Książki naszych marzeń

I. Na stronach internetowych KO w Opolu oraz PBW w Opolu zostaną opublikowane wytyczne dotyczące realizacji Rządowego programu… – „Książki naszych marzeń”.

II. Założenia i harmonogram „Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2016-2020.

Wytyczne dotyczące realizacji programu (zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz. U. z 2015 r. poz. 759), zwanym dalej rozporządzeniem):

1. Szkoły konsultują planowane zakupy książek w terminie do 15 listopada 2015 r. z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu lub jej filiami (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i Nysa) oraz wybraną biblioteką publiczną – szkoła przesyła do ww. bibliotek listę książek planowanych do zakupu (listy książek wraz z danymi szkoły w formie tradycyjnej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: k.hermasz@pedagogiczna.pl i otrzymuje informację zwrotną.

2. Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo.
Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest zobowiązany do zorganizowania co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów (z wyłączeniem lekcji bibliotecznych). Informację o planowanych działaniach organ prowadzący szkołę lub organizator wydarzenia (szkoła) przekazuje do PBW w Opolu (tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: k.hermasz@pedagogiczna.pl, wg. poniższego wzoru) – minimum na 1 tydzień przed realizacją.

Temat imprezy, Miejscowość, Data i godzina, Gmina, Odbiorcy (np. uczniowie, rodzice, mieszkańcy itp.), Organizator (szkoła lub organ prowadzący).

PBW w Opolu na bieżąco będzie publikować na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl informacje o imprezach promujących czytelnictwo w województwie opolskim.
Szkoły będą upubliczniać informacje o imprezach promujących czytelnictwo, organizowanych przez PBW w Opolu oraz wybrane biblioteki publiczne (min. 1 biblioteka).

3. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami (odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły).

4. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej (zgodnie z zasadami organizacji projektu edukacyjnego).

5. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

6. Realizacja Rządowego programu… – „Książki naszych marzeń” odbywa się:
a) w części finansowej w roku budżetowym 2015 – sprawozdanie finansowe do 20 stycznia 2016 r.,
b) w części merytorycznej w roku szkolnym 2015/2016 – sprawozdanie merytoryczne do 15 czerwca 2016 r.

7. Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu (sprawozdania). Monitorowanie może obejmować min. następujące zagadnienia:
a) liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,
b) liczbę lekcji bibliotecznych, połączonych z promocją książek zakupionych w ramach programu,
c) liczbę wypożyczeń przypadających na nowo zakupione książki ,
d) ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 maja 2016 r.,
e) ogólną liczbę wypożyczeń w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.

8. “Organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację, podają do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia”.

 

Na stronie:
https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/pytania-i-odpowiedzi-3.html
znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące ww. programu.

Uruchomiono również specjalny formularz do przesyłania pytań :
https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/zadaj-pytanie

 

Wzór sprawozdania – organ prowadzący.

Wzór sprawozdania – szkoła.

 

 

Do pobrania