnictwo WAM, 2011. – 250, [1] s. ; 23 cm.

M 062050 (Kędzierzyn-Koźle), M 212798 (Opole)

25. Myślenie krytyczne w kształceniu nauczycieli- perspektywa porównawcza /Anna Odrowąż-Coaets. – Bibliogr. // W : Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej / red. Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – S. 139-149

M 054735 (Brzeg), M 064824 (Kędzierzyn-Koźle), M 069079 (Nysa), M 218097 (Opole)

26. Myślenie o nauczycielu i jego edukacji : z rekonstrukcji światów edukacyjnych nauczycieli nauczycieli = Thinking about a teacher and his education : from the reconstructed educational worlds of teachers’ teachers / Joanna Malinowska, Maria Jabłońska. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. – 186 s. : il. ; 24 cm.

M 203856 (Opole)

27. Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski. Kraków :”Impuls”, 2017. – 174 s. ; 24 cm.

M 064368 (Kędzierzyn-Koźle), M 054799 (Kluczbork), M 068442 (Nysa), M 216161-M 216162 (Opole)

28. Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania /red. Wolfgang Hoerner, Mirosław S. Szymański ; tł. tekstów niem. Mirosław S. Szymański, Dorota Sztobryn. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2005. – 289, [1] s. ; 24 cm.

M 049633 (Brzeg), M 061589 (Kędzierzyn-Koźle), M 051654 (Kluczbork), C 063616 (Nysa), C 201820, M 192090 (Opole)

29. Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość /red. Zdzisław Bartkowiak, Marzena Kowaluk, Marzena Samujło ; aut. Włodzimierz Prokopiuk. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 412 s. ; 24 cm.

C 196502, M 196559-M 196561 (Opole), M 209548 (Opole)

30. Nauczyciel przyszłości : materiały pokonferencyjne n.t. “Wizja kształcenia nauczyciela XXI wieku” / pod red. Witolda Wincenciaka ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Oddział Regionalny w Łomży. Łomża : [s. n.], 2011. – 159 s., [12] s. tabl. : il. (gł. kolor.), fot. ; 24 cm.

M 215302 (Opole)

31. Nauczyciel w edukacji przedszkolnej /red. Ewa Smak ; Uniwersytet Opolski. Opole :Uniwersytet Opolski, 2006. – 207 s. ; 24 cm.

C 049707 (Brzeg), M 049708 (Brzeg), M 063205 (Kędzierzyn-Koźle), M 051656 (Kluczbork), M 063613 (Nysa), C 193552, M 208612 (Opole)

32. Nauczyciel w szkole : jak przeżyć szkołę / Klaus Schaefer ; przekł. Joanna Mink. – Wyd. 2 w jęz. pol. – Gdańsk ; Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 205 s. ; 24 cm.

M 050225 (Brzeg), M 061081 (Kędzierzyn-Koźle), C 200086, M 200152-M 200154 (Opole)

33. Nauczyciel w szkole uczącej się : informacje o nowym systemie wspomagania / red. merytoryczna Marianna Hajdukiewicz, Jadwiga Wysocka. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 72 s. : rys. ; 30 cm.

M 063771 (Kędzierzyn-Koźle), M 053737-M 053739 (Kluczbork), M 067937-M 067939 (Nysa), M 213924-M 213925 (Opole)

34. Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. Kraków : „Impuls”, 2008. – 404 s. : il. ; 23 cm.

M 061729 (Kędzierzyn-Koźle), M 052169 (Kluczbork), C 199584, M 199646 (Opole)

35. Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej / Jolanta Szempruch. Wyd. 2 uzup. – Kraków :”Impuls” , 2012 – . 310 s. : il. ; 24 cm.

M 053126 (Kluczbork), M 211344 (Opole)

36. Nauczyciel wobec społecznych i edukacyjnych interpretacji swojego zawodu / Krystyna Leksicka. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. – 202 s. ; [16] s .tabl. : fot., wykr. ; 21 cm.

M 190467 (Opole)

37. Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. T. 2, Praktyka edukacyjna w perspektywie wyzwań XXI wieku / pod red. Anety Rogalskiej-Marasińskiej. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 274, [1] s. : il. ; 24 cm.

