Etyka nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły

Bibliografia w wyborze “Etyka nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 141 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2008. – 354 s. ; 24 cm.
M 60871 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 198871 (Opole)

2. Autorytet nauczyciela, jednym z podstawowych źródeł powodzenia edukacji szkolnej / Dominika Pawlik // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 169-180

3. Codzienność szkoły : między pedagogiką a etyką / Bożena Muchacka. – Bibliogr. // W : Codzienność szkoły : nauczyciel = The everyday life at school : the teacher / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. – Kraków : “Impuls”, 2014. – S. 33-41
M 63071 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 212381 M 212382 C 212366 (Opole)

4. Deontologia zawodu pedagoga specjalnego / Urszula Bartnikowska // W : Pedagog specjalny : dylematy roli / red. nauk. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. – S. 28-35

5. Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych na starcie kariery zawodowej (na przykładzie nauczycieli języka angielskiego) / Dorota Werbińska. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009. – 172 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-61309-24-6
M 61263 KK M 61323 KK (Opole)

6. Dziedzictwo moralne a duchowa kreatywność nauczyciela / Jacek Siewiora // W : Szkoła i jej etyczne wyzwania / red. nauk. Jacek Siewiora. – Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2015. – S. 119-136

7. Etos i etyka zawodu nauczyciela = The ethos and ethics of the teaching profession / Jolanta Szempruch // W : W trosce o potrzeby dziecka : pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej / redakcja naukowa Beata Gumienny. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 88-99

8. Etos nauczyciela : materiały z sympozjum “O etos nauczyciela” zorganizowanego przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin, 3 października 2004 roku / [Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Narodowej]. – Lublin : Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2005. – 131 s. ; 20 cm. ISBN 83-881-6232-2

9. Etos nauczyciela w jednoczacej się Europie / ; red. Alicja A. Kotusiewicz. – Białystok : “Trans Humana”, 2004. – 314 s. : ; il. ; 21 cm. ISBN : 83-891-9035-4

10. Etos nauczycieli – mit czy rzeczywistość? / Joanna Ludwika Pękala. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 191 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. ISBN 978-83-235-2884-5
M 217211 (Opole)

11. Etos pedagogów/nauczycieli akademickich – między akademickim sacrum a rynkowym profanum / Wiktor Sawczuk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. – 353 s. ; 23 cm. ISBN : 978-83-7611-212-1

12. Etyczne aspekty pracy nauczyciela / Edmund Juśko, Andrzej Niedojadło. – Bibliogr. // W : Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018. – S. 155-173
M 055716 (Kluczbork), M 069095 (Nysa), M 218110 M 218111 M 219169 C 218146 (Opole)

13. Etyczno-deontologiczne aspekty pracy nauczyciela / Beata Jakimiuk // W : Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku / red. nauk. Ryszard Gerlach. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 378-386
* Artykuł zawiera treści nawiązujące do problematyki etyki i deontologii, analizę czynników kształtujących orientację powinnościową i etyczne postępowanie nauczyciela oraz prezentuje przejawy i rezultaty zaniedbania w sferze etyczno-deontologicznej dotyczącej pracy nauczyciela
M 217443 (Opole)

14. Etyczność pracy zawodowej nauczycieli : studium teoretyczne / Dariusz Zając. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. – 277, [2] strony ; 24 cm. ISBN : 978-83-8018-237-0

15. Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej / red. Antoni Rumiński. – Kraków : “Impuls”, 2004. – 230 s. ; 24 cm. ISBN : 83-7308-319-7

16. Etyczny wymiar wychowania / Jan Guzowski. – Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej “SQL”, 2011. – 148 s. ; 24 cm. ISBN : 978-83-6287-213-8

17. Etyka dla nauczycieli / pod redakcją Doroty Obidniak i Tomasza Sobierajskiego. – Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego, copyright 2015. – 226 stron ; 24 cm. ISBN : 978-83-9344-152-5

18. Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela / red. nauk. Joanna M. Michalak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – 457, [2] s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-83-7525-456-3
M 205417 M 205418 (Opole)

19. Etyka nauczyciela / red. Magdalena Bajan, Sławomir Jacek Żurek ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2011. – 281 s. ; 24 cm. ISBN : 978-83-7306-517-8

20. Etyka pedagogiczna : podręcznik dla wychowawców / Janusz Homplewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2000. – 239, [1] s. : wykr. ; 24 cm. ISBN 83-86655-37-2
C 202812 (Opole)

21. Etyka troski w pracy nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak // W : Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela / redakcja naukowa Stefan T. Kwiatkowski, Dominika Walczak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2017. – S. 102-113

22. Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa : (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki) / Grzegorz Grzybek. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – 164, [1] s. ; 22 cm. ISBN 978-83-7996-270-9
M 218945 (Opole)

23. Etyka zawodowa nauczycieli : wybrane zagadnienia / Dariusz Zając. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. – 190 s. ; 24 cm. ISBN : 978-83-7096-780-2

24. Filozoficzne, metodologiczne i ontyczne podstawy i cele formowania sprawności moralnych w wychowaniu pedagogów / Krystyna Duraj-Nowakowa // W : Sprawności moralne w perspektywie duchowości i wychowania / red. nauk. Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014. – S. 13-40

25. Mediacja i pedagogika jako próba zaistnienia wspólnoty : przyczynek do profesjonalności i etyczności działania w świetle teorii i doświadczenia / red. nauk. Zbigniew Domżał, Lech Witkowski ; przedm. Ewa Marynowicz-Hetka. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2011. – 221 s. ; 24 cm. ISBN : 978-83-7096-780-2

26. Moralne wybory nauczycieli : etyka i pedagogika / Philipe Meirieu ; z fr. przeł. Tomasz Grzegorczyk. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2003. – 136 s. ; 29 cm. ISBN 83-88839-01-2
M 049336 (Brzeg), M 59890 (Kędzierzyn-Koźle), C 051398 (Kluczbork), C 062931 M 069173 (Nysa), C 190821 M 208141 M 208526 (Opole)

27. Możliwe implikacje tomizmu konsekwentnego dla formułowania podstaw etyki zawodu nauczycielskiego / Wiesława Wołoszyn-Spirka. – Bydgoszcz : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStuDio, 2005. – 253 s. ; 21 cm. ISBN : 83-9217-542-5

28. Nauczyciel i świat jego wartości / Eugenia Karcz-Taranowicz // W : Obszary i przestrzenie edukacji : meandry, konteksty, dylematy : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiego w 70. rocznicę urodzin / red. naukowa Eugenia Karcz-Taranowicz. – Opole ; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 387-397
M 65068 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 214797 (Opole)

29. Nauczyciel i uczeń : problemy etyczne wychowania i nauczania / Maciej Kałuszyński. – Wrocław : “Atla 2”, 2002. – 144 s. : rys. ; 21 cm. ISBN 83-88555-41-3
M 184913 (Opole)

30. O powinności nauczyciela : wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. – Warszawa : Wydaw. SGGW Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2001. – 104 s. ; 24 cm.

31. O wartościach i postawach nauczyciela akademickiego / Przemysław Ziółkowski. – Bibliogr. // W : Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 1 / pod red. Anny Marii Koli, Piotra Kostyły, Hanny Stolarczyk-Szwec. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – S. 255-272
M 216432/I (Opole)

32. Pedagogika i etyka : (zarys etyki pedagogicznej) : podręcznik dla studentów pedagogiki / Janusz Homplewicz. – Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2009. – Wyd. 2 poszerz. “Etyki pedagogicznej”. – 476 s. : il. ; 24 cm.

33. Pedeutologiczna teoria cnoty / Iwona Jazukiewicz ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. – 350 s. ; 22 cm. ISBN : 978-83-7241-864-7

34. Po co etyka pedagogom : praca zbiorowa / red. nauk. Wiktor Sawczuk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. – 377 s. ; 23 cm. ISBN 978-83-7441-751-8
C 197669 (Opole)

35. Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli : studium teoretyczno-empiryczne / Joanna M. Michalak. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003. – 301 s. : ; il. ; 24 cm. ISBN : 83-87925608
M 048851 (Brzeg)

36. Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela / Jarosław Michalski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2013. – 198, [1] s. ; 24 cm.

37. Sprawności moralne wychowawcy / red. nauk. Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. – Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2013. – 219 s. : il. ; 24 cm. ISBN : 978-83-7518-547-8

38. Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania / Jarosław Michalski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010. – 286, [1] s. ; 24 cm.

39. W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów : badania rekonstrukcyjne / Danuta Urbaniak-Zając. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2016. – 284 s. : il. ; 24 cm.

40. Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela / Stanisław Kowal. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. – 161, [2] s. ; 21 cm.

41. Wybrane aspekty etyczne w pracy nauczyciela akademickiego / Bogusław Zapart // W : Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym / red. nauk. Katarzyna Herda-Płonka, Grażyna Krzemień. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. – S. 9-16

Artykuły w czasopismach:

42. Aksjologia w kształceniu pedagogów / Liliana Tomaszewska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 8, cz. 1 (2009), s. 71-78

43. Aksjologiczne priorytety w przygotowaniu nauczycieli – wychowawców / Zofia Matulka // Edukacja Dorosłych. – 2005, nr 2/3, s. 23-29

44. Amoryzm a etyka zawodu nauczyciela-wychowawcy / Ludwik Kostro // Studia Gdańskie. – T. 4 (2007), s. 177-198

45. Aspekty psychologiczne i etyczne dotyczące pracy pedagoga nauczającego dziecko z chorobą nowotworową / Anna Tojza // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 216-220

46. Badania socjopedeutologiczne ks. Jana Zowczaka w kontekście kolejnych prac nad kodeksem etycznym nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Paedagogia Christiana. – 2011, t. 1, s. 161-172

47. Bibliotekarz szkolny – substytut nauczyciela, cenzor czy wychowawca? : zagadnienia etyczne / Małgorzata Gwadera // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s. 1-3

48. Być czy nie być nauczyciela / Małgorzata Tulik-Hamelak // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 4, s. 30-32

49. Czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania? / Marek Dziewiecki // Zeszyty Formacji Katechetów. – R. 12, nr 3 (2012), s. 5-16

50. Czy można być dobrym nauczycielem? / Maciej Smolak // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 16-18

51. Czy nauczycielowi potrzebny jest kodeks etyczny? / Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 8, s. 41-45

52. Dobro czy pozorne dobro / Magdalena Parzyszek // Rozprawy Społeczne. – T. 8, nr 4 (2014), s. 7-12

53. Doniosły problem etyki / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 3-7

54. Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych / Dorota Werbińska. – Bibliogr. // Niezbędnik pedagoga, psychologa, wychowawcy. – 2009, nr 3, s. 5-20

55. Dylematy etyczne w nauczaniu : troska o dobro dziecka i odpowiedzialność / Joanna M. Michalak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym. – T. 7, nr 2 (2004), s. 85-93

56. Dylematy etyczne w pracy nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak // Studia Pedagogiczne. – T. 65 (2012), s. 263-280

57. Dylematy moralne nauczyciela / Ewa Srebro // Nauczanie Początkowe. – 2005, nr 1, s. 31-37

58. Etos nauczyciela w dobie globalnego kryzysu / Jolanta Skubisz // Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny. – Nr 29 (2011), s. 39-53

59. Etos pracy nauczyciela i jego rola w przekazywaniu wartości / Jarosław Kotowski // Studia Teologiczne. – T. 28 (2010), s. 177-188

60. Etos zawodu nauczyciela / Mieczysław Rusiecki // Kieleckie Studia Teologiczne. – T. 7 (2008), s. 277-299

61. Etyczne aspekty nauczania religii i etyki / Krzysztof Zajdel // Nauczyciel i Szkoła. – 2017, nr 2, s. 55-66

62. Etyczne aspekty powołania nauczyciela-wychowawcy / Marian Wolicki // Premislia Christiana. – T. 13 (2008/2009), s. 267-278

63. Etyczne prowadzenia jakościowych badań pedagogicznych za pomocą wywiadu : implikacje dla edukacji nauczycielskiej / Joanna M. Michalak. – Bibliogr. // Edukacja. – 2008, nr 3, s. 14-27

64. Etyczno-deontologiczne kompetencje nauczyciela-wychowawcy / Wojciech Drzeżdżon // Studia Gdańskie. – T. 4 (2007), s. 204-209

65. Etyczność pedagogiki czy etyka pedagogiczna? : implikacje obrazu człowieka w naukach przygotowujących do roli społecznej nauczyciela / Grzegorz Szczypiński // Pedagogika Społeczna. -2002, nr 3, s. 47-54

66. Etyczny wymiar kompetencji nauczyciela muzyki / Małgorzata Suświłło // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 3, s. 14-24

67. Etyka a kultura organizacyjna dyrektora szkoły / Roman Gawrych // Zeszyty Naukowe – Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. – Z. 21 (2007), s. 233-241

68. Etyka i autorytet nauczyciela szczególną potrzebą współczesnej szkoły / Jan Hibner // Studia Dydaktyczne. – T. 24/25 (2013), s. 53-62

69. Etyka i kultura pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Czesław Banach. – Bibliogr. // Edukacja. – 2000, nr 2, s. 7-20

70. Etyka nauczyciela akademickiego / Natalia Zatka // Forum Akademickie. – R. 18, nr 5 (2011), s. 44-46

71. Etyka nauczyciela historii : ref. / Janusz Rulka // Edukacja Humanistyczna. – T. 1 (2001), s. 141-148

72. Etyka (nie tylko) nauczycielska / Urszula Otrębska // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 1, s. 15-16

73. Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 2, s. 42-46

74. Etyka powinności czy etyka cnoty w przygotowaniu zawodowym nauczycieli? / Jarosław Horowski // Paedagogia Christiana. – 2011, t. 1, s. 173-184

75. Etyka w nauczaniu fizyki / Zofia Gołąb-Meyer // Alma Mater. – Nr 80 (2006), s. 56-59

76. Etyka w zawodzie nauczyciela akademickiego / Monika Maria Wieczorek // Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. – 2007, s. 198-204

77. Etyka zawodowa : anachronizm czy konieczność / Jan Kropiwnicki // Nowe w Szkole. – 2004, nr 1, s. 1

78. Etyka zawodowa : kompetencje etyczne nauczycieli / Anna Malitowska // Principia. – T. 57/58 (2013), s. 77-92

79. Etyka zawodowa nauczycieli : między uniwersalizmem a pluralizmem / Dariusz Zając // Studia Edukacyjne. – Nr 54 (2019), s. 297-310

80. Etyka zawodu na przykładzie nauczyciela akademickiego / Leszek Kowalczyk // Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. – 2007, s. 158-171

81. Etyka zawodu nauczyciela / Barbara Tarnowska. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2002, nr 2, s. 10-11
* M.in. 10 mądrości nauczycielskich (wg J. Pielachowskiego) i Jakim jestem nauczycielem? (wg ks. M. Rusieckiego)

82. Etyka zawodu nauczyciela akademickiego / Bohdan Dziemidok // Studia Gdańskie. – T. 4 (2007), s. 199-203

83. Ewolucja funkcji, zadań i kompetencji nauczyciela – wychowawcy w XX wieku / Czesław Banach. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2002, nr 1, s. 29-45

84. Jaki powinien być dobry nauczyciel – wychowawca / Helena Obajtek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2001, nr 3, s. 10-14

85. Jeszcze w sprawie etyki nauczycieli / Bogumił Soczyński // Przegląd Oświatowy. – 2011, nr 5, s. 9-10

86. Kilka uwag o statusie prawno-etycznym zawodu nauczyciela / Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Matylda Gwoździcka-Piotrowska // Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 7/8, s. 27-32

87. Klauzula sumienia w szkole / Tadeusz Zadykowicz // Rocznik Teologii Katolickiej. – T. 14, [cz.] 2 (2015), s. 137-149

88. Kodeks etyczny bibliotekarza szkolnego – Potrzebny? Możliwy? / Zdzisław Gębołyś // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 4, s. 3-5

89. Kodeks etyki zawodu nauczyciela : potrzeba, formalne umocowanie i skuteczność / Joanna Madalińska-Michalak. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 206-216

90. Kompetencje moralne nauczyciela / Jan W. Cynarski // Dydaktyka Literatury. – [T.] 26 (2006), s. 125-133

91. Między obowiązkiem a moralnością / Ewa Sygulla // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 12-15

92. Między trudnym wyborem a “sytuacją bez wyjścia” : o moralnych i pozamoralnych uzasadnieniach nauczycielskich decyzji / Maria Groenwald // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – T. 18, nr 1 (2015), s. 133-150
93. Miłosierdzie – źródłem etyki zawodowej dyrektora szkoły / Dariusz Grzybek // Edukacja, Teologia i Dialog. – T. 3 (2006), s. 97-108

94. Moralna postawa nauczyciela / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, s. 50-52

95. Moralne aspekty pracy wychowawczej : w kręgu dylematów etyki zawodu pedagoga / Paweł Czarnecki // Albo Albo. – 2007, z. 1, s. 131-141

96. Nauczanie etyki w szkole wedle założeń zmieniającej się podstawy programowej a etyka zawodowa nauczyciela / Paulina Dubiel-Zielińska // Kwartalnik Edukacyjny. – 2014, nr 2, s. 99-109

97. Nauczyciel a społeczeństwo / Marek Wrężel // Wychowawca. – 2001, nr 5, s. 28

98. Nauczyciel akademicki : neutralność czy aksjologiczne zaangażowanie? / Ryszard Kleszcz // Etyka. – [T.] 44 (2011), s. 79-96

99. Nauczyciel nauczycieli w świetle wybranych zasad kodeksów etycznych polskiego szkolnictwa wyższego / Tadeusz Koszczyc // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – T. 28 (2009), s. 204-208

100. Nauczyciel wobec wychowania do prawdy / Marianna Szpiter. – Bibliogr. // Edukacja. – 2004, nr 1, s. 64-70

101. “Nie każdy bywa parezjastą…” / Bogusław Śliwerski ; rozm. przepr. Ewa Bochno, Maksymilian Chutorański // Parezja. – 2014, nr 1, s. 51-68
*Odpowiedzialność etyczna pegagogów i nauczycieli za sferę publiczną

102. O etyce nauczycielskiej / Krystyna Rokita // Modelowe Nauczanie. – 2006, nr 12, s. 114-115

103. O etyce nauczycielstwa / Adolf E. Szołtysek. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2010, nr 1-2, s. 5-23

104. O etyce zawodowej kilka myśli / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 1, s. 19-21

105. O etyce zawodowej nauczyciela – wychowawcy / Danuta Wajsprych // Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych. – Z. 4 (2009), s. 57-68

106. O etyce zawodowej nauczycieli : głos studentów / Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 20-22

107. O etyce zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki / Liliya Morska // Społeczeństwo i Rodzina. – 2018, nr 3, s. 183-185

108. O etyce zawodu nauczyciela / Olga Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 4, s. 9-11

109. O etyce zawodu nauczyciela – wychowawcy w XXI wieku / Olga Jabłonko // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu. – 2016, t. 1, s. 39-48

110. O nauczycielskiej etyce zawodowej / Leszek Gawor // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. – Nr 7 (2007), s. 22-27

111. O (nie)moralności w zawodzie nauczyciela / Natalia Petrynka-Szymańska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 1, s. 70-72

112. O potrzebie kodeksu etycznego nauczyciela / Ferdynand Froissart // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 12, s. 45-46

113. Obraz, role i etyka nauczyciela we współczesnej szkole podstawowej / Lidia Baranowska. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2011, nr 9, s. 4-10

114. Oczekiwania nauczyciela wobec szkoły jako miejsca pracy / Seweryn Sulisz // Kultura Fizyczna. – 2007, nr 11-12, s. 5-9

115. Odpowiedzialność – jako istotna kategoria pracy nauczyciela / Alicja Kozubska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki. Edukacja, Rodzina, Społeczeństwo. – Nr 1 (2016), s. 93-102

116. Odpowiedzialność jako jedna z głównych cech nauczyciela profesjonalisty – w świetle teorii i praktyki / Stanisław Czygier // Problemy Profesjologii. – 2008, nr 1, s. 71-76

117. Odpowiedzialność nauczyciela w konwencji prawno-etycznej / Maria Janukowicz // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. T. 25, nr 1 (2016), s. 523-534

118. Osoba nauczyciela – punktem wyjścia etyki nauczycielskiej / Wiesława Wołoszyn-Spirka // Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Pedagogiczna. – Nr 5/6 (2013/2014), s. 93-108

119. Permanentna formacja etyczna nauczycieli w polskiej myśli pedagogicznej / Czesław Galek // Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika. – Nr 1 (2011), s. 29-39

120. Poczucie odpowiedzialności moralnej nauczyciela wobec uczniów i jego rodziców / Marzenna Magda // Edukacja Otwarta. – 2002, nr 1/2, s. 95-103

121. Poszanowanie godności człowieka – “klucz” pedagogicznego autorytetu / Alicja Żywczok // Chowanna. – T. 1 (2006), s. 70-84

122. Prawda i dobro jako postulat etyki zawodu nauczyciela / Krzysztof Kalka // Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Pedagogiczna. – Nr 5/6 (2013/2014), s. 69-91

123. Prawość – atrybut czy aberracja w procesie kształcenia akademickiego / Andrzej M. de Tchorzewski // Edukacja. – 2005, nr 4, s. 62-76

124. Profesjonalizm a etyka / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 34-38
* Profesjonalizm w pracy dyrektora szkoły, etyka zawodowa

125. Profesjonalizm nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak // Meritum. – 2014, nr 1, s. 2-10

126. Propozycja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych / Szymon Borisch [!] // Przegląd Pedagogiczny. – 2016, nr 1, s. 153-170

127. Reaktywowanie idei odwagi i etycznej dzielności w wychowaniu dzieci i młodzieży / Alicja Żywczok. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2008), s. 37-55

128. Rola wartości uniwersalnych – odpowiedzialność w opinii nauczycieli / Magdalena Barabas // Roczniki Teologiczne. – T. 65, z. 11 (2018), s. 163-172

129. Rozumienie pojęcia “odpowiedzialność nauczycielska” a poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli / Joanna M. Michalak. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2002, nr 3-4, s. 25-39

130. Rozważania nad etyką / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 17-20

131. Rozważania o ethosie nauczyciela / Aneta Piątkowska // Cywilizacja. – Nr 11 (2004), s. 240-246

132. Społeczeństwo obywatelskie a etyka zawodu nauczycielskiego / Tadeusz Sławek // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – Z. 25 (2008), s. 11-16

133. Sprawiedliwy nauczyciel – pedagogiczne wyzwanie XXI wieku / Karina Stępkowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2016, nr 1, s. 41-58

134. Sprawności moralne nauczyciela wychowania fizycznego / Andrzej M. de Tchorzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 2, s. 15-21

135. W stronę zorientowanej etycznie edukacji nauczycielskiej / Dariusz Zając // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1/2, s. 3-7

136. Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku / Lidia Dakowicz // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 74-82

137. Wokół etyki niesienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Mieczysław Dudek // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym. – T. 11, nr 2 (2008), s. 45-52

138. “Wstęp do etyki” : zamyślenie nad etyką zawodu nauczyciela / Rafał Bednarczyk // Katecheta. – 2008, nr 1, s. 3-10

139. Wybrane etyczne aspekty zawodu nauczyciela : rozważania wokół problemu prawdy / Andrzej Ryk // Debata Edukacyjna. – Nr 5 (2012), s. 25-32

140. Zagrożenia współczesności a odpowiedzialność moralna nauczyciela / Józef Górniewicz. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 4-8

141. Zakres odpowiedzialności nauczyciela / Stanisław Kowal // Edukacja (Warszawa). 2002, nr 3, s. 16-22

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu