KAZANIA SEJMOWE / Piotr Skarga

Książki:

1. Język kazań księdza Piotra Skargi : grafia i ortografia, fonetyka z fonologią, fleksja, składnia / Anna Paluszak-Bronka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. – 192 s. ; 24 cm.

2. Kazania sejmowe / Piotr Skarga ; oprac. Janusz Tazbir ; przy współudz. Mirosław Korolko. – Wyd. 5 uzup. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995. – XCVIII,185 s. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 ; nr 70)
M 174215 (Opole)

3. „Kazania sejmowe” – kilka uwag o kontekście ikonograficznym i literackim / Barbara Milewska-Waźbińska // W : Piotr Skarga – w czterechsetną rocznicę śmierci / pod red. Bernadetty Puchalskiej-Dąbrowskiej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. – S. 9-28

4. Kaznodziejstwo sejmowe czasów stanisławowskich : zarys problemów / Magdalena Ślusarska // W : Seminaria bielańskie : prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej / red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak, Magdalena Ślusarska. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. – S. 41-69

5. Metafory odnoszące się do przyrody w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi / Kamila Wincewicz // W : Logos : filozofia słowa : szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury / pod red. nauk. Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Teologiczny. Instytut Filologii Polskiej, 2017. – S. 51-61

6. Motywy biblijne w „Kazaniach sejmowych” księdza Piotra Skargi / Roman Krawczyk // W : Veritatem revelare : księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. hab. Stefanowi Ewertowskiemu, prof. UWM w 40-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie urodzin / praca zbior. pod red. ks. Marka Karczewskiego, Sylwii Mikołajczak i Janusza Rucińskiego. – Olsztyn : Wydział Teologii UWM, 2017. – S. 141-155

7. O prozie Kazań sejmowych Piotra Skargi / Mirosław Korolko. – Warszawa : „Pax”, 1971. – 223, [3] s. ; 18 cm.
M 21452 (Kędzierzyn-Koźle), M 076146 (Opole)

8. Odrodzenie : czasy, ludzie, książki / Jerzy Starnawski. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1991. – S. 340-392 : Studia o Skardze
M 169650 M 169651 (Opole)

9. Opozycja swój-obcy w Kazaniach sejmowych Piotra Skargi / Kamila Wincewicz // W : Badania diachroniczne w Polsce II : między współczesnością a przeszłością / red. Anna Krzyżanowska, Małgorzata Posturzyńska-Bosko, Piotr Sorbet. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 125-139

10. Piotr Skarga / Janusz Tazbir. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1962. – 214, [6] s. : il., portr. ; 15 cm. – (Światowid : biblioteczka popularnonaukowa)
M 004197 (Brzeg), M 006629 (Kluczbork), M 004855 (Nysa), M 034691 (Opole)

11. Piotr Skarga „Kazania sejmowe” / oprac. Wiesław Solecki. – Warszawa : Jota, 1991. – 40 s. ; 15 cm. – (Przewodnik po Lekturach, ISSN 0867-1893 ; 64)
M 53501 (Kędzierzyn-Koźle)

12. Polityczno-społeczny wymiar działalności Piotra Skargi ukazany w „Kazaniach sejmowych” / Zbigniew Werra // W : Idee polityczne w europejskiej przestrzeni historycznej : studia nad wybranymi zagadnieniami / pod red. Zbigniewa Danielewicza, Jacka Knopka. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2020. – S. 169-182

13. Szermierz kontrreformacji – Piotr Skarga / Janusz Tazbir // W : Pisarze staropolscy. T. 2 / red. Stanisław Grzeszczuk. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1997. – S. 249-281
I 164896/II M 164895/II M 188815/II (Opole)

14. Złotousty kaznodzieja czy tyran dusz? : środki perswazji w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi / Kamila Wincewicz // W : Język pisarzy : środki artystycznego wyrazu / pod red. Tomasza Korpysza i Anny Kozłowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. – S. 21-32

Artykuły w czasopismach:

15. Czy faktycznie Piotr Skarga był prorokiem „upadku Polski i niedoli porozbiorowej”? / Krzysztof Obremski // Pamiętnik Literacki. – 2017, z. 3, s. 145-157
* Dostępne w Internecie: https://pamietnik-literacki.pl/pamietnik-literacki-3-2017 [dostęp: 15.09.2023 r.]