38. Nauczyciel : zawód, powołanie, pasja /red. nauk. Stanisław Popek, Adam Winiarz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009 . – 409 s. ; 24 cm.

C 050565 (Brzeg), M 201040 (Opole)

39. Nauczyciele i ich edukacja : w kręgu lwowskiej pedeutologii / Władysława Szulakiewicz. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 337 s. ; 19 cm.

40. Nieść kaganek oświaty… : dzieje kształcenia nauczycieli w Kluczborku (1953-1975) / Kazimierz Burtny, Bogdan Cimała, Zenon Jasiński. Opole :Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2013. – 378 s., [10] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

M 210367 (Opole)

41. Nowi nauczyciele na nowe czasy : z doświadczeń kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim 2000-2005 /aut. Marta Kochan-Wójcik.  – Wrocław : „MarMar”, 2005. – 363, [5] s. : il. ; 24 cm.

C 194143 (Opole)

42. O poprawę efektywności kształcenia / red. nauk. Leszek Pawelski.  – Szczecinek : Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, 2013. -325 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

M 211655 (Opole), M 211823 (Opole)

43. Obszary i przestrzenie edukacji: meandry, konteksty, dylematy: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. nauk. Eugenia Karcz-Taranowicz.  – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – 580 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.

M 214797 (Opole)

44. Od teorii do praktyki : rozwój zawodowy nauczyciela / Christopher Day ; wstęp Tadeusz Lewowicki ; przekł. Joanna Michalak. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 334 s. : il. ; 23 cm.

M 061176, M 062247 (Kędzierzyn-Koźle)

45. Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli : [praca zbiorowa] /red. Elżbieta Sałata ; aut. Henryka Kwiatkowska.  – Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2005 – .322 s. : il., wykr. ; 24 cm.

M 049518 (Brzeg), M 192774 – M 192775 (Opole)

46. Pedagogika przedszkolna: oblicza i poszukiwania /red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 403 s. : il. ; 23 cm.

C 054576, M 054663-M 54664 (Brzeg), C 068379, M 068830 (Nysa), M 215859-M 215861 (Opole)

47. Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle / Ligia Tuszyńska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – 241 s. ; 23 cm.

M 219905 (Opole)

48. Pedeutologia / Henryka Kwiatkowska ; kom. nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. – 260, [4] s. ; 24 cm.

C 198585, M 198633-M 198634, M 208320, M 208416, M 208662, M 208960 (Opole)

49. Pedeutologia : konteksty, dylematy, implikacje / Krystyna Duraj-Nowakowa. Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. – 177 s. ; 24 cm.

50. Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne / Jolanta Szempruch. Kraków :”Impuls”, 2013. – 383 s. : il. kolor. ; 21 cm.

M 062783 (Kędzierzyn-Koźle), C 053134 (Kluczbork), M 211235 (Opole)

51. Początkujący nauczyciel : studium przypadku / Robert V. Bullough ; przekł. Krzysztof Rogowski. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. – 184 s. ; 24 cm.

M 061231 (Kędzierzyn-Koźle), C 204352, M 204449 (Opole)

52. Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli /pod red. Elżbiety Sałaty ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego [etc.]. Radom :Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2009. – 492 s. :il. ; 24 cm.

M 215337 (Opole)

53. Problemy kształcenia i pracy nauczycieli / Tadeusz Lewowicki. Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2007. – 147, [1] s. ; 25 cm.

M 199395-M 199397 (Opole)

54. Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. –  Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 298 s. : il. ; 23 cm.

M 216053 (Opole)

55. Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli: spojrzenie międzykulturowe /pod red. Stanisława Dylaka, Ryszarda Pęczkowskiego, Pam Denicolo. –  Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. – 426 s. : wykr. ; 24 cm.

M 197440 (Opole)

56. Przyszłość kształcenia nauczycieli / Kazimierz Denek. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011. – 330 s. ; 21 cm.

M 215364 (Opole)

57. Rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli /Janina Janowska. – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – 224 s. ; 24 cm.

M 058196 (Kędzierzyn-Koźle)

58. Rozwój zawodowy nauczyciela /red. nauk. Henryk Moroz. – .Kraków :”Impuls”, 2005. – 297,[3] s. : il. ; 24 cm.

C 063912, M 063913 (Nysa), C 193844 (Opole)

59. Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli /Janina Janowska. – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 177 s. ; 24 cm.

M 060050 (Nysa), M 182743, M 182816 (Opole)

60. Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. – 531 s. ; 24 cm.

C 193854 (Opole)

61. Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli / Czesław Plewka. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2009. – 432 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

C 215365 (Opole)

62. Widoczne uczenie się dla nauczycieli : jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się / John Hattie [przekł. Zofia Janowska, współpr. Magdalena Pater, red. nauk, wstęp Jacek Strzemieczny, indeksy Jadwiga Kosmulska].  – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. – 392 s. ; 24 cm.

M 063739 (Kędzierzyn-Koźle), M 053767 (Kluczbork), M 067956 (Nysa), M 213943, M 216431 (Opole)

63. Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne / Joanna Wierzejska, Oresta Karpenko. Kraków : „Impuls”, 2015. – 264 s. : il. (w tym. kolor.) ; 24 cm.

M 215063 (Opole)

64. Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli / Anna Szczęsna. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. – 223, [3] s. : il. ; 24 cm. M 63739 (Kędzierzyn-Koźle), M 053767 (Kluczbork), M 067956 (Nysa)
65. Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań /red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska.  – Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. – 294, [1] s. : il. ; 23 cm.

M 216227 – M 216228 (Opole)

66. Współczesne trendy edukacji /pod red. Ewy Smak, Katarzyny Wereszczyńskiej, Anny Malec ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. – 288 s. : il. ; 24 cm.

M 214558, M 215954 – M 215956 (Opole)

67. Wybrane predyspozycje studentów wychowania fizycznego przygotowujących się do zawodu nauczyciela /Mirosława Szark-Eckardt. – Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – 285, [1] s. : fotogr., wykr. ; 23 cm.

M 219914 (Opole)

68. Wyznaczniki eutyfronicznego modelu kształcenia nauczycieli / Beata Pituła.  – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. – 147, [1] s. ; 21 cm.

M 206714 (Opole)

69. Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956 / Romuald Grzybowski. Wyd. 2. uzup. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – 519 s. : il. ; 23 cm.

M 061554 (Opole)

70. Znaczenie praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli / Małgorzata Żytko, Lidia Nowakowska, Dorota Sobierańska, Aleksandra Szyller. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – 156 s. ; 21 cm.

C 217566, M 217616 (Opole)

Artykuły z czasopism :

71. Akademickie kształcenie nauczycieli w Polsce – raport z badań / Bogusława Dorota Gołębniak, Sławomir Krzychała // Rocznik Pedagogiczny. – T. 38 (2015), s. 96-112

72. Atrakcyjność studiów pedagogicznych w opiniach studentów :analiza porównawcza /Anna Dudak. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 4, s. 193-201

73. Belfer XXI wieku / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 6, s. 14-15

74. Czego uczą studia? O ukrytych wymiarach uniwersyteckiej edukacji pedagogów i nauczycieli / Dorota Pauluk // Kultura i Edukacja. – 2010, nr 2, s. 161-175

75. Dlaczego nauczanie zintegrowane nie powinno dotyczyć muzyki? Cz. 2, Polska na tle Europy /Alicja Kozłowska-Lewna. – Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne. – 2019, nr 4, s. 19-29

76. Doktorat w pracy zawodowej nauczycieli :między afirmacją a dyskredytacją / Marta Kowalczuk-Walędziak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2017, nr 1, s. 158-165

77. Edukacja zdrowotna – w nowych standardach kształcenia nauczycieli / Barbara Woynarowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 5, s. 4-10

78. Eksperymentalne uczenie wychowania / Dariusz Stępkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2016, nr 2, s. 30-43

79. Idea zrównoważonego rozwoju w kształceniu studentów kierunków nauczycielskich /Aneta Rogalska-Marasińska. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2018, nr 3, s. 104-125

80. Innowacyjne kształcenie nauczycieli języków na przykładzie Facebooka / Elżbieta Gajek // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 1, s. 55-59

81. Jak kształcić nauczycieli XXI wieku? /Zofia Grudzińska // Sygnał. – 2017, nr 10, s. 11-15

82. Jezuickie seminaria nauczycielskie – pierwsze instytucjonalne formy kształcenia nauczycieli w Polsce / Anna Królikowska // Przegląd Oświatowo-Wychowawczy. – 2016, nr 3-4, s. 27-39

83. Każdy może być nauczycielem. Raport NIK pt. “Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela” / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2017, nr 4, s. 3-10

84. Kompetencje pedagogiczne studentów edukacji wczesnoszkolnej jednym z warunków zmiany rozwojowej uczniów / Joanna Nowak // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2015, nr 1, s. 81-91

85. Koncepcja kształcenia nauczycieli – wychowawców szkolnictwa specjalnego. Trwałość zmiana / Grażyna Dryżałowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2014, nr 4, s. 97-106

86. Konstruktywistyczne podejście do kształtowania u nauczycieli umiejętności kodowania /Katarzyna Ziębakowska-Cecot. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 125-132

87. Kształcenie akademickie nauczycieli / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. – 2013, nr 1, s. 8-17

88. Kształtowanie kompetencji społecznych nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego /Stefan T. Kwiatkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2015, nr 4, s. 171-178

89. Kształcenie – czynnikiem rozwoju zawodowego nauczycieli / Bogdan Urbanek // Nowa Szkoła. – 2017, nr 4, s. 22-27

90. Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego – opis sytuacji i propozycje dydaktyczne / Stanisław Dubisz, Katarzyna Jędryka // Poradnik Językowy. – 2012, z. 2, s. 5-16

91. Kształcenie nauczycieli w Polsce w oderwaniu od współczesnej pedagogiki / Dorota Klus-Stańska // Rocznik Pedagogiczny T. 34 (2011), s. 43-50

92. Kształcenie nauczycieli wf – potrzeby a rzeczywistość / Renata Czarniecka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2014, nr 1, s. 9-12

93. Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego – założenia a rzeczywistość / Seweryn Sulisz // Meritum. – 2012, nr 1, s. 46-51

94. Mankamenty kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych / Eugeniusz Kameduła // Nowa Szkoła. – 2017, nr 4, s. 11-21

95. Między etosem a zawodem : nauczyciel wobec zadań wychowawczych szkoły / Wanda Dróżka // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2014, nr 1-2, s. 131-154

96. Modelowanie jako strategia dydaktyczna w akademickim kształceniu refleksyjnych nauczycieli /Agnieszka Szplit // Edukacja Dorosłych. – 2016, nr 2, s. 131-139

97. Myślenie i działanie w liceach pedagogicznych a modernizacja kształcenia nauczycieli. Cz. 1,2 / Edward Dereń // Wychowanie na co Dzień” 2013, nr 4-5, s. 26-31 ; nr 6, s. 8-15

98. „Nauczyciel największą wartością naszego narodu” : retoryka, praktyk i skutki “reformy” kształcenia nauczycieli w Anglii i Walii /Eugenia Potulicka. – Bibliogr. // Rocznik Pedagogiczny. – T. 41 (2018), s. 115-150

99. O jakości kształcenia nauczycieli – uwagi niemodne / Tadeusz Lewowicki // Ruch Pedagogiczny. – 2010, nr 5-6, s. 5-22

100. O pedagogii i kształceniu pedagogicznym w dawnym i współczesnym Krakowie / Ryszard Ślęczka // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2014, nr 1-2, s. 74-86

101. Odnowione spojrzenie na standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej / Maciej M. Sysło // Meritum. – 2011, nr 3, s. 87-93

102. Opinie o przebiegu praktyki studenckiej jako źródło informacji o kompetencjach przyszłych nauczycieli / Małgorzata Sławińska, Milena Kaczmarczyk. – Bibliogr. // Edukacja. – 2019, nr 1, s. 159-169

103. Organizacyjne formy kształcenia nauczycieli przedszkoli w Łodzi w latach 1945-1989 /Aleksandra Feliniak, Wiesława Leżańska // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2016, nr 3-4, s. 122-143

104. Paradoksy procesu kształcenia nauczycieli / Seweryn Sulisz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 5, s. 16-22

105. Pomysł na szkołę uczącą się?  Zacznijmy od uczących się nauczycieli /Marcin Polak // Meritum. – 2018, nr 3, s. 15-19

106. Przygotowywanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych – niewykorzystane szanse / Anna Sajdak //Kultura i Edukacja. – 2010, nr 2, s. 106-115

107. 80 lat kształcenia nauczycieli na Śląsku – implikacje edukacyjne, społeczne i kulturowe / Stanisław Juszczyk // Edukacja. – 2010, nr 3, s. 100-111

108. Powstanie, rozwój i tradycja liceów pedagogicznych w Polsce, w kontekście edukacji nauczycielskiej współcześni / Edward Dereń // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 12, s. 27-35

109. Praktyczne kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji: refleksje i wnioski z realizacji projektu “Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła” / Beata Szurowska // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 5, s. 376-385

110. Praktyki pedagogiczne :potrzebne czy nie? / Ewa Kaczorek-Witterstejn // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 4, s. 58-59

111. Proces boloński a priorytet jakości kształcenia nauczycieli w Polsce / Inetta Nowosad, Mirosław S. Szymański // Edukacja. – 2010, nr 3, s. 5-22

112. Proces kształcenia pedagogicznego w rozumieniu studentów pedagogiki uczelni państwowych / Dorota Jankowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2010, nr 3, s. 101-123

113. Przemiany w kształceniu nauczycieli w kontekście wielokulturowości i eurointegracji /Alina Szczurek-Boruta // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 65-79

114. Przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie muzycznym / Ewa Kurnik // Edukacja Humanistyczna. – 2013, nr 1, s. 157-165

115. Reforma kształcenia nauczycieli a zmiany w strukturze kompetencji / Anna Wiłkomirska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2010, nr 1, s. 129-150

116. Rozważania nad praktykami /Aleksandra Górecka // Szkoła Specjalna. – 2014, nr 5, s. 360-363

117. Rozwój osobisty studentów pedagogiki /Joanna Łukasik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2016, nr 3, s. 120-129

118. Standardy kształcenia nauczycieli języka polskiego : założenia deklaracji bolońskiej /Grzegorz Ćwiertniewicz // Edukacja i Dialog. – 2015, nr 7/8, s. 73-80

119. Standardy kształcenia nauczycieli w oczach uczelni / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 1, s. 14-18

120. Studencka praktyka przedmiotowo-metodyczna / Ewa Fleszar // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2009, nr 1, s. 67-75

121. Szanse, cele i możliwości edukacji ekologicznej nauczycieli z wykorzystaniem mediów i webGIS /Joanna Angiel, Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2017, nr 2, s. 52-62

122. Szkoła jaka jest każdy widzi” : obraz współczesnej szkoły w opinii przyszłych nauczycieli / Tatiana Grabowska // Nowa Szkoła. – 2014, nr 2, s. 31-40

123. Szkoła nauczycielem stoi / Teresa Misiuk ; oprac. Us // Przegląd Oświatowy. – 2016, nr 12, s. 6

124. W Polsce długo nie było standardów kształcenia nauczycieli /Anna Dakowicz-Nawrocka ; oprac. Us // Przegląd Oświatowy. – 2016, nr 12, s. 7

125. Wiedzieć i umieć (o kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w społeczeństwie wiedzy) / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2009, nr 6, s. 19-24

126. Zawód w drodze / Maria Czerepaniak-Walczak // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 22, s. 13

127. Zmiany w modelu kształcenia nauczyciela polonisty / Anna Janus Sitarz // Polonistyka. – 2009, nr 4, s. 22-25

128. Wiedzieć i umieć (o kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w społeczeństwie wiedzy) / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2009, nr 6, s. 19-24

129. Zmiany w kształceniu nauczycieli : możliwe szanse – nowe wyzwania / Joanna Łukasik // Ruch Pedagogiczny. – 2012, nr 2, s. 119-126

130. Zmiany w kształceniu nauczycieli szansą na lepszą szkołę // Wychowawca. – 2020, nr 2, s. 5-7

131. Zmiany w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście antycypacji zawodu przez studentów /Małgorzata Suświłło. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 2, s. 3-13

132. Źródła i potrzeby kształcenia ustawicznego nauczycieli / Grzegorz Sanecki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, nr 1, s. 57-62

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : wrzesień 2020 r.