Kalendarium

1951 – powstaje Centralna Biblioteka Pedagogiczna w Opolu, która mieści się przy ul. Ozimskiej 55. Pierwszym pracownikiem biblioteki zostaje Janina Kośna. W marcu na stanowisko dyrektora biblioteki powołana zostaje Kamila Wartanowicz, która organizuje bibliotekę i jej powiatowe oddziały (w Brzegu, Kluczborku, Koźlu, Nysie, Oleśnie i Raciborzu). Zmiana nazwy biblioteki na Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu. Księgozbiór biblioteki opolskiej liczy 3288 tomów, księgozbiór bibliotek powiatowych 3261 tomów.

1953 – Przeniesienie siedziby biblioteki do lokalu przy ul Piastowskiej 18.

19571958 – Biblioteki powiatowe stają się samodzielnymi jednostkami budżetowymi. Powstanie biblioteki powiatowej w Krapkowicach.

1959 – Pierwsza pogadanka radiowa dla nauczycieli przygotowana przez PBW w Opolskiej Rozgłośni Polskiego Radia.

1962 – Powstaje Wydział Informacyjno-Bibliograficzny. Gościem PBW jest prof. Bogdan Suchodolski, którego wykładu wysłuchało 600 nauczycieli z Opolszczyzny.

1963 – Biblioteka zyskuje nowy lokal dla zbiorów obcojęzycznych przy ul. Strzelców Bytomskich 10.

1964 – Powstanie Wydziału Metodycznego. Przyznanie bibliotece sąsiedniego jednopiętrowego budynku. Biblioteka otrzymuje samochód Nysa-Towos zwany „bibliowozem”.

1965 – W konkursie na najlepiej pracującą pedagogiczną bibliotekę publiczną województwa opolskiego pierwsze miejsce zajmują biblioteki w Kluczborku i Koźlu.

1970 – Dyrektorem PBW zostaje Barbara Stasz.

1972 – Kuratorium Okręgu Szkolnego Opolskiego powołuje przy PBW w Opolu Państwową Komisję Egzaminacyjną na bibliotekarza szkolnego.

1975 – W wyniku nowego podziału terytorialnego następuje likwidacja powiatowych bibliotek pedagogicznych – w ich miejsce powstają filie PBW. Biblioteki w Oleśnie i w Raciborzu znajdują się w innych województwach.

1982 – W grudniu PBW w Opolu otrzymuje lokal przy ul. Kościuszki14.

1985 – Przeprowadzka do nowej siedziby.

1992 – Dyrektorem zostaje Jolanta Anna Kasprowicz.

1994 – PBW w Opolu obejmuje opieką merytoryczną i finansową 11 filii (Brzeg, Głubczyce, Grodków, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Niemodlin, Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie).

1997 – W wyniku powodzi zalany zostaje budynek filii w Kędzierzynie-Koźlu i magazyn przy ul. Piastowskiej w Opolu. Rozpoczęcie opracowania zbiorów w programie Lech BMS. Dyrektorem zostaje Jolanta Nowicka. Przekazanie tzw. „księgozbioru niemieckiego” do WBP w Opolu.

1999 – Od 1 stycznia organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Opolskiego, natomiast organem sprawującym nadzór merytoryczny pozostaje Kuratorium Oświaty w Opolu. Na stanowisko dyrektora powołany zostaje Jan Feusette. Zakup programu komputerowego Sowa. Powstanie Wydziału Promocji Biblioteki. Organizacja sesji naukowej „Edukacja regionalna w nowym systemie oświaty”.

2000 – Organizacja sesji naukowej „Przygotowanie nauczycieli do nauczania odbioru mediów”.

2001 – Włączenie do struktury filii w Oleśnie. Organizacja konferencji naukowej „Europa; Integracja, edukacja, kultura”. Uroczyste obchody 50-lecia PBW w Opolu.

2003 – Likwidacja filii PBW w Niemodlinie. W wyniku połączenia Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego i Wydziału Promocji powstaje Wydział Informacji i Promocji. Organizacja sesji naukowej „Po co nam Gałczyński?”.

2004 – Organizacja konferencji naukowej „Tożsamość europejska”.

2005 – Remont generalny siedziby PBW w Opolu. Opracowanie i wdrożenie programu pomocy maturzystom w przygotowaniu się do egzaminu ustnego nowej matury z języka polskiego. Rozpoczęcie budowy słownika motywów literackich.

2006 – Zakończenie remontu budynku biblioteki w Opolu oraz nowego budynku filii w Kluczborku. Zakup mebli i wyposażenia. Powstanie strony internetowej biblioteki i udostępnienie katalogów w Internecie. Organizacja konferencji naukowej „Media: sztuka wyboru”. Powstanie Internetowych Centrów Informacji w PBW i filiach. Do końca roku udało się skatalogować ok. 90 000 egzemplarzy książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych, a w bazach bibliograficznych znalazło się ponad 34 000 artykułów z czasopism, opracowanych z autopsji. Zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH. Rozpoczęcie budowy modułu bibliograficznego na stronie internetowej.

2007 – Konwersja baz i katalogów z programu SOWA do programu ALEPH. Rozpoczęcie retrokonwersji zbiorów (wpisywania do baz i katalogów elektronicznych blisko 500 000 zbiorów). Poprawa baz bibliograficznych po konwersji.

2009 – Zakończenie remontu generalnego budynku filii w Kędzierzynie-Koźlu. Zakup mebli i wyposażenia. Powstanie nowej strony internetowej (www.pedagogiczna.pl). Wydział Udostępniania i filie rozpoczynają elektroniczne udostępnianie zbiorów. Powierzenie przez zarząd Województwa Opolskiego roli wydawcy pisma społeczno-kulturalnego „Strony”, którego redaktorem naczelnym zostaje dyrektor biblioteki Jan Feusette (w latach 2009-2012 ukazało się 17 numerów). Powstanie strony internetowej wydawnictwa. Wydanie katalogu „Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu” oprac. przez Aleksandrę Paszkowską.

2010 – Wdrożenie modułu gromadzenia i prenumeraty czasopism. Rozpoczęcie budowy elektronicznego katalogu czasopism.

2011 – Obchody 60-lecia istnienia PBW w Opolu. Wydanie publikacji jubileuszowej „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Historia i współczesność (1951-2011)” pod red. Anny Zacłony oraz pierwszego tomu „Bibliografii Oświaty Śląska Opolskiego” opracowanej przez. Iwonę Kowalską i Annę Zacłonę.

2012 – Dyrektorem zostaje Dagmara Kawoń-Noga. Wdrożenie nowej wersji systemu Aleph. Organizacja I Opolskiej Sesji Bibliotekarzy Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych.

2013 – Powstanie Wydziału Komputeryzacji Biblioteki i pracowni reprograficznej. Rozpoczęcie budowy SCAN-PRESS pełnotekstowej bazy czasopism zawierającej 100 tytułów oraz elektronicznej archiwizacji zbiorów audiowizualnych MULTIMEDIA (sporządzenie kopii 670 filmów i udostępnienie ich na terenie biblioteki). Organizacja I Opolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej. Decyzją Samorządu Województwa Opolskiego zostaje zlikwidowanych 7 filii (Głubczyce, Grodków, Krapkowice, Namysłów, Olesno, Prudnik, Strzelce Opolskie). Inwentaryzacja i przekazanie majątku likwidowanych filii (193 423 jednostki materiałów bibliotecznych). Zakończenie remontu filii w Brzegu. Współorganizacja międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej „Biblioteki w kulturze Kresów. Kresowianie w bibliotekach w Polsce i na świecie” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Dyrektora Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu oraz Światowej Rady Badań nad Polonią. Zbiórka książek na Ukrainę.

2014 – I zakup dostępu do platformy książek elektronicznych IBUK Libra. Organizacja Festiwalu Arteterapii „Homo Creator” i konferencji o tematyce arteterapeutycznej. Udział w programie „Książki naszych marzeń”. Liczba odsłon modułu bibliograficznego w ciągu roku osiągnęła blisko 189 000. Ocieplenie i remont elewacji filii w Brzegu.

2015 – Zakończenie retrokonwersji. Wszystkie zbiory biblioteki liczące ponad 400 000 woluminów można zamawiać poprzez katalog on-line. Udostępnienie czytelnikom internetowej czytelni publikacji naukowych BN ACADEMICA oraz bazy PROBACJA. Wprowadzenie usługi „Zamów skan”. Organizacja II Opolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej. Utworzenie jedynej w województwie opolskim Pracowni Biblioterapii. Organizacja II Opolskiej Sesji Bibliotekarzy Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. Powstanie sieci współpracy i samokształcenia. Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3.

2016 – Przystąpienie do Konsorcjum Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Organizacja III Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego. Od 1 września Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu wchodzi w skład Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, którego dyrektorem jest Lesław Tomczak. Wicedyrektorem ds. bibliotecznych zostaje Dagmara Kawoń-Noga. Organizacja III Opolskiej Sesji Bibliotekarzy Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. Zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Projekt Edukacyjny organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3. Przeniesienie filii w Nysie do budynku przy ul. Kościuszki 10.

2017 – Wicedyrektorem ds. bibliotecznych zostaje Rafał Rippel. Organizacja dwóch edycji  konferencji pt. „Edukacja filmowa w szkole”, IV Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych, Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej  III edycji opolskiej “Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych” oraz grantu Opolskiego Kuratora Oświaty “Od manuskryptu do e-booka: miejsce biblioteki w nowoczesnej przestrzeni informacyjnej”. Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3.

2018 – Wyróżnienie Wydawnictwa PWN dla PBW w Opolu w kategorii „Największy przyrost zasobów w ciągu ostatnich 2 lat” w ramach akcji „Promocja e-czytelnictwa w bibliotece”. Podwojenie ilości dostępnych dla czytelnika książek w internetowej czytelni IBUK (244). Założenie przy PBW Opolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Otwarcie Punktu Informacyjno-Dydaktycznego Instytutu Goethego w Krakowie w PBW w Opolu oraz Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w filii PBW w Kluczborku. Rozszerzenie działań o charakterze biblioterapeutycznym – organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej pt. „Otwórz książkę, otwórz umysł”. Organizacja dwóch konferencji dla nauczycieli woj. opolskiego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty oraz V Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. Organizacja seminarium „BaśNIE Herberta: spotkanie z poetą w trzech odsłonach” oraz seminarium historyczno-dydaktycznego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w związku ze 100-leciem niepodległości Polski. Zebranie ok. 1000 książek w ramach akcji „Zaczytani” i przekazanie ich Zespołowi Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu. Wydanie drukiem II tomu publikacji „Oświata na Śląsku Opolskim: bibliografia w wyborze za lata  2000-2004”.

2019 – Wyposażenie PBW w urządzenie do okładania książek. Zapewnienie czytelnikom dostępu do pełnotekstowych edycji 1853 publikacji w czytelni internetowej IBUK-Libra. Organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej pt. ,,Biblioterapia – obszary spotkań i dialogu z literaturą” oraz VI Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Nowa przestrzeń czytania”. Rozbudowa modułu bibliograficznego na stronie PBW – scenariusze zajęć. Opracowanie i udostępnienie kolekcji opolskiego poety, Marka Jodłowskiego. Wykonanie osuszenia magazynu centralnego. Malowanie korytarzy i holu w budynku głównym PBW. Malowanie pomieszczeń filii w Kluczborku. Przeprowadzenie przez Kuratorium Oświaty w Opolu, zakończonej opublikowaniem na stronie internetowej nadzoru pedagogicznego, ewaluacji problemowej w PBW. Opracowanie i dystrybucja newslettera bibliotecznego. Zakup ergonomicznych i dedykowanych dla bibliotekarzy foteli. Organizacja pierwszej w woj. opolskim wystawy prac artystów malujących ustami i nogami. Powiększanie księgozbioru w ramach Punktu i Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego. Wymiana monitorów komputerowych na stanowiskach pracowniczych. Remont magazynu przy ul. Piastowskiej. Organizacja cyklu imprez kulturalno-literackich z okazji 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

2020 – Organizacja cyklu imprez w ramach „Dnia Języka Ojczystego na Śląsku Opolskim”. Organizacja IV Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej pt. ,,Biblioterapia w aktywizacji i integracji społecznej” oraz VII Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Bibliotekarz w pracy zdalnej”. Uzyskanie dofinansowania do realizacji projektu pt. „Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie – ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu”. Rozbudowa strony internetowej biblioteki o moduły wspierające pracę zdalną nauczycieli w trakcie pandemii. Rozbudowa katalogu usług cyfrowych dla czytelników. Uruchomienie wersji 22 programu bibliotecznego ALEPH. Malowanie wypożyczalni, czytelni, pomieszczeń pracowniczych oraz sanitariatów na parterze w budynku głównym biblioteki. Zakup monitorów, laptopów oraz zestawów do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Zakup skanera na potrzeby digitalizacji czasopism oraz odkurzacza do zbiorów bibliotecznych. Rozbudowa zasobów Opolskiego Centrum Biblioterapii oraz Bibliograficznego Centrum Informacji Pedagogicznej.

2021 – Organizacja jubileuszu 70-lecia PBW w Opolu. Cykl wykładów otwartych „Człowiek, dzieło, historia”, konkurs na projekt ekslibrisu, wydanie pamiątkowego stempla i okolicznościowej pocztówki. Organizacja pleneru malarskiego z udziałem uczniów Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu. Organizacja wystaw: „Starodruki w zbiorach PBW w Opolu” w Muzeum Śląska Opolskiego, wystawy plenerowej na opolskim rynku „Zatrzymaj się na chwilę – Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu” oraz wystawy „70 lat PBW w Opolu”. Organizacja uroczystości jubileuszowej (25 października 2021 r.) w Filharmonii Opolskiej. Wydanie czterech publikacji książkowych: monografii jubileuszowej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu 1951-2021: historia, działalność, zasoby, ludzie, Katalogu wystawy „Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu”, trzeciego tomu „Oświaty na Śląsku Opolskim”, materiałów z IV Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej. Organizacja I Ogólnopolskiego Sympozjum Czytelniczego oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, VII edycji opolskiej „Biblioterapia w izolacji społecznej”. Wprowadzenie w PBW w Opolu oraz w filiach w Nysie i Kluczborku możliwości dokonywania opłat za usługi w sposób bezgotówkowy, za pomocą terminala kart płatniczych. Zakup specjalistycznego skanera wraz z oprogramowaniem do digitalizacji starodruków. Odnowienie elewacji oraz rewitalizacja otoczenia magazynu książek przy ul. Piastowskiej 18a. Remont saloniku książki zabytkowej.