16. Deprecjonujące nazwy innowierców w „Kazaniach Sejmowych” Piotra Skargi / Kamila Wincewicz // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. – 2016, s. 275-287
* Dostępne w Internecie: http://zbc.uz.zgora.pl/Content/75296/19_wincewicz_deprecjonujace.pdf [dostęp: 15.09.2023 r.]

17. Językowy obraz Boga w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi / Kamila Wincewicz // Linguarum Silva. – T. 4 (2015), s. 77-91
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Linguarum_Silva/Linguarum_Silva-r2015-t4/Linguarum_Silva-r2015-t4-s77-91/Linguarum_Silva-r2015-t4-s77-91.pdf [dostęp: 15.09.2023 r.]

18. Językowy obraz szlachty w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi / Kamila Wincewicz // Poradnik Językowy. – 2015, z. 1, s. 89-98

19. „Kazania” nie tylko „sejmowe” : (w czterechsetlecie śmierci ks. Piotra Skargi) / Kazimierz Nowosielski // Topos. – 2012, nr 5, s. 96-101

20. „Kazania sejmowe” Piotra Skargi przykładem sztuki retorycznej – propozycja lekcji dla klasy I liceum i technikum / Elżbieta Orłowska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, z. 1 s. 47-51

21. Krytyka polskich wad narodowych a także elementów życia społecznego i politycznego w kazaniach ks. Piotra Skargi jako źródło do refleksji nad dzisiejszą kondycją państwa i narodu polskiego / Wojciech Polak // Studia Bobolanum. – 2013, [t.] 2, s. 101-113

22. Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612) : sylwetka Skargi i polskie wady narodowe w „Kazaniach sejmowych” i innych pismach / Stanisław Pyszka // Rocznik Filozoficzny Ignatianum. – T. 19, z. 1 (2013), s. 175-192
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/56 [dostęp: 15.09.2023 r.]

23. Manipulacja w reklamie i zabiegi retoryczne w „Kazaniach sejmowych” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 23, s. 33-35
* Przykładowe zadania na maturę ustną z języka polskiego

24. Myśl monarchistyczna w „Kazaniach sejmowych” księdza Piotra Skargi SJ / Arkadiusz Bożejewicz // Dialogi Polityczne. – 2021, [nr] 31, s. 175-191
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/DP/article/view/36672 [dostęp: 15.09.2023 r.]

25. Piotr Skarga rzecznikiem sprawiedliwych praw i właściwie pojętej wolności w Rzeczypospolitej : (na podstawie „Kazań sejmowych”) / Joanna Marszk // Rocznik Filozoficzny Ignatianum. – T. 24, z. 2 (2018), s. 108-131
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/1225 [dostęp: 15.09.2023 r.]

26. Poznaj Piotra Skargę / Krystyna Merska, Anna Łukasik // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 5, s. 9-10
* Projekt edukacyjny

27. Pytania z „Kazań sejmowych” Skargi i obrazu Mehoffera / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 4, s. 31-44
* M.in. temat: Jakich figur retorycznych użyto we fragmencie kazania księdza Piotra Skargi? Wymień figury i omów ich funkcje

28. Rewokacje antyczne w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi / Stanisław Stabryła // Nowy Filomata. – R. 18, nr 2 (2014), s. 241-249

29. Specyfika kazań ks. Piotra Skargi / Martyna Bieniek // Człowiek w Kulturze. – Nr 27 (2017), s. 391-406
* Dostępne w Internecie: http://www.czlowiekwkulturze.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7&Itemid=271&lang=pl [dostęp: 15.09.2023 r.]

30. Tematy dla liceum i technikum / Dorota Nosowska // Cogito. – 2022, nr 10, s. 38-41
* Zawiera m.in. temat do nowej matury w 2023 roku: Obraz Polski i Polaków. Omów na podstawie znanych ci fragmentów „Kazań sejmowych” Piotra Skargi

31. Tradycje polskiej myśli państwowej / Stanisław Zając // Wiadomości Historyczne. – 2009, nr 1, dod. „Obywatel, Parlament, Konstytucja”, s. 1-2

32. W przestrzeni „długiego trwania” : ideologia społeczno-polityczna „Kazań sejmowych” Piotra Skargi w kontekście scholastycznej kosmologii / Paweł Bohuszewicz // Pamiętnik Literacki. – 2005, z. 2, s. 95-122
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1242/W%20przestrzeni%20d%c5%82ugiego%20trwania.pdf?sequence=1 [dostęp: 15.09.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu