Grzeczność

Książki:

1. Formy adresatywne w powieści „Druga żona” Józefa Korzeniowskiego / Jowita Żurawska-Chaszczewska. – Bibliogr. // W : Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze / red. nauk. Leonarda Mariak. – Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. – S. 271-282
M 221061 (Opole)

2. Grzecznościowe obowiązki kobiet dawniej i dziś / Anna Miłoszewska // W : Etyka i etykieta w komunikacji językowej / red. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012. – S. 107-118

3. Grzeczność czy grzeczności, czyli różne warianty kulturowego wzorca grzeczności / Anna Starzec // W : Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta : o zmienności obyczaju w kulturze / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. – S. 239-254
M 200744 (Opole)

4. Grzeczność w komunikacji językowej / Małgorzata Marcjanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 166,[1] s. ; 21 cm.
M 60574 (Kędzierzyn-Koźle), C 051820 (Kluczbork), M 195667 M 195668 M 195669 (Opole)

5. Nie-piękno w języku i kulturze : łamanie zasad grzeczności językowej w tekstach utworów zespołu Nocny Kochanek jako strategia humorystyczna / Małgorzata Karczewska // W : Dobro – prawda – piękno / red. nauk. Monika Kaczor i Piotr Kładoczny. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2022. – S. 277-293

6. Staropolska etykieta językowa jako obraz relacji międzyludzkich (wybrane zagadnienia) / Maria Wojtak // W : Przeszłość w językowym obrazie świata / pod red. Anny Pajdzińskiej, Piotra Krzyżanowskiego. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 205-216

7. Wybrane zachowania grzecznościowe w dziewiętnastowiecznej polszczyźnie nieoficjalnej na podstawie listów Joachima Lelewela / Violetta Jaros // W : W kręgu dawnej polszczyzny. 3 / red. Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017. – S. 35-49

Artykuły w czasopismach:

8. Aspekt kulturoznawczy badań konfrontatywnych nad grzecznością językową / Małgorzata Marcjanik // Język Polski. – 2017, z. 2, s. 34-42
* Dostępne w Internecie: https://jezyk-polski.pl/index.php/jp/issue/view/28 [dostęp: 26.05.2023 r.]

9. Etykieta językowa „ludzi gór” : na przykładzie tetralogii huculskiej Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie” / Jolanta Ługowska // Góry, Literatura, Kultura. – T. 8 (2014), s. 75-84

10. Grzecznościowe formy pan/pani i ich stosowanie we współczesnym społeczeństwie polskim / Filip Hałoń // Język w Poznaniu. – [T.] 10 (2018), s. 57-71

11. Grzeczność a konwencja obyczajowa : kilka refleksji o współczesnej polskiej i niemieckiej epistolografii / Elżbieta Kucharska, Eugeniusz Tomiczek // Orbis Linguarum. – 1995, t. 2, s. 199-206

12. Grzeczność i gościnność w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza : scenariusz zajęć dla uczniów polskich i ukraińskich / Katarzyna Włodkowska // Polonistyka. – 2022, nr 4, s. 42-44

13. Grzeczność językowa bohaterów filmu „Cudownie ocalony” w reżyserii Janusza Zaorskiego (system adresatywny) / Monika Kresa // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. – 2016, s. 95-107

14. Grzeczność językowa członków rodziny i familii Jurewiczów – bohaterów „Bożej podszewki” Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz : (system adresatywny) / Monika Kresa. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2017, z. 10, s. 59-76
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2170370 [dostęp: 26.05.2023 r.]

15. Grzeczność językowa w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza / Leonarda Mariak // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – [T.] 43 (2008), s. 75-112

16. Grzeczność językowa w telewizyjnych programach edukacyjnych dla dzieci : (na przykładzie „Jedynkowego przedszkola”) / Anna Tabisz // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 2 (2010), s. 203-216

17. Grzeczność po polsku (fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza i „Zemsty” A. Fredry) / Halina Mrazek // Ojczyzna Polszczyzna. – 1993, nr 3, s. 63-67

18. Grzeczność po staropolsku w świetle „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska / Maria Wojtak // Poradnik Językowy. – 1989, z. 8, s. 528-533

19. „Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna” : o wielości odmian grzeczności językowej / Małgorzata Kita // Postscriptum Polonistyczne. – 2016, nr 1, s. 193-212
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/510833 [dostęp: 26.05.2023 r.]

20. Grzeczność zobowiązuje, niegrzeczność prowokuje – o grzeczności i stosowności w reklamie / Ewa Szczęsna // Napis. – Ser. 10 (2004), s. 307-315
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/56579/WA248_68695_P-I-2795_szczesna-grzecznosc.pdf [dostęp: 26.05.2023 r.]

21. Historyk języka polskiego o „grzecznym” i „grzeczności” / Bogdan Walczak // Polonica. – T. 35 (2015), s. 81-86
* Dostępne w Internecie: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/75 [dostęp: 26.05.2023 r.]

22. Literackie symbole w praktyce, czyli uczymy się grzeczności przy stole : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” / Izabella Bartol // Polonistyka. – 2019, nr 6, s. 27-29

23. „Nadmiar uprzejmości dla panów Słoni” : formy grzecznościowe w przekładach „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne’a na język polski, czeski i śląski / Barbara Szot // Studia Translatorica. – [T.] 12 (2021), s. 247-255
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/486662 [dostęp: 26.05.2023 r.]

24. Normy grzeczności a zmiany w publicznych zachowaniach (nie tylko) językowych / Barbara Sobczak // Poradnik Językowy. – 2016, z. 6, s. 37-48

25. Nowe sytuacje – nowe zachowania grzecznościowe / Antonina Grybosiowa // Poradnik Językowy. – 2002, z. 2, s. 3-8

26. O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich / Wojciech Kaliszewski // Napis. – Ser. 10 (2004), s. 97-107
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/56597/WA248_68677_P-I-2795_kaliszew-o-grzecz.pdf [dostęp: 25.05.2023 r.]

27. O zachowaniu się przy stole / Stanisław Dubisz. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2019, z. 4, s. 60-74
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2083678 [dostęp: 26.05.2023 r.]

28. „Ogniem i mieczem” : lekcja szlacheckiego savoir-vivre’u / Kazimierz Sikora // Slavia Occidentalis. – T. 76, [z.] 1 (2019), s. 105-118
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/25139 [dostęp: 26.05.2023 r.]

29. Staropolska tytulatura grzecznościowa w dramatach Stanisława Wyspiańskiego / Jakub Bobrowski // Język Polski. – 2014, z. 3, s. 265-272

30. Werbalne formuły grzecznościowe w epistolografii (od połowy XVIII do połowy XIX wieku) / Agnieszka Leska-Dorenda // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 10 (2008), s. 79-104
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2008-t10/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2008-t10-s79-104/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2008-t10-s79-104.pdf [dostęp: 26.05.2023 r.]

31. Wyrażenia grzecznościowe w „Panu Tadeuszu” / Maciej Chojnacki // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 3 (1996), s. 117-131

32. Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego / Halina Wiśniewska // Pamiętnik Literacki. – 2000, z. 3, s. 161-176
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/71120/WA248_86091_P-I-30_wisniewska-zachowania_o.pdf [dostęp: 26.05.2023 r.]

33. Zwroty grzecznościowe w przekazach radiowych / Monika Kaczor // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. – 2006/2007, s. 313-323

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu