Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów jako wyzwanie edukacyjne XXI wieku

Artykuł 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wskazuje, że system oświaty w Polsce zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalnych form pracy dydaktycznej, pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
Indywidualizacja przejawia się w dostosowaniu do potrzeb i możliwości uczniów strategii edukacyjnych i wychowawczych, wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniem, na każdych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli.
Niniejszy materiał bibliograficzny dotyczący indywidualizacji procesu kształcenia uczniów zawiera 93 opisy bibliograficzne. Materiał uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone są sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte :

1. Cele uczenia się : jak pomóc uczniom zrozumieć każda lekcję / Connie M. Moss, Susan M. Brookhart ; przekł. [z ang.] Weronika Gasperczyk.  – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. – 222, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.

Sygn. M 63689 Kędzierzyn-Koźle, M 053736 (Kluczbork), M 067624, M 067756 (Nysa), M 213733-M213734 (Opole)

2. Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych : (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) / Beata Jachimczak. – Kraków : „Impuls”, 2011. – 247, [2] s. : il. ; 24 cm.

3. Dydaktyka komplementarna / Wiesław Andrukowicz. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2004. – 182 s. ; 24 cm

4. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 306 s. ; 24 cm

Sygn. C 060982 (Kędzierzyn-Koźle), C 199673 (Opole)
5. Indywidualizacja kształcenia / Krzysztof Kruszewski // W: Sztuka nauczania : podręcznik akademicki. [T.1], Czynności nauczyciela / red. nauk. Krzysztof Kruszewski. Wyd. 7 zm., 1 dodr.  – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – S. 128-140

Sygn. C 051491/I  (Kluczbork), C 193328/I, M 193268/I, M 193440-M 193442/I, M 209480/I (Opole)

6. Indywidualizacja kształcenia : dydaktyka różnicowa / Tadeusz Lewowicki. – Warszawa   :Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 333, [2] s. ; 20 cm.

Sygn. M 023011-13 (Brzeg), M 034128-30 (Kędzierzyn-Koźle), M 029850 (Kluczbork), M 031161-3 (Nysa), M 108238-9, M 108169-71 (Opole)

7. Indywidualizacja kształcenia uczniów zdolnych na poziomie ponadgimnazjalnym : wybrane zagadnienia / Magdalena Marzec // W : Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej .-Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP , cop. 2013 .- S. 92-102

Sygn. M 211145-M 211146/II (Opole)

8. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej : ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych / Magdalena Christ. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – 215, [5] s. ; 25 cm

9. Indywidualizacja w nauczaniu / Anna Sajdak // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2. [G-Ł] / red. Ewa Różycka.  – Warszawa : ŻAK Wydawnictwo Akademickie, 2003. –S. 298-306

Sygn. C 058651/II (Kędzierzyn-Koźle), C 050756/II (Kluczbork), C 061191/II (Nysa), C 185300/II, I 185301/II, M 207472/II (Opole)

10. Indywidualizacja w problemowym nauczaniu uspołeczniającym w szkole podstawowej /Jerzy Kujawiński ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Poznaniu. –  Poznań : IKNiBO, 1978. – 210, [25] s. ; 21 cm.

Sygn. M 110104 (Opole)

11. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik dla nauczycieli historii / Małgorzata Machałek ; współpr. Jarosław Usowicz. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. – 104 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

Sygn. M 062267-M062271 (Kędzierzyn-Koźle), M 053198-M 053207 (Kluczbork), C 067039, M 067040-M 067048 (Nysa), C 210340, M 210375-M 210378 (Opole)

12. Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : „Universitas”, 2017. – 344 s. : il. ; 21 cm.

Sygn. M 216481 (Opole)

13. Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : teoria i badania / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz. Warszawa :Wydawnictwo Akademickie “Żak” :Fundacja Centrum Transfeu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, 2015. – 322, [1] s. : il. ; 24 cm.

Sygn. M 214262-M 214262, M 215100-M 215101 (Opole)

14. Kształtowanie indywidualności, kluczowy paradygmat edukacji (wybrane problemy w ujęciu historycznym i współczesnym) / Lucjan Turos. – Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1997. – 206, [1] s.  ; 20 cm.

Sygn. M 180670 (Opole)

15. Owocna edukacja : indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu / Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. –  Kielce : MAC Edukacja – Grupa Edukacyjna, 2011. – 87, [37] s. :  il. (w tym kolor.) ; 28 cm

16. Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna / pod red. Marty Myszkowskiej-Litwy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,. 2011. – 280, [1] s. : il. ; 24 cm.

17. Perspektywy indywidualizacji kształcenia. Raport o stanie badań / Krzysztof Konarzewski. –  Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2011. – 82 s. ; 30 cm

18. Praca domowa ucznia a indywidualizacja nauczania / Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak // W : Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych  “Universitas” , cop. 2005. – S. 121-141

Sygn. M 060979 (Kędzierzyn-Koźle), C 190117, M 190333 (Opole)

19. Problem indywidualizacji kształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej a zastosowanie teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera / Magdalena Franiel // W: System integralny w edukacji dziecka : konteksty i konsekwencje zmian : praca zbiorowa / pod red. Heleny Siwek i Małgorzaty Bereźnickiej. – Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2011. – S. 72-78

20. Problemy indywidualizacji nauczania / Krystyna Kuligowska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1975. – 229, [1] s. ; 21 cm.

Sygn. M 017920-M 017924 (Brzeg), M 028397-M 028398, M 029196, M 029201 (Kędzierzyn-Koźle), M 025662-M 025663 (Kluczbork), M 024027, M 024059 (Nysa), M 112511 (Opole)

21. Program indywidualizacji procesu nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III : owocna edukacja / Elżbieta Chmielewska ; [rys. Magdalena Pilch]. – Kielce :MAC Edukacja – Grupa Edukacyjna, 2011. – 96 s. : il. kolor. ; 24 cm.

22. Psychologia różnic indywidualnych : wybrane zagadnienia / Bolesław Hornowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – 223, [1] s. : il. ; 21 cm.

Sygn. M 037521-M 037524 (Brzeg), M 047307-M 047309 (Kędzierzyn-Koźle), M 039693-M 039694 (Kluczbork), M 046415-M 46418 (Nysa), M 142815, M 142980-M 142981 (Opole)

23. Strategia indywidualizacji w dydaktyce inkluzyjnego kształcenia religijnego / Elżbieta Bednarz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 2017. – 421 s. : il. ; 24 cm

24. Sztuka nauczania. [T. 1], Czynności nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Krzysztof Kruszewski. – Wyd. 7 zm. – Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – 530, [1] s. : il. ; 24 cm.

Sygn. M 045588/I, M 045560/I (Brzeg), C 061821/I (Nysa), C 192238/I, M 193268, M 193440-193444, M 193480 (Opole)

25. Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Kraków :Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. – 294, [1] s. : il. ; 23 cm.

Sygn. M 216227-M 216228 (Opole)

26. Zasada indywidualizacji w nauczaniu języka polskiego / Helena Wolny. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. – 111, [1] s. ; 21 cm.

Sygn. M 025227-M 025231 (Brzeg), M 031672-031673 (Kluczbork), M 033676-M 033680 (Nysa)

27. Zróżnicowanie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej a potrzeba indywidualizacji
/ Ewa Skrzetuska // W: Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela : stan faktyczny i postulowany / red. Ryszard Skrzyniarz, Anna Lendzion, Katarzyna Braun. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2012. – S. 207-221

Artykuły z czasopism :

28. Diagnoza na starcie. Diagnoza edukacyjna w pracy z nowymi uczniami i indywidualne podejście do uczniów / Katarzyna Trojańska // Sygnał. – 2016, nr 9, s. 39-41

29. Dostosowanie oddziaływań wychowawczo-profilaktyczno-terapeutycznych do indywidualnych potrzeb ucznia / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 70, s. 46-48

30. Droga do wszechstronnego rozwoju : (czy w szkole możliwa jest indywidualizacja?) / Małgorzata Rey // Psychologia Wychowawcza. – 2015, nr 4, s. 23-28

31. Dysharmonie rozwojowe a indywidualizacja pracy z dzieckiem / Justyna Cieślińska, Agnieszka Skowrońska-Pućka //Remedium .-2014 , nr 9 , s. 8-9

32. Edukacja Indywidualna : stwórzmy lepszych obywateli / Piotr Bińczak // Edukacja i Dialog. –2014, nr 7/8, s. 18-22

33. Im mniej, tym lepiej / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. – 2016, nr 2, s. 27-28

34. Indywidualizacja a motywowanie ucznia do aktywności / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 1, s. 70-78

35. Indywidualizacja a personalizm w kształceniu / Ewelina Krzymowska // Wychowawca. – 2016, nr 9, s. 8-9

36. Indywidualizacja drogą do sukcesu każdego dziecka /Alicja Dorozińska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 9, s. 48-49

37. Indywidualizacja działań edukacyjnych / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu . – 2010 , nr 5 , s. 26-30

38. Indywidualizacja jako nadrzędna zasada działań edukacyjnych wobec osób niepełnosprawnych / Beata Rola // Meritum .-2009 , nr 2 , s. 33-35

39. Indywidualizacja jako zasada pracy z dzieckiem / Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska // Bliżej Przedszkola . – 2011 , nr 10 , s. 108-109

40. Indywidualizacja kształcenia : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2016, nr 9, s. 13

41. Indywidualizacja kształcenia : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2017, nr 6, s. 55-62

42. Indywidualizacja kształcenia : idee, metody, narzędzia / Maciej M. Sysło // Edukacja i Dialog . – 2013 , nr 1-2 , s. 24-31

43. Indywidualizacja kształcenia szansą urzeczywistnienia potrzeb i możliwości uczniów / Agnieszka Hłobit // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). – 2015, nr 1, s. 113-121

44. Indywidualizacja motywowania / Karolina Piotrowska // Wychowawca. – 2016, nr 3, s. 12-13

45. Indywidualizacja nauczania / Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak // Magazyn Dyrektora Szkoły . – 2011 , nr 6 , s. 26-28

46. Indywidualizacja nauczania języka obcego w grupie zróżnicowanej /Halina Wachowska // Życie Szkoły. – 2017, nr 2, s. 13-16

47. Indywidualizacja nauczania matematyki – co to takiego? / Krystyna Dałek // Dyrektor Szkoły . – 2011 , nr 2 , s. 71-74

48. Indywidualizacja nauczania : praktyczne inspiracje /Anna Lewandowska-Muller // Życie Szkoły. – 2012, nr 1, s. 14-15

49. Indywidualizacja nauczania w reformie szkolnictwa / Lesław Lachowicz. – Lider .-2003 , nr 4 , s. 26-27

50. Indywidualizacja od A do Z : tworzenie projektu edukacyjnego / Dariusz Skrzyński //
Doradca Dyrektora Szkoły . – 2012 , [nr] 20 , s. 54-57

51. Indywidualizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem /Justyna Cieślińska, Agnieszka Skowrońska-Pućka // Remedium. – 2014, nr 7-8, s. 14-15

52. Indywidualizacja pracy młodszych uczniów w teorii i praktyce / Gabriela Kryk // Nowa Szkoła. – 2016 nr 2, s. 18-26

53. Indywidualizacja pracy w przedszkolu / Janina Wołot // Doradca Dyrektora Przedszkola . – 2011 , [nr] 26 , s. 58-61

54. Indywidualizacja pracy z dzieckiem odroczonym od obowiązku szkolnego / Wiesława Mądrowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 7, s. 30-33

55. Indywidualizacja pracy z uczniem / Małgorzata Łoskot // Polonistyka. – 2016, nr 6, dod. “Akademia rozwoju nauczyciela”, s. 32-34

56. Indywidualizacja pracy z uczniem : jak to robić w licznej klasie? / Małgorzata Łoskot // Polonistyka . – 2016 , nr 6 , s. 32-34

57. Indywidualizacja pracy z uczniem : jak to robić w licznej klasie? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2016, [nr] 83, s. 43-46

58. Indywidualizacja pracy z uczniem z zaburzeniami komunikacji językowej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny . – 2011 , [nr] 29 , s. 48-49

59. Indywidualizacja procesu kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym jako potrzeba i wyzwanie współczesnych czasów / Iwona Micorek // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2016, nr 74, s. 49-54

60. Indywidualizacja procesu kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym jako potrzeba i wyzwanie współczesnych czasów / Magdalena Christ //Monitor Dyrektora Przedszkola . – 2016 , [nr] 74 , s. 49-54

61. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów jako wyzwanie edukacyjne w XXI wieku / Magdalena Christ // Colloquium. – 2013, nr 1, s. 19-36

62. Indywidualizacja procesu nauczania a akwizycja drugiego języka u najmłodszych / Agata Hofman // Języki Obce w Szkole . – 2007 , nr 4 , s. 45-49

63. Indywidualizacja procesu nauczania a teoria inteligencji wielorakich / Katarzyna Wójcik
// Wszystko dla Szkoły . – 2008 , nr 12 , s. 16-17

64. Indywidualizacja w terapii pedagogicznej / Aneta Paszkiewicz //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . – 2010 , nr 4 , s. 29-33

65. Indywidualizacja w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej – mit czy rzeczywistość / Alicja Kubik // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T.34, z. 2  (2015), s. [112]-122

66. Indywidualny tok nauczania szansą dla ucznia / Jan Lewandowski // Głos Pedagogiczny . – 2011 , [nr] 34 , s. 47-49

67. Jak indywidualizować nauczanie w zespole klasowym? Cz. 1 / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. – 2017, nr 5, s. 29-31

68. Jak indywidualizować nauczanie w zespole klasowym? Cz. 2 / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. – 2017, nr 6, s. 30-31

69. Jak indywidualizować nauczanie w zespole klasowym? Cz. 3 / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. – 2017, nr 7-8, s. 54-55

70. Jak indywidualizować pracę ucznia? /Magdalena Gancarz // Nauczanie Początkowe. – 2012/2013, nr 3, s. 81-85

71. Każde dziecko jest inne / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. – 2015, nr 2, s. 29-30

72. Kiedy zdolności to za mało / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 84, s. 13-16

73. Literatura dotycząca indywidualizacji w procesie nauczania i wychowania /Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 97-105

74. Metody pracy z sześciolatkiem / Sławomira Załęska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 4, s. 10-13

75. Między standaryzacją a indywidualizacją, czyli jak pomóc uczniom z trudnościami w nauce /Bogumiła Ogrodowczyk, Joanna Pocałuń // Meritum. – 2010, nr 3, s. 57-58

76. Na drodze ku indywidualizacji : typy uczniów a ogólne wskazówki dotyczące przeprowadzania z nimi rozmów / Janusz Żmijski // Emocje .-2011 , nr 1 , s. 20-23

77. Nadzór nad indywidualizacją pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola . – 2014 , [nr] 55 , s. 56-57

78. Nauczanie indywidualne a paragrafy / Alicja Krztoń // Edukacja i Dialog .-2005 , nr 8 , s. 58-61

79. Nauczanie indywidualne jako czynnik rozwoju gimnazjalisty : studium przypadku – wstępna prezentacja wyników badań / Krzysztof Przybylski // Wychowanie na co Dzień . – 2011 , nr 12 , s. 19-22

80. Nauczanie indywidualne – potrzeba czy wymysł? / Katarzyna Bocheńska // Edukacja i Dialog . – 2005 , nr 8, s. 53-57

81. Nauczanie zindywidualizowane w klasach IV-VI / Ewa Gałązka // Wychowawca. – 2016, nr 9, s. 11

82. Nauka przychodzi łatwiej, gdy wykonujemy coś samodzielnie : o indywidualnej pracy z uczniem / Aleksandra Walewska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 3, s. 79-85

83. Nowe technologie a indywidualizacja nauczania / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 4, s. 47-49

84. Plan daltoński odpowiedzią na indywidualizację w nauczaniu / Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel // Meritum. – 2012, nr 1, s. 37-40

85. Pozwólmy uczniom rozwinąć skrzydła / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. -2010, czerwiec, s. 44-45

86. Praktyczne wskazówki dotyczące indywidualizacji i dostosowania wymagań w pracy z uczniem o SPE. – (Narzędziownia) // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 95, s. 37-41

87. Refleksje wokół indywidualizacji kształcenia / Małgorzata Brędel // Katecheta. – 2002, nr 4, s. 61-65

88. Respektowanie indywidualnych różnic w koncepcji kształcenia integralnego / Irena Tarkowska // Życie Szkoły. -1999, nr 8, s. 563-566

89. Synergia w zindywidualizowanym kształceniu / Stefan Szałach // Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych. – 2008, Z. 2, s. 99-104

90. Technologia nauczania modułowego jako środek realizacji dyferencjacji i indywidualizacji w nauczaniu zawodowym / Bolesław Bielak //Nowa Edukacja Zawodowa .-2005 , nr 5 , s. 5-8

91. Teoria Jeana Piageta a indywidualizacja procesu nauczania dzieci w wieku przedszkolnym : na przykładzie języka angielskiego jako języka drugiego / Agata Hofman // Języki Obce w Szkole .-2007 , nr 3 , s. 46-52

92. Wiedza nauczycieli o twórczości a szanse wspierania kreatywności dzieci /Józefa Bałachowicz // Ruch Pedagogiczny. – 2014, nr 4, s. 51-68

93. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – projekt rządowy / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny .- 2011 , [nr] 26, s. 61-62

 

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